Skip to main content

Bg. 11.43

Tekstas

pitāsi lokasya carācarasya
tvam asya pūjyaś ca gurur garīyān
na tvat-samo ’sty abhyadhikaḥ kuto ’nyo
loka-traye ’py apratima-prabhāva

Synonyms

pitā — tėvas; asi — Tu esi; lokasya — viso pasaulio; cara — judančio; acarasya — ir nejudančio; tvam — Tu esi; asya — šio; pūjyaḥ — vertas garbinimo; ca — taip pat; guruḥ — mokytojas; garīyān — šlovingas; na — niekada; tvat-samaḥ — Tau lygus; asti — yra; abhyadhikaḥ — didesnis; kutaḥ — ar gali būti; anyaḥ — kitas; loka-traye — trijose planetų sistemose; api — taip pat; apratima-prabhāva — o neaprėpiama galia.

Translation

Tu – viso kosminio pasaulio, viso to, kas juda ir nejuda, tėvas. Tu – jo garbinamas vadovas, vyriausias dvasinis mokytojas. Nėra Tau lygių ir niekas negali Tau prilygti. Tad ar gali būti kas nors didingesnis už Tave trijuose pasauliuose, o neaprėpiamos galios Viešpatie?

Purport

KOMENTARAS: Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Kṛṣṇa, vertas pagarbos, lygiai kaip tėvas vertas savo sūnaus pagarbos. Jis – dvasinis mokytojas, nes Jis pirma perteikė Vedų tiesas Brahmai, o dabar dėsto „Bhagavad-gītą“ Arjunai. Todėl Jis ir yra pirminis dvasinis mokytojas, ir kiekvienas šių laikų bona fide dvasinis mokytojas turi priklausyti mokinių sekai, siekiančiai Kṛṣṇą. Kas nėra Kṛṣṇos atstovas, tas negali tapti transcendentinių dalykų mokytoju ar dvasiniu vadovu.

Viešpats bet kuriuo atžvilgiu yra vertas garbinimo. Jo didybė neišmatuojama. Aukščiausiojo Dievo Asmens, Kṛṣṇos, niekas negali pranokti didybe, nes nei dvasiniame, nei materialiame pasaulyje nėra Jam lygaus ar už Jį viršesnio. Visi yra menkesni už Jį. Niekas negali Jo pranokti. Taip teigiama „Śvetāśvatara Upaniṣadoje“ (6.8):

na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate

Kaip ir paprastas žmogus, Aukščiausiasis Viešpats Kṛṣṇa turi jusles ir kūną, tačiau tarp Jo juslių, Jo kūno, Jo proto ir Jo Paties nėra skirtumo. Kvailiai, kurie gerai nepažino Kṛṣṇos, sako, kad Jis skiriasi nuo Savo sielos, proto, širdies ir viso kito. Kṛṣṇa – absoliutas, todėl Jo veiksmai ir galybė – aukščiausi. Be to, pasakyta, kad nors Jo juslės ne tokios kaip mūsų, Jis gali atlikti bet kokią juslinę veiklą, todėl Jo juslės tobulos ir neribotos. Nėra už Jį didingesnio ar Jam lygaus – visi menkesni už Jį.

Aukščiausiojo Dievo Asmens žinojimas, jėga ir veikla yra transcendentiški. „Bhagavad-gītoje“ (4.9) sakoma:

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna

Kas pažįsta transcendentinį Kṛṣnos kūną, veiklą ir tobulumą, tas, palikęs savo kūną, eina pas Jį ir daugiau nebegrįžta į šį kančių pasaulį. Taigi reikia žinoti, kad Kṛṣṇos veikla skiriasi nuo kitų. Geriausia šiuo atveju – laikytis Kṛṣṇos nurodymų, taip žmogus taps tobulas. Be to, pasakyta, kad niekas negali tapti Kṛṣṇos valdovu – visi yra Jo tarnai. „Caitanya-caritāmṛta“ (Ādi 5.142) patvirtina šią mintį: ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya – tiktai Kṛṣṇa yra Dievas, visi kiti – Jo tarnai. Visi vykdo Jo įsakymus, ir niekas negali jiems nepaklusti. Visi veikia Jo nurodymu ir Jam prižiūrint. Kaip teigiama „Brahma-saṁhitoje“, Jis yra visų priežasčių priežastis.