Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.69.40

Verš

śrī-bhagavān uvāca
brahman dhannasya vaktāhaṁ
kartā tad-anumoditā
tac chikṣayan lokam imam
āsthitaḥ putra mā khidaḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; brahman — ó brāhmaṇo; dharmasya — náboženství; vaktā — mluvčí; aham — Já; kartā — vykonavatel; tat — jeho; anumoditā — schvalovatel; tat — to; śikṣayan — učící; lokam — svĕtu; imam — v tomto; āsthitaḥ — spočívající; putra — ó synu; khidaḥ — nebuď vyveden z míry.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ó brāhmaṇo, jsem mluvčí, vykonavatel a schvalovatel náboženství. Dodržuji náboženské zásady, abych jim učil svĕt, Mé dítĕ, tak nebuď vyveden z míry.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že Pán Kṛṣṇa chtĕl rozptýlit Nāradovu úzkost, kterou mudrc cítil, protože vidĕl uctívání polobohů a dokonce samotného Nārady Pánem Kṛṣṇou. Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje pocity Pána Kṛṣṇy takto: „Jak uvádím v Bhagavad-gītĕ, yad yad ācarati śreṣṭhas tat tad evetaro janaḥ: (,Cokoliv dĕlá velká osobnost, bĕžní lidé následují.̀) Vykoupal jsem tedy dnes tvé nohy, abych pomohl šířit zásady náboženství. V minulosti, předtím, než jsem zahájil své zábavy v podobĕ přímého vyučování náboženských zásad, jsi přišel a modlil ses ke Mnĕ poté, co jsem zabil démona Keśīho, ale Já jsem jen poslouchal tvé důkladné modlitby a oslavování a nijak jsem tĕ neuctil. Jen si na to vzpomeň a zvaž to.

Nemysli si, že ses dopustil přestupku tím, že jsi Mi dnes dovolil vykoupat tvé nohy a přijmout vodu jako posvátné zbytky. Tak jako syn neurazí otce tím, že se ho dotkne nohou při sezení na otcovĕ klínĕ, mĕl bys pochopit, že stejnĕ tak jsi neurazil Mĕ, Můj synu.“