Skip to main content

Bg. 11.43

Tekst

pitāsi lokasya carācarasya
tvam asya pūjyaś ca gurur garīyān
na tvat-samo ’sty abhyadhikaḥ kuto ’nyo
loka-traye ’py apratima-prabhāva

Synonyms

pitā — faderen; asi — Du er; lokasya — til hele verden; cara — til det bevægelige; acarasya — og ubevægelige; tvam — Du er; asya — dens; pūjyaḥ — tilbedelsesværdige; ca — også; guruḥ — åndelige mester; garīyān — glorværdige; na — aldrig; tvat-samaḥ — en, der er jævnbyrdig med Dig; asti — der er; abhyadhikaḥ — der er større; kutaḥ — hvordan er det muligt med; anyaḥ — en anden; loka-traye — i de tre planetsystemer; api — også; apratima-prabhāva — O umådelige kraft.

Translation

Du er fader til hele den kosmiske manifestation, til det bevægelige såvel som det ubevægelige. Du er dens tilbedelsesværdige leder, den højeste åndelige mester. Ingen er større end Dig, og ingen kan være ét med Dig. O Herre over umådelig kraft, hvordan kan der da findes nogen i de tre verdener, der er mægtigere end Dig?

Purport

FORKLARING: Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇa, er tilbedelsesværdig på samme måde, som en far er tilbedelsesværdig for sin søn. Han er den åndelige mester, for Han gav oprindeligt den vediske lære til Brahmā og instruerer nu også Bhagavad-gītā til Arjuna. Han er derfor den oprindelige åndelige mester, og enhver nuværende ægte åndelig mester skal være en efterkommer i discipelrækken fra Kṛṣṇa. Uden at være Kṛṣṇas repræsentant kan man ikke blive lærer eller åndelig mester i transcendentale emner.

Herren bliver hyldet på enhver tænkelig måde. Han er umådelig mægtig. Ingen kan være mægtigere end Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇa, for hverken i nogen åndelig eller materiel manifestation er nogen jævnbyrdige med eller større end Kṛṣṇa. Alle er underordnet Ham. Ingen kan overgå Ham. Ifølge Śvetāśvatara Upaniṣad (6.8):

na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate

Den Højeste Herre, Kṛṣṇa, har sanser og krop som almindelige mennesker, men i Hans tilfælde er der ingen forskel på Hans sanser, krop og sind og Ham Selv. Tåbelige personer, der ikke forstår Ham til fulde, hævder, at Kṛṣṇa er forskellig fra Sin sjæl, Sit sind, Sit hjerte og alt andet. Men Kṛṣṇa er absolut, og derfor er Hans handlinger og kræfter suveræne. Der står også skrevet, at selv om Han ikke har sanser som vore, kan Han udføre alle sanseaktiviteter. Hans sanser er derfor hverken ufuldkomne eller begrænsede. Ingen kan være større end Ham, ingen kan være Hans jævnbyrdige, og alle er underordnede Ham.

Den Højeste Personligheds kundskab, styrke og handlinger er alle transcendentale. Som der står i Bhagavad-gītā (4.9):

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna

Alle, der forstår Kṛṣṇas transcendentale krop, handlinger og fuldkommenhed, vender hjem til Ham og kommer ikke tilbage til denne lidelsesfyldte verden efter at have forladt kroppen. Man må derfor forstå, at Kṛṣṇas handlinger ikke er som alle andres. Den bedste strategi er at følge Kṛṣṇas principper. Det vil gøre én fuldkommen. Der står også skrevet, at ingen er herre over Kṛṣṇa. Alle er Hans tjenere. Caitanya- caritāmṛta (Ādi 5.142) bekræfter dette: ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya. Kun Kṛṣṇa er Gud, alle andre er Hans tjenere. Alle retter sig efter Hans ordre. Ingen kan afvise Hans ordre. Alle handler på Hans anvisning, for alle står under Hans ledelse. Som der står i Brahma-saṁhitā (5.1), er Han alle årsagers årsag.