Skip to main content

Bg. 11.43

Verš

pitāsi lokasya carācarasya
tvam asya pūjyaś ca gurur garīyān
na tvat-samo ’sty abhyadhikaḥ kuto ’nyo
loka-traye ’py apratima-prabhāva

Synonyma

pitā — otec; asi — jsi; lokasya — celého světa; cara — pohyblivého; acarasya — a nehybného; tvam — jsi; asya — tohoto; pūjyaḥ — hodný uctívání; ca — také; guruḥ — mistr; garīyān — slavný; na — nikdy; tvat-samaḥ — Tobě rovný; asti — je; abhyadhikaḥ — větší; kutaḥ — jak by bylo možné; anyaḥ — jiný; loka-traye — ve třech planetárních systémech; api — také; apratima-prabhāva — ó nezměrná moci.

Překlad

Jsi otcem tohoto úplného vesmírného projevu, všeho pohyblivého i nehybného. Jsi jeho hlavní osobou hodnou uctívání, nejvyšším duchovním mistrem. Nikdo se Ti nevyrovná a nikdo s Tebou nemůže být totožný. Jak by někdo ve všech třech světech mohl být větší než Ty, Pane nezměrné moci?

Význam

Tak jako má syn ctít svého otce, všichni mají uctívat Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství. Kṛṣṇa je duchovním učitelem — když byl stvořen vesmír, předal védské poznání Brahmovi, a nyní učí Arjunu Bhagavad-gītě. Je tedy původním duchovním mistrem a každý současný pravý duchovní učitel musí patřit k učednické posloupnosti pocházející od Kṛṣṇy. Ten, kdo není představitelem Kṛṣṇy, se nemůže stát učitelem či duchovním mistrem učícím transcendentální téma.

Pánu jsou skládány poklony v každém ohledu. Jeho velikost je nezměrná. Nikdo nemůže být větší než Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, protože nikdo v žádném světě, duchovním či hmotném, Ho nepřevýší ani se Mu nevyrovná. Všichni jsou níže než On a nikdo Ho nemůže předčit. Toto stojí ve Śvetāśvatara Upaniṣadě (6.8):

na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate

Nejvyšší Pán Kṛṣṇa má smysly a tělo jako obyčejný člověk, ale u Něho není rozdíl mezi smysly, tělem, myslí a Jím samotným. Hlupáci, kteří Pána Kṛṣṇu neznají v úplnosti, si myslí, že Kṛṣṇa se liší od své duše, mysli, srdce a všeho ostatního. Kṛṣṇa je absolutní, a proto jsou Jeho činnosti a energie svrchované. Také je řečeno, že i když nemá stejné smysly jako my, je schopen všech smyslových činností. Jeho smysly tedy nejsou ani nedokonalé, ani omezené. Nikdo nemůže být větší než Pán a nikdo se Mu nemůže vyrovnat. Každý stojí níže než On.

Veškeré poznání, moc a činnosti Nejvyšší Osobnosti jsou transcendentální. Jak uvádí Bhagavad-gītā (4.9):

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna

Každý, kdo zná Kṛṣṇovo transcendentální tělo, činnosti a dokonalost, se po opuštění těla dostává zpátky k Němu a již se nevrací do tohoto strastiplného světa. Proto bychom měli vědět, že Kṛṣṇovy činnosti se liší od jednání jiných bytostí. Nejlepším plánem pro život je dodržovat zásady dané Kṛṣṇou. To nás dovede k dokonalosti. Také je řečeno, že nikdo není pánem Kṛṣṇy; všichni jsou Jeho služebníky. Caitanya-caritāmṛta (Ādi 5.142) to dokládá takto: ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya — pouze Kṛṣṇa je Bůh a všichni ostatní jsou Jeho služebníci. Každý poslouchá Jeho příkazy a není nikoho, kdo by je mohl odmítnout. Všichni jsou pod Jeho dohledem a jednají podle Jeho vůle. Jak uvádí Brahma-saṁhitā, On je příčinou všech příčin.