Skip to main content

Bg. 11.43

Szöveg

pitāsi lokasya carācarasya
tvam asya pūjyaś ca gurur garīyān
na tvat-samo ’sty abhyadhikaḥ kuto ’nyo
loka-traye ’py apratima-prabhāva

Szó szerinti jelentés

pitā – az atyja; asi – vagy; lokasya – az egész világnak; cara – mozgó; acarasya – és mozdulatlan; tvam – Te vagy; asya – ennek; pūjyaḥ – imádandó; ca – is; guruḥ – mestere; garīyān – dicső; na – sohasem; tvat-samaḥ – Veled egyenlő; asti – van; abhyadhikaḥ – nagyobb; kutaḥ – hogyan lehetne; anyaḥ – más; loka-traye – a három bolygórendszerben; api – is; apratima-prabhāva – ó, mérhetetlen hatalom.

Fordítás

Te vagy az atyja a teljes kozmikus megnyilvánulásnak, minden mozgónak és mozdulatlannak. Te vagy a legfőbb imádandó, a legfelsőbb lelki tanítómester. Senki sem nagyobb Nálad, és senki sem válhat eggyé Veled. Ó, felmérhetetlen hatalom Ura, hogyan lehetne bárki is hatalmasabb Nálad a három világban?

Magyarázat

Az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Kṛṣṇa éppen úgy imádandó, ahogyan az atya imádandó a fiú számára. Ő a lelki tanítómester, mert Ő az, aki hajdanán átadta a Védák tanítását Brahmānak, s aki most a Bhagavad-gītāt tanítja Arjunának. Ő tehát az eredeti lelki tanítómester, s minden jelenkori hiteles lelki tanítómester a Tőle eredő tanítványi láncolat tagja. Senki sem lehet a transzcendentális tudomány tanítója vagy lelki tanítómestere, ha nem Kṛṣṇa képviselője.

Az élőlények számtalan formában ajánlják hódolatukat az Úrnak, akinek nagysága határtalan. Senki sem lehet hatalmasabb az Istenség Legfelsőbb Személyiségénél, Kṛṣṇánál, mert az anyagi és lelki megnyilvánulásban senki sem egyenlő Vele vagy nagyobb Nála. Mindenki az Ő irányítása alatt áll, Rajta senki sem tehet túl. Ezt a Śvetāśvatara-upaniṣad (6.8) is leírja:

na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate

A Legfelsőbb Úrnak, Kṛṣṇának a közönséges emberhez hasonlóan van teste és vannak érzékszervei, ám az Ő esetében nincsen különbség érzékszervei, teste, elméje és önmaga között. Azok az ostobák, akik nem ismerik Őt tökéletesen, azt mondják, Kṛṣṇa különbözik a lelkétől, az elméjétől, a szívétől és minden mástól. Kṛṣṇa abszolút, ezért hatalma és tettei a legfelsőbb rendűek. A Védák azt is megemlítik, hogy bár az Ő érzékszervei nem olyanok, mint a mieink, mégis képes minden érzékműködésre; ezért érzékszervei se nem tökéletlenek, se nem korlátozottak. Senki sem lehet tehát nagyobb Nála vagy egyenlő Vele, s mindenki az Ő alárendeltje.

A Legfelsőbb Személyiség tudása, ereje és cselekedetei mind transzcendentálisak. A Bhagavad-gītā (4.9) azt mondja:

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna

Aki ismeri Kṛṣṇa transzcendentális testét, tetteit és tökéletességét, az teste elhagyása után visszatér Hozzá, és többé soha nem kell visszajönnie e szenvedésekkel teli világba. Tudnunk kell tehát, hogy Kṛṣṇa tettei nem hasonlíthatók össze mások tetteivel. A legjobb, ha követjük Kṛṣṇa utasításait, mert ezáltal tökéletessé válhatunk. Azt is sok írás kijelenti, hogy senki sem lehet Kṛṣṇa ura, mindenki az Ő szolgája. A Caitanya-caritāmṛta (Ādi-līlā 5.142) megerősíti: ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya, egyedül Kṛṣṇa az Isten, mindenki más az Ő szolgája. Valamennyiünknek engedelmeskednünk kell parancsainak; senki sem tagadhatja meg utasítását. Mindenki az Ő irányítását követve cselekszik, az Ő felügyelete alatt áll. Ahogyan a Brahma-saṁhitā írja, Ő minden ok oka.