Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.43

Текст

пита̄си локася чара̄чарася
твам ася пӯджяш ча гурур гарӣя̄н
на тват-само 'стй абхядхиках̣ куто 'ньо
лока-трайе 'пй апратима-прабха̄ва

Дума по дума

пита̄ – бащата; аси – Ти си; локася – на целия свят; чара – подвижното; ачарася – и неподвижното; твам – Ти си; ася – на това; пӯджях̣ – достоен за обожание; ча – също; гурух̣ – учител; гарӣя̄н – славен; на – никога; тват-самах̣ – равен на теб; асти – има; абхядхиках̣ – по-велик; кутах̣ – как е възможно; анях̣ – друг; лока-трайе – в трите планетарни системи; апи – също; апратима-прабха̄ва – о, неизмеримо могъщество.

Превод

Ти си бащата на цялото космично проявление, на подвижното и неподвижното; Ти си неговият обожаван господар, върховният духовен учител. Никой не ти е равен, нито може да се сравнява с теб. О, владетелю на неизмерима сила, как би могъл някой в трите свята да е по-велик от теб!

Коментар

Върховната Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а, е почитан, както бащата е почитан от сина. Той е върховният духовен учител, защото пръв дава ведическите наставления на Брахма̄, а сега излага Бхагавад-гӣта̄ пред Арджуна. Кр̣ш̣н̣а е изначалният гуру и всеки истински духовен учител в днешно време трябва да принадлежи към ученическата приемственост, водеща началото си от него. Без да си представител на Кр̣ш̣н̣а, не може да станеш наставник или духовен учител в областта на трансценденталното знание.

На Бога се отдава почит във всяко отношение. Неговото величие е неизмеримо. Никой не е по-велик от Върховната Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а, защото никой не му е равен или по-висшестоящ от него в никое проявление – материално или духовно. Всеки стои по-ниско от него. Никой не го превъзхожда. Това се казва и в Швета̄шватара Упаниш̣ад (6.8):

на тася ка̄рям каран̣ам ча видяте
на тат-самаш ча̄бхядхикаш ча др̣шяте

Върховният Бог, подобно на обикновен човек, има сетива и тяло, но между сетивата, тялото, ума му и самия него няма разлика. Глупавите хора не го познават добре и твърдят, че Кр̣ш̣н̣а се различава от своята душа, ум, сърце и всичко останало. Кр̣ш̣н̣а е абсолютен, неговите дейности и енергии са върховни. На друго място се казва, че макар да няма сетива като нашите, Той може да извършва всички сетивни дейности; сетивата му не са нито несъвършени, нито ограничени. Никой не е по-велик от него, никой не е равен на него, всеки стои по-ниско от него.

Знанието, силата и дейностите на Върховната Личност са напълно трансцендентални. Ето стих 4.9 от Бхагавад-гӣта̄:

джанма карма ча ме дивям
евам йо ветти таттватах̣
тяктва̄ дехам пунар джанма
наити ма̄м ети со 'рджуна

Всеки, който познава трансценденталното тяло на Кр̣ш̣н̣а, дейностите и съвършенствата му, след като напусне тялото си, се връща при него и не идва повече в този нещастен свят. Затова трябва да е ясно, че дейностите на Кр̣ш̣н̣а се различават от дейностите на другите. Най-добрата линия на поведение е да се следват принципите на Кр̣ш̣н̣а; това е пътят към съвършенството. Казано е също, че никой не е господар на Кр̣ш̣н̣а; всеки е негов слуга. Чайтаня чарита̄мр̣та (Ади 5.142) потвърждава: екале ӣшвара кр̣ш̣н̣а, а̄ра саба бхр̣тя – само Кр̣ш̣н̣а е Бог, всички други са негови слуги. Всеки се подчинява на неговите заповеди. Никой не може да отмени заповедите му. Всеки действа по негово нареждане, под негов надзор. Както се посочва в Брахма самхита̄, Той е причината на всички причини.