Skip to main content

ЕДИНАДЕСЕТА ГЛАВА

Вселенската форма

Текст

арджуна ува̄ча
мад-ануграха̄я парамам
гухям адхя̄тма-самгитам
ят твайоктам вачас тена
мохо 'ям вигато мама

Дума по дума

арджунах̣ ува̄ча – Арджуна каза; мат-ануграха̄я – само за да проявиш милост към мен; парамам – върховна; гухям – поверителна тайна; адхя̄тма – духовна; самгитам – по въпроса за; ят – каквито; твая̄ – от теб; уктам – изречени; вачах̣ – думи; тена – с това; мохах̣ – илюзия; аям – тази; вигатах̣ – се разсея; мама – моя.

Превод

Арджуна каза: След като изслушах наставленията, които Ти милостиво ми даде във връзка с тези най-поверителни духовни теми, илюзията ми се разсея.

Коментар

Тази глава разкрива Бог Кр̣ш̣н̣а като причината на всички причини. Той е причина дори за появата на Маха̄-виш̣н̣у, източника на материалните вселени. Кр̣ш̣н̣а не е инкарнация; Той е източникът на всички инкарнации. Това беше подробно обяснено в предходната глава.

Що се отнася до Арджуна, сега той казва, че заблудата му е изчезнала. Това означава, че вече не приема Кр̣ш̣н̣а просто за обикновено човешко същество или за приятел, а за източник на всичко. Арджуна е много просветен и е щастлив да има толкова велик приятел като Кр̣ш̣н̣а, но не е сигурен, че и другите го възприемат така. За да докаже на всички божествеността на Кр̣ш̣н̣а, в тази глава той го моли да разкрие вселенската си форма. Наистина, вселенската форма на Кр̣ш̣н̣а е плашеща, но Той е толкова милостив, че след като я показва, отново приема изначалната си форма. Арджуна се съгласява с многократно казаното от Бога: говоря всичко това само за твое добро. И признава, че всичко, случило се с него, е по милостта на Кр̣ш̣н̣а. Сега той е убеден, че Кр̣ш̣н̣а е причината на всички причини и присъства в сърцето на всекиго като Свръхдуша.

Текст

бхава̄пяяу хи бхӯта̄на̄м
шрутау вистарашо мая̄
тваттах̣ камала-патра̄кш̣а
ма̄ха̄тмям апи ча̄вяям

Дума по дума

бхава – появяване; апяяу – напускане; хи – несъмнено; бхӯта̄на̄м – на всички живи същества; шрутау – е чуто; вистарашах̣ – с подробности; мая̄ – от мен; тваттах̣ – от теб; камала-патра-акш̣а – о, лотосооки; ма̄ха̄тмям – величието; апи – също; ча – и; авяям – неизчерпаемо.

Превод

О, лотосооки, чух от теб с подробности как се появява и напуска всяко живо същество и осъзнах твоето неизчерпаемо величие.

Коментар

Арджуна от радост нарича Бог Кр̣ш̣н̣а „лотосоок“ (очите на Кр̣ш̣н̣а са точно като листенцата на лотосов цвят), защото в предишна глава Кр̣ш̣н̣а го увери: ахам кр̣тснася джагатах̣ прабхавах̣ пралаяс татха̄ – „Аз съм причината за появата и изчезването на цялото материално проявление“. Арджуна научи всичко в подробности и разбра, че Бог, причината за всяко възникване и разрушение, остава настрана от тях. Както Бог казва в девета глава, Той е всепроникващ, макар да не присъства лично навсякъде. В това се състои невъобразимото величие на Кр̣ш̣н̣а и Арджуна признава, че напълно го е осъзнал.

Текст

евам етад ятха̄ттха твам
а̄тма̄нам парамешвара
драш̣т̣ум иччха̄ми те рӯпам
аишварам пуруш
̣оттама

Дума по дума

евам – така; етат – тази; ятха̄ – такава, каквато е; а̄ттха –ми описа; твам – Ти; а̄тма̄нам – себе си; парама-ӣшвара – О, Върховни Боже; драш̣т̣ум  – да видя; иччха̄ми – искам; те – твоята; рӯпам – форма; аишварам – божествена; пуруш̣а-уттама – о, най-велик от всички личности.

Превод

О, най-велик от всички личности, о, върховна форма, виждам те тук пред мен в изначалния ти облик, но бих искал да видя и как си влязъл в космичното проявление, както Ти ми описа себе си. Искам да видя тази твоя форма.

Коментар

Бог каза, че материалната вселена е възникнала и съществува, защото Той е влязъл в нея с едно от личните си проявления. За Арджуна думите на Кр̣ш̣н̣а са напълно достатъчни, но за да убеди и хората, приемащи Кр̣ш̣н̣а за обикновена личност, той пожелава да го види във вселенската му форма; той би искал да види как Бог действа във Вселената, въпреки че остава настрана от нея. Името, с което Арджуна се обръща към Бога – пуруш̣оттама, е много важно. Като Върховна Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а се намира и в Арджуна, и познава сърцето му; Той разбира, че всъщност Арджуна няма особено желание да го види във вселенската му форма, защото е щастлив да го вижда в личностната му форма на Кр̣ш̣н̣а. Но Бог е наясно, че с това си желание Арджуна иска да убеди другите. Вселенската форма е необходима на Арджуна, за да установи някакъв критерий, защото в бъдеще ще се появяват много самозванци, представящи се за инкарнации на Бога. И хората трябва да бъдат внимателни; всеки, който претендира, че е Кр̣ш̣н̣а, би трябвало да е в състояние да покаже вселенската си форма.

Текст

манясе яди тач чхакям
мая̄ драш̣т̣ум ити прабхо
йогешвара тато ме твам
дарша
я̄тма̄нам авяям

Дума по дума

манясе – Ти мислиш; яди – ако; тат – че; шакям – е възможно; мая̄ – от мен; драш̣т̣ум – да бъде видяна; ити – така; прабхо – о, Господи; йога-ӣшвара – о, господарю на мистичните сили; татах̣ – тогава; ме – на мен; твам – Ти; даршая – покажи; а̄тма̄нам – твоето себе; авяям – вечно.

Превод

О, мой Господи, о, господарю на мистичните сили, ако мислиш, че мога да видя космичната ти форма, бъди милостив да ми покажеш това неограничено вселенско себе.

Коментар

Казват, че човек не може да види, да чуе, да възприеме, нито да разбере Върховния Бог, Кр̣ш̣н̣а, с материалните си сетива. Но ако от самото начало се занимава с трансцендентално любовно служене, той би могъл да го види, ако Бог му се разкрие. Всяко живо същество е само духовна искра и няма как да види или да разбере Върховния. Преданият Арджуна не се уповава на мисловните си способности; нещо повече – признава ограничените си възможности на живо същество и съзнава непостижимото могъщество на Кр̣ш̣н̣а. Арджуна успява да проумее, че за живото същество е невъзможно да разбере неограничената безкрайност. Ако Безкрайният милостиво разкрие себе си, бихме могли да разберем природата му. Думата йогешвара е много важна, тя посочва невъобразимото могъщество на Бога. Той е безграничен, но ако поиска, може милостиво да разкрие себе си. Ето защо Арджуна моли за невъобразимата милост на Кр̣ш̣н̣а. Той не му нарежда. Кр̣ш̣н̣а не е длъжен да се разкрие, докато не му се отдадем напълно в Кр̣ш̣н̣а съзнание и не започнем да му служим. Затова е невъзможно личности, разчитащи на задълбочените си размишления, да видят Кр̣ш̣н̣а.

Текст

шрӣ-бхагава̄н ува̄ча
пашя ме па̄ртха рӯпа̄н̣и
шаташо 'тха сахасрашах̣
на̄на̄-видха̄ни дивя̄ни
на̄на̄-варн̣а̄кр̣тӣни ча

Дума по дума

шрӣ-бхагава̄н ува̄ча – Бог, Върховната Личност, каза; пашя – просто виж; ме – моите; па̄ртха – о, сине на Пр̣тха̄; рӯпа̄н̣и – форми; шаташах̣ – стотици; атха – също; сахасрашах̣ – хиляди; на̄на̄-видха̄ни – разнообразни; дивя̄ни – божествени; на̄на̄ – разнообразни; варн̣а – цветове; а̄кр̣тӣни – форми; ча – също.

Превод

Върховната Божествена Личност каза: Мой скъпи Арджуна, о, сине на Пр̣тха̄, виж моето великолепие в стотици хиляди, различни божествени и многоцветни форми.

Коментар

Арджуна пожелава да види Кр̣ш̣н̣а в неговата вселенска форма; тя е трансцендентална, но се явява само в космичното проявление и е подчинена на преходното време в материалната природа. Както тази материална природа бива проявена и непроявена, така и вселенската форма на Кр̣ш̣н̣а е проявена и непроявена. Тя не се намира вечно в духовното небе като другите му форми. Един предан няма силно желание да види вселенската форма, но тъй като Арджуна иска да види Кр̣ш̣н̣а по този начин, Кр̣ш̣н̣а му я разкрива. Не е възможно тази вселенска форма да бъде видяна от обикновен човек. Кр̣ш̣н̣а трябва да дари способността за това.

Текст

пашя̄дитя̄н васӯн рудра̄н
ашвинау марутас татха̄
бахӯнй адр̣ш̣т̣а-пӯрва̄н̣и
пашя̄шчаря̄н̣и бха̄рата

Дума по дума

пашя – виж; а̄дитя̄н – дванайсетте сина на Адити; васӯн – осемте Васу; рудра̄н – единайсетте форми на Рудра; ашвинау – двамата Ашвинӣ; марутах̣ – четиресет и деветте Марути (полубогове на вятъра); татха̄ – също; бахӯни – много; адр̣ш̣т̣а – които не си виждал; пӯрва̄н̣и – преди; пашя – виж; а̄шчаря̄н̣и – всички чудеса; бха̄рата – о, най-добър от Бха̄ратите.

Превод

О, най-добър от Бха̄ратите, виж различните проявления на А̄дити, Васу, Рудра, Ашвинӣ-кума̄ра и на другите полубогове. Погледни многобройните удивителни неща, които никой никога не е виждал и чувал.

Коментар

Макар Арджуна да е личен приятел на Кр̣ш̣н̣а и достатъчно образован, все пак не е възможно да знае всичко за него. Тук се казва, че хората никога не са чували, нито са знаели за всички тези удивителни форми и проявления. Сега Кр̣ш̣н̣а ги разкрива.

Текст

ихаика-стхам джагат кр̣тснам
пашя̄дя са-чара̄чарам
мама дехе гуд̣а̄кеша
яч ча̄няд драш̣т̣ум иччхаси

Дума по дума

иха – в това; ека-стхам – на едно място; джагат – Вселената; кр̣тснам – изцяло; пашя – виж; адя – веднага; са – с; чара – подвижни; ачарам – и неподвижните; мама – моето; дехе – в това тяло; гуд̣а̄кеша – о, Арджуна; ят – това, което; ча – също; анят – друго; драш̣т̣ум – да видиш; иччхаси – желаеш.

Превод

О, Арджуна, в това мое тяло ще откриеш желаното от теб. Тази вселенска форма ще ти представи всичко, което искаш да видиш в момента и което би искал да видиш в бъдеще. Всичко – подвижно и неподвижно – е тук на едно място.

Коментар

Никой не може да види цялата Вселена, докато седи на едно място. Дори и най-напредналият учен не може да види какво става в другите части на Вселената. Но предан като Арджуна вижда всичко съществуващо във всяка част на Вселената. Кр̣ш̣н̣а му дава способността да види това, което пожелае – минало, настояще и бъдеще. Така по милостта на Кр̣ш̣н̣а Арджуна може да види всичко.

Текст

на ту ма̄м шакясе драш̣т̣ум
аненаива сва-чакш̣уш̣а̄
дивям дада̄ми те чакш̣ух̣
пашя ме йогам аишварам

Дума по дума

на – никога; ту – но; ма̄м – мен; шакясе – си способен; драш̣т̣ум – да видиш; анена – с тези; ева – несъмнено; сва-чакш̣уш̣а̄ – собствените си очи; дивям – божествени; дада̄ми – Аз давам; те – на теб; чакш̣ух̣ – очи; пашя – да видиш; ме – моята; йогам аишварам – невъобразимо мистично могъщество.

Превод

Но ти не можеш да ме видиш с твоите очи. Затова ти давам божествени очи. Виж моето мистично могъщество!

Коментар

Един чист предан не би искал да вижда Кр̣ш̣н̣а в никоя друга освен в двуръката му форма; той би могъл да види вселенската форма само по милостта на Кр̣ш̣н̣а – не с ума, а с духовни очи. Кр̣ш̣н̣а казва на Арджуна, че за да види вселенската му форма, трябва да промени не ума, а зрението си. Вселенската форма на Кр̣ш̣н̣а не е особено важна. Това ще бъде изяснено в следващите стихове. Но понеже Арджуна пожелава, Бог му дава специално зрение, за да я види.

Преданите, правилно разбиращи трансценденталната си връзка с Кр̣ш̣н̣а, са привлечени от пленителните му качества, а не от проявите на различни съвършенства, в които Той отсъства като личност. Другарите на Кр̣ш̣н̣а в игрите, приятелите и родителите му нямат нужда Той да показва съвършенствата си. Те са погълнати от чиста любов към него и дори не знаят, че Кр̣ш̣н̣а е Върховната Божествена Личност. В любовните си взаимоотношения те забравят, че Кр̣ш̣н̣а е Върховният Бог. В Шрӣмад Бха̄гаватам се казва, че момчетата около Кр̣ш̣н̣а са изключително благочестиви души, които след много, много раждания са получили възможност да играят с Бога. Те не знаят, че Кр̣ш̣н̣а е Върховната Божествена Личност. Приемат го за близък приятел. Шукадева Госва̄мӣ цитира следния стих:

иттхам сата̄м брахма-сукха̄нубхӯтя̄
да̄сям гата̄на̄м пара-даиватена
ма̄я̄шрита̄на̄м нара-да̄ракен̣а
са̄кам виджахрух̣ кр̣та-пун̣я-пун̃джа̄х̣

„Ето Върховната Личност, която великите мъдреци считат за безличностен Брахман, преданите – за Върховната Божествена Личност, а обикновените хора – за продукт на материалната природа. Тези момчета са извършили много, много благочестиви дела в миналите си животи и сега си играят с Върховната Божествена Личност“ (Шрӣмад Бха̄гаватам 10.12.11).

Всъщност един предан не се стреми да види вишва-рӯпа, вселенската форма. Арджуна пожелава да я види, за да подкрепи твърденията на Кр̣ш̣н̣а и в бъдеще хората да разберат, че Кр̣ш̣н̣а е представил себе си като Върховен не само теоретично и философски, но и непосредствено пред Арджуна. Именно Арджуна трябва да потвърди това, защото от него започва парамапара̄ системата. Ако наистина се интересуват и желаят да разберат Върховната Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а, следвайки примера на Арджуна, хората трябва да знаят, че Кр̣ш̣н̣а се е представил като Върховен не само на думи, но и на практика.

Бог дава на Арджуна необходимите способности да види вселенската му форма, защото знае, че за него това не е особено важно, както вече обяснихме.

Текст

сан̃джая ува̄ча
евам уктва̄ тато ра̄джан
маха̄-йогешваро харих̣
даршая̄м а̄са па̄ртха̄я
парамам рӯпам аишварам

Дума по дума

сан̃джаях̣ ува̄ча – Сан̃джая каза; евам – така; уктва̄ – като каза; татах̣ – след това; ра̄джан – о, Царю; маха̄-йога-ӣшварах̣ – най-могъщият мистик; харих̣ – Върховната Личност, Кр̣ш̣н̣а; даршая̄м а̄са – показа; па̄ртха̄я – на Арджуна; парамам – божествената; рӯпам аишварам – вселенска форма.

Превод

Сан̃джая каза: О, Царю, след като каза това, Върховният господар на всички мистични сили, Божествената Личност, показва своята вселенска форма пред Арджуна.

Текст

анека-вактра-наянам
анека̄дбхута-даршанам
анека-дивя̄бхаран̣ам
дивя̄некодята̄юдхам
дивя-ма̄ля̄мбара-дхарам
дивя-гандха̄нулепанам
сарва̄шчаря-маям девам
анантам вишвато-мукхам

Дума по дума

анека – различни; вактра – усти; наянам – очи; анека – различни; адбхута – удивителни; даршанам – гледки; анека – много; дивя – божествени; а̄бхаран̣ам – украшения; дивя – божествени; анека – различни; удята – вдигнати; а̄юдхам – оръжия; дивя – божествени; ма̄ля – гирлянди; амбара – дрехи; дхарам – облечен с; дивя – божествени; гандха – благоухания; анулепанам – намазан с; сарва – всичко; а̄шчаря-маям – прекрасно; девам – сияещо; анантам – безкрайно; вишватах̣-мукхам – всепроникващо.

Превод

Арджуна вижда в тази вселенска форма безброй усти, очи и удивителни видения. Украсена е с неземни орнаменти и има безчет божествени оръжия. Носи райски гирлянди и одежди, а тялото ѝ е намазано с различни божествени благоухания. Всичко това е удивително блестящо, безкрайно и всепроникващо.

Коментар

В тези два стиха многократната употреба на думата „много“ показва неизброимите ръце, усти, нозе и други проявления, видени от Арджуна. Тези проявления са разпръснати из цялата Вселена, но по милостта на Бога Арджуна ги вижда, докато стои на едно място. Това се дължи на невъобразимото могъщество на Кр̣ш̣н̣а.

Текст

диви сӯря-сахасрася
бхавед югапад уттхита̄
яди бха̄х̣ садр̣шӣ са̄ ся̄д
бха̄сас тася маха̄тманах̣

Дума по дума

диви – в небето; сӯря – слънца; сахасрася – на хиляди; бхавет – имаше; югапат – едновременно; уттхита̄ – присъства; яди – ако; бха̄х̣ – светлината; садр̣шӣ – като това; са̄ – това; ся̄т – може би; бха̄сах̣ – сияние; тася – неговото; маха̄-а̄тманах̣ – великият Бог.

Превод

Ако стотици хиляди слънца изведнъж изгреят в небето, тяхното сияние може да наподоби блясъка на Върховната Личност в тази вселенска форма.

Коментар

Това, което Арджуна вижда, е неописуемо и все пак Сан̃джая се опитва да обрисува на Дхр̣тара̄ш̣т̣ра грандиозното чудо. Нито Сан̃джая, нито Дхр̣тара̄ш̣т̣ра присъстват, но по милостта на Вя̄са Сан̃джая вижда какво се случва. Той сравнява обстановката, доколкото тя може да бъде разбрана, с явление, което можем да си представим (т.е. хиляди слънца).

Текст

татраика-стхам джагат кр̣тснам
правибхактам анекадха̄
апашяд дева-девася
шарӣре па̄н̣д̣авас тада̄

Дума по дума

татра – там; ека-стхам – на едно място; джагат – Вселената; кр̣тснам – напълно; правибхактам – разделена; анекадха̄ – на много; апашят – може да види; дева-девася – на Бога, Върховната Личност; шарӣре – във вселенската форма; па̄н̣д̣авах̣ – Арджуна; тада̄ – по това време.

Превод

Арджуна вижда във вселенската форма на Бога безкрайните проявления на Вселената, събрани на едно място, макар и разделени на много, много хиляди.

Коментар

Думата татра („там“) е много важна. Тя означава, че докато Арджуна и Кр̣ш̣н̣а седят в колесницата, Арджуна вижда вселенската форма. Всички други на бойното поле не могат да я видят, защото Кр̣ш̣н̣а дава подходящо зрение само на Арджуна. Арджуна вижда в тялото на Кр̣ш̣н̣а хиляди планети. Както научаваме от ведическите писания, съществуват много вселени и много планети. Някои от тях са направени от земя, други от злато, трети от скъпоценни камъни, някои са много големи, други са малки и т.н. Докато седи в колесницата, Арджуна вижда всичко това, но никой не разбира какво става между него и Кр̣ш̣н̣а.

Текст

татах̣ са висмая̄виш̣т̣о
хр̣ш̣т̣а-рома̄ дханан̃-джаях̣
пран̣амя шираса̄ девам
кр̣та̄н̃джалир абха̄ш̣ата

Дума по дума

татах̣ – след това; сах̣ – той; висмая-а̄виш̣т̣ах̣ – преизпълнен с учудване; хр̣ш̣т̣а-рома̄ – с настръхнали косми по тялото, поради големия екстаз; дханам-джаях̣ – Арджуна; пран̣амя – отдавайки почит; шираса̄ – с глава; девам – на Бога, Върховната Личност; кр̣та-ан̃джалих̣ – с допрени длани; абха̄ш̣ата – започна да говори.

Превод

Тогава, объркан и удивен, с настръхнала коса, Арджуна навежда глава, за да отдаде почитания, и с допрени длани започва да се моли на Върховния Бог.

Коментар

Щом се разкрива божественото видение, отношенията между Кр̣ш̣н̣а и Арджуна веднага се променят. Дотогава връзката между двамата се основава на приятелство, но след появата на тази форма Арджуна отдава дълбоки почитания на Кр̣ш̣н̣а и му се моли с допрени длани. Той възхвалява вселенската форма. И отношението на Арджуна става по-скоро отношение на удивление, отколкото на приятелство. За великите предани Кр̣ш̣н̣а е извор на всички отношения. В писанията са споменати дванайсет основни вида отношения и те се намират в Кр̣ш̣н̣а. Казва се, че Той е океанът от всички взаимоотношения, обменяни между две живи същества, между боговете или между Върховния и неговите предани.

Сега Арджуна е обзет от чувство на удивление и макар по природа да е много сериозен, тих и спокоен, от това удивление изпада в екстаз, кожата му настръхва и с допрени длани той отдава почитания на Бога. Разбира се, той не се страхува, но е поразен от чудесата на Върховния. Непосредствената му реакция е удивление. Неговата естествена приятелска любов е надвита от удивлението и затова той реагира по такъв начин.

Текст

арджуна ува̄ча
пашя̄ми дева̄мс тава дева дехе
сарва̄мс татха̄ бхӯта-вишеш̣а-сангха̄н
брахма̄н̣ам ӣшам камала̄сана-стхам
р̣ш̣ӣмш ча сарва̄н урага̄мш ча дивя̄н

Дума по дума

арджунах̣ ува̄ча – Арджуна каза; пашя̄ми – виждам; дева̄н – всички полубогове; тава – твоето; дева – о, Господи; дехе – в тялото; сарва̄н – всички; татха̄ – също; бхӯта – живи същества; вишеш̣а-сангха̄н – събрани по особен начин; брахма̄н̣ам – Господ Брахма̄; ӣшам – Господ Шива; камала-а̄сана-стхам – седнал върху лотосов цвят; р̣ш̣ӣн – всички велики мъдреци; ча – също; сарва̄н – всички; урага̄н – змии; ча – също; дивя̄н – божествени.

Превод

Арджуна каза: Мой скъпи Бог Кр̣ш̣н̣а, виждам събрани в твоето тяло всички полубогове и другите живи същества. Виждам Брахма̄, седнал върху лотосовия цвят, също и Господ Шива, всички мъдреци и божествените змии.

Коментар

Арджуна вижда всичко във Вселената, включително Брахма̄, първото живо същество, и божествената змия, върху която лежи Гарбходака-ша̄йӣ Виш̣н̣у в по-долните области на Вселената. Това змийско ложе се нарича Ва̄суки. Има също и други змии, известни като Ва̄суки. Арджуна вижда всичко: от Гарбходака-ша̄йӣ Виш̣н̣у до най-горната част на Вселената, до подобната на лотос планета, където живее Брахма̄, първото същество. Това означава, че Арджуна стои в колесницата си, но вижда всичко от край до край благодарение милостта на Върховния Бог Кр̣ш̣н̣а.

Текст

анека-ба̄хӯдара-вактра-нетрам
пашя̄ми тва̄м сарвато 'нанта-рӯпам
на̄нтам на мадхям на пунас тава̄дим
пашя̄ми вишвешвара вишва-рӯпа

Дума по дума

анека – много; ба̄ху – ръце; удара – кореми; вактра – усти; нетрам – очи; пашя̄ми – виждам; тва̄м – Ти; сарватах̣ – на всички страни; ананта-рӯпам – безгранична форма; на антам – без край; на мадхям – без среда; на пунах̣ – нито отново; тава – твоето; а̄дим – начало; пашя̄ми – виждам; вишва-ӣшвара – о, Господарю на Вселената; вишва-рӯпа – във формата на Вселена.

Превод

О, Господарю на Вселената, о, вселенска форма, виждам в твоето тяло много, много ръце, кореми, усти и очи, разпрострени навсякъде. Аз не виждам в теб нито край, нито среда, нито начало.

Коментар

Кр̣ш̣н̣а е Върховната Божествена Личност и е безкраен. В него може да се види всичко.

Текст

кирӣт̣инам гадинам чакрин̣ам ча
теджо-ра̄шим сарвато дӣптимантам
пашя̄ми тва̄м дурнирӣкш̣ям саманта̄д
дӣпта̄нала̄рка-дютим апрамеям

Дума по дума

кирӣт̣инам – с шлемове; гадинам – с боздугани; чакрин̣ам – с дискове; ча – и; теджах̣-ра̄шим – сияние; сарватах̣ – на всички страни; дӣпти-мантам – блестящо; пашя̄ми – виждам; тва̄м – Ти; дурнирӣкш̣ям – трудно да бъде видяно; саманта̄т – навсякъде; дӣпта-анала – пламтящ огън; арка – на слънцето; дютим – светлината; апрамеям – неизмерима.

Превод

Трудно е да бъде видяна твоята форма поради заслепяващото ѝ сияние, излъчвано във всички посоки като пламтящ огън или неизмеримия блясък на Слънцето. И все пак аз виждам навсякъде тази сияеща форма, украсена с различни корони, боздугани и дискове.

Текст

твам акш̣арам парамам ведитавям
твам ася вишвася парам нидха̄нам
твам авяях̣ ша̄швата-дхарма-гопта̄
сана̄танас твам пуруш
̣о мато ме

Дума по дума

твам – Ти; акш̣арам – непогрешимият; парамам – върховен; ведитавям – да бъде осъзнат; твам – Ти; ася – на тази; вишвася – Вселена; парам – върховна; нидха̄нам – основа; твам – Ти; авяях̣ – неизчерпаем; ша̄швата-дхарма-гопта̄ – поддръжник на вечната религия; сана̄танах̣ – вечен; твам – Ти; пуруш̣ах̣ – Върховната Личност; матах̣ ме – това е моето мнение.

Превод

Ти си висшата цел на познанието. Ти си крайното убежище за цялата Вселена. Ти си неизчерпаем, Ти си предвечният. Ти си поддръжникът на вечната религия, Божествената Личност. Това е моето мнение.

Текст

ана̄ди-мадхя̄нтам ананта-вӣрям
ананта-ба̄хум шаши-сӯря-нетрам
пашя̄ми тва̄м дӣпта-хута̄ша-вактрам
сва-теджаса̄ вишвам идам тапантам

Дума по дума

ана̄ди – без начало; мадхя – среда; антам – или край; ананта – безгранично; вӣрям – величие; ананта – безброй; ба̄хум – ръце; шаши – Луната; сӯря – и Слънцето; нетрам – очи; пашя̄ми – виждам; тва̄м – теб; дӣпта – пламтящ; хута̄ша-вактрам – огън излиза от устата ти; сва-теджаса̄ – от твоето сияние; вишвам – Вселена; идам – тази; тапантам – изгаря.

Превод

Ти си без начало, без среда и без край. Славата ти е безгранична. Ти имаш безброй ръце, а Слънцето и Луната са твоите очи. Виждам как от устата ти излиза пламтящ огън, изпепеляващ цялата Вселена със собственото си сияние.

Коментар

Шестте съвършенства на Върховната Божествена Личност са безгранични. Тук, както и на много други места има повторение, но според писанията да се говори многократно за величието на Кр̣ш̣н̣а, не е стилистична грешка. Известно е, че по време на объркване, учудване или голям екстаз, едни и същи думи се повтарят отново и отново – това не е недостатък.

Текст

дя̄в а̄-пр̣тхивьор идам антарам хи
вя̄птам тваяикена дишаш ча сарва̄х̣
др̣ш̣т̣ва̄дбхутам рӯпам уграм таведам
лока-траям правятхитам маха̄тман

Дума по дума

дяу – от небето; а̄-пр̣тхивьох̣ – до земята; идам – това; антарам – между; хи – несъмнено; вя̄птам – проникнато; твая̄ – от теб; екена – единствен; дишах̣ – посоки; ча – и; сарва̄х̣ – всички; др̣ш̣т̣ва̄ – виждайки; адбхутам – удивителна; рӯпам – форма; уграм – ужасна; тава – твоята; идам – тази; лока – планетарните системи; траям – трите; правятхитам – обезпокоени; маха̄-а̄тман – о, велики.

Превод

Въпреки че си един, Ти обхващаш изцяло небето, планетите и пространството между тях. О, велики, виждайки тази удивителна и ужасяваща форма, всички светове изпадат в смут.

Коментар

Дя̄в а̄-пр̣тхивьох̣ („пространството между рая и земята“) и лока-траям („трите свята“) са важни думи в този стих; от тях става ясно, че не само Арджуна вижда вселенската форма на Бога, но и живите същества от други планетарни системи също я виждат. Вселенската форма не е сън на Арджуна. Всички, надарени от Бога с божествено зрение, виждат на бойното поле тази вселенска форма.

Текст

амӣ хи тва̄м сура-сангха̄ вишанти
кечид бхӣта̄х̣ пра̄н̃джалайо гр̣н̣анти
свастӣтй уктва̄ махарш̣и-сиддха-сангха̄х̣
стуванти тва̄м стутибхих̣ пуш̣кала̄бхих̣

Дума по дума

амӣ – всички тези; хи – несъмнено; тва̄м – теб; сура-сангха̄х̣ – групи полубогове; вишанти – влизат; кечит – някои от тях; бхӣта̄х̣ – от страх; пра̄н̃джалаях̣ – с допрени длани; гр̣н̣анти – отправят молитви; свасти – мир; ити – така; уктва̄ – като говорят; маха̄-р̣ш̣и – велики мъдреци; сиддха-сангха̄х̣ – съвършени същества; стуванти – пеят химни; тва̄м – за теб; стутибхих̣ – с молитви; пуш̣кала̄бхих̣ – ведически химни.

Превод

Полубоговете ти се отдават и влизат в теб. Някои от тях поради силна уплаха отправят молитви с допрени длани. Много велики мъдреци и личности, постигнали съвършенство, възклицават: „Мир! Мир!“ и ти се молят, пеейки ведически химни.

Коментар

Полубоговете от всички планетарни системи се страхуват от ужасяващото проявление на вселенската форма и от ослепителното ѝ сияние и затова молят за покровителство.

Текст

рудра̄дитя̄ васаво йе ча са̄дхя̄
вишве 'швинау маруташ чош̣мапа̄ш ча
гандхарва-якш̣а̄сура-сиддха-сангха̄
вӣкш̣анте тва̄м висмита̄ш чаива сарве

Дума по дума

рудра – проявленията на Господ Шива; а̄дитя̄х̣ – А̄дитите; васавах̣ – всички Васу; йе – всички тези; ча – и; са̄дхя̄х̣ – всички Са̄дхя; вишве – Вишвадевите; ашвинау – Аш̣винӣ-кума̄рите; марутах̣ – Марутите; ча – и; уш̣ма-па̄х̣ – прародителите; ча – и; гандхарва – на Гандхарвите; якш̣а – Якш̣ите; асура – демоните; сиддха – и съвършените полубогове; сангха̄х̣ – събраните; вӣкш̣анте – гледат; тва̄м – теб; висмита̄х̣ – с удивление; ча – също; ева – несъмнено; сарве – всички.

Превод

Различните проявления на Господ Шива, А̄дитите, Васу, Са̄дхите, Вишвадевите, двамата Ашвӣ, Марутите, прародителите, Гандхарвите, Якш̣ите, Асурите и съвършените полубогове те гледат с удивление.

Текст

рӯпам махат те баху-вактра-нетрам
маха̄-ба̄хо баху-ба̄хӯру-па̄дам
бахӯдарам баху-дамш̣т̣ра̄-кара̄лам
др̣ш̣т̣ва̄ лока̄х̣ правятхита̄с татха̄хам

Дума по дума

рӯпам – формата; махат – много голяма; те – твоята; баху – много; вактра – лица; нетрам – и очи; маха̄-ба̄хо – о, силноръки; баху – много; ба̄ху – ръце; ӯру – бедра; па̄дам – и крака; баху-ударам – много кореми; баху-дамш̣т̣ра̄ – много зъби; кара̄лам – ужасни; др̣ш̣т̣ва̄ – като вижда; лока̄х̣ – всички планети; правятхита̄х̣ – смутени; татха̄ – подобно; ахам – аз.

Превод

О, силноръки, всички планети и техните полубогове са смутени от вида на твоята огромна форма с многобройни лица, очи, ръце, бедра, крака, кореми и ужасяващи зъби. И както те са обезпокоени, така обезпокоен съм и аз.

Текст

набхах̣-спр̣шам дӣптам анека-варн̣ам
вя̄тта̄нанам дӣпта-виша̄ла-нетрам
др̣ш̣т̣ва̄ хи тва̄м правятхита̄нтар-а̄тма̄
дхр̣тим на винда̄ми шамам ча виш̣н̣о

Дума по дума

набхах̣-спр̣шам – докосвайки небето; дӣптам – блестейки; анека – много; варн̣ам – цветове; вя̄тта – отворени; а̄нанам – усти; дӣпта – като блести; виша̄ла – много големи; нетрам – очи; др̣ш̣т̣ва̄ – като вижда; хи – несъмнено; тва̄м – Ти; правятхита – смутен; антах̣ – вътре в; а̄тма̄ – душа; дхр̣тим – устойчивост; на – не; винда̄ми – имам; шамам – спокойствие; ча – също; виш̣н̣о – о, Бог Виш̣н̣у.

Превод

О, всепроникващ Виш̣н̣у, като виждам твоето многоцветно сияние да докосва небето, като виждам отворените ти усти и твоите големи блестящи очи, умът ми се обърква от страх. Не мога да запазя спокойствие и уравновесеност.

Текст

дамш̣т̣ра̄-кара̄ла̄ни ча те мукха̄ни
др̣ш̣т̣ваива ка̄ла̄нала-саннибха̄ни
дишо на джа̄не на лабхе ча шарма
прасӣда девеша джаган-нива̄са

Дума по дума

дамш̣т̣ра̄ – зъби; кара̄ла̄ни – ужасни; ча – също; те – твоите; мукха̄ни – лица; др̣ш̣т̣ва̄ – вижда; ева – така; ка̄ла-анала – огънят на смъртта; саннибха̄ни – като че ли; дишах̣ – посоките; на – не; джа̄не – зная; на – не; лабхе – получавам; ча – и; шарма – милост; прасӣда – да бъдеш удовлетворен; дева-ӣша – о, Бог на всички богове; джагат-нива̄са – о, убежище на световете.

Превод

О, Бог на боговете, о, убежище на световете, моля те, бъди милостив към мен. Не мога да запазя равновесие, като гледам твоите пламтящи, подобни на смъртта лица и страшните ти зъби. Аз съм напълно объркан.

Текст

амӣ ча тва̄м дхр̣тара̄ш̣т̣рася путра̄х̣
сарве сахаива̄вани-па̄ла-сангхаих̣
бхӣш̣мо дрон̣ах̣ сӯта-путрас татха̄сау
саха̄смадӣяир апи йодха-мукхяих̣
вактра̄н̣и те тварама̄н̣а̄ вишанти
дамш̣т̣ра̄-кара̄ла̄ни бхая̄нака̄ни
кечид вилагна̄ дашана̄нтареш̣у
сандр̣шянте чӯрн̣итаир уттама̄нгаих̣

Дума по дума

амӣ – тези; ча – също; тва̄м – Ти; дхр̣тара̄ш̣т̣рася – на Дхр̣тара̄ш̣т̣ра; путра̄х̣ – синовете; сарве – всички; саха – с; ева – наистина; авани-па̄ла – на царе-воини; сангхаих̣ – групите; бхӣш̣мах̣ – Бхӣш̣мадева; дрон̣ах̣ – Дрон̣а̄ча̄ря; сӯта-путрах̣ – Карн̣а; татха̄ – също; асау – че; саха – с; асмадӣяих̣ – нашите; апи – също; йодха-мукхяих̣ – главни сред воините; вактра̄н̣и – усти; те – твоите; тварама̄н̣а̄х̣ – като се втурват; вишанти – влизат; дамш̣т̣ра̄ – зъби; кара̄ла̄ни – ужасни; бхая̄нака̄ни – много страшни; кечит – някои от тях; вилагна̄х̣ – като са прилепени; дашана-антареш̣у – между зъбите; сандр̣шянте – се виждат; чӯрн̣итаих̣ – със смачкани; уттама-ангаих̣ – глави.

Превод

Синовете на Дхр̣тара̄ш̣т̣ра заедно с царете съюзници и Бхӣш̣ма, Дрон̣а, Карн̣а, а също и нашите главни воини, се хвърлят в страшните ти усти. Виждам някои от тях притиснати между зъбите ти със смазани глави.

Коментар

В един от предишните стихове Бог обеща да покаже на Арджуна много интересни за гледане неща. Сега Арджуна вижда, че предводителите на противниковата армия (Бхӣш̣ма, Дрон̣а, Карн̣а и синовете на Дхр̣тара̄ш̣т̣ра), техните войници и воините на Арджуна – всички са избити. Това е знак, че след смъртта на почти всички, събрани на бойното поле Курукш̣етра, Арджуна ще излезе победител. Тук се споменава, че Бхӣш̣ма, смятан за непобедим, ще бъде смазан; също и Карн̣а. Гибелта ще застигне не само големите воини от противниковата армия като Бхӣш̣ма, но и някои от великите воини на Арджуна.

Текст

ятха̄ надӣна̄м бахаво 'мбу-вега̄х̣
самудрам ева̄бхимукха̄ драванти
татха̄ тава̄мӣ нара-лока-вӣра̄
вишанти вактра̄н̣й абхивиджваланти

Дума по дума

ятха̄ – като; надӣна̄м – на реките; бахавах̣ – многото; амбу-вега̄х̣ – вълните на водата; самудрам – океана; ева – несъмнено; абхимукха̄х̣ – към; драванти – се носят; татха̄ – по същия начин; тава – твоите; амӣ – всички тези; нара-лока-вӣра̄х̣ – царе на човешкото общество; вишанти – влизат; вактра̄н̣и – устите; абхивиджваланти – горят.

Превод

Както водите на многобройните реки се вливат в океана, така и тези велики воини влизат в горящите ти усти.

Текст

ятха̄ прадӣптам джваланам патанга̄
вишанти на̄ша̄я самр̣ддха-вега̄х̣
татхаива на̄ша̄я вишанти лока̄с
тава̄пи вактра̄н̣и самр̣ддха-вега̄х̣

Дума по дума

ятха̄ – както; прадӣптам – пламтящ; джваланам – огън; патанга̄х̣ – нощни пеперуди; вишанти – влизат; на̄ша̄я – за гибел; самр̣ддха – с пълна; вега̄х̣ – скорост; татха̄ ева – по същия начин; на̄ша̄я – за гибел; вишанти – влизат; лока̄х̣ – всички хора; тава – в твоите; апи – също; вактра̄н̣и – усти; самр̣ддха-вега̄х̣ – с пълна скорост.

Превод

Виждам всички хора да се втурват със страшна сила в твоите усти като нощни пеперуди, устремени към гибелта си в пламтящия огън.

Текст

лелихясе грасама̄нах̣ саманта̄л
лока̄н самагра̄н ваданаир джваладбхих̣
теджобхир а̄пӯря джагат самаграм
бха̄сас тавогра̄х̣ пратапанти виш̣н̣о

Дума по дума

лелихясе – Ти близваш; грасама̄нах̣ – като поглъщаш; саманта̄т – от всички посоки; лока̄н – хора; самагра̄н – всички; ваданаих̣ – с устите; джваладбхих̣ – пламтящи; теджобхих̣ – със сияние; а̄пӯря – като покрива; джагат – Вселената; самаграм – всички; бха̄сах̣ – лъчи; тава – твоите; угра̄х̣ – ужасни; пратапанти – са изгарящи; виш̣н̣о – о, всепроникващ Господи.

Превод

О, Виш̣н̣у, виждам как с твоите пламтящи усти поглъщаш хората от всички страни. Обгърнал цялата Вселена със сиянието си, Ти се разкриваш с ужасни изгарящи лъчи.

Текст

а̄кхя̄хи ме ко бхава̄н угра-рӯпо
намо 'сту те дева-вара прасӣда
вигя̄тум иччха̄ми бхавантам а̄дям
на хи праджа̄на̄ми тава правр̣ттим

Дума по дума

а̄кхя̄хи – моля те, обясни; ме – на мен; ках̣ – кой; бхава̄н – Ти; угра-рӯпах̣ – ужасяваща форма; намах̣ асту – почитания; те – на теб; дева-вара – о, велики сред полубоговете; прасӣда – бъди милостив; вигя̄тум – да науча; иччха̄ми – желая; бхавантам – ти; а̄дям – изначалният; на – не; хи – несъмнено; праджа̄на̄ми – наистина знам; тава – твоята; правр̣ттим – мисия.

Превод

О, Бог на боговете, толкова ужасен по форма, моля те, кажи ми кой си Ти. Отдавам ти почитта си; моля те да бъдеш милостив към мен. Ти си изначалният Бог. Искам да те разбера, защото не зная каква е мисията ти.

Текст

шрӣ-бхагава̄н ува̄ча
ка̄ло 'сми лока-кш̣ая-кр̣т правр̣ддхо
лока̄н сама̄хартум иха правр̣ттах̣
р̣те 'пи тва̄м на бхавиш̣янти сарве
йе 'вастхита̄х̣ пратй-анӣкеш̣у йодха̄х̣

Дума по дума

шрӣ-бхагава̄н ува̄ча – Божествената личност каза; ка̄лах̣ – времето; асми – Аз съм; лока – на световете; кш̣ая-кр̣т – разрушителят; правр̣ддхах̣ – велик; лока̄н – всички хора; сама̄хартум – в унищожение; иха – в този свят; правр̣ттах̣ – зает; р̣те – без, с изключение на; апи – дори; тва̄м – ти; на – никога; бхавиш̣янти – ще бъдеш; сарве – всички; йе – които; авастхита̄х̣ – се намират; прати-анӣкеш̣у – на противоположни страни; йодха̄х̣ – воините.

Превод

Върховната Божествена Личност каза: Аз съм времето, великият разрушител на световете, носещ гибел на всичко живо. С изключение на вас (Па̄н̣д̣авите), всички воини и от двете армии ще бъдат избити.

Коментар

Арджуна знае, че Кр̣ш̣н̣а е негов приятел и Върховната Божествена Личност, но е объркан от многообразните му форми. Затова продължава да пита за истинската мисия на тази унищожителна сила. Във Ведите пише, че Върховната Истина унищожава всичко, дори бра̄хман̣ите. Както се казва в Кат̣ха Упаниш̣ад (1.2.25):

яся брахма ча кш̣атрам ча
убхе бхавата оданах̣
мр̣тюр ясьопасечанам
ка иттха̄ веда ятра сах̣

Накрая бра̄хман̣ите, кш̣атриите и всички други са погълнати от Върховния, както се поглъща храна. Вселенската форма на Бога е всепоглъщащ исполин и тук Кр̣ш̣н̣а се явява точно в тази форма на всепоглъщащото време. С изключение на Па̄н̣д̣авите всички присъстващи на бойното поле ще бъдат погълнати от него.

Арджуна мисли, че е по-добре да не участва в битката – така няма да се измъчва. В отговор Бог му казва, че дори той да не се сражава, всички ще бъдат унищожени, защото това е Божият план. Ако Арджуна не се сражава, те пак ще умрат, но по друг начин. Смъртта не може да бъде предотвратена. В действителност те са вече мъртви. Времето е унищожение и всички проявления ще изчезнат според желанието на Върховния Бог. Това е законът на природата.

Текст

тасма̄т твам уттиш̣т̣ха яшо лабхасва
джитва̄ шатрӯн бхункш̣ва ра̄джям самр̣ддхам
маяиваите нихата̄х̣ пӯрвам ева
нимитта-ма̄трам бхава савя-са̄чин

Дума по дума

тасма̄т – затова; твам – ти; уттиш̣т̣ха – изправи се; яшах̣ – слава; лабхасва – спечели; джитва̄ – като побеждаваш; шатрӯн – враговете; бхункш̣ва – радвай се; ра̄джям – царство; самр̣ддхам – процъфтяващо; мая̄ – от мен; ева – несъмнено; ете – всички тези; нихата̄х̣ – убити; пӯрвам ева – по предварителен замисъл; нимитта-ма̄трам – само средство; бхава – стани; савя-са̄чин – о, Савяса̄чӣ.

Превод

Затова, изправи се! Приготви се да се сражаваш и да спечелиш слава! Победи враговете си и се радвай на процъфтяващо царство! По моя замисъл те вече са мъртви и ти, о, Савяса̄чӣ, можеш да бъдеш само инструмент в това сражение.

Коментар

Савя-са̄чин означава много добър стрелец с лък на бойното поле. Така Арджуна е наречен опитен воин, изстрелващ смъртоносни стрели към враговете си. „Просто стани инструмент“ – нимитта-ма̄трам. Тези думи също са много важни. Целият свят се движи според плана на Бога, Върховната Личност. Глупавите хора с оскъдно знание мислят, че природата действа без определен план и всички проявления са напълно случайни. Редица т.нар. „учени“ предполагат, че може би това е така, а може би не е така – но не става въпрос за никакво „може би“. В този материален свят се осъществява определен план. Какъв е този план? Космичното проявление дава възможност на обусловените души да се завърнат у дома, при Бога. Но с присъщата им склонност да властват, която ги подтиква да управляват материалната природа, те остават обусловени. Истински интелигентният успява да разбере плана на Върховния Бог и да развие Кр̣ш̣н̣а съзнание. Сътворението и унищожението на космичното проявление са под върховното ръководство на Бога. И битката при Курукш̣етра е част от неговия план. Арджуна разбира, че трябва да се сражава заради желанието на Върховния. Тогава ще бъде щастлив. Ако в пълно Кр̣ш̣н̣а съзнание човек е посветил живота си на трансцендентално служене на Бога, той е съвършен.

Текст

дрон̣ам ча бхӣш̣мам ча джаядратхам ча
карн̣ам татха̄ня̄н апи йодха-вӣра̄н
мая̄ хата̄мс твам джахи ма̄ вятхиш̣т̣ха̄
юдхясва джета̄си ран̣е сапатна̄н

Дума по дума

дрон̣ам ча – също и Дрон̣а; бхӣш̣мам ча – също и Бхӣш̣ма; джаядратхам ча – също и Джаядратха; карн̣ам – Карн̣а; татха̄ – също; аня̄н – други; апи – несъмнено; йодха-вӣра̄н – велики воини; мая̄ – от мен; хата̄н – вече убити; твам – ти; джахи – унищожени; ма̄ – не бъди; вятхиш̣т̣ха̄х̣ – разтревожен; юдхясва – просто се сражавай; джета̄си – ти ще победиш; ран̣е – в битката; сапатна̄н – врагове.

Превод

Дрон̣а, Бхӣш̣ма, Джаядратха, Карн̣а и другите велики воини вече са унищожени от мен. Затова убий ги и не се безпокой! Просто се сражавай и ще победиш враговете си в битката.

Коментар

Всеки план е създаван от Върховната Божествена Личност, но Той е толкова добър и милостив към преданите си, че иска те да получат признанието, изпълнявайки неговия план съгласно желанието му. Затова през живота си трябва да действаме в Кр̣ш̣н̣а съзнание и да осъзнаем Върховната Божествена Личност с помощта на духовен учител. Плановете на Бога стават ясни само по негова милост, а плановете на преданите са толкова добри, колкото и неговите. Човек трябва да следва такива планове, за да победи в борбата за съществуване.

Текст

сан̃джая ува̄ча
етач чхрутва̄ вачанам кешавася
кр̣та̄н̃джалир вепама̄нах̣ кирӣтӣ
намаскр̣тва̄ бхӯя ева̄ха кр̣ш̣н̣ам
са-гадгадам бхӣта-бхӣтах̣ пран̣амя

Дума по дума

сан̃джаях̣ ува̄ча – Сан̃джая каза; етат – така; шрутва̄ – като слуша; вачанам – речта; кешавася – на Кр̣ш̣н̣а; кр̣та-ан̃джалих̣ – с допрени длани; вепама̄нах̣ – треперещ; кирӣтӣ – Арджуна; намаскр̣тва̄ – като отдава почитания; бхӯях̣ – отново; ева – също; а̄ха – каза; кр̣ш̣н̣ам – на Кр̣ш̣н̣а; са-гадгадам – с пресекващ глас; бхӣта-бхӣтах̣ – уплашен; пран̣амя – отдавайки почит.

Превод

Сан̃джая каза на Дхр̣тара̄ш̣т̣ра: О, Царю, като изслушва думите, изречени от Върховната Божествена Личност, треперещият Арджуна отново и отново му отдава почитания с допрени длани. Изпълнен със страхопочитание, с пресекващ глас той казва следното на Бог Кр̣ш̣н̣а.

Коментар

Както вече бе обяснено, в създадената от вселенската форма на Бога ситуация, Арджуна се обърква от удивление. Затова започва отново и отново да отдава смирени почитания на Кр̣ш̣н̣а и с пресекващ глас да се моли не като приятел, а като предан, поразен от чудо.

Текст

арджуна ува̄ча
стха̄не хр̣ш̣ӣкеша тава пракӣртя̄
джагат прахр̣ш̣ятй анураджяте ча
ракш̣а̄мси бхӣта̄ни дишо драванти
сарве самасянти ча сиддха-сангха̄х̣

Дума по дума

арджунах̣ ува̄ча – Арджуна каза; стха̄не – правилно; хр̣ш̣ӣка-ӣша – о, господарю на сетивата; тава – твоето; пракӣртя̄ – от величието; джагат – целият свят; прахр̣ш̣яти – се радва; анураджяте – се привързва; ча – и; ракш̣а̄мси – демоните; бхӣта̄ни – от страх; дишах̣ – във всички посоки; драванти – побягват; сарве – всички; намасянти – отдават почит; ча – също; сиддха-сангха̄х̣ – съвършените човешки същества.

Превод

Арджуна каза: О, господарю на сетивата, светът се изпълва с радост, когато слуша твоето име, и всеки се привързва към теб. Докато съвършените същества ти отдават почитания, демоните са ужасени и се разбягват във всички посоки. Това е напълно справедливо.

Коментар

След като научи от Кр̣ш̣н̣а изхода на битката при Курукш̣етра, Арджуна получи просветление и като велик предан и приятел на Върховната Божествена Личност, каза, че направеното от Кр̣ш̣н̣а е съвсем правилно. Арджуна потвърди, че Кр̣ш̣н̣а е поддръжник и обект на обожание за преданите и унищожител на нечестивите. Неговите дейности са еднакво добри за всички. Арджуна разбра, че когато битката при Курукш̣етра завърши, много полубогове, сиддхи и интелигенцията от висшите планети ще са наблюдавали сражението заради присъствието на Кр̣ш̣н̣а. Вселенската форма на Бога радва полубоговете, но демоните и атеистите не могат да понасят, когато Господ е възхваляван. Поради естествения си страх от всепоглъщащата опустошителна форма на Върховната Личност те се разбягват. Арджуна приема с възхита отношението на Кр̣ш̣н̣а към преданите и атеистите. При всички случаи преданият слави Бога, защото знае, че каквото и да направи Той, е добро за всички.

Текст

касма̄ч ча те на намеран маха̄тман
гарӣясе брахман̣о 'пй а̄ди-картре
ананта девеша джаган-нива̄са
твам акш̣арам сад-асат тат парам ят

Дума по дума

касма̄т – защо; ча – също; те – на теб; на – не; намеран – те трябва да отдават дължимата почит; маха̄-а̄тман – о, велики; гарӣясе – по-велик; брахман̣ах̣ – от Брахма̄; апи – въпреки че; а̄ди-картре – на върховния създател; ананта – о, безграничен; дева-ӣша – О, Бог на боговете; джагат-нива̄са – о, убежище на Вселената; твам – Ти си; акш̣арам – нетленен; сат-асат – по отношение на причината и следствието; тат парам – трансцендентален; ят – защото.

Превод

О, велики, по-велик и от Брахма̄, Ти си изначалният творец. Как да не ти отдават смирените си почитания! О, необятни, Бог на боговете, убежище на Вселената! Ти си непресъхващият извор, причината на всички причини. Ти си трансцендентален спрямо това материално проявление.

Коментар

Отдавайки почитания, Арджуна посочва, че всеки трябва да обожава Кр̣ш̣н̣а. Кр̣ш̣н̣а е всепроникващ, Душата на всяка душа. Арджуна го назовава маха̄тма̄, което означава, че Той е великодушен и безкраен. Ананта означава, че няма нищо извън влиянието, извън енергията на Върховния Бог; девеша означава, че Той е властелинът на полубоговете и е над всички тях. Той е убежище за цялата Вселена. Арджуна вярва, че съвършените живи същества и могъщи полубогове трябва да отдават смирени почитания на Върховния, защото никой не е по-велик от Кр̣ш̣н̣а. Той специално споменава, че Кр̣ш̣н̣а е по-велик от Брахма̄, защото Брахма̄ е създаден от него. Брахма̄ е роден от лотосовото стъбло, израснало от пъпа на Гарбходака-ша̄йӣ Виш̣н̣у, експанзия на Кр̣ш̣н̣а. Затова Брахма̄ и Господ Шива, който е роден от Брахма̄, и останалите полубогове трябва да му отдават смирени почитания. В Шрӣмад Бха̄гаватам се казва, че Върховният е почитан от Шива, Брахма̄ и други подобни полубогове. Думата акш̣арам е много важна – материалното творение подлежи на унищожение, но Бог стои над него. Той е причината на всички причини и като такъв стои по-високо от обусловените души в тази материална природа, а и от самото материално космично проявление. Следователно Той е най-великият Върховен.

Текст

твам а̄ди-девах̣ пуруш̣ах̣ пура̄н̣ас
твам ася вишвася парам нидха̄нам
ветта̄си ведям ча парам ча дха̄ма
твая̄ татам вишвам ананта-рӯпа

Дума по дума

твам – Ти; а̄ди-девах̣ – изначалният Върховен Бог; пуруш̣ах̣ – личност; пура̄н̣ах̣ – стара; твам – Ти; ася – на тази; вишвася – Вселена; парам – трансценденталното; нидха̄нам – убежище; ветта̄ – знаещият; аси – Ти си; ведям – познаваемото; ча – и; парам – трансцендентално; ча – и; дха̄ма – убежище; твая̄ – от теб; татам – проникната; вишвам – Вселената; ананта-рӯпа – о, безгранична форма.

Превод

Ти си изначалната Божествена Личност, предвечният, крайното убежище на този проявен космичен свят. Ти знаеш всичко, Ти си всичко, което може да бъде узнато. Ти си върховното убежище отвъд материалните гун̣и. О, безгранична форма! Цялата Вселена е проникната от теб!

Коментар

Всичко се намира в Бога, Върховната Личност. Той е крайното убежище. Нидха̄нам означава, че всичко, дори и Брахман сиянието, се намира във Върховната Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а. Той знае всичко, случващо се в този свят, и ако знанието има някакъв предел, Той е този предел; така Той е опознатото и познаваемото. Той е обектът на познанието, защото е всепроникващ. Понеже е причината в духовния свят, Той е трансцендентален. Той е и висшата личност в трансценденталния свят.

Текст

ва̄юр ямо 'гнир варун̣ах̣ шаша̄нках̣
праджа̄патис твам прапита̄махаш ча
намо намас те 'сту сахасра-кр̣твах̣
пунаш ча бхӯйо 'пи намо намас те

Дума по дума

ва̄юх̣ – въздух; ямах̣ – властелинът; агних̣ – огън; варун̣ах̣ – вода; шаша-анках̣ – Луната; праджа̄патих̣ – Брахма̄; твам – Ти; прапита̄махах̣ – прадядото; ча – също; намах̣ – моята почит; намах̣ – отново моята почит; те – на теб; асту – нека да бъде; сахасра-кр̣твах̣ – хиляди пъти; пунах̣ ча – и отново; бхӯях̣ – отново; апи – също; намах̣ – отдавайки своите почитания; намах̣ те – отдавайки почитанията си на теб.

Превод

Ти си въздухът и върховният властелин! Ти си огънят, водата, Луната! Ти си Брахма̄, първото живо същество, Ти си великият прадядо. Отдавам ти смирените си почитания хиляди пъти, отново и отново!

Коментар

Тук Бог е наречен въздух, защото въздухът е всепроникващ и е най-важният представител на всички полубогове. Арджуна назовава Кр̣ш̣н̣а и велик прадядо – Той е бащата на Брахма̄, първото живо същество във Вселената.

Текст

намах̣ пураста̄д атха пр̣ш̣т̣хатас те
намо 'сту те сарвата ева сарва
ананта-вӣря̄мита-викрамас твам
сарвам сама̄пнош̣и тато 'си сарвах̣

Дума по дума

намах̣ – почитания; пураста̄т – отпред; атха – също; пр̣ш̣т̣хатах̣ – отзад; те – на теб; намах̣ асту – отдавам почитта си; те – на теб; сарватах̣ – от всички страни; ева – наистина; сарва – защото Ти си всичко; ананта-вӣря – безгранично могъщество; амита-викрамах̣ – и безкрайна сила; твам – Ти; сарвам – всичко; сама̄пнош̣и – Ти покриваш; татах̣ – следователно; аси – Ти си; сарвах̣ – всичко.

Превод

Отдавам почитания пред теб, зад теб и от всички страни! О, безкрайна сила, Ти си господар на неизмеримо могъщество! Ти си всепроникващ и така Ти си всичко.

Коментар

Обхванат от любовен екстаз към Кр̣ш̣н̣а, неговият приятел Арджуна му отдава почитания от всички страни. Той признава, че Кр̣ш̣н̣а е господарят на всички енергии и цялото могъщество и е по-велик от всички велики воини, събрани на бойното поле. Във Виш̣н̣у Пура̄н̣а (1.9.69) се казва:

йо 'ям тава̄гато дева
самӣпам девата̄-ган̣ах̣
са твам ева джагат-сраш̣т̣а̄
ятах̣ сарва-гато бхава̄н

„Който и да застане пред теб, даже и да е полубог, е сътворен от теб, о, Върховна Божествена Личност.“

Текст

сакхети матва̄ прасабхам яд уктам
хе кр̣ш̣н̣а хе я̄дава хе сакхети
аджа̄ната̄ махима̄нам таведам
мая̄ прама̄да̄т пран̣айена ва̄пи
яч ча̄ваха̄са̄ртхам асат-кр̣то 'си
виха̄ра-шайя̄сана-бходжанеш̣у
еко 'тха ва̄пй ачюта тат-самакш̣ам
тат кш̣а̄майе тва̄м ахам апрамеям

Дума по дума

сакха̄ – приятел; ити – така; матва̄ – като мисля; прасабхам – дръзко; ят – каквото и; уктам – казал; хе кр̣ш̣н̣а – о, Кр̣ш̣н̣а; хе я̄дава – о, Я̄дава; хе сакхе – о, мой скъпи приятелю; ити – така; аджа̄ната̄ – без да познавам; махима̄нам – величието; тава – твоето; идам – това; мая̄ – от мен; прама̄да̄т – от глупост; пран̣айена – от любов; ва̄ апи – всичко; ят – каквото и; ча – също; аваха̄са-артхам – на шега; асат-кр̣тах̣ – унижаван; аси – Ти си бил; виха̄ра – като почиваме; шайя̄ – като лежим; а̄сана – като седим; бходжанеш̣у – или докато ядем заедно; еках̣ – сами; атха ва̄ – или; апи – също; ачюта – о, непогрешими; тат-самакш̣ам – сред приятели; тат – всички тези; кш̣а̄майе – моля прошка; тва̄м – от теб; ахам – аз; апрамеям – неизмерими.

Превод

Аз мислех за теб като за мой приятел и без да познавам твоето величие, необмислено те наричах „О, Кр̣ш̣н̣а“, „О, Я̄дава“, „О, приятелю“. Моля те, прости ми стореното от безумие или любов. Много пъти не съм те почитал в шегите си, докато сме делели едно и също легло, седели сме или сме се хранели заедно, понякога сами, а понякога сред приятели. О, непогрешими, моля прошка за всички тези обиди.

Коментар

Макар Кр̣ш̣н̣а да разкрива пред Арджуна вселенската си форма, Арджуна помни приятелските си отношения с него и затова го моли да извини непринудените жестове, породени от приятелството. Той признава, че преди не е допускал възможността Кр̣ш̣н̣а да приеме такава вселенска форма, въпреки че Кр̣ш̣н̣а му е говорил за това като на близък приятел. Много пъти Арджуна е показвал неуважение към Кр̣ш̣н̣а с обръщенията си: „О, скъпи приятелю“, „О, Кр̣ш̣н̣а“, „О, Я̄дава“, без да съзнава неговото съвършенство. Но Кр̣ш̣н̣а е толкова добър и милостив, че независимо от съвършенството си се отнася с Арджуна като с приятел. Това е размяна на трансцендентална любов между предания и Бога. Връзката между живото същество и Кр̣ш̣н̣а е вечна, тя не може да бъде забравена, както става ясно от поведението на Арджуна. Той вижда великолепието на вселенската форма, но не може да забрави приятелските си отношения с Кр̣ш̣н̣а.

Текст

пита̄си локася чара̄чарася
твам ася пӯджяш ча гурур гарӣя̄н
на тват-само 'стй абхядхиках̣ куто 'ньо
лока-трайе 'пй апратима-прабха̄ва

Дума по дума

пита̄ – бащата; аси – Ти си; локася – на целия свят; чара – подвижното; ачарася – и неподвижното; твам – Ти си; ася – на това; пӯджях̣ – достоен за обожание; ча – също; гурух̣ – учител; гарӣя̄н – славен; на – никога; тват-самах̣ – равен на теб; асти – има; абхядхиках̣ – по-велик; кутах̣ – как е възможно; анях̣ – друг; лока-трайе – в трите планетарни системи; апи – също; апратима-прабха̄ва – о, неизмеримо могъщество.

Превод

Ти си бащата на цялото космично проявление, на подвижното и неподвижното; Ти си неговият обожаван господар, върховният духовен учител. Никой не ти е равен, нито може да се сравнява с теб. О, владетелю на неизмерима сила, как би могъл някой в трите свята да е по-велик от теб!

Коментар

Върховната Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а, е почитан, както бащата е почитан от сина. Той е върховният духовен учител, защото пръв дава ведическите наставления на Брахма̄, а сега излага Бхагавад-гӣта̄ пред Арджуна. Кр̣ш̣н̣а е изначалният гуру и всеки истински духовен учител в днешно време трябва да принадлежи към ученическата приемственост, водеща началото си от него. Без да си представител на Кр̣ш̣н̣а, не може да станеш наставник или духовен учител в областта на трансценденталното знание.

На Бога се отдава почит във всяко отношение. Неговото величие е неизмеримо. Никой не е по-велик от Върховната Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а, защото никой не му е равен или по-висшестоящ от него в никое проявление – материално или духовно. Всеки стои по-ниско от него. Никой не го превъзхожда. Това се казва и в Швета̄шватара Упаниш̣ад (6.8):

на тася ка̄рям каран̣ам ча видяте
на тат-самаш ча̄бхядхикаш ча др̣шяте

Върховният Бог, подобно на обикновен човек, има сетива и тяло, но между сетивата, тялото, ума му и самия него няма разлика. Глупавите хора не го познават добре и твърдят, че Кр̣ш̣н̣а се различава от своята душа, ум, сърце и всичко останало. Кр̣ш̣н̣а е абсолютен, неговите дейности и енергии са върховни. На друго място се казва, че макар да няма сетива като нашите, Той може да извършва всички сетивни дейности; сетивата му не са нито несъвършени, нито ограничени. Никой не е по-велик от него, никой не е равен на него, всеки стои по-ниско от него.

Знанието, силата и дейностите на Върховната Личност са напълно трансцендентални. Ето стих 4.9 от Бхагавад-гӣта̄:

джанма карма ча ме дивям
евам йо ветти таттватах̣
тяктва̄ дехам пунар джанма
наити ма̄м ети со 'рджуна

Всеки, който познава трансценденталното тяло на Кр̣ш̣н̣а, дейностите и съвършенствата му, след като напусне тялото си, се връща при него и не идва повече в този нещастен свят. Затова трябва да е ясно, че дейностите на Кр̣ш̣н̣а се различават от дейностите на другите. Най-добрата линия на поведение е да се следват принципите на Кр̣ш̣н̣а; това е пътят към съвършенството. Казано е също, че никой не е господар на Кр̣ш̣н̣а; всеки е негов слуга. Чайтаня чарита̄мр̣та (Ади 5.142) потвърждава: екале ӣшвара кр̣ш̣н̣а, а̄ра саба бхр̣тя – само Кр̣ш̣н̣а е Бог, всички други са негови слуги. Всеки се подчинява на неговите заповеди. Никой не може да отмени заповедите му. Всеки действа по негово нареждане, под негов надзор. Както се посочва в Брахма самхита̄, Той е причината на всички причини.

Текст

тасма̄т пран̣амя пран̣идха̄я ка̄ям
праса̄дайе тва̄м ахам ӣшам ӣд̣ям
питева путрася сакхева сакхюх̣
приях̣ прия̄я̄рхаси дева сод̣хум

Дума по дума

тасма̄т – затова; пран̣амя – отдавайки почит; пран̣идха̄я – да легне; ка̄ям – тялото; праса̄дайе – моля за милост; тва̄м – на теб; ахам – аз; ӣшам – на Върховния Бог; ӣд̣ям – обожаван; пита̄ ива – както баща; путрася – със син; сакха̄ ива – както приятел; сакхюх̣ – с приятел; приях̣ – любима; прия̄я̄х̣ – с най-скъпа; архаси – Ти би трябвало; дева – мой Господи; сод̣хум – да понасяш.

Превод

Ти си Върховният Бог и всяко живо същество трябва да те обожава. Затова аз падам пред теб, отдавам смирените си почитания и те моля за милост. Както бащата понася дързостта на сина си, приятелят – грубостта на приятеля си, а съпругът – небрежността на жена си, моля те, понеси и Ти оскърбленията, които може да съм извършил към теб.

Коментар

Преданите на Кр̣ш̣н̣а са в различни взаимоотношения с него: някои се отнасят към Кр̣ш̣н̣а като към син, други като към съпруг, приятел или господар. Връзката между Кр̣ш̣н̣а и Арджуна е приятелска. Както бащата търпи, както съпругът и господарят търпят, така и Кр̣ш̣н̣а търпи.

Текст

адр̣ш̣т̣а-пӯрвам хр̣ш̣ито 'сми др̣ш̣т̣ва̄
бхайена ча правятхитам мано ме
тад ева ме даршая дева рӯпам
прасӣда девеша джаган-нива̄са

Дума по дума

адр̣ш̣т̣а-пӯрвам – никога невиждана преди това; хр̣ш̣итах̣ – радостен; асми – аз съм; др̣ш̣т̣ва̄ – като виждам; бхайена – от страх; ча – също; правятхитам – обезпокоен; манах̣ – ум; ме – моят; тат – този; ева – несъмнено; ме – на мен; даршая – покажи; дева – о, Господи; рӯпам – формата; прасӣда – просто бъди милостив; дева-ӣша – о, Бог на боговете; джагат-нива̄са – о, убежище на Вселената.

Превод

След като видях тази вселенска форма, която никога преди това не бях виждал, аз съм радостен, но в същото време умът ми е скован от страх. Затова те моля, о, Бог на боговете, о, обител на Вселената, бъди милостив и отново покажи формата си на Божествена Личност.

Коментар

Като скъп приятел Арджуна винаги се е ползвал с доверието на Кр̣ш̣н̣а. И както един искрен приятел се радва на богатството на приятеля си, така и Арджуна е радостен да разбере, че приятелят му Кр̣ш̣н̣а е Върховната Божествена Личност и може да прояви тази удивителна вселенска форма. Но в същото време, като я вижда, той се притеснява, че от искрено приятелство е допуснал много оскърбления към Кр̣ш̣н̣а. И без основание страхът овладява ума му. Затова Арджуна моли Кр̣ш̣н̣а да му покаже своята На̄ра̄ян̣а форма, тъй като Той може да приема всякакви форми. Вселенската форма е материална и временна, както е временен и материалният свят. Но на Ваикун̣т̣ха планетите Кр̣ш̣н̣а пребивава в трансценденталната си форма На̄ра̄ян̣а с четири ръце. В духовното небе съществуват безброй планети и на всяка от тях Кр̣ш̣н̣а присъства в някоя от цялостните си експанзии под различни имена. Арджуна пожелава да види една от формите, проявени на Ваикун̣т̣ха. На всяка Ваикун̣т̣ха планета формата на На̄ра̄ян̣а е четириръка и всяка ръка държи различен символ: раковина, боздуган, лотос и диск. В зависимост от това, кое от тези четири неща държат различните ръце, На̄ра̄ян̣а е назован с различни имена. Всички тези форми са еднакви с Кр̣ш̣н̣а, затова Арджуна би искал да види неговия четирирък облик.

Текст

кирӣт̣инам гадинам чакра-хастам
иччха̄ми тва̄м драш̣т̣ум ахам татхаива
тенаива рӯпен̣а чатур-бхуджена
сахасра-ба̄хо бхава вишва-мӯрте

Дума по дума

кирӣт̣инам – с шлем; гадинам – с боздуган; чакра-хастам – с диск в ръка; иччха̄ми – желая; тва̄м – теб; драш̣т̣ум – да видя; ахам – аз; татха̄ ева – в това положение; тена ева – в тази; рӯпен̣а – форма; чатух̣-бхуджена – четириръка; сахасра-ба̄хо – о, хилядоръки; бхава – просто стани; вишва-мӯрте – о, вселенска форма.

Превод

О, вселенска форма, о, хилядоръки Господи, желая да те видя в твоята четириръка форма с шлем на главата и с боздуган, диск, раковина и лотос в ръцете. Копнея да те видя в тази форма.

Коментар

В Брахма самхита̄ (5.39) се казва: ра̄ма̄ди-мӯртиш̣у кала̄-ниямена тиш̣т̣хан – Бог пребивава вечно в стотици и хиляди форми, от които главните са Ра̄ма, Нр̣симха, На̄ра̄ян̣а и т.н. Съществуват безброй форми, но Арджуна знае, че Кр̣ш̣н̣а е изначалният Бог, приел временна вселенска форма. Сега той моли да види формата на На̄ра̄ян̣а, която е духовна. Несъмнено, този стих подкрепя твърдението на Шрӣмад Бха̄гаватам, че Кр̣ш̣н̣а е изначалната Божествена Личност и всички други форми водят началото си от него. Той не се различава от пълните си разширения и е Бог във всяка от безбройните си форми. Във всички тези форми Той изглежда като младеж – това е вечно качество на Върховната Божествена Личност. Всеки, който опознае Кр̣ш̣н̣а, веднага се освобождава от цялото замърсяване на материалния свят.

Текст

шрӣ-бхагава̄н ува̄ча
мая̄ прасаннена тава̄рджунедам
рӯпам парам даршитам а̄тма-йога̄т
теджо-маям вишвам анантам а̄дям
ян ме твад анйена на др̣ш̣т̣а-пӯрвам

Дума по дума

шрӣ-бхагава̄н ува̄ча – Върховната Божествена Личност каза; мая̄ – от мен; прасаннена – щастливо; тава – на теб; арджуна – о, Арджуна; идам – тази; рӯпам – форма; парам – трансцендентална; даршитам – показана; а̄тма-йога̄т – с моята вътрешна енергия; теджах̣-маям – пълна със сияние; вишвам – цялата Вселена; анантам – неограничена; а̄дям – изначална; ят – тази, която; ме – моя; тват анйена – освен теб; на др̣ш̣т̣а-пӯрвам – никой друг не е видял преди това.

Превод

Върховната Божествена Личност каза: Мой скъпи Арджуна, щастлив съм, че с моята вътрешна енергия ти показах върховната вселенска форма в материалния свят. Никой никога преди теб не е виждал тази изначална, безкрайна и изпълнена със сияние форма.

Коментар

Арджуна пожела да види вселенската форма на Върховния Бог и Кр̣ш̣н̣а от милост към своя предан му я показа – сияеща и великолепна. Тя блести ослепително като слънцето и многобройните ѝ лица се променят с голяма бързина. Кр̣ш̣н̣а я разкрива чрез вътрешната си енергия само за да изпълни желанието на своя приятел; иначе тя е невъзможно да бъде възприета от човешкия разум. Никой преди Арджуна не е виждал тази вселенска форма, но благодарение на него преданите от райските и от другите планети в космичното пространство също получават възможност да я видят. С други думи, всички предани, ученици на Бога, успяват да видят вселенската форма, показана на Арджуна по милостта на Кр̣ш̣н̣а. Някои твърдят, че тази форма е била показана и на Дурьодхана, когато Кр̣ш̣н̣а отива при него да води преговори за мир. За съжаление, Дурьодхана отхвърля мирното предложение и тогава Кр̣ш̣н̣а проявява някои от вселенските си форми. Но те са различни от формата, показана на Арджуна. Тук ясно се казва, че никой никога преди това не е виждал тази форма.

Текст

на веда-ягя̄дхяянаир на да̄наир
на ча крия̄бхир на тапобхир уграих̣
евам-рӯпах̣ шакя ахам нр̣-локе
драш̣т̣ум твад анйена куру-правӣра

Дума по дума

на – никога; веда-ягя – чрез жертвоприношение; адхяянаих̣ – или изучаване на Ведите; на – никога; да̄наих̣ – чрез милостиня; на – никога; ча – също; крия̄бхих̣ – с благочестиви дейности; на – никога; тапобхих̣ – въздържания; уграих̣ – строги; евам-рӯпах̣ – в тази форма; шакях̣ – мога; ахам – Аз; нр̣-локе – в този материален свят; драш̣т̣ум – да бъда видян; тват – освен теб; анйена – от някой друг; куру-правӣра – о, най-добър от воините на Куру.

Превод

О, най-добър от воините на Куру, никой никога преди теб не е виждал тази моя вселенска форма, защото в материалния свят нито с изучаване на Ведите, нито с жертвоприношения, нито чрез благотворителност, благочестиви дейности или строги въздържания е възможно да бъда видян в тази форма.

Коментар

В тази връзка е добре да се разбере какво представлява божественото зрение. Кой може да има божествено зрение? Божествено означава присъщо на Бога. Докато човек не постигне състояние на божественост като полубог, не може да има божествено зрение. А какво е да си полубог? Във ведическите писания се казва, че преданите на Бог Виш̣н̣у са полубогове (виш̣н̣у-бхактах̣ смр̣то даива̄х̣). Атеистите, невярващите във Виш̣н̣у или признаващите за Върховен само безличностния аспект на Кр̣ш̣н̣а, не могат да имат божествено зрение. Не е възможно да отричаш Кр̣ш̣н̣а и същевременно да имаш божествено зрение. Човек не може да има божествено зрение, без да стане божествен. Казано другояче, всички с божествено зрение могат да виждат като Арджуна.

Бхагавад-гӣта̄ дава описание на вселенската форма. Това описание не е било известно на никого преди Арджуна, но сега, след това събитие, може да се добие някаква представа за вишва-рӯпа. Истински съвършените могат да видят вселенската форма на Бога. Но без чиста преданост към Кр̣ш̣н̣а няма съвършенство. Преданите с божествена природа и божествено зрение всъщност не са много заинтересувани от вселенската форма на Бога. В един от предишните стихове Арджуна пожела да види четириръката форма на Бог Кр̣ш̣н̣а като Виш̣н̣у и той наистина е уплашен от вселенската форма.

В този стих има няколко важни думи, като веда-ягядхяянаих̣, които касаят изучаване на ведическата литература и правилата за жертвоприношенията. Веда се отнася за всяка ведическа литература, като четирите Веди (Р̣г, Яджур, Са̄ма и Атхарва), осемнайсетте Пура̄н̣и, Упаниш̣адите и Веда̄нта сӯтра. Те може да се изучават вкъщи или където и да е другаде. Има и различни сӯтри – Калпа-сӯтри и Мӣма̄мса̄-сӯтри – разясняващи метода на жертвоприношение. Да̄наих̣ означава милостиня, дадена на подходящи личности, тоест заетите с трансцендентално любовно служене на Бога – бра̄хман̣и и Ваиш̣н̣ави. Изразът „благочестиви дейности“ се отнася за жертвоприношенията агни-хотра и изпълнението на предписаните за различните класи задължения. А доброволното приемане на някакви телесни лишения се нарича тапася. Човек може да извършва всичко това – аскетизъм, раздаване на милостиня, изучаване на Ведите и т.н., – но докато не стане предан като Арджуна, не е възможно да види вселенската форма. Имперсоналистите също си въобразяват, че виждат вселенската форма на Бога, но от Бхагавад-гӣта̄ разбираме, че те не са предани. Следователно не са способни да видят вселенската форма.

Мнозина са склонни да сътворяват инкарнации. Те просто лъжливо обявяват някой обикновен човек за инкарнация, но това е глупаво. Би трябвало да следваме принципите на Бхагавад-гӣта̄, в противен случай съвършеното духовно знание остава непостижимо. Бхагавад-гӣта̄ се счита за произведение, даващо подготвително знание върху науката за Бога, но тя е толкова съвършена, че ни помага да различаваме кое какво е. Последователите на една псевдоинкарнация могат да твърдят, че също са видели трансценденталното въплъщение на Бога, вселенската форма. Това е напълно неприемливо, защото тук ясно се казва, че докато не стане предан на Кр̣ш̣н̣а, човек не може да види вселенската му форма. Най-напред той трябва да стане чист предан и чак тогава да претендира, че е видял вселенската форма. Един предан на Кр̣ш̣н̣а не приема фалшиви инкарнации или техните последователи.

Текст

ма̄ те вятха̄ ма̄ ча вимӯд̣ха-бха̄во
др̣ш̣т̣ва̄ рӯпам гхорам ӣдр̣н мамедам
вяпета-бхӣх̣ прӣта-мана̄х̣ пунас твам
тад ева ме рӯпам идам прапашя

Дума по дума

ма̄ – нека това да не бъде; те – за теб; вятха̄ – тревога; ма̄ – нека да не бъде; ча – също; вимӯд̣ха-бха̄вах̣ – объркване; др̣ш̣т̣ва̄ – като виждаш; рӯпам – форма; гхорам – ужасна; ӣдр̣к – такава, каквато е; мама – моя; идам – тази; вяпета-бхӣх̣ – освободен от всякакви страхове; прӣта-мана̄х̣ – с удовлетворен ум; пунах̣ – отново; твам – ти; тат – това; ева – така; ме – моя; рӯпам – форма; идам – тази; прапашя – просто виж.

Превод

Ти се смути и обърка, когато видя този мой ужасен образ. Нека свършим с това. Мой предан, освободи се от всички страхове и със спокоен ум виж сега формата, която пожела.

Коментар

В началото на Бхагавад-гӣта̄ Арджуна се измъчва от това, че трябва да убие Бхӣш̣ма и Дрон̣а, почитаните от него дядо и учител. Но Кр̣ш̣н̣а му казва да не се страхува от убийството на дядо си. Когато синовете на Дхр̣тара̄ш̣т̣ра се опитали да разсъблекат Драупадӣ пред събралите се Куру, Бхӣш̣ма и Дрон̣а мълчали и поради това пренебрегване на дълга си трябва да бъдат убити. Кр̣ш̣н̣а разкри вселенската си форма пред Арджуна, за да му покаже, че тези хора са вече убити заради незаконното си поведение. Тази сцена е показана на Арджуна, защото преданите по природа са миролюбиви и не са в състояние да извършат такива ужасни действия. Вече стана ясно защо е разкрита вселенската форма; сега Арджуна желае да види четириръката форма и Кр̣ш̣н̣а я проявява. Един предан не се интересува особено много от вселенската форма; тя не дава възможност да ѝ се отвръща с любов. Преданият иска да предложи своите чувства и почтително обожание на Кр̣ш̣н̣а, тоест да види двуръката му форма, за да може да служи с любов на Върховната Божествена Личност.

Текст

сан̃джая ува̄ча
итй арджунам ва̄судевас татхоктва̄
свакам рӯпам даршая̄м а̄са бхӯях̣
а̄шва̄сая̄м а̄са ча бхӣтам енам
бхӯтва̄ пунах̣ саумя-вапур маха̄тма̄

Дума по дума

сан̃джаях̣ ува̄ча – Сан̃джая каза; ити – така; арджунам – на Арджуна; ва̄судевах̣ – Кр̣ш̣н̣а; татха̄ – по този начин; уктва̄ – като говори; свакам – своята собствена; рӯпам – форма; даршая̄м а̄са – показва; бхӯях̣ – отново; а̄шва̄сая̄м а̄са – като окуражава; ча – също; бхӣтам – уплашен; енам – него; бхӯтва̄ – като става; пунах̣ – отново; саумя-вапух̣ – прекрасната форма; маха̄-а̄тма̄ – великият.

Превод

Сан̃джая каза на Дхр̣тара̄ш̣т̣ра: След тези думи Върховната Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а, показа своята четириръка форма и после отново прояви двуръката си форма, успокоявайки уплашения Арджуна.

Коментар

Когато Кр̣ш̣н̣а се появява като син на Васудева и Девакӣ, Той се разкрива най-напред в четириръката форма На̄ра̄ян̣а, но помолен от родителите си, приема образа на обикновено дете. Сега Кр̣ш̣н̣а знае, че Арджуна не е заинтригуван да види четириръката форма, но след като вече е пожелал, Кр̣ш̣н̣а отново му я показва и после приема двуръката си форма. Думата саумя-вапух̣ е много важна. Саумя-вапух̣ е изключително красива форма; известна е като най-прекрасната. Когато Кр̣ш̣н̣а се явява в нея, всеки е привлечен от формата му. Като властелин на Вселената, Той прогонва страха на Арджуна, своя предан, и отново му показва прекрасната си форма на Кр̣ш̣н̣а. В Брахма самхита̄ (5.38) се казва: према̄н̃джана-ччхурита-бхакти-вилочанена – само личност, чиито очи са помазани с елея на любовта, може да види прекрасната форма на Шрӣ Кр̣ш̣н̣а.

Текст

арджуна ува̄ча
др̣ш̣т̣ведам ма̄нуш̣ам рӯпам
тава саумям джана̄рдана
ида̄нӣм асми самвр̣ттах̣
са-чета̄х̣ пракр̣тим гатах̣

Дума по дума

арджунах̣ ува̄ча – Арджуна каза; др̣ш̣т̣ва̄ – като виждам; идам – тази; ма̄нуш̣ам – човешка; рӯпам – форма; тава – твоята; саумям – много прекрасна; джана̄рдана – о, покорителю на враговете; ида̄нӣм – сега; асми – аз съм; самвр̣ттах̣ – успокоен; са-чета̄х̣ – в моето съзнание; пракр̣тим – в собствената си природа; гатах̣ – се върнах.

Превод

Когато видя Кр̣ш̣н̣а в изначалната му форма, Арджуна каза: О, Джана̄рдана, тази прекрасна, подобна на човешката форма, успокоява ума ми и аз възвръщам истинската си същност.

Коментар

Думите ма̄нуш̣ам рӯпам категорично посочват, че изначалната форма на Върховната Божествена Личност е двуръка. И става ясно, че всички, които се присмиват на Кр̣ш̣н̣а, като го приемат за обикновена личност, не познават божествената му природа. Ако Кр̣ш̣н̣а беше обикновено човешко същество, как е възможно да представи вселенската форма, а след това четириръката форма На̄ра̄ян̣а? В Бхагавад-гӣта̄ е казано, че който счита Кр̣ш̣н̣а за обикновена личност и заблуждава читателя, като твърди, че безличностният Брахман говори вътре в Кр̣ш̣н̣а, допуска голяма грешка. Кр̣ш̣н̣а действително е проявил вселенската си форма и четириръката Виш̣н̣у форма. Как е възможно Той да бъде обикновено човешко същество? Чистият предан не се обърква от заблуждаващи коментари върху Бхагавад-гӣта̄, защото знае кое какво е. Автентичните стихове на Бхагавад-гӣта̄ са ясни като слънцето; те не се нуждаят от мъждукащата светлинка на глупави коментатори.

Текст

шрӣ-бхагава̄н ува̄ча
су-дурдаршам идам рӯпам
др̣ш̣т̣ава̄н аси ян мама
дева̄ апй ася рӯпася
нитям даршана-ка̄нкш̣ин̣ах̣

Дума по дума

шрӣ-бхагава̄н ува̄ча – Върховната Божествена Личност каза; су-дурдаршам – много трудно да бъде видяна; идам – тази; рӯпам – форма; др̣ш̣т̣ава̄н аси – както я видя; ят – която; мама – моя; дева̄х̣ – полубоговете; апи – също; ася – тази; рӯпася – форма; нитям – вечно; даршана-ка̄нкш̣ин̣ах̣ – се стремят да видят.

Превод

Върховната Божествена Личност каза: Мой скъпи Арджуна, формата, в която ме виждаш сега, е много трудно да бъде видяна. Дори полубоговете постоянно търсят възможност да видят тази толкова скъпа форма.

Коментар

В четиресет и осми стих на тази глава Бог Кр̣ш̣н̣а приключи разкритието на вселенската форма и осведоми Арджуна, че тя не може да бъде видяна дори чрез благочестиви дейности, жертвоприношения и т.н. Тук е употребена думата су-дурдаршам, която показва, че двуръката форма на Кр̣ш̣н̣а е още по-поверителна. За да бъде видяна вселенската форма на Кр̣ш̣н̣а, трябва да се добави предано служене към различните дейности – въздържания, изучаване на Ведите и философски размишления. Без бхакти това няма да е възможно, както вече беше обяснено. Въпреки че е трудно да се види вселенската форма на Кр̣ш̣н̣а, още по-трудно е да се види двуръката му форма, дори от полубогове като Брахма̄ и Шива. Те копнеят да го видят и в Шрӣмад Бха̄гаватам има доказателство за това. Когато се предполагало, че Кр̣ш̣н̣а е в утробата на майка си Девакӣ, полубоговете от рая дошли да видят чудото Кр̣ш̣н̣а и отправили прекрасни молитви към Бога, макар в този момент Той да бил невидим за тях. Те чакали, за да го видят. Глупакът може да го счита за обикновена личност и да му се присмива, може да отдава почит не на него, а на безличностното „нещо“ вътре в него, но всичко това са безсмислени пози. Полубогове като Брахма̄ и Шива наистина желаят да видят Кр̣ш̣н̣а в двуръката му форма.

В Бхагавад-гӣта̄ (9.11) също се потвърждава: аваджа̄нанти ма̄м мӯд̣ха̄ ма̄нуш̣ӣм танум а̄шритам – Той остава невидим за глупавите хора, които му се присмиват. Тялото на Кр̣ш̣н̣а, както се потвърждава в Брахма самхита̄, а и от него самия в Бхагавад-гӣта̄, е изцяло духовно, изпълнено с блаженство и вечност. То никога не е било материално тяло. Но за повечето хора, изучаващи Кр̣ш̣н̣а от Бхагавад-гӣта̄ и подобни ведически писания, Кр̣ш̣н̣а си остава загадка. Тези, които използват материалистичен метод за познание, считат Кр̣ш̣н̣а за велика историческа личност, забележителен философ и все пак – обикновен човек, който макар и толкова могъщ, трябва да приеме материално тяло. В крайна сметка те мислят, че Абсолютната Истина е безличностна. И от безличността Бог приема личностен аспект, свързан с материалната природа. Това е материалистичната представа за Върховния. Друга подобна представа е умозрителна. Търсещите знание разсъждават върху Кр̣ш̣н̣а и го приемат за по-маловажен от вселенската форма на Бога. Според тях вселенската форма на Кр̣ш̣н̣а, проявена пред Арджуна, е по-важна от личностната му форма. А личностната форма на Върховния е нещо въображаемо. Те вярват, че в крайна сметка Абсолютната Истина не е личност. Но трансценденталният познавателен метод е изложен в четвърта глава на Бхагавад-гӣта̄ – да се слуша за Кр̣ш̣н̣а от авторитети. Това е истинският ведически метод и следващите ведическия път слушат за Кр̣ш̣н̣а от авторитети. И постепенно, с това слушане за него, Кр̣ш̣н̣а им става скъп. Както вече се спомена на няколко места, Кр̣ш̣н̣а е покрит от своята йога-ма̄я̄ енергия. Той не може да бъде видян от всекиго, а и не се разкрива пред всекиго. Той може да бъде видян само ако сам се разкрие. Това е потвърдено във ведическата литература; отдалата се душа може наистина да разбере Абсолютната Истина. С постоянно Кр̣ш̣н̣а съзнание и предано служене трансценденталистът ще отвори духовните си очи и ще види Кр̣ш̣н̣а, ако Той му се открие. Такова откровение е недостъпно дори за полубоговете, затова даже те трудно разбират Кр̣ш̣н̣а. Издигнатите полубогове винаги хранят надежда да видят Кр̣ш̣н̣а в двуръката му форма. Изводът тук е следният: да се види вселенската форма на Кр̣ш̣н̣а, е изключително трудно и не е възможно за всекиго, но още по-трудно е да се разбере личностната му форма като Шя̄масундара.

Текст

на̄хам ведаир на тапаса̄
на да̄нена на чеджяя̄
шакя евам-видхо драш̣т̣ум
др̣ш
̣т̣ава̄н аси ма̄м ятха̄

Дума по дума

на – никога; ахам – Аз; ведаих̣ – с изучаване на Ведите; на – никога; тапаса̄ – със суров аскетизъм; на – никога; да̄нена – с благотворителност; на – никога; ча – също; иджяя̄ – с обожание; шакях̣ – е възможно; евам-видхах̣ – като това; драш̣т̣ум – да се види; др̣ш̣т̣ава̄н – виждайки; аси – ти си; ма̄м – мен; ятха̄ – както.

Превод

Формата, която виждаш с трансценденталните си очи, не може да бъде разбрана просто с изучаване на Ведите, със сурови въздържания, с благотворителност или обожание. Това не са начините, чрез които човек може да ме види такъв, какъвто съм.

Коментар

Кр̣ш̣н̣а се появява пред родителите си Девакӣ и Васудева най-напред в четириръка форма и след това приема двуръката форма. Тази мистерия много трудно ще бъде разбрана без преданост или от атеисти. Изучаващите ведическата литература само за придобиване на граматично знание или академична квалификация не могат да разберат Кр̣ш̣н̣а. Той е неразбираем и за тези, които отиват в храма, за да му отдадат формална почит. Те посещават святото място, но не разбират Кр̣ш̣н̣а такъв, какъвто е. Кр̣ш̣н̣а може да бъде разбран единствено по пътя на преданото служене, както Той самият обяснява в следващия стих.

Текст

бхактя̄ тв ананяя̄ шакя
ахам евам-видхо 'рджуна
гя̄тум драш̣т̣ум ча таттвена
правеш̣т̣ум ча паран-тапа

Дума по дума

бхактя̄ – с предано служене; ту – но; ананяя̄ – непримесено с плодоносни дейности или умозрително знание; шакях̣ – възможно; ахам – Аз; евам-видхах̣ – така; арджуна – о, Арджуна; гя̄тум – да узнае; драш̣т̣ум – да види; ча – и; таттвена – в действителност; правеш̣т̣ум – да проникнеш; ча – също; парам-тапа – о, покорителю на врага.

Превод

Мой скъпи Арджуна, единствено с всеотдайно предано служене мога да бъда разбран такъв, какъвто съм – както сега стоя пред теб и ти ме виждаш непосредствено. Това е начинът да проникнеш в тайните на разбирането ми.

Коментар

Кр̣ш̣н̣а може да бъде разбран само с метода на всеотдайното предано служене. Той категорично обяснява това в този стих, така че произволните коментатори, опитващи се да разберат Бхагавад-гӣта̄ с метода на размишлението, трябва да знаят, че просто си губят времето. Никой не може да разбере Кр̣ш̣н̣а или това как Той се ражда в четириръка форма, а после изведнъж приема двуръка. Тези неща са трудни за разбиране просто с изучаване на Ведите или с философски размишления. Ето защо тук ясно се казва, че никой не може да го види или да проникне в същността на тези въпроси. И все пак хората с голям опит в изучаване на ведическата литература могат да научат за него по много начини. Има редици правила и предписания и ако някой изобщо иска да разбере Кр̣ш̣н̣а, би трябвало да следва принципите, изложени в авторитетната литература. Той може да се подложи на строги въздържания в съответствие с тези принципи; например да пости на Джанма̄ш̣т̣амӣ, появата на Кр̣ш̣н̣а, както и през двата дни на Ека̄дашӣ (единайсетия ден след новолуние и единайсетия ден след пълнолуние). Що се отнася до благотворителността, ясно е, че тя трябва да се извършва към преданите, които разпространяват философията за Кр̣ш̣н̣а, т.е. Кр̣ш̣н̣а съзнание по целия свят. Кр̣ш̣н̣а съзнание е благословия за човечеството. Бог Чайтаня е оценен от Рӯпа Госва̄мӣ като най-великодушната личност, защото щедро раздава любовта към Кр̣ш̣н̣а, която е много трудно достижима. Така че ако някой даде част от парите си на личности, разпространяващи Кр̣ш̣н̣а съзнание, тази благотворителност е най-висшата в света. А ако някой се обръща към Бога в храма така, както е предписано (в храмовете в Индия винаги има някаква статуя, обикновено на Виш̣н̣у или Кр̣ш̣н̣а), той получава възможност да напредне чрез това обожание и почит към Върховната Божествена Личност. За начинаещите в преданото служене храмовото обожание е много важно и това се потвърждава в Швета̄шватара Упаниш̣ад, 6.23:

яся дева пара̄ бхактир
ятха̄ деве татха̄ гурау
тасяите катхита̄ хй артха̄х̣
прака̄шанте маха̄тманах̣

Този, който има непоколебима преданост към Върховния Бог и е напътстван от духовен учител, в когото вярва също така непоколебимо, може да види Бога чрез откровение. Не можем да разберем Кр̣ш̣н̣а с умозрителни размишления. Ако не сме обучени и напътствани от истински духовен учител, не е възможно дори да започнем да разбираме Кр̣ш̣н̣а. Думата ту е специално употребена тук, за да подчертае, че други методи не са подходящи; не се препоръчват и няма да донесат успех в разбирането на Кр̣ш̣н̣а.

Личностните форми на Кр̣ш̣н̣а, двуръката и четириръката, са описани като су-дурдаршам – „много трудни за виждане“. Те са напълно различни от временната вселенска форма, показана на Арджуна. Четириръката форма на На̄ра̄ян̣а и двуръката форма на Кр̣ш̣н̣а са вечни и трансцендентални, а вселенската форма е временна. Думите твад анйена на др̣ш̣т̣а-пӯрвам (текст 47) значат, че никой преди Арджуна не е виждал тази вселенска форма; също загатват, че не е необходимо тя да бъде показвана на преданите. Кр̣ш̣н̣а проявява тази форма по молба на Арджуна, така че в бъдеще, когато някой се обяви за инкарнация на Бога, хората биха могли да поискат да им покаже вселенската си форма.

Думата на, употребена няколко пъти в предишния стих, посочва, че удостоверенията за академично образование по ведическа литература не са основание за особена гордост. Необходимо е предано служене на Кр̣ш̣н̣а. Само тогава може да се пишат коментари върху Бхагавад-гӣта̄.

От вселенската си форма Кр̣ш̣н̣а преминава в четириръката форма На̄ра̄ян̣а, а след това в естествената си двуръка форма. Това е доказателство, че както четириръките, така и другите форми, споменати във ведическата литература, са еманации на изначалния двурък Кр̣ш̣н̣а; Той е източникът на всички еманации. Кр̣ш̣н̣а се различава даже от тези форми, да не говорим за някакво безличностно схващане. Що се отнася до четириръките форми на Кр̣ш̣н̣а, дори най-близката до него такава форма (позната като Маха̄-виш̣н̣у, който лежи в космичния океан и вдишва и издишва безброй вселени), е също експанзия на Върховния Бог. В Брахма самхита̄ (5.48) се казва:

ясяика-нишвасита-ка̄лам атха̄валамбя
джӣванти лома-вила-джа̄ джагад-ан̣д̣а-на̄тха̄х̣
виш̣н̣ур маха̄н са иха яся кала̄-вишеш̣о
говиндам а̄ди-пуруш̣ам там ахам бхаджа̄ми

„Маха-виш̣н̣у, в когото влизат безбройните вселени и от когото те отново излизат, докато Той диша, е пълна експанзия на Кр̣ш̣н̣а. Затова обожавам Говинда, Кр̣ш̣н̣а, причината на всички причини.“ Следователно трябва да се обожава личната форма на Кр̣ш̣н̣а като Върховната Божествена Личност, вечното блаженство и знание. Той е източникът на всички форми на Виш̣н̣у. Той е източникът на всички инкарнации. Той е и изначалната Върховна Личност, както се потвърждава в Бхагавад-гӣта̄.

Във ведическата литература (Гопа̄ла-та̄панӣ Упаниш̣ад 1.1) съществува следното твърдение:

сач-чид-а̄нанда-рӯпа̄я
кр̣ш̣н̣а̄я̄клиш̣т̣а-ка̄рин̣е
намо веда̄нта-ведя̄я
гураве буддхи-са̄кш
̣ин̣е

„Отдавам смирените си почитания на Кр̣ш̣н̣а, който има трансцендентална форма на блаженство, вечност и знание. Почитам го, защото да се разбере Кр̣ш̣н̣а, означава да се разберат Ведите, и следователно Той е върховният духовен учител.“ След това се казва: кр̣ш̣н̣о ваи парамам даиватам – „Кр̣ш̣н̣а е Върховната Божествена Личност“ (Гопа̄ла-та̄панӣ Упаниш̣ад 1.3). Еко вашӣ сарва-гах̣ кр̣ш̣н̣а ӣд̣ях̣ / еко 'пи сан бахудха̄ йо 'вабха̄ти – „Този Кр̣ш̣н̣а е Върховният Бог и е достоен за обожание. Въпреки че е един, Той се проявява в безброй форми и инкарнации“ (Гопа̄ла-та̄панӣ Упаниш̣ад 1.21).

В Брахма самхита̄ (5.1) се казва:

ӣшварах̣ парамах̣ кр̣ш̣н̣ах̣
сач-чид-а̄нанда-виграхах̣
ана̄дир а̄дир говиндах̣
сарва-ка̄ран̣а-ка̄ран̣ам

„Върховната Божествена Личност е Кр̣ш̣н̣а, чието тяло е вечност, знание и блаженство. Той няма начало, защото е началото на всичко. Той е причината на всички причини.“

Във Виш̣н̣у Пура̄н̣а (4.11.4) се казва: ятра̄ватӣрн̣ам кр̣ш̣н̣а̄кхям парам брахма нара̄кр̣ти – „Върховната Абсолютна Истина е личност. Неговото име е Кр̣ш̣н̣а и понякога Той идва на тази Земя“. В Шрӣмад Бха̄гаватам също намираме описание на всички инкарнации на Върховната Божествена Личност; в този списък се появява и името на Кр̣ш̣н̣а. Но там се казва, че този Кр̣ш̣н̣а не е инкарнация на Бога, а е лично изначалният Бог, Върховната Личност (ете ча̄мша кала̄х̣ пумсах̣ кр̣ш̣н̣ас ту бхагава̄н сваям).

И в Бхагавад-гӣта̄ Бог казва: маттах̣ паратарам на̄нят – „Няма нищо по-висше от моята форма като Божествената Личност, Кр̣ш̣н̣а“. А също и: ахам а̄дир хи дева̄на̄м – „Аз съм източникът на всички полубогове“. След като разбира Бхагавад-гӣта̄ от Кр̣ш̣н̣а, Арджуна потвърждава това със следните думи: парам брахма парам дха̄ма павитрам парамам бхава̄н – „Сега разбирам напълно, че Ти си Върховната Божествена Личност, Абсолютната Истина, убежището на всичко“. Следователно вселенската форма, представена от Кр̣ш̣н̣а на Арджуна, не е изначалната форма на Бога. Изначална е формата на Кр̣ш̣н̣а. Вселенската форма с хиляди глави и ръце е показана само за да привлече вниманието на тези, които не изпитват любов към Бога.

Вселенската форма не привлича чистите предани, които обичат Бога в разнообразни трансцендентални взаимоотношения. Върховният обменя трансцендентална любов в изначалната си форма на Кр̣ш̣н̣а. Затова за Арджуна, приятелски свързан с Кр̣ш̣н̣а, формата на вселенско проявление не е привлекателна. Нещо повече, тя е плашеща. Арджуна постоянно е придружавал Кр̣ш̣н̣а и е имал трансцендентално зрение; той не е обикновен човек. Затова не е запленен от вселенската форма. Тази форма може да изглежда прекрасна за хора, които искат да се издигнат с плодоносни дейности, но за личности, заети в предано служене, двуръката форма на Кр̣ш̣н̣а е най-скъпа.

Текст

мат-карма-кр̣н мат-парамо
мад-бхактах̣ санга-варджитах̣
нирваирах̣ сарва-бхӯтеш̣у
ях̣ са ма̄м ети па̄н̣д̣ава

Дума по дума

мат-карма-кр̣т – работи за мен; мат-парамах̣ – като ме приема за Върховния; мат-бхактах̣ – служи ми с преданост; санга-варджитах̣ – освободен от замърсяването на плодоносни дейности и умозрителни разсъждения; нирваирах̣ – без враг; сарва-бхӯтеш̣у – сред всички живи същества; ях̣ – този, който; сах̣ – той; ма̄м – при мен; ети – идва; па̄н̣д̣ава – о, сине на Па̄н̣д̣у.

Превод

Мой скъпи Арджуна, този, който ми служи с чиста преданост, освободен от замърсяването на плодоносни дейности и умозрителни разсъждения; този, който работи за мен, превърнал ме е във върховна цел на живота си и се отнася приятелски с всички живи същества – той със сигурност идва при мен.

Коментар

Всеки, който иска да отиде при най-висшата от всички Божествени Личности, на планетата Кр̣ш̣н̣алока в духовното небе, и да бъде интимно свързан с Върховния Бог Кр̣ш̣н̣а, трябва да следва начина на действие, посочен от самия Бог. Затова този стих се приема за същността на Бхагавад-гӣта̄. Бхагавад-гӣта̄ е книга, предназначена за обусловените души, попаднали в материалния свят с намерение да господстват над природата, без познание за истинския духовен живот. Бхагавад-гӣта̄ ни показва как можем да осъзнаем духовното си съществуване, вечната си връзка с върховната духовна личност, и ни учи как да се върнем вкъщи, обратно при Бога. Този стих ясно излага метода за постигане на успех в духовната дейност – преданото служене.

А по отношение на работата – човешката енергия трябва да бъде изцяло насочена към дейности в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Както се казва в Бхакти-раса̄мр̣та синдху (1.2.255):

ана̄сактася виш̣ая̄н
ятха̄рхам упаюн̃джатах̣
нирбандхах̣ кр̣ш̣н̣а-самбандхе
юктам ваира̄гям учяте

Всяка наша дейност трябва да е свързана с Кр̣ш̣н̣а. Това се нарича кр̣ш̣н̣а-карма. Може да се извършват най-различни дейности, но без привързаност към резултата; резултатът е единствено за Бога. Например някой се занимава с бизнес, но за да преобразува това занимание в Кр̣ш̣н̣а съзнание, бизнесът трябва да е за Кр̣ш̣н̣а. Щом Кр̣ш̣н̣а е собственик на предприятието, Той би трябвало да се наслаждава на печалбата от него. Ако един бизнесмен има хиляди долари, при необходимост той може да ги даде на Кр̣ш̣н̣а. Това означава да се работи за Кр̣ш̣н̣а. Вместо да строи голяма сграда за собствено сетивно наслаждение, той може да построи хубав храм на Кр̣ш̣н̣а, да постави в него форма на Бога и да организира обожаването му по начин, описан в авторитетните книги за предано служене. Всичко това се нарича кр̣ш̣н̣а-карма. Човек не трябва да се привързва към резултата от работата си, а да го посвещава на Кр̣ш̣н̣а и да приема като праса̄дам остатъците от предложеното. Ако някой построи голяма сграда и постави в нея божествена форма на Кр̣ш̣н̣а, спокойно може да живее там, но трябва да знае, че собственикът на сградата е Кр̣ш̣н̣а. Това се нарича Кр̣ш̣н̣а съзнание. Ако няма възможност да построи храм, човек може да почиства храма на Кр̣ш̣н̣а. Това е също кр̣ш̣н̣а-карма. Може да се обработва градина. Всеки, който има земя – в Индия дори и бедните имат някаква земя – може да я използва за Кр̣ш̣н̣а, като отглежда цветя и ги предлага на Бога. Добре е да се посади туласӣ; листата на туласӣ са особено ценни и Кр̣ш̣н̣а препоръчва това в Бхагавад-гӣта̄. Патрам пуш̣пам пхалам тоям: Бог би приел листо, цвете, плод или малко вода и това ще го удовлетвори. Тук става дума специално за листа от туласӣ. Достатъчно е да се посади туласӣ и да се полива. По такъв начин дори най-бедният човек може да служи на Кр̣ш̣н̣а. Това са някои примери, които показват как може да се работи за Кр̣ш̣н̣а.

Думата мат парамах̣ се отнася за този, който е приел общуването с Кр̣ш̣н̣а във върховната му обител за крайното съвършенство на живота си. Той не желае да се издига до висши планети като Луната, Слънцето или райските планети, дори до най-висшата планета на тази Вселена – Брахмалока. Това не го привлича. Единственото, към което се стреми, е да се пренесе в духовното небе. И дори там той няма да е доволен от сливане с блестящото сияние брахмаджьоти, защото иска да проникне в най-висшата духовна планета Кр̣ш̣н̣алока, Голока Вр̣нда̄вана. С пълното си знание за тази планета, той не се интересува от никоя друга. Както посочва думата мат-бхактах̣, той е винаги зает с предано служене, най-вече с деветте главни метода на бхакти: слушане, възхвала, помнене, обожание, служене в лотосовите нозе на Бога, молитва, подчинение, приятелство и отдаване на всичко. Човек може да извършва всичките девет дейности или осем от тях, или седем, или поне една и това със сигурност ще го направи съвършен.

Изразът санга-варджитах̣ е много важен. Общуването с личности, враждебно настроени към Кр̣ш̣н̣а, трябва да се избягва. Срещу Кр̣ш̣н̣а са настроени не само атеистите, но и всички, привлечени от плодоносни дейности и умозрителни разсъждения. Затова чистата форма на преданото служене е описана в Бхакти-раса̄мр̣та синдху (1.1.11) по следния начин:

аня̄бхила̄ш̣ита̄-шӯням
гя̄на-карма̄дй-ана̄вр̣там
а̄нукӯлйена кр̣ш̣н̣а̄ну-
шӣланам бхактир уттама̄

В този стих Шрӣла Рӯпа Госва̄мӣ ясно посочва, че ако някой се стреми към чисто предано служене, трябва да се освободи от всякакви материални замърсявания. Трябва да прекрати общуването с личности, отдали се на плодоносни дейности и умозрително философстване. Освободен от това нежелано общуване и от замърсяването на материалните желания, той напълно ще се отдаде на знанието за Кр̣ш̣н̣а; това се нарича чисто предано служене. А̄нукӯлася санкалпах̣ пра̄тикӯляся варджанам (Хари-бхакти вила̄са 11.676). Човек трябва да мисли и действа за Кр̣ш̣н̣а с любов, а не с неприязън. Камса бил враг на Кр̣ш̣н̣а. Още от самото раждане на Кр̣ш̣н̣а той кроял планове как да го убие и понеже не успявал, винаги мислел за Кр̣ш̣н̣а. Докато работел, докато се хранел, докато спял, той бил Кр̣ш̣н̣а осъзнат във всяко отношение, но такова Кр̣ш̣н̣а съзнание не е благоприятно. Затова, въпреки денонощните мисли за Кр̣ш̣н̣а, Камса си остава демон и накрая Кр̣ш̣н̣а го убива. Разбира се, всеки, убит от Кр̣ш̣н̣а, веднага постига спасение, но това не е целта на чистия предан. Чистият предан не иска дори спасение. Той не желае да се пренесе дори на най-висшата планета – Голока Вр̣нда̄вана. Неговата единствена цел, където и да се намира, е да служи на Кр̣ш̣н̣а.

Преданият е приятел на всекиго и тук се казва, че той няма врагове (нирваирах̣). Защо? Установен в Кр̣ш̣н̣а съзнание, той знае, че само преданото служене може да ни избави от всички житейски проблеми. Той знае това от личен опит и затова иска да въведе тази религиозно-философска система, Кр̣ш̣н̣а съзнание, в човешкото общество. В историята има много примери за предани, рискували живота си, проповядвайки съзнанието за Бога. Предпочитаният пример е Господ Исус Христос. Той е пожертвал живота си за разпространение на Божието съзнание и е бил разпънат на кръст от атеисти. Разбира се, лекомислено е да се смята, че е бил убит. В Индия също има много подобни примери, като Т̣ха̄кура Харида̄са и Прахла̄да Маха̄ра̄джа. Защо им е такъв риск? Защото те са искали да разпространяват Кр̣ш̣н̣а съзнание, а това е трудно. Кр̣ш̣н̣а осъзнатият знае, че ако някой страда, то е защото е забравил вечната си връзка с Кр̣ш̣н̣а. Затова най-голямата полза, която човек може да принесе на обществото, е да освободи ближните си от всички проблеми на материалното съществуване. По такъв начин един чист предан служи на Бога. Можем да си представим колко милостив е Кр̣ш̣н̣а към тези, които му служат и рискуват всичко за него. Няма съмнение, че такива личности ще достигнат най-висшата духовна планета, след като напуснат тялото си.

В заключение: Кр̣ш̣н̣а показва на Арджуна вселенската си форма (която е временно проявление), формата на всепоглъщащото време и дори четириръката форма на Виш̣н̣у. Кр̣ш̣н̣а е източник на всички тези проявления. Неправилно е да се смята, че Кр̣ш̣н̣а е проявление на вселенската вишва-рӯпа или на Виш̣н̣у. Всички форми водят началото си от Кр̣ш̣н̣а. Има стотици и хиляди форми на Виш̣н̣у, но за предания от формите на Кр̣ш̣н̣а е важна само първоначалната му двуръка форма Шя̄масундара. В Брахма самхита̄ се казва, че привързаните с любов и преданост към формата на Кр̣ш̣н̣а Шя̄масундара, винаги го виждат в сърцето си и не виждат нищо друго. И така, важно е да разберем, че формата на Кр̣ш̣н̣а е основна и върховна – това е смисълът на тази единайсета глава.

Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху единадесета глава на Шрӣмад-Бхагавад-гӣта̄, озаглавена „Вселенската форма“.