Skip to main content

VIENUOLIKTAS SKYRIUS

Visatos pavidalas

Tekstas

arjuna uvāca
mad-anugrahāya paramaṁ
guhyam adhyātma-saṁjñitam
yat tvayoktaṁ vacas tena
moho ’yaṁ vigato mama

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna tarė; mat-anugrahāya — tik tam, kad parodytum man palankumą; paramam — aukščiausi; guhyam — slaptingi dalykai; adhyātma — dvasine; saṁjñitam — tema; yat — kurie; tvayā — Tavo; uktam — išsakyti; vacaḥ — žodžiais; tena — jų dėka; mohaḥ — iliuzija; ayam — ši; vigataḥ — išsisklaidė; mama — mano.

Translation

Arjuna tarė: Dabar, kai išklausiau Tavo maloningus pamokymus apie pačius slaptingiausius dvasinius dalykus, mane apėmusi iliuzija išsisklaidė.

Purport

KOMENTARAS: Šis skyrius atskleidžia, jog Kṛṣṇa yra visų priežasčių priežastis. Maža to, Jis – priežastis Mahā-Viṣṇu, iš kurio kyla materialios visatos. Kṛṣṇa nėra inkarnacija, Jis – visų inkarnacijų šaltinis. Išsamiai tai aiškina ankstesnis skyrius.

O dėl Arjunos, tai jis čia pareiškia, kad jį apėmusi iliuzija išsisklaidė. Taigi jis daugiau nebelaiko Kṛṣṇos paprastu žmogumi, savo draugu, suvokia, kad Kṛṣṇa – visa ko šaltinis. Apšviestas Arjuna džiaugiasi, kad turi tokį draugą – Kṛṣṇą, tačiau mano, kad nors jis ir pripažino Kṛṣṇą visa ko šaltiniu, tačiau kiti gali ir nepripažinti. Taigi norėdamas, kad Kṛṣṇos dieviškumas taptų visiems akivaizdus, Arjuna šiame skyriuje prašo Kṛṣṇos apsireikšti Savo visatos pavidalu. Tiesą sakant, žmogus, išvydęs Kṛṣṇos visatos pavidalą, išsigąsta, kaip išsigando Arjuna, tačiau Kṛṣṇa toks maloningas, kad jį atskleidęs, vėl atsimaino į pirminį Savo pavidalą. Arjuna sutinka su tuo, apie ką jau ne kartą Kṛṣṇos užsiminta: Kṛṣṇa kalba jo paties labui. Taigi Arjuna pripažįsta, kad visa, kas jam nutinka, įvyksta per Kṛṣṇos malonę. Dabar jis įsitikinęs, kad Kṛṣṇa – visų priežasčių priežastis ir glūdi kiekvieno širdyje kaip Supersiela.

Tekstas

bhavāpyayau hi bhūtānāṁ
śrutau vistaraśo mayā
tvattaḥ kamala-patrākṣa
māhātmyam api cāvyayam

Synonyms

bhava — atsiradimas; apyayau — išnykimas; hi — tikrai; bhūtānām — visų gyvųjų esybių; śrutau — išklausytas; vistaraśaḥ — smulkiai; mayā — mano; tvattaḥ — iš Tavęs; kamala-patra-akṣa — o lotosaaki; māhātmyam — šlovė; api — taip pat; ca — ir; avyayam — neišsenkanti.

Translation

O lotosaaki, aš išklausiau išsamų Tavo aiškinimą apie tai, kaip atsiranda ir išnyksta visos gyvosios esybės ir suvokiau Tavo neišsenkančią didybę.

Purport

KOMENTARAS: Arjuna kreipiasi į Viešpatį Kṛṣṇą iš džiaugsmo Jį vadindamas lotosaakiu (Kṛṣṇos akys panašios į lotoso žiedlapius), nes ankstesniame skyriuje Kṛṣṇa užtikrino Jį: ahaṁ kṛtsnasya jagataḥ prabhavaḥ pralayas tathā – „Aš esu viso materialaus pasaulio atsiradimo ir išnykimo šaltinis.“ Viešpats tai išsamiai paaiškino Arjunai. Šis toliau sužino, kad nors Kṛṣṇa ir yra viso to, kas atsiranda ir išnyksta, šaltinis, Jis Pats lieka nuošalyje. Devintame skyriuje Viešpats nurodė, kad Jis visa persmelkiantis, tačiau tai dar nereiškia, kad Jis kaip asmenybė yra visur. Tokia yra nesuvokiama Kṛṣṇos galybė, ir Arjuna patvirtina, kad gerai ją suprato.

Tekstas

evam etad yathāttha tvam
ātmānaṁ parameśvara
draṣṭum icchāmi te rūpam
aiśvaraṁ puruṣottama

Synonyms

evam — taip; etat — šį; yathā — kaip yra; āttha — išsakei; tvam — Tu; ātmānam — apie Save Patį; parama-īśvara — o Aukščiausiasis Viešpatie; draṣṭum — matyti; icchāmi — aš noriu; te — Tavo; rūpam — pavidalą; aiśvaram — dievišką; puruṣa-uttama — o geriausias iš visų asmenybių.

Translation

O didžiausias iš visų asmenybių, o aukščiausias pavidale, nors priešais regiu Tave tokį, koks esi ir kaip Pats Save apibūdinai, norėčiau pamatyti, koks įžengei į šį kosminį pasaulį. Noriu išvysti šį Tavo pavidalą.

Purport

KOMENTARAS: Viešpats sakė, kad kosminis pasaulis atsiranda ir egzistuoja todėl, kad Jis įžengė į materialią visatą Savo asmens reprezentacija. Kṛṣṇos teiginiai įtikina Arjuną, tačiau norėdamas įtikinti kitus, tuos, kurie ateityje gali palaikyti Kṛṣṇą paprastu žmogumi, jis trokšta išvysti Viešpaties visatos pavidalą ir suprasti, kaip Jis veikia visatoje, nors yra už jos. Arjuna į Viešpatį kreipiasi vadindamas Jį puruṣottama. Toks kreipinys irgi reikšmingas. Kadangi Viešpats yra Aukščiausiasis Dievo Asmuo, jis glūdi ir Arjunos širdyje, todėl žino jo troškimą ir supranta, kad šis ne smalsumo vedinas nori pamatyti Viešpaties visatos pavidalą, jam visiškai pakanka regėti Kṛṣṇą Jo asmenišku pavidalu. Kṛṣṇa taip pat supranta, kad Arjuna nori pamatyti Jo visatos pavidalą tam, kad įtikintų kitus – jam pačiam nebereikia jokių įrodymų. Be to, Kṛṣṇa supranta, kad Arjunos troškimas regėti Jo visatos pavidalą kilo iš noro nustatyti autentiškumo kriterijų, mat ateityje būsią labai daug apsišaukėlių, kurie dėsis Dievo inkarnacijomis. Taigi žmonėms reikėtų būti atidiems. Kas skelbiasi esąs Kṛṣṇa, tas turi būti pasiruošęs tai įrodyti, atskleisdamas savo visatos pavidalą.

Tekstas

manyase yadi tac chakyaṁ
mayā draṣṭum iti prabho
yogeśvara tato me tvaṁ
darśayātmānam avyayam

Synonyms

manyase — manai; yadi — jeigu; tat — tą; śakyam — galima; mayā — man; draṣṭum — išvysti; iti — taip; prabho — o Viešpatie; yoga-īśvara — o visų mistinių jėgų valdove; tataḥ — tada; me — man; tvam — Tu; darśaya — parodyk; ātmānām — Savąjį „Aš“; avyayam — amžiną.

Translation

Jei manai, kad galiu regėti Tavo kosminį pavidalą, o mano Viešpatie, o visų mistinių jėgų valdove, būk maloningas, parodyk man tą beribį visatos „Aš“.

Purport

KOMENTARAS: Pasakyta, kad materialiomis juslėmis Aukščiausiojo Viešpaties, Kṛṣṇos, neįmanoma nei pamatyti, nei išgirsti, nei suvokti ar patirti. Tačiau tam, kuris nieko nelaukdamas atsidėjo transcendentinei meilės tarnystei Viešpačiui, Viešpats apreiškia Save. Kiekviena gyvoji esybė tėra dvasinė kibirkštis, tad pamatyti ar suvokti Aukščiausiąjį Viešpatį jai neįmanoma. Būdamas bhaktu, Arjuna nepasikliauja savo mąstymo galimybėmis. Priešingai, jis pripažįsta savo, kaip gyvosios esybės, ribotumą ir suvokia aukščiausią Kṛṣṇos padėtį. Arjuna supranta, kad gyvoji esybė negali suvokti to, kas neribota. Neribotojo prigimtį suvokti tegalima tuomet, kai Jis Pats maloningai apreiškia Save. Labai reikšmingas posmo žodis yogeśvara, nes Viešpats turi nesuvokiamą galią. Panorėjęs Jis gali maloningai apsireikšti, nors yra beribis. Todėl Arjuna prašo Kṛṣṇos suteikti jam tą neįtikėtiną malonę. Jis neįsakinėja Kṛṣṇai. Kṛṣṇa neprivalo apsireikšti žmogui, kol šis visiškai neatsidavė Jam ir pasiaukojęs netarnauja. Taigi žmonės, kurie tepasikliauja savo proto galia, negali išvysti Kṛṣṇos.

Tekstas

śrī-bhagavān uvāca
paśya me pārtha rūpāṇi
śataśo ’tha sahasraśaḥ
nānā-vidhāni divyāni
nānā-varṇākṛtīni ca

Synonyms

śrī-bhagavān uvāca — Aukščiausiasis Dievo Asmuo tarė; paśya — regėk; me — Mano; pārtha — o Pṛthos sūnau; rūpāṇi — pavidalų; śataśaḥ — šimtus; atha — taip pat; sahasraśaḥ — tūkstančius; nānā-vidhāni — įvairius; divyāni — dieviškus; nānā — įvairias; varṇa — spalvas; ākṛtīni — formas; ca — taip pat.

Translation

Aukščiausiasis Dievo Asmuo tarė: Mano brangus Arjuna, o Pṛthos sūnau, regėk Mano didybę – šimtus tūkstančių įvairiausių daugiaspalvių dieviškų pavidalų.

Purport

KOMENTARAS: Arjuna norėjo pamatyti Kṛṣṇos visatos pavidalą, kuris nors ir transcendentalus, pasireiškia tik kosminiame pasaulyje ir todėl yra priklausomas nuo materialios gamtos laikinumo. Kaip materiali gamta, taip ir Kṛṣṇos visatos pavidalas gali būti išreikštas ir neišreikštas. Jis neegzistuoja amžinai dvasiniame danguje kaip kiti Kṛṣṇos pavidalai. Viešpaties bhaktas netrokšta išvysti visatos pavidalą, bet Arjunai panorėjus išvysti būtent šį Kṛṣṇos pavidalą, Kṛṣṇa jį apreiškia. Paprastas žmogus negali matyti visatos pavidalo. Pirmiausiai jis turėtų gauti iš Kṛṣṇos tokį sugebėjimą.

Tekstas

paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata

Synonyms

paśya — žvelk į; ādityān — dvylika Aditi sūnų; vasūn — aštuonis Vasu; rudrān — vienuolika Rudros pavidalų; aśvinau — du Aśvinus; marutaḥ — keturiasdešimt devynis Marutus (vėjo pusdievius); tathā — taip pat; bahūni — daugelį; adṛṣṭa — tau nematytų; pūrvāṇi — anksčiau; paśya — regėk; āścaryāṇi — stebuklų; bhārata — o geriausias iš Bhāratų.

Translation

O geriausias iš Bhāratų, žvelk į įvairiausias Ādityų, Vasu, Rudrų, Aśvini- kumārų ir kitų pusdievių apraiškas. Žvelk į daugybę stebuklingų niekieno negirdėtų ir neregėtų dalykų.

Purport

KOMENTARAS: Nors Arjuna buvo artimas Kṛṣṇos draugas ir labiausiai išsilavinęs iš visų mokytų vyrų, tačiau net ir jis nežinojo apie Kṛṣṇą visko. Čia sakoma, kad žmonės ir žinot nežinojo apie visus šiuos pavidalus ir apraiškas. Dabar Kṛṣṇa apreiškia Savo stebuklingus pavidalus.

Tekstas

ihaika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ
paśyādya sa-carācaram
mama dehe guḍākeśa
yac cānyad draṣṭum icchasi

Synonyms

iha — šioje; eka-stham — vienoje vietoje; jagat — visatą; kṛtsnam — visą; paśya — regėk; adya — tuojau pat; sa — su; cara — viskuo, kas juda; acaram — ir nejuda; mama — Mano; dehe — šiame kūne; guḍākeśa — o Arjuna; yat — tą, kurį; ca — taip pat; anyat — kitką; draṣṭum — pamatyti; icchasi — tu nori.

Translation

O Arjuna, šiame Mano kūne tu tuojau pat išvysi visa, ką tik nori! Visatos pavidalas parodys tau visa tai, ką panorėsi išvysti ne tik dabar, bet ir ateityje. Visa – ir tai, kas juda, ir tai, kas nejuda – yra štai čia, vienoje vietoje.

Purport

KOMENTARAS: Iš vienos vietos neįmanoma pamatyti visos visatos. Net ir didžiausias mokslininkas nemato visko, kas vyksta kitose visatos dalyse. Tačiau toks bhaktas, kaip Arjuna, mato viską, kas vyksta bet kuriame visatos kampelyje. Kṛṣṇa suteikia jam galios regėti viską, ko tik jisai geidžia – praeitį, dabartį ir ateitį. Taigi Kṛṣṇos malone Arjuna regi viską.

Tekstas

na tu māṁ śakyase draṣṭum
anenaiva sva-cakṣuṣā
divyaṁ dadāmi te cakṣuḥ
paśya me yogam aiśvaram

Synonyms

na — niekada; tu — bet; mām — Manęs; śakyase — gali; draṣṭum — matyti; anena — šiomis; eva — tikrai; sva-cakṣuṣā — akimis; divyam — dievišką; dadāmi — Aš duosiu; te — tau; cakṣuḥ — regėjimą; paśya — pažvelk; me — į Mano; yogam aiśvaram — nesuvokiamą mistinę jėgą.

Translation

Tačiau tu negali matyti Manęs savo dabartinėmis akimis, todėl Aš suteikiu tau dievišką regėjimą. Regėk Mano mistinę galybę!

Purport

KOMENTARAS: Tyras bhaktas nori matyti Kṛṣṇą tiktai dvirankiu pavidalu ir jokiu kitu. Viešpaties malone, bhaktas mato Viešpaties visatos pavidalą ne protu, o dvasinėmis akimis. Arjunai, kad jis išvystų Kṛṣṇos visatos pavidalą, patariama keisti ne mąstymą, o regėjimą. Kṛṣṇos visatos pavidalas nėra pats svarbiausias – tai paaiškės iš kitų posmų. Bet Arjuna panoro jį pamatyti, todėl Viešpats suteikia jam ypatingą regėjimą, būtiną tam pavidalui išvysti.

Bhaktus, kurių transcendentiniai santykiai su Kṛṣṇa teisingi, patraukia ne materialios Jo didybės demonstracija, o meilę Kṛṣṇai žadinantys bruožai. Nei Kṛṣṇos bičiuliai, Kṛṣṇos žaidimų draugai, nei Kṛṣṇos tėvai niekada nesiveržia, kad Kṛṣṇa parodytų jiems Savo turtus ir galybę. Jie pagauti tokios tyros meilės, kad net nežino, jog Kṛṣṇa – Aukščiausiasis Dievo Asmuo. Abipusė meilė priverčia juos užmiršti, kad Kṛṣṇa – Aukščiausiasis Viešpats. „Śrīmad-Bhāgavatam“ sakoma, kad berniukai, žaidžiantys su Kṛṣṇa – didžiai dorovingos sielos, ir po daugybės gimimų jiems suteikta tokia galimybė žaisti su Kṛṣṇa. Tie berniukai nežino, kad Kṛṣṇa – Aukščiausiasis Dievo Asmuo. Jie laiko Jį savo artimu draugu. Todėl Śukadeva Gosvāmis ir sako:

itthaṁ satāṁ brahma-sukhānubhūtyā
dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena
māyāśritānāṁ nara-dārakeṇa
sākaṁ vijahruḥ kṛta-puṇya-puñjāḥ

„Štai Aukščiausioji Asmenybė, kurią didieji išminčiai laiko beasmeniu Brahmanu, bhaktai – Aukščiausiuoju Dievo Asmeniu, o paprasti žmonės – materialios gamtos padariniu. O šie berniukai, ankstesniuose gyvenimuose atlikę daugybę doringų poelgių, dabar žaidžia su Juo – Aukščiausiuoju Dievo Asmeniu.“ (SB 10.12.11)

Taigi bhaktai ne itin siekia išvysti viśva-rūpą, visatos pavidalą, bet Arjuna nori jį pamatyti, kad ateityje žmonės neabejotų Kṛṣṇos teiginiais ir žinotų, kad Kṛṣṇa ne tik teoriškai ir filosofiškai įrodė esąs Aukščiausiasis, bet realiai toks apsireiškė Arjunai. Arjuna turi tai patvirtinti, nes juo prasideda paramparos sistema. Norintiems suvokti Aukščiausiąjį Dievo Asmenį, Kṛṣṇą, ir sekantiems Arjunos pėdomis, žinotina, kad Kṛṣṇa ne tik teoriškai įrodė esąs Pats Aukščiausiasis, bet ir tiesiogiai apsireiškė kaip Aukščiausiasis.

Viešpats suteikė Arjunai galią regėti Savo visatos pavidalą, nes žinojo, kad pats Arjuna, kaip jau minėjom, nelabai troško jį pamatyti.

Tekstas

sañjaya uvāca
evam uktvā tato rājan
mahā-yogeśvaro hariḥ
darśayām āsa pārthāya
paramaṁ rūpam aiśvaram

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya tarė; evam — taip; uktvā — sakydamas; tataḥ — po to; rājan — o valdove; mahā-yoga-īśvaraḥ — pats galingiausias mistikas; hariḥ — Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Kṛṣṇa; darśayām āsa — parodė; pārthāya — Arjunai; paramam — dievišką; rūpam aiśvaram — visatos pavidalą.

Translation

Sañjaya said: O King, having spoken thus, the Supreme Lord of all mystic power, the Personality of Godhead, displayed His universal form to Arjuna.

Tekstas

aneka-vaktra-nayanam
anekādbhuta-darśanam
aneka-divyābharaṇaṁ
divyānekodyatāyudham
divya-mālyāmbara-dharaṁ
divya-gandhānulepanam
sarvāścarya-mayaṁ devam
anantaṁ viśvato-mukham

Synonyms

aneka — įvairias; vaktra — burnas; nayanam — akis; aneka — įvairius; adbhuta — nuostabius; darśanam — reginius; aneka — daugelį; divya — dieviškų; ābharaṇam — papuošalų; divya — dieviškus; aneka — įvairius; udyata — iškeltus; āyudham — ginklus; divya — dieviškas; mālya — girliandas; ambara — drabužiais; dharam — dėvintį; divya — dieviškais; gandha — kvapniais aliejais; anulepanam — pateptą; sarva — visą; āścarya-mayam — nuostabų; devam — švytintį; anantam — beribį; viśvataḥ-mukham — visa persmelkiantį.

Translation

Visatos pavidale Arjuna išvydo daugybę burnų, aibes akių ir begalę stebuklingų reginių! Viešpaties pavidalas buvo padabintas nežemiškais papuošalais. Jis laikė iškėlęs dieviškuosius ginklus ir vilkėjo dievišku rūbu, o kūnas, dvelkiantis įvairiausiais dieviškais aliejais, buvo padabintas įstabiausiomis girliandomis. Visa tai atrodė stebuklinga, švytėjo, neturėjo ribų, sklido į visas puses.

Purport

KOMENTARAS: Žodis „daugelis“, kuris kartojasi šiuose dviejuose posmuose, nurodo, kad nebuvo galo Viešpaties rankoms, burnoms, kojoms, viskam, ką regėjo Arjuna. Šios apraiškos buvo išplitusios po visatą, bet Viešpaties Kṛṣṇos malone ir Jo nesuvokiamos galybės dėka Arjuna jas matė, tebesėdėdamas toje pačioje vietoje.

Tekstas

divi sūrya-sahasrasya
bhaved yugapad utthitā
yadi bhāḥ sadṛśī sā syād
bhāsas tasya mahātmanaḥ

Synonyms

divi — danguje; sūrya — saulių; sahasrasya — daugel tūkstančių; bhavet — būtų; yugapat — vienu metu; utthitā — pakilę; yadi — jeigu; bhāḥ — šviesa; sadṛśī — kaip ta; — šis; syāt — būtų; bhāsaḥ — spindėjimas; tasya — Jo; mahā-ātmanaḥ — didžiojo Viešpaties.

Translation

Jei danguje būtų patekėję išsyk šimtai tūkstančių saulių, jų šviesa gal ir prilygtų tam spindesiui, kurį skleidė Aukščiausiojo Asmens visatos pavidalas.

Purport

KOMENTARAS: Reginys, kurį išvydo Arjuna, žodžiais neapsakomas, tačiau Sañjaya bando suteikti Dhṛtarāṣṭrai galimybę protu suvokti šio didingo apreiškimo vaizdą. Nei Sañjayos, nei Dhṛtarāṣṭros mūšio lauke nebuvo, tačiau Vyāsos malone Sañjaya matė visa, kas vyko. Todėl jis palygina tą reginį, kiek jis įmanomas įsivaizduoti, su tuo, kas įsivaizduojama (t.y. tūkstančiais saulių).

Tekstas

tatraika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ
pravibhaktam anekadhā
apaśyad deva-devasya
śarīre pāṇḍavas tadā

Synonyms

tatra — ten; eka-stham — vienoje vietoje; jagat — visatą; kṛtsnam — visą; pravibhaktam — padalintą; anekadhā — į daugybę; apaśyat — galėjo regėti; deva-devasya — Aukščiausiojo Dievo Asmens; śarīre — visatos pavidale; pāṇḍavaḥ — Arjuna; tadā — tuo metu.

Translation

Tuo metu Viešpaties visatos pavidale Arjuna išvydo begalybę visatos skleidinių, sutelktų į vieną vietą, nors jų buvo tūkstančiai tūkstančių.

Purport

KOMENTARAS: Žodis tatra („ten“) – labai reikšmingas. Jis nurodo, kad tuo momentu, kai Arjuna išvydo visatos pavidalą, ir Arjuna, ir Kṛṣṇa sėdėjo kovos vežime. Kiti, buvę mūšio lauke, šio pavidalo matyti negalėjo, nes regėjimą Kṛṣṇa tesuteikė Arjunai. Kṛṣṇos kūne jis regėjo tūkstančius planetų. Iš Vedų raštų sužinome, kad egzistuoja daugybė visatų ir planetų. Vienos jų sukurtos iš žemės, kitos – iš aukso, o trečios – iš brangakmenių. Kai kurios yra labai didelės, kitos – mažesnės etc. Sėdėdamas kovos vežime, Arjuna matė jas visas. Tačiau niekas nesuprato, kas vyko tarp Arjunos ir Kṛṣṇos.

Tekstas

tataḥ sa vismayāviṣṭo
hṛṣṭa-romā dhanañ-jayaḥ
praṇamya śirasā devaṁ
kṛtāñjalir abhāṣata

Synonyms

tataḥ — tada; saḥ — jis; vismaya-āviṣṭaḥ — nuostabos apimtas; hṛṣṭa-romā — iš didelės ekstazės ant kūno pasišiaušusiais plaukais; dhanañjayaḥ — Arjuna; praṇamya — lenkdamas; śirasā — galvą; devam — Aukščiausiajam Dievo Asmeniui; kṛta-añjaliḥ — sudėtomis rankomis; abhāṣata — ėmė kalbėti.

Translation

Tuomet, suglumęs ir nustebęs, piestu stojusiais plaukais, Arjuna nulenkė galvą reikšdamas pagarbą ir sudėjęs rankas ėmė melstis Aukščiausiajam Viešpačiui.

Purport

KOMENTARAS: Dieviškas regėjimas iš karto pakeitė Arjunos ir Kṛṣṇos santykius. Jei anksčiau jie buvo paremti draugyste, tai dabar, po apreiškimo, Arjuna su didžia pagarba lenkiasi ir sudėjęs rankas meldžiasi Kṛṣṇai. Jis šlovina visatos pavidalą. Taigi Arjunos draugiški jausmai Kṛṣṇai dabar virto gilia nuostaba. Didiesiems bhaktams Kṛṣṇa – visų santykių šaltinis. Šventraščiai nurodo dvylika svarbiausių savitarpio santykių rūšių, ir visi jie būdingi Kṛṣṇai. Pasakyta, kad Jis – vandenynas visų santykių, užsimezgančių tarp gyvųjų esybių, tarp dievų, bei tarp Aukščiausiojo Viešpaties ir Jo bhaktų.

Arjuną pagavo nuostaba, ir nors iš prigimties jis buvo nuosaikus, santūrus bei ramus, jo nuostaba virto ekstaze, piestu stojosi plaukai, ir sudėjęs rankas maldai, jis ėmė garbinti Aukščiausiąjį Viešpatį. Žinoma, tai nebuvo baimė – jis buvo sužavėtas Aukščiausiojo Viešpaties stebuklais. Lemiantis jo elgseną veiksnys šiuo atveju – nuostaba. Natūralų jam meilės kupiną draugystės jausmą išstūmė nuostaba, kuri užvaldė Arjuną ir lėmė tokią jo reakciją.

Tekstas

arjuna uvāca
paśyāmi devāṁs tava deva dehe
sarvāṁs tathā bhūta-viśeṣa-saṅghān
brahmāṇam īśaṁ kamalāsana-stham
ṛṣīṁś ca sarvān uragāṁś ca divyān

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna tarė; paśyāmi — aš matau; devān — visus pusdievius; tava — Tavo; deva — o Viešpatie; dehe — kūne; sarvān — visas; tathā — taip pat; bhūta — gyvąsias esybes; viśeṣa-saṅghān — ypatingu būdu susirinkusius; brahmāṇam — Viešpatį Brahmą; īśam — Viešpatį Śivą; kamala- āsana-stham — sėdintį lotoso žiede; ṛṣīn — didžius išminčius; ca — taip pat; sarvān — visas; uragān — gyvates; ca — taip pat; divyān — dieviškas.

Translation

Arjuna tarė: Mano brangus Viešpatie Kṛṣṇa, Tavo kūne drauge regiu visus pusdievius ir kitas gyvąsias esybes. Matau lotoso žiede sėdintį Brahmą, regiu Viešpatį Śivą ir visus išminčius bei dieviškas gyvates.

Purport

KOMENTARAS: Arjuna išvydo viską, kas egzistuoja visatoje. Taigi jis mato Brahmą – pirmąją visatos būtybę, taip pat dangaus gyvatę, ant kurios žemesnėse visatos srityse guli Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Į guolį susirangiusi gyvatė vadinasi Vāsuki. Yra ir daugiau gyvačių, vadinamų Vāsuki. Arjunos žvilgsnis aprėpia visatą nuo Garbhodakaśāyī Viṣṇu iki aukščiausios jos dalies, lotoso žiedo – planetos, kurioje gyvena pirmoji visatos būtybė Brahmā. Taigi Arjuna, sėdėdamas kovos vežime, iš vieno taško matė viską nuo pradžios iki galo. Tai tebuvo įmanoma Aukščiausiojo Viešpaties, Kṛṣṇos, malone.

Tekstas

aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa

Synonyms

aneka — daug; bāhu — rankų; udara — pilvų; vaktra — burnų; netram — akių; paśyāmi — aš matau; tvām — Tave; sarvataḥ — iš visų pusių; ananta-rūpam — beribį pavidalą; na antam — nei pabaigos; na madhyam — nei vidurio; na punaḥ — nei vėl; tava — Tavo; ādim — pradžios; paśyāmi — aš matau; viśva- īśvara — o visatos Viešpatie; viśva-rūpa — visatos pavidale.

Translation

O visatos Viešpatie, o visatos pavidale, Tavo kūne aš regiu daugybę rankų, pilvų, burnų ir akių – jos visur, ir nėra tam nei galo, nei krašto. Nematau Tavyje nei pabaigos, nei vidurio, nei pradžios.

Purport

KOMENTARAS: Kṛṣṇa yra Aukščiausiasis Dievo Asmuo. Jis – beribis, todėl Jame galima pamatyti viską.

Tekstas

kirīṭinaṁ gadinaṁ cakriṇaṁ ca
tejo-rāśiṁ sarvato dīptimantam
paśyāmi tvāṁ durnirīkṣyaṁ samantād
dīptānalārka-dyutim aprameyam

Synonyms

kirīṭinam — su šalmais; gadinam — su vėzdais; cakriṇam — su diskais; ca — ir; tejaḥ-rāśim — spindesį; sarvataḥ — iš visų pusių; dīpti-mantam — žėrintį; paśyāmi — aš regiu; tvām — Tave; durnirīkṣyam — į kurį sunku žvelgti; samantāt — visur; dīpta-anala — liepsnojančią ugnį; arka — saulės; dyutim — saulės šviesą; aprameyam — neaprėpiamą.

Translation

Sunku žvelgti į Tavo pavidalą, akinantis švytėjimas nuo jo sklinda į visas šalis, tarsi liepsnotų ugnis ar akinamai spindėtų saulė. Vis dėlto aš visur regiu tą žėrintį pavidalą, vainikuotą karūnomis, ginkluotą vėzdais ir diskais.

Tekstas

tvam akṣaraṁ paramaṁ veditavyaṁ
tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam
tvam avyayaḥ śāśvata-dharma-goptā
sanātanas tvaṁ puruṣo mato me

Synonyms

tvam — Tu; akṣaram — nekintantis; paramam — aukščiausias; veditavyam — kurį reikia suprasti; tvam — Tu; asya — šios; viśvasya — visatos; param — aukščiausias; nidhānam — pamatas; tvam — Tu; avyayaḥ — neišsenkamas; śāśvata-dharma-goptā — amžinosios religijos globėjas; sanātanaḥ — amžinas; tvam — Tu; puruṣaḥ — Aukščiausioji Asmenybė; mataḥ me — tokia mano nuomonė.

Translation

Tu – aukščiausias pažinimo tikslas. Tu – visos visatos pamatas. Tu esi neišsenkamas ir seniausias. Tu – Dievo Asmuo, amžinosios religijos globėjas. Tokia mano nuomonė.

Tekstas

anādi-madhyāntam ananta-vīryam
ananta-bāhuṁ śaśi-sūrya-netram
paśyāmi tvāṁ dīpta-hutāśa-vaktraṁ
sva-tejasā viśvam idaṁ tapantam

Synonyms

anādi — be pradžios; madhya — vidurio; antam — ar pabaigos; ananta — beribė; vīryam — šlovė; ananta — be galo daug; bāhum — rankų; śaśi — mėnulis; sūrya — ir saulė; netram — akys; paśyāmi — aš regiu; tvām — Tave; dīpta — liepsnojančią; hutāśa-vaktram — ugnį, sklindančią iš Tavo burnos; sva-tejasā — Savo spindesiu; viśvam — visatą; idam — šią; tapantam — kaitinantį.

Translation

Tu be pradžios, be vidurio ir be pabaigos. Beribė Tavo šlovė. Tavo rankų – nesuskaičiuojama daugybė, o saulė ir mėnuo – Tavo akys. Aš regiu iš Tavo burnos plūstančią liepsną ir matau kaip Savo spinduliais Tu degini visą visatą.

Purport

KOMENTARAS: Šešioms Aukščiausiojo Dievo Asmens vertenybėms nėra nei galo, nei krašto. Šiame posme, kaip ir daugelyje kitų, kartojami tie patys žodžiai, tačiau pasak šventraščių, nuolatinis Kṛṣṇos šlovinimas nėra literatūrinis trūkumas. Sakoma, kad suglumus, pagavus nuostabai ar didelei ekstazei, vis kartojami tie patys žodžiai. Taigi kartojimasis nėra joks trūkumas.

Tekstas

dyāv ā-pṛthivyor idam antaraṁ hi
vyāptaṁ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ
dṛṣṭvādbhutaṁ rūpam ugraṁ tavedaṁ
loka-trayaṁ pravyathitaṁ mahātman

Synonyms

dyau — nuo dangaus; ā-pṛthivyoḥ — iki žemės; idam — šios; antaram — tarp; hi — tikrai; vyāptam — persmelktos; tvayā — Tavo; ekena — vieno; diśaḥ — kryptys; ca — ir; sarvāḥ — visos; dṛṣṭvā — matydamos; adbhutam — nuostabų; rūpam — pavidalą; ugram — baisų; tava — Tavo; idam — šį; loka — planetų sistemos; trayam — trys; pravyathitam — išgąsdintos; mahā-ātman — o didysis.

Translation

Nors esi vienas, Savimi Tu užpildai dangų, planetas ir visą erdvę. O didysis, išvydus stebuklingą ir siaubingą Tavo pavidalą, visose planetų sistemose kyla sąmyšis.

Purport

KOMENTARAS: Dyāv ā-pṛthivyoḥ („erdvė tarp dangaus ir žemės“) ir loka-trayam („trys pasauliai“) – reikšmingi posmo žodžiai, nes kaip matyti, Viešpaties visatos pavidalą regėjo ne tik Arjuna, bet ir kitos būtybės, kitų planetų sistemų gyventojai. Arjunos matytas visatos pavidalas nebuvo sapnas. Visi, ką Viešpats apdovanojo dievišku regėjimu, mūšio lauke matė visatos pavidalą.

Tekstas

amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ

Synonyms

amī — visi; hi — tikrai; tvām — į Tave; sura-saṅghāḥ — pusdievių pulkai; viśanti — patenka; kecit — kai kurie jų; bhītāḥ — iš baimės; prāñjalayaḥ — sudėję rankas; gṛṇanti — meldžiasi; svasti — ramybės, ramybės; iti — taip; uktvā — sakydami; mahā-ṛṣi — didieji išminčiai; siddha-saṅghāḥ — tobulos būtybės; stuvanti — šlovina; tvām — Tave; stutibhiḥ — maldomis; puṣkalābhiḥ — ir Vedų himnais.

Translation

Pusdievių pulkai lenkiasi Tau ir į Tave sueina. Kai kurie jų labai išsigandę sudėtomis rankomis meldžiasi Tau. Giedodami Vedų himnus ir šaukdami „Ramybės! Ramybės!“ Tau meldžiasi pulkai didžių išminčių ir tobulų būtybių.

Purport

KOMENTARAS: Visų planetų sistemų pusdieviai išsigando siaubingo visatos pavidalo reginio bei jo akinančio spindėjimo ir meldė Viešpaties globos.

Tekstas

rudrādityā vasavo ye ca sādhyā
viśve ’śvinau marutaś coṣmapāś ca
gandharva-yakṣāsura-siddha-saṅghā
vīkṣante tvāṁ vismitāś caiva sarve

Synonyms

rudra — Viešpaties Śivos pasireiškimai; ādityāḥ — Ādityos; vasavaḥ — Vasu; ye — visi šie; ca — ir; sādhyāḥ — Sādhyos; viśve — Viśvedevos; aśvinau — Aśvinī-kumārai; marutaḥ — Marutai; ca — ir; uṣma-pāḥ — protėviai; ca — ir; gandharva — Gandharvų; yakṣa — Yakṣų; asura — demonų; siddha — ir tobulų pusdievių; saṅghāḥ — pulkai; vīkṣante — regi; tvām — Tave; vismitāḥ — nustebę; ca — taip pat; eva — tikrai; sarve — visi.

Translation

Įvairiausi Viešpaties Śivos pasireiškimai, Ādityos, Vasu, Sādhyos, Viśvedevos, abu Aśviai, Marutai, protėviai, Gandharvai, Yakṣai, Asurai ir tobulieji pusdieviai žvelgia į Tave apstulbę.

Tekstas

rūpaṁ mahat te bahu-vaktra-netraṁ
mahā-bāho bahu-bāhūru-pādam
bahūdaraṁ bahu-daṁṣṭrā-karālaṁ
dṛṣṭvā lokāḥ pravyathitās tathāham

Synonyms

rūpam — pavidalą; mahat — labai didingą; te — Tavo; bahu — daug; vaktra — veidų; netram — ir akių; mahā-bāho — o tvirtaranki; bahu — daug; bāhu — rankų; ūru — šlaunų; pādam — ir kojų; bahu-udaram — daug pilvų; bahu- daṁṣṭrā — daug dantų; karālam — baisių; dṛṣṭvā — regėdamos; lokāḥ — visos planetos; pravyathitāḥ — sunerimusios; tathā — taip pat; aham — aš.

Translation

O tvirtaranki, daugybės didingojo Tavo pavidalo veidų, akių, rankų, šlaunų, kojų, pilvų ir Tavo baisių dantų vaizdas sukėlė sąmyšį visose planetose, sunerimo visi jose viešpataujantys pusdieviai. Man irgi neramu.

Tekstas

nabhaḥ-spṛśaṁ dīptam aneka-varṇaṁ
vyāttānanaṁ dīpta-viśāla-netram
dṛṣṭvā hi tvāṁ pravyathitāntar-ātmā
dhṛtiṁ na vindāmi śamaṁ ca viṣṇo

Synonyms

nabhaḥ-spṛśam — siekiantį dangų; dīptam — švytinčių; aneka — daugybe; varṇam — spalvų; vyātta — pražiotas; ānanam — burnas; dīpta — spindinčias; viśāla — labai dideles; netram — akis; dṛṣṭvā — matydamas; hi — tikrai; tvām — Tave; pravyathita — sunerimusi; antaḥ — vidujai; ātmā — siela; dhṛtim — tvirtybės; na — ne; vindāmi — aš turiu; śamam — dvasios ramybės; ca — taip pat; viṣṇo — o Viešpatie Viṣṇu.

Translation

O visa persmelkiantis Viṣṇu, regiu Tave siekiantį dangų ir švytintį visomis spalvomis. Matau Tavo praviras burnas, didžiules spindinčias Tavo akis, ir iš siaubo temsta mano protas. Negaliu daugiau išlaikyti tvirtybės bei dvasios pusiausvyros.

Tekstas

daṁṣṭrā-karālāni ca te mukhāni
dṛṣṭvaiva kālānala-sannibhāni
diśo na jāne na labhe ca śarma
prasīda deveśa jagan-nivāsa

Synonyms

daṁṣṭrā — dantis; karālāni — baisius; ca — taip pat; te — Tavo; mukhāni — veidus; dṛṣṭvā — regėdamas; eva — tokiu būdu; kāla-anala — mirties ugnis; sannibhāni — lyg; diśaḥ — krypties; na — ne; jāne — aš žinau; na — ne; labhe — aš gaunu; ca — ir; śarma — malonę; prasīda — būk maloningas; deva-īśā — o viešpačių Viešpatie; jagat-nivāsa — o pasaulių prieglobsti.

Translation

O visų viešpačių Viešpatie, o pasaulių prieglobsti, būk man maloningas. Regėdamas liepsnojančius, mirtimi dvelkiančius Tavo veidus ir siaubingus dantis, prarandu pusiausvyrą. Aš visiškai sutrikęs.

Tekstas

amī ca tvāṁ dhṛtarāṣṭrasya putrāḥ
sarve sahaivāvani-pāla-saṅghaiḥ
bhīṣmo droṇaḥ sūta-putras tathāsau
sahāsmadīyair api yodha-mukhyaiḥ
vaktrāṇi te tvaramāṇā viśanti
daṁṣṭrā-karālāni bhayānakāni
kecid vilagnā daśanāntareṣu
sandṛśyante cūrṇitair uttamāṅgaiḥ

Synonyms

amī — šie; ca — taip pat; tvām — Tave; dhṛtarāṣṭrasya — Dhṛtarāṣṭros; putrāḥ — sūnūs; sarve — visi; saha — su; eva — tikrai; avani-pāla — kariaujančių karalių; saṅghaiḥ — pulkais; bhīṣmaḥ — Bhīṣmadeva; droṇaḥ — Droṇācārya; sūta-putraḥ — Karṇa; tathā — taip pat; asau — tai; saha — su; asmadīyaiḥ — mūsų; api — taip pat; yodha-mukhyaiḥ — karžygių vadais; vaktrāṇi — į burnas; te — Tavo; tvaramāṇāḥ — skubėdami; viśanti — patenka; daṁṣṭrā — į dantis; karālāni — siaubingus; bhayānakāni — labai baisius; kecit — kai kurie jų; vilagnāḥ — įstrigę; daśana-antareṣu — tarp dantų; sandṛśyante — matomi; cūrṇitaiḥ — sumaitotomis; uttama-aṅgaiḥ — galvomis.

Translation

Visi Dhṛtarāṣṭros sūnūs ir jų pusėje kovojantys karaliai, taip pat Bhīṣma, Droṇa, Karṇa ir visi mūsų vyriausieji kariai lekia į siaubingas Tavo burnas. Kai kuriuos jų, sumaitotomis galvomis, matau įstrigusius tarp Tavo dantų.

Purport

KOMENTARAS: Anksčiau Viešpats žadėjo Arjunai parodyti tai, ką jis labiausiai norėtų išvysti, ir dabar Arjuna mato, kaip sunaikinami priešininkų vadai (Bhīṣma, Droṇa, Karṇa, visi Dhṛtarāṣṭros sūnūs), o taip pat Arjunos bei priešininkų kariai. Tai ženklas, kad žus beveik visi Kurukṣetros mūšio dalyviai, o Arjuna laimės mūšį. Be to, čia buvo sakyta, kad Bhīṣma, kuris laikytas nenugalimu, taip pat bus nukautas. Toks likimas laukė ir Karṇos. Bus sutriuškinti ne tik didieji priešo kariai, tokie kaip Bhīṣma, bet ir kai kurie įžymūs kariai Arjunos pusėje.

Tekstas

yathā nadīnāṁ bahavo ’mbu-vegāḥ
samudram evābhimukhā dravanti
tathā tavāmī nara-loka-vīrā
viśanti vaktrāṇy abhivijvalanti

Synonyms

yathā — kaip; nadīnām — upių; bahavaḥ — daug; ambu-vegāḥ — vandenų bangas; samudram — vandenyno; eva — tikrai; abhimukhāḥ — link; dravanti — teka; tathā — taip; tava — Tavo; amī — visi šie; nara-loka-vīrāḥ — žmonijos valdovai; viśanti — patenka; vaktrāṇi — į burnas; abhivijvalanti — ir sudega.

Translation

Kaip upių vandenys teka į vandenyną, taip liepsnų apimti į Tavo burnas plūste plūsta visi didieji karžygiai.

Tekstas

yathā pradīptaṁ jvalanaṁ pataṅgā
viśanti nāśāya samṛddha-vegāḥ
tathaiva nāśāya viśanti lokās
tavāpi vaktrāṇi samṛddha-vegāḥ

Synonyms

yathā — kaip; pradīptam — į liepsnojančią; jvalanam — ugnį; pataṅgāḥ — drugiai; viśanti — patenka; nāśāya — pražūčiai; samṛddha — visu; vegāḥ — greičiu; tathā eva — taip; nāśāya — pražūčiai; viśanti — patenka; lokāḥ — visi žmonės; tava — į Tavo; api — taip pat; vaktrāṇi — burnas; samṛddha- vegāḥ — visu greičiu.

Translation

Aš matau žmones, visu greičiu lekiančius į Tavo burnas, tarsi į liepsnojančią ugnį pražūčiai lėktų drugiai.

Tekstas

lelihyase grasamānaḥ samantāl
lokān samagrān vadanair jvaladbhiḥ
tejobhir āpūrya jagat samagraṁ
bhāsas tavogrāḥ pratapanti viṣṇo

Synonyms

lelihyase — Tu laižai; grasamānaḥ — rydamas; samantāt — iš visų pusių; lokān — žmones; samagrān — visus; vadanaiḥ — burnomis; jvaladbhiḥ — liepsnojančiomis; tejobhiḥ — švytėjimu; āpūrya — užliedamas; jagat — visatą; samagram — visą; bhāsaḥ — spinduliai; tava — Tavo; ugrāḥ — baisūs; pratapanti — degina; viṣṇo — o visa persmelkiantis Viešpatie.

Translation

O Viṣṇu, matau, kaip Tu liepsnojančiomis burnomis iš visų pusių ryji žmones. Savo švytėjimu Tu užlieji visatą, ir baisūs deginantys spinduliai sklinda iš Tavęs.

Tekstas

ākhyāhi me ko bhavān ugra-rūpo
namo ’stu te deva-vara prasīda
vijñātum icchāmi bhavantam ādyaṁ
na hi prajānāmi tava pravṛttim

Synonyms

ākhyāhi — prašau paaiškinti; me — man; kaḥ — kas; bhavān — Tu; ugra- rūpaḥ — nuožmus pavidale; namaḥ astu — lenkiuosi; te — Tau; deva-vara — o didžiausias iš pusdievių; prasīda — būk maloningas; vijñātum — pažinti; icchāmi — aš noriu; bhavantam — Tave; ādyam — pirminį; na — ne; hi — tikrai; prajānāmi — aš žinau; tava — Tavo; pravṛttim — misiją.

Translation

O viešpačių Viešpatie, gąsdinantis Savo išvaizda, pasakyk man, kas esi. Pagarbiai Tau lenkiuosi, būk maloningas man. Tu – pirminis Viešpats. Aš noriu Tave pažinti, nes nesuprantu Tavo misijos.

Tekstas

śrī-bhagavān uvāca
kālo ’smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho
lokān samāhartum iha pravṛttaḥ
ṛte ’pi tvāṁ na bhaviṣyanti sarve
ye ’vasthitāḥ praty-anīkeṣu yodhāḥ

Synonyms

śrī-bhagavān uvāca — Dievo Asmuo tarė; kālaḥ — laikas; asmi — Aš esu; loka — pasaulių; kṣaya-kṛt — griovėjas; pravṛddhaḥ — didysis; lokān — visus žmones; samāhartum — sunaikinti; iha — šiame pasaulyje; pravṛttaḥ — užsiėmęs; ṛte — išskyrus; api — net; tvām — tave; na — ne; bhaviṣyanti — bus; sarve — visi; ye — kurie; avasthitāḥ — yra; prati-anīkeṣu — priešingose pusėse; yodhāḥ — kariai.

Translation

Aukščiausiasis Dievo Asmuo tarė: Aš – laikas, didysis pasaulių griovėjas, ir atėjau, kad sunaikinčiau visus žmones. Išskyrus jus [Pāṇḍavus], visi kariai iš abiejų pusių žus.

Purport

KOMENTARAS: Nors Arjuna ir žinojo, kad Kṛṣṇa – jo draugas ir Aukščiausiasis Dievo Asmuo, jį suglumino Kṛṣṇos atskleistų pavidalų įvairovė, ir todėl jis klausia, kokia tikroji griaunančios Jo jėgos paskirtis. Vedose rašoma, kad Aukščiausioji Tiesa sunaikina viską, netgi brahmanus. „Kaṭha Upaniṣadoje“ (1.2.25) tvirtinama:

yasya brahma ca kṣatraṁ ca
ubhe bhavata odanaḥ
mṛtyur yasyopasecanaṁ
ka itthā veda yatra saḥ

Galų gale visus brahmanus, kṣatriyus bei visa, kas gyva, tarsi maistą praryja Aukščiausiasis. Šis Aukščiausiojo Viešpaties pavidalas – tarsi visa ryjantis milžinas. Šiame epizode Kṛṣṇa pasirodo visa naikinančio laiko pavidalu. Visi dalyvavusieji tame mūšyje bus Jo sunaikinti, išgyvens tik Pāṇḍavai.

Arjuna nenorėjo kautis ir manė, kad geriau pasitraukti iš mūšio lauko – tada neteks ir nusivilti. Atsakydamas į tai, Viešpats paaiškina, kad jei Arjuna ir atsisakys kovos, vis tiek visi mūšio dalyviai žus, nes taip Jo sumanyta. Jei Arjuna nesikaus, jie žus kitokiomis aplinkybėmis. Mirtis neišvengiama, net jei jis ir nekovos. Iš tikrųjų jie jau mirę. Laikas – griovėjas, ir, Aukščiausiojo valia, visa, kas išreikšta, turi būti sunaikinta. Toks gamtos dėsnis.

Tekstas

tasmāt tvam uttiṣṭha yaśo labhasva
jitvā śatrūn bhuṅkṣva rājyaṁ samṛddham
mayaivaite nihatāḥ pūrvam eva
nimitta-mātraṁ bhava savya-sācin

Synonyms

tasmāt — todėl; tvam — tu; uttiṣṭha — pakilki; yaśaḥ — šlovę; labhasva — laimėki; jitvā — nugalėdamas; śatrūn — priešus; bhuṅkṣva — džiaukis; rājyam — karalyste; samṛddham — klestinčia; mayā — Mano; eva — tikrai; ete — visi šie; nihatāḥ — nužudyti; pūrvam eva — išankstiniu sumanymu; nimitta-mātram — tik priežastis; bhava — būk; savya-sācin — o Savyasāci.

Translation

Tad pakilki. Ruoškis kovoti ir laimėti šlovę. Nugalėk savo priešus ir džiaukis klestinčia karalyste. Mano sumanymu jie jau mirę, ir tu, o Savyasāci, tegali būti įrankiu šiame mūšyje.

Purport

KOMENTARAS: Žodis savya-sācin nurodo tą, kuris taikliai šaudo iš lanko mūšio lauke. Kṛṣṇa kreipiasi į Arjuną, kaip į patyrusį karį, galintį strėlėmis žudyti savo priešus. „Tebūki įrankiu“: nimitta-mātram. Šis žodis taip pat labai reikšmingas. Viskas pasaulyje vyksta pagal Aukščiausiojo Dievo Asmens planą. Stokojantys žinių kvailiai mano, jog gamtoje viskas vyksta chaotiškai, ir kad visos jos apraiškos susidaro atsitiktinai. Daugybė tariamųjų mokslininkų teigia: „Galimas daiktas, viskas vyko taip, o galbūt – šitaip“, tačiau apie jokius „galimas daiktas“ ar „galbūt“ negali būti ir kalbos. Materialiame pasaulyje įgyvendinamas konkretus planas. Koks jis? Kosminis pasaulis – tai galimybė sieloms sugrįžti namo, atgal pas Dievą. Sielos yra sąlygotos tol, kol jų mąstysena verčia jas stengtis viešpatauti materialioje gamtoje. Tačiau žmogus, suprantantis Aukščiausiojo Viešpaties sumanymą ir išsiugdęs Kṛṣṇos sąmonę, yra pats išmintingiausias. Kosminio pasaulio kūrimas ir naikinimas vyksta aukščiausiąja Dievo valia. Taigi Kurukṣetros mūšis įvyko Jo sumanymu. Arjuna norėjo atsisakyti kovos, tačiau Viešpats išaiškino, kad jis privalo kautis, nes toks yra Jo, Aukščiausiojo Viešpaties, noras. Tik vykdydamas Jo norą jis taps laimingas. Visiškai Kṛṣną įsisąmoninęs žmogus, visą savo gyvenimą skyręs transcendentinei tarnystei Viešpačiui, yra tobulas.

Tekstas

droṇaṁ ca bhīṣmaṁ ca jayadrathaṁ ca
karṇaṁ tathānyān api yodha-vīrān
mayā hatāṁs tvaṁ jahi mā vyathiṣṭhā
yudhyasva jetāsi raṇe sapatnān

Synonyms

droṇam ca — ir Droṇa; bhīṣmam ca — ir Bhīsma; jayadratham ca — ir Jayadratha; karṇam — Karṇa; tathā — taip pat; anyān — kiti; api — tikrai; yodha- vīrān — didieji karžygiai; mayā — Mano; hatān — jau nužudyti; tvam — tu; jahi — sunaikink; — ne; vyathiṣṭhāḥ — jaudinkis; yudhyasva — kovok; jetā asi — tu nugalėsi; raṇe — kovoje; sapatnān — priešus.

Translation

Droṇą, Bhīṣmą, Jayadrathą, Karṇą bei kitus didžiuosius karžygius Aš jau sunaikinau. Todėl nukauk juos ir nesijaudink. Stok į kovą ir mūšyje sutriuškinsi savo priešus.

Purport

KOMENTARAS: Aukščiausiasis Dievo Asmuo yra visų sumanymų autorius, tačiau tiems bhaktams, kurie įgyvendina Jo sumanymus pagal Jo norą, Jis toks geras ir maloningas, kad atiduoda visą šlovę. Tad gyvenimą žmogus turėtų sutvarkyti taip, kad veiktų su Kṛṣṇos sąmone ir, tarpininkaujant dvasiniam mokytojui, suvoktų Aukščiausiąjį Dievo Asmenį. Aukščiausiojo Dievo Asmens sumanymus suprasti tegalima Jo malone. Bhaktų ketinimai kilnūs, kaip ir Paties Viešpaties. Taigi savo veikloje reikia vadovautis šiais sumanymais ir nugalėti kovoje už būvį.

Tekstas

sañjaya uvāca
etac chrutvā vacanaṁ keśavasya
kṛtāñjalir vepamānaḥ kirīṭī
namaskṛtvā bhūya evāha kṛṣṇaṁ
sa-gadgadaṁ bhīta-bhītaḥ praṇamya

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya tarė; etat — taip; śrutvā — išgirdęs; vacanam — kalbą; keśavasya — Kṛṣṇos; kṛta-añjaliḥ — sudėtom rankom; vepamānaḥ — virpėdamas; kirītī — Arjuna; namaskṛtvā — nusilenkdamas; bhūyaḥ — vėl; eva — taip pat; āha — tarė; kṛṣṇam — Kṛṣṇai; sa-gadgadam — virpančiu balsu; bhīta-bhītaḥ — išgąstingu; praṇamya — nusilenkdamas.

Translation

Sañjaya tarė Dhṛtarāṣṭrai: O valdove, išgirdęs šiuos Aukščiausiojo Dievo Asmens žodžius, Arjuna, visas virpėdamas iš baimės, sudėjęs rankas vis lenkėsi Viešpačiui Kṛṣṇai ir pagaliau virpančiu balsu prabilo.

Purport

KOMENTARAS: Kaip jau aiškinta, Arjuna, išvydęs Aukščiausiojo Dievo Asmens visatos pavidalą, apstulbsta iš nuostabos, tad daug kartų pagarbiai lenkiasi Kṛṣṇai ir virpančiu balsu pradeda melstis – ne kaip draugas, o kaip nuostabos apimtas bhaktas.

Tekstas

arjuna uvāca
sthāne hṛṣīkeśa tava prakīrtyā
jagat prahṛṣyaty anurajyate ca
rakṣāṁsi bhītāni diśo dravanti
sarve namasyanti ca siddha-saṅghāḥ

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna tarė; sthāne — teisingai; hṛṣīka-īśa — o visų juslių valdove; tava — Tavo; prakīrtyā — šlove; jagat — visas pasaulis; prahṛṣyati — džiūgauja; anurajyate — susižavi; ca — ir; rakṣāṁsi — demonai; bhītāni — iš baimės; diśaḥ — į visas puses; dravanti — išsilaksto; sarve — visi; namasyanti — reiškia pagarbą; ca — taip pat; siddha-saṅghāḥ — tobuli žmonės.

Translation

Arjuna tarė: O juslių valdove, išgirdęs Tavo vardą, džiūgauja pasaulis, kiekvienas žavisi Tavimi. Nors tobulos būtybės pagarbiai Tau lenkiasi, demonai Tavęs bijo ir bėga į šalis. Taip ir turi būti.

Purport

KOMENTARAS: Išgirdęs iš Kṛṣṇos apie Kurukṣetros mūšio baigtį, Arjuna prašviesėjo, ir būdamas didis Aukščiausiojo Dievo Asmens bhaktas bei draugas pasakė, kad visa tai, ką daro Kṛṣṇa – labai teisinga. Arjuna patvirtino tą mintį, kad Kṛṣṇa yra bhaktų globėjas ir jų garbinimo objektas, Jis naikina visas blogybes. Jo veiksmai vienodai geri visiems. Arjuna suprato, kad Kurukṣetros mūšį stebėjo daugybė kosminėje erdvėje susirinkusių pusdievių, siddhos ir išmintingos aukštesniųjų planetų būtybės, nes jame dalyvavo Pats Kṛṣṇa. Kai Arjuna išvydo Viešpaties visatos pavidalą, pusdieviai irgi jį matė ir džiaugėsi, o štai demonams ir ateistams Viešpaties šlovinimas buvo nepakenčiamas. Jiems įprasta bijoti visa naikinančio Aukščiausiojo Dievo Asmens pavidalo, tad išsigandę jie pasileido bėgti. Arjuna giria Kṛṣṇos elgesį su bhaktais ir ateistais. Bhaktas visuomet šlovina Viešpatį, nes žino, kad visa, ką Jis bedarytų, išganinga visiems.

Tekstas

kasmāc ca te na nameran mahātman
garīyase brahmaṇo ’py ādi-kartre
ananta deveśa jagan-nivāsa
tvam akṣaraṁ sad-asat tat paraṁ yat

Synonyms

kasmāt — kodėl; ca — taip pat; te — Tau; na — ne; nameran — jie turi reikšti tinkamą pagarbą; mahā-ātman — o didysis; garīyase — kuris esi geresnis; brahmaṇaḥ — už Brahmą; api — nors; ādi-kartre — aukščiausiam kūrėjui; ananta — o beribi; deva-īśa — o dievų Dieve; jagat-nivāsa — o visatos prieglobsti; tvam — Tu esi; akṣaram — neišsenkantis; sat-asat — priežasčiai ir pasekmei; tat param — transcendentalus; yat — kadangi.

Translation

O didysis, didingesnis ir už Brahmą, Tu – pirminis kūrėjas, tad kodėl jie neturėtų Tau pagarbiai lenktis? O beribi, dievų Dieve, visatos prieglobsti! Tu – neišsenkanti versmė, visų priežasčių priežastis, Tu transcendentalus šiai materialiai kūrinijai.

Purport

KOMENTARAS: Išreikšdamas pagarbą Kṛṣṇai tokiais žodžiais Arjuna parodo, kad kiekvienas turi garbinti Kṛṣṇą. Jis – visa persmelkiantis ir Jis – visų sielų siela. Arjuna kreipiasi į Kṛṣṇą, vadindamas Jį mahātma ir tuo sakydamas, kad Kṛṣṇa – pats didžiadvasiškiausias ir beribis. Žodis ananta reiškia, kad absoliučiai viskas yra Aukščiausiojo Viešpaties valdžioje, ir kad nėra nieko, ko neapimtų Jo energija, o žodis deveśa reiškia, kad Jo valdžioje yra visi pusdieviai, ir Jis yra aukščiau jų. Jis – visos visatos prieglobstis. Be to, Arjunos manymu, natūralu, jog visos tobulos gyvosios esybės ir visi galingieji pusdieviai pagarbiai lenkiasi Kṛṣṇai, kadangi nieko nėra už Jį didingesnio. Arjuna ypač pabrėžia tai, kad Kṛṣṇa didingesnis už Brahmą, nes Jis – Brahmos kūrėjas. Brahmā gimė iš lotoso, kurio stiebas išaugo iš Garbhodakaśāyī Viṣṇu, pilnutinės Kṛṣṇos ekspansijos, bambos. Todėl ir Brahmā, ir iš Brahmos gimęs Viešpats Śiva bei kiti pusdieviai turi su pagarba lenktis Kṛṣṇai. „Śrīmad-Bhāgavatam“ sakoma, kad Viešpatį gerbia ir Viešpats Śiva, ir Brahmā, ir kiti pusdieviai. Žodis akṣaram labai reikšmingas, nes materiali kūrinija pasmerkta sunaikinimui, tačiau Viešpats anapus jos. Jis – visų priežasčių priežastis, ir todėl yra aukštesnis už visas materialios gamtos sąlygotas sielas bei už patį materialų kosminį pasaulį. Todėl Jis – visų aukščiausių Aukščiausias.

Tekstas

tvam ādi-devaḥ puruṣaḥ purāṇas
tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam
vettāsi vedyaṁ ca paraṁ ca dhāma
tvayā tataṁ viśvam ananta-rūpa

Synonyms

tvam — Tu; ādi-devaḥ — pirminis Aukščiausiasis Dievas; puruṣaḥ — asmuo; purāṇaḥ — senas; tvam — Tu; asya — šios; viśvasya — visatos; param — transcendentalus; nidhānam — prieglobstis; vettā — žinantis; asi — Tu esi; vedyam — pažinimo objektas; ca — ir; param — transcendentalus; ca — ir; dhāma — prieglobstis; tvayā — Tavimi; tatam — persmelkta; viśvam — visata; ananta-rūpa — o beribis pavidale.

Translation

Tu – pirminis Dievo Asmuo, seniausiasis, galutinė išreikšto kosminio pasaulio prieglauda. Tu žinai viską ir esi viso pažinimo objektas. Tu – aukščiausias prieglobstis, iškilęs virš materialiųjų guṇų. O beribi pavidale! Tu persmelki visą kosminį pasaulį.

Purport

KOMENTARAS: Viskas priklauso nuo Aukščiausiojo Dievo Asmens, todėl Jis – visa ko pagrindas. Nidhānam reiškia, kad viskas, netgi Brahmano spindėjimas, kyla iš Aukščiausiojo Dievo Asmens, Kṛṣṇos. Jis žino viską, kas vyksta pasaulyje, ir jei pažinimas apskritai turi pabaigą, tai Jis – viso pažinimo pabaiga. Todėl Jis – pažinimo objektas ir jo turinys, Jis – pažinimo objektas, kadangi persmelkia viską. Jis – dvasinio pasaulio priežastis, todėl yra transcendentalus; Jis – aukščiausia transcendentinio pasaulio asmenybė.

Tekstas

vāyur yamo ’gnir varuṇaḥ śaśāṅkaḥ
prajāpatis tvaṁ prapitāmahaś ca
namo namas te ’stu sahasra-kṛtvaḥ
punaś ca bhūyo ’pi namo namas te

Synonyms

vāyuḥ — oras; yamaḥ — valdovas; agniḥ — ugnis; varuṇaḥ — vanduo; śaśa- aṅkaḥ — mėnulis; prajāpatiḥ — Brahmā; tvam — Tu; prapitāmahaḥ — prosenelis; ca — taip pat; namaḥ — mano pagarba; namaḥ — vėl mano pagarba; te — Tau; astu — tebūnie; sahasra-kṛtvaḥ — tūkstančius kartų; punaḥ ca — ir vėl; bhūyaḥ — dar kartą; api — taip pat; namaḥ — reiškiu pagarbą; namaḥ te — reiškiu Tau savo pagarbą.

Translation

Tu – oras, Tu – aukščiausias valdovas! Tu – ugnis, vanduo ir mėnulis! Tu – Brahmā, pirmoji gyvoji būtybė, Tu – prosenelis. Todėl pagarbiai lenkiuosi Tau tūkstančius kartų, ir dar, ir dar.

Purport

KOMENTARAS: Čia Viešpats vadinamas oru, nes būdamas visa persmelkiančiu oras ryškiausiai atstovauja pusdieviams. Be to, Arjuna kreipiasi į Kṛṣṇą kaip į prosenelį, nes Jis – Brahmos, pirmos visatoje gyvosios būtybės, tėvas.

Tekstas

namaḥ purastād atha pṛṣṭhatas te
namo ’stu te sarvata eva sarva
ananta-vīryāmita-vikramas tvaṁ
sarvaṁ samāpnoṣi tato ’si sarvaḥ

Synonyms

namaḥ — lenkiuosi; purastāt — iš priekio; atha — taip pat; pṛṣṭhataḥ — iš nugaros; te — Tau; namaḥ astu — aš reiškiu savo pagarbą; te — Tau; sarvataḥ — iš visų pusių; eva — tikrai; sarva — nes Tu esi viskas; ananta- vīrya — beribė galia; amita-vikramaḥ — ir neribota stiprybė; tvam — Tu; sarvam — viską; samāpnoṣi — Tu apimi; tataḥ — todėl; asi — Tu esi; sarvaḥ — viskas.

Translation

Lenkiuosi Tau iš priekio, iš nugaros ir iš visų pusių! O nevaržoma galybe, Tu – beribės stiprybės valdovas! Tu persmelki viską ir todėl Tu – viskas.

Purport

KOMENTARAS: Pagautas meilės Kṛṣṇai, savo draugui, ekstazės, Arjuna pagarbiai lenkiasi Jam iš visų pusių. Jis pripažįsta, kad Kṛṣṇa – šauniausias visų galių valdovas, daug pranašesnis už visus mūšio lauke susirinkusius didžiuosius karius. „Viṣṇu Purāṇoje“ (1.9.69) pasakyta:

yo ’yaṁ tavāgato deva
samīpaṁ devatā-gaṇaḥ
sa tvam eva jagat-sraṣṭā
yataḥ sarva-gato bhavān

„Kad ir kas stotų priešais Tave, net jei tai būtų pusdievis, Tu jį sukūrei, o Aukščiausiasis Dievo Asmuo.“

Tekstas

sakheti matvā prasabhaṁ yad uktaṁ
he kṛṣṇa he yādava he sakheti
ajānatā mahimānaṁ tavedaṁ
mayā pramādāt praṇayena vāpi
yac cāvahāsārtham asat-kṛto ’si
vihāra-śayyāsana-bhojaneṣu
eko ’tha vāpy acyuta tat-samakṣaṁ
tat kṣāmaye tvām aham aprameyam

Synonyms

sakhā — draugas; iti — taip; matvā — galvojant; prasabham — įžūliai; yat — kas tiktai; uktam — pasakyta; he krṣṇa — o Kṛṣṇa; he yādava — o Yādava; he sakhe — o mano brangus bičiuli; iti — taip; ajānatā — nežinant; mahimānam — šlovės; tava — Tavo; idam — šios; mayā — man; pramādāt — iš kvailumo; praṇayena — iš meilės; api — arba; yat — ko tiktai; ca — taip pat; avahāsa-artham — juoko dėlei; asat-kṛtaḥ — pažemintas; asi — Tu buvai; vihāra — ilsintis; śayyā — gulint; āsana — sėdint; bhojaneṣu — ar kartu valgant; ekaḥ — vienumoje; atha — arba; api — taip pat; acyuta — o Patikimasis; tat-samakṣam — tarp draugų; tat — visa tai; kṣāmaye — prašau atleisti; tvām — Tavęs; aham — aš; aprameyam — neišmatuojamo.

Translation

Matydamas Tavyje savo draugą ir Tavo šlovės nepažinęs, aš neapdairiai sakydavau Tau: „O Kṛṣṇa“, „O Yādava“, „O mano bičiuli“. Prašau atleisti visą tai, ką praradęs protą ar iš meilės padariau. Daugybę kartų įžeidžiau Tave juokaudamas, kai ilsėjomės ar tuo pačiu guoliu dalijomės, sėdėjome kartu ar valgėme, kartais dviese, o kartais ir tarp daugelio draugų. O Patikimasis, prašau, atleisk visus mano įžeidimus.

Purport

KOMENTARAS: Nors Kṛṣṇa dabar apsireiškęs Arjunai visatos pavidalu, Arjuna prisimena savo draugiškus santykius su Juo, todėl atsiprašo ir meldžia atleisti už visus perdėm laisvus gestus, kilusius iš draugystės. Jis pripažįsta, kad anksčiau nežinojo, jog Kṛṣṇa gali įgauti visatos pavidalą, nors Kṛṣṇa papasakojo jam apie tai kaip artimas jo draugas. Arjuna nežinojo, kiek kartų, nesuvokdamas Kṛṣṇos didybės, nepagarbiai kreipėsi į Jį: „O mano drauge“, „O Kṛṣṇa“, „O Yādava“ etc. Tačiau Kṛṣṇa toks geras ir maloningas, kad nepaisant Savo didybės, elgėsi su Arjuna bičiuliškai. Tokia transcendentinė abipusė meilė tarp bhakto ir Viešpaties. Gyvosios esybės ryšys su Kṛṣṇa išlieka amžiams, jis neužmirštamas. Tai atsispindi Arjunos elgesyje. Nors Arjuna matė visatos pavidalo turtingumą, tačiau pamiršti savo draugystės su Kṛṣṇa negalėjo.

Tekstas

pitāsi lokasya carācarasya
tvam asya pūjyaś ca gurur garīyān
na tvat-samo ’sty abhyadhikaḥ kuto ’nyo
loka-traye ’py apratima-prabhāva

Synonyms

pitā — tėvas; asi — Tu esi; lokasya — viso pasaulio; cara — judančio; acarasya — ir nejudančio; tvam — Tu esi; asya — šio; pūjyaḥ — vertas garbinimo; ca — taip pat; guruḥ — mokytojas; garīyān — šlovingas; na — niekada; tvat-samaḥ — Tau lygus; asti — yra; abhyadhikaḥ — didesnis; kutaḥ — ar gali būti; anyaḥ — kitas; loka-traye — trijose planetų sistemose; api — taip pat; apratima-prabhāva — o neaprėpiama galia.

Translation

Tu – viso kosminio pasaulio, viso to, kas juda ir nejuda, tėvas. Tu – jo garbinamas vadovas, vyriausias dvasinis mokytojas. Nėra Tau lygių ir niekas negali Tau prilygti. Tad ar gali būti kas nors didingesnis už Tave trijuose pasauliuose, o neaprėpiamos galios Viešpatie?

Purport

KOMENTARAS: Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Kṛṣṇa, vertas pagarbos, lygiai kaip tėvas vertas savo sūnaus pagarbos. Jis – dvasinis mokytojas, nes Jis pirma perteikė Vedų tiesas Brahmai, o dabar dėsto „Bhagavad-gītą“ Arjunai. Todėl Jis ir yra pirminis dvasinis mokytojas, ir kiekvienas šių laikų bona fide dvasinis mokytojas turi priklausyti mokinių sekai, siekiančiai Kṛṣṇą. Kas nėra Kṛṣṇos atstovas, tas negali tapti transcendentinių dalykų mokytoju ar dvasiniu vadovu.

Viešpats bet kuriuo atžvilgiu yra vertas garbinimo. Jo didybė neišmatuojama. Aukščiausiojo Dievo Asmens, Kṛṣṇos, niekas negali pranokti didybe, nes nei dvasiniame, nei materialiame pasaulyje nėra Jam lygaus ar už Jį viršesnio. Visi yra menkesni už Jį. Niekas negali Jo pranokti. Taip teigiama „Śvetāśvatara Upaniṣadoje“ (6.8):

na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate

Kaip ir paprastas žmogus, Aukščiausiasis Viešpats Kṛṣṇa turi jusles ir kūną, tačiau tarp Jo juslių, Jo kūno, Jo proto ir Jo Paties nėra skirtumo. Kvailiai, kurie gerai nepažino Kṛṣṇos, sako, kad Jis skiriasi nuo Savo sielos, proto, širdies ir viso kito. Kṛṣṇa – absoliutas, todėl Jo veiksmai ir galybė – aukščiausi. Be to, pasakyta, kad nors Jo juslės ne tokios kaip mūsų, Jis gali atlikti bet kokią juslinę veiklą, todėl Jo juslės tobulos ir neribotos. Nėra už Jį didingesnio ar Jam lygaus – visi menkesni už Jį.

Aukščiausiojo Dievo Asmens žinojimas, jėga ir veikla yra transcendentiški. „Bhagavad-gītoje“ (4.9) sakoma:

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna

Kas pažįsta transcendentinį Kṛṣnos kūną, veiklą ir tobulumą, tas, palikęs savo kūną, eina pas Jį ir daugiau nebegrįžta į šį kančių pasaulį. Taigi reikia žinoti, kad Kṛṣṇos veikla skiriasi nuo kitų. Geriausia šiuo atveju – laikytis Kṛṣṇos nurodymų, taip žmogus taps tobulas. Be to, pasakyta, kad niekas negali tapti Kṛṣṇos valdovu – visi yra Jo tarnai. „Caitanya-caritāmṛta“ (Ādi 5.142) patvirtina šią mintį: ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya – tiktai Kṛṣṇa yra Dievas, visi kiti – Jo tarnai. Visi vykdo Jo įsakymus, ir niekas negali jiems nepaklusti. Visi veikia Jo nurodymu ir Jam prižiūrint. Kaip teigiama „Brahma-saṁhitoje“, Jis yra visų priežasčių priežastis.

Tekstas

tasmāt praṇamya praṇidhāya kāyaṁ
prasādaye tvām aham īśam īḍyam
piteva putrasya sakheva sakhyuḥ
priyaḥ priyāyārhasi deva soḍhum

Synonyms

tasmāt — todėl; praṇamya — nusilenkdamas; praṇidhāya — guldydamas; kāyam — kūną; prasādaye — prašau malonės; tvām — Tave; aham — aš; īśam — Aukščiausiąjį Viešpatį; īḍyam — vertą garbinimo; pitā iva — kaip tėvas; putrasya — sūnų; sakhā iva — kaip draugas; sakhyuḥ — draugą; priyaḥ — mylimasis; priyāyāḥ — brangiausią; arhasi — Tu turi; deva — Mano Viešpatie; soḍhum — pakęsti.

Translation

Tu Aukščiausiasis Viešpats, ir kiekviena gyvoji būtybė turi garbinti Tave. Todėl krentu Tau po kojų išreikšti pagarbą ir meldžiu Tavo malonės. Kaip tėvas pakenčia sūnaus įžūlumą, kaip draugas atleidžia draugui akiplėšiškumą, kaip vyras pakenčia žmonos familiarumą, taip meldžiu atleisti tai, ką galėjau bloga Tau padaryti.

Purport

KOMENTARAS: Kṛṣṇą ir Jo bhaktus sieja įvairūs santykiai: vienas gali matyti Jame sūnų, kiti – vyrą, draugą ar mokytoją. Kṛṣṇą ir Arjuną sieja draugystė. Kṛṣṇa pakantus, kaip pakantus yra tėvas, sutuoktinis ar mokytojas.

Tekstas

adṛṣṭa-pūrvaṁ hṛṣito ’smi dṛṣṭvā
bhayena ca pravyathitaṁ mano me
tad eva me darśaya deva rūpaṁ
prasīda deveśa jagan-nivāsa

Synonyms

adṛṣṭa-pūrvam — niekada anksčiau neregėtą; hṛṣitaḥ — nudžiugęs; asmi — aš; dṛṣṭvā — regėdamas; bhayena — iš baimės; ca — taip pat; pravyathitam — sutrikęs; manaḥ — protas; me — mano; tat — tą; eva — tikrai; me — man; darśaya — parodyk; deva — o Viešpatie; rūpam — pavidalą; prasīda — būk maloningas; deva-īśa — o viešpačių Viešpatie; jagat-nivāsa — o visatos prieglobsti.

Translation

Aš džiaugiuosi išvydęs niekada anksčiau neregėtą visatos pavidalą, tačiau tuo pat metu mano protą kausto ir baimė. Todėl, o viešpačių Viešpatie, o visatos prieglobsti, būk man maloningas ir vėl apreikški Savąjį Dievo Asmens pavidalą.

Purport

KOMENTARAS: Arjuna visada pasitiki Kṛṣṇa, nes yra brangiausias Jo draugas. Kaip brangus draugas džiaugiasi savo bičiulio galybe, taip ir Arjunai labai džiugu matyti, kad Jo draugas Kṛṣṇa – Aukščiausiasis Dievo Asmuo, kuris gali apreikšti tokį stebuklingą visatos pavidalą. Tačiau išvydęs visatos pavidalą, Arjuna išsigąsta, kad vien iš bičiuliškų jausmų Kṛṣṇai daugybe kartų Jį yra įžeidęs. Jo protą kausto baimė, nors jam nėra ko bijoti. Todėl Arjuna prašo Kṛṣṇos apsireikšti kaip Nārāyaṇa, nes žino, kad Jis gali pasirodyti bet kokiu pavidalu. Visatos pavidalas – toks pat materialus ir laikinas, kaip ir materialus pasaulis. Tačiau Vaikuṇṭhos planetose Viešpats egzistuoja transcendentiniu keturrankiu Nārāyaṇos pavidalu. Dvasiniame danguje – aibės planetų. Kiekvienoje jų viešpatauja pilnutinis Kṛṣṇos skleidinys, turintis įvairius vardus. Taigi Arjuna troško pamatyti vieną iš Kṛṣṇos pavidalų Vaikuṇṭhos planetose. Žinoma, Nārāyaṇos pavidalas kiekvienoje Vaikuṇṭhos planetoje yra keturrankis, tačiau Jo rankos skirtinga tvarka laiko simbolius: kriauklę, vėzdą, lotosą ir diską. Kiekvieno Nārāyaṇos vardas priklauso nuo to, kurioje rankoje laikomas kuris simbolis. Kiekviena šių formų yra tapati Kṛṣṇai, todėl Arjuna trokšta išvysti Jo keturrankį pavidalą.

Tekstas

kirīṭinaṁ gadinaṁ cakra-hastam
icchāmi tvāṁ draṣṭum ahaṁ tathaiva
tenaiva rūpeṇa catur-bhujena
sahasra-bāho bhava viśva-mūrte

Synonyms

kirīṭinam — su šalmu; gadinam — su vėzdu; cakra-hastam — disku rankoje; icchāmi — trokštu; tvām — Tave; draṣṭum — regėti; aham — aš; tathā eva — taip; tena eva — tuo; rūpeṇa — pavidalu; catuḥ-bhujena — keturrankiu; sahasra-bāho — o tūkstantranki; bhava — tapk; viśva-mūrte — o visatos pavidale.

Translation

O visatos pavidale, o tūkstantranki Viešpatie, aš noriu regėti Tave keturrankį su šalmu ant galvos, su vėzdu, disku, kriaukle ir lotoso žiedu rankose. Trokštu išvysti Tave tokį.

Purport

KOMENTARAS: „Brahma-saṁhitoje“ (5.39) sakoma: rāmādi mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan – Viešpats amžinai egzistuoja šimtais tūkstančių Savo pavidalų, kurių svarbiausi – Rāma, Nṛsiṁha, Nārāyaṇa etc. Jų yra nesuskaičiuojama daugybė. Tačiau Arjuna žinojo, kad Kṛṣṇa – pirminis Dievo Asmuo, įgavęs Savo laikiną visatos pavidalą. Dabar jis nori išvysti Nārāyaṇą, dvasinį Jo pavidalą. Posmas visiškai aiškiai patvirtina „Śrimad- Bhāgavatam“ teiginį, kad Kṛṣṇa yra pirminis Dievo Asmuo, o visi kiti pavidalai kyla iš Jo. Jis nesiskiria nuo Savo pilnutinių skleidinių. Bet kuriuo iš nesuskaičiuojamų Savo pavidalų Jis – Dievas. Kiekvienu jų Jis spindi jaunyste. Tai nekintamas Aukščiausiojo Dievo Asmens bruožas. Kas pažįsta Kṛṣṇą, tas iškart apsivalo nuo visų materialaus pasaulio nešvarybių.

Tekstas

śrī-bhagavān uvāca
mayā prasannena tavārjunedaṁ
rūpaṁ paraṁ darśitam ātma-yogāt
tejo-mayaṁ viśvam anantam ādyaṁ
yan me tvad anyena na dṛṣṭa-pūrvam

Synonyms

śrī-bhagavān uvāca — Aukščiausiasis Dievo Asmuo tarė; mayā — Mano; prasannena — su džiaugsmu; tava — tau; arjuna — o Arjuna; idam — šis; rūpam — pavidalas; param — transcendentinis; darśitam — parodytas; ātma-yogāt — Mano vidinės galios dėka; tejaḥ-mayam — pilnas spindesio; viśvam — visa visata; anantam — begalinė; ādyam — pradinė; yat — ta, kurios; me — Mano; tvat anyena — be tavęs; na dṛṣṭa-pūrvam — niekas anksčiau nematė.

Translation

Aukščiausiasis Dievo Asmuo tarė: Mano brangus Arjuna, pasitelkęs Savo vidinę galią, su džiaugsmu atskleidžiau tau aukščiausią materialiame pasaulyje visatos pavidalą. Iki šiol niekas neregėjo šio pirminio, beribio ir akinamai spindinčio pavidalo.

Purport

KOMENTARAS: Arjuna norėjo pamatyti Aukščiausiojo Viešpaties visatos pavidalą, todėl Viešpats Kṛṣṇa iš malonės Savo bhaktui Arjunai apreiškė Savo spinduliuojantį ir didingą visatos pavidalą. Jis akino tarsi saulė ir be paliovos mainėsi daugybe vaizdų. Kṛṣṇa atskleidė jį tik tam, kad patenkintų Savo draugo Arjunos troškimą. Jis apreiškė visatos pavidalą Savo vidine galia, kuri nesuvokiama žmogaus protui. Niekas iki Arjunos nebuvo matęs Viešpaties visatos pavidalo, bet apreiškus jį Arjunai, šį pavidalą pamatė ir kiti bhaktai, gyvenantys dangaus ir kitose planetose atviroje erdvėje. Anksčiau jie nebuvo matę visatos pavidalo, bet Arjunos dėka jis jiems atsivėrė. Kitaip sakant, visi bhaktai, susiję su Viešpačiu per mokinių seką, Kṛṣṇos malone išvydo Arjunai apreikštą visatos pavidalą. Kai kas teigia, kad šis pavidalas buvo apreikštas ir Duryodhanai, kai Kṛṣṇa buvo atvykęs pas jį taikos derybų. Deja, Duryodhana nepriėmė taikaus pasiūlymo, ir tada Kṛṣṇa apreiškė keletą Savo visatos pavidalų. Tačiau jos skiriasi nuo to pavidalo, kurį matė Arjuna. Čia aiškiai pasakyta, kad to pavidalo dar niekas nebuvo matęs.

Tekstas

na veda-yajñādhyayanair na dānair
na ca kriyābhir na tapobhir ugraiḥ
evaṁ-rūpaḥ śakya ahaṁ nṛ-loke
draṣṭuṁ tvad anyena kuru-pravīra

Synonyms

na — niekada; veda-yajña — aukomis; adhyayanaiḥ — ar Vedų studijavimu; na — niekada; dānaiḥ — labdara; na — niekada; ca — taip pat; kriyābhiḥ — doringa veikla; na — niekada; tapobhiḥ — didelėmis askezėmis; ugraiḥ — rūsčiomis; evam-rūpaḥ — šiuo pavidalu; śakyaḥ — galiu; aham — Aš; nṛ- loke — šiame materialiame pasaulyje; draṣṭum — būti regimas; tvat — be tavęs; anyena — kito; kuru-pravīra — o geriausias Kuru dinastijos kary.

Translation

O geriausias Kuru dinastijos kary, dar niekas niekada iki tavęs neregėjo šio Mano visatos pavidalo, nes šį Mano pavidalą pamatyti materialiame pasaulyje neįmanoma nei studijuojant Vedas, nei aukojant aukas ar teikiant labdarą, nei atliekant doringus darbus ar rūsčias askezes.

Purport

KOMENTARAS: Šiuo atveju reikia teisingai suprasti, kas yra dieviškas regėjimas. Kas jį galėtų turėti? Dieviškas – tai šventas. Nepasiekus pusdievių šventumo, neįmanoma įgyti dieviško regėjimo. O kas yra pusdievis? Vedų raštuose nurodoma, kad pusdieviai – tai Viešpaties Viṣṇu bhaktai (viṣṇu-bhaktāḥ smṛtā devāḥ). Ateistai, t.y. tie, kurie netiki Viṣṇu, arba Aukščiausiuoju tepripažįsta beasmenį Kṛṣṇos aspektą, neturi dieviško regėjimo. Neįmanoma menkinti Kṛṣṇą ir tuo pat metu turėti dievišką regėjimą. Dieviško regėjimo neturėsi, netapęs dieviška asmenybe. Žodžiu, turintieji dievišką regėjimą irgi gali matyti tai, ką matė Arjuna.

„Bhagavad-gītoje“ aprašytas visatos pavidalas. Nors iki Arjunos jo niekas nematė, po šio įvykio kiekvienas apie viśva-rūpą gali susidaryti kažkokį vaizdą. Tiktai tikri šventieji regi Viešpaties visatos pavidalą. Bet neįmanoma tapti šventu, jei nesi tyras Kṛṣṇos bhaktas. Dieviškos prigimties bhaktai, net ir turėdami dievišką regėjimą, nelabai geidžia pamatyti Viešpaties visatos pavidalą. Ankstesniame posme sakoma, kad Arjuna troško pamatyti Viešpatį Kṛṣṇą keturrankiu Viṣṇu, nes visatos pavidalas jį baugino.

Posme yra keletas reikšmingų žodžių: veda-yajñādyayanaiḥ, kurie nurodo „Vedų raštų ir aukojimo taisyklių studijavimą“. Žodis veda nurodo visus Vedų raštus, būtent keturias Vedas (Ṛg, Yajur, Sāma ir Atharva), aštuoniolika Purāṇų, Upaniṣadas ir „Vedānta-sūtrą“. Šiuos šaltinius galima studijuoti namuose ar kur kitur. Prie Vedų raštų taip pat priskiriamos ir sūtros, Kalpa-sūtros ir Mīmāṁsa-sūtros, kurios nagrinėja aukojimo būdus. Žodis dānaiḥ nurodo labdarą, skirtą jos vertiems asmenims – brahmanams ir vaiṣṇavams, kurie iš transcendentinės meilės tarnauja Viešpačiui. „Doringa veikla“ reiškia agni-hotrą bei įvairiems luomams nurodytas pareigas. O savanoriškas sutikimas pakęsti kokius nors kūno skausmus vadinasi tapasya. Taigi galima atlikinėti visus čia minėtus veiksmus: alinti kūną, teikti labdarą, studijuoti Vedas etc., tačiau jei žmogus nėra toks bhaktas, koks buvo Arjuna, visatos pavidalo jis neišvys. Impersonalistai įsivaizduoja regį Viešpaties visatos pavidalą, tačiau „Bhagavad-gītā“ byloja, kad jie – nebhaktai, todėl jie negali matyti Viešpaties visatos pavidalo.

Yra daugybė žmonių, „kuriančių“ inkarnacijas. Jie paskelbia Dievo įsikūnijimu paprastą žmogų, tačiau tai – kvailystė. Mes turėtume remtis „Bhagavad-gītos“ principais, nes kitaip tobulų dvasinių žinių neįgysime. Nors „Bhagavad-gītā“ laikoma Dievo pažinimo pradžiamoksliu, ji tokia tobula, kad kiekvienam padės atskirti, kas yra kas. Pseudoinkarnacijų pasekėjai gali tvirtinti, kad ir jie matė transcendentinę Dievo inkarnaciją, visatos pavidalą, tačiau nereikia jais tikėti, nes čia aiškiai pasakyta, jog netapus Kṛṣṇos bhaktu, Dievo visatos pavidalo nepamatysi. Taigi visų pirma reikia tapti tyru Kṛṣṇos bhaktu, ir tik tada galima tvirtinti kad sugebėsi apibūdinti visatos pavidalą, kurį pats matei. Kṛṣṇos bhaktas netikrų inkarnacijų ir jų pasekėjų nepripažįsta.

Tekstas

mā te vyathā mā ca vimūḍha-bhāvo
dṛṣṭvā rūpaṁ ghoram īdṛṅ mamedam
vyapeta-bhīḥ prīta-manāḥ punas tvaṁ
tad eva me rūpam idaṁ prapaśya

Synonyms

— tenebūna; te — tau; vyathā — baimės; — tenebūna; ca — taip pat; vimūḍha-bhāvaḥ — sumišimo; dṛṣṭvā — regint; rūpam — pavidalą; ghoram — siaubingą; īdṛk — tokį, koks jis yra; mama — Mano; idam — šį; vyapeta- bhīḥ — praėjus baimei; prīta-manāḥ — patenkintu protu; punaḥ — vėl; tvam — tu; tat — tą; eva — taip; me — Mano; rūpam — pavidalą; idam — šį; prapaśya — išvysk.

Translation

Regėdamas Mane tokį siaubingą, suglumai ir pasimetei. Tebūnie tam galas. Mano bhakte, užmirški bet kokią baimę ir nurimusiu protu žvelk į tavo taip trokštamą pavidalą.

Purport

KOMENTARAS: „Bhagavad-gītos“ pradžioje Arjuna išsigąsta, kad jam teks žudyti Bhīṣmą ir Droṇą – pagarbos vertus senelį ir mokytoją. Tačiau Kṛṣṇa pasakė, kad neverta dėl to baimintis. Kai Dhṛtarāṣṭros sūnūs Kuru susirinkime bandė išrengti Draupadī, Bhīṣma ir Droṇa nepratarė nė žodžio. Už tokį pareigos nepaisymą jie nusipelnė mirties. Apreiškęs Savo visatos pavidalą, Kṛṣṇa tuo parodė Arjunai, kad už savo nederamą elgesį šie žmonės jau nužudyti. Mirties scena buvo apreikšta Arjunai todėl, kad bhaktai visada taikūs ir negali taip šiurpiai pasielgti. Kai visatos pavidalo apreiškimo tikslas tapo aiškus, Arjuna panoro išvysti keturrankį Kṛṣṇos pavidalą, ir Viešpats parodė jį. Bhaktą ne itin domina visatos pavidalas, nes jis neleidžia gauti meilės atsako. Bhaktas trokšta arba išreikšti savo pagarbą bei susižavėjimą Viešpačiui, arba matyti Kṛṣṇą dvirankį, kad galėtų su meile tarnauti Aukščiausiajam Dievo Asmeniui ir sulauktų atsako į savo meilę.

Tekstas

sañjaya uvāca
ity arjunaṁ vāsudevas tathoktvā
svakaṁ rūpaṁ darśayām āsa bhūyaḥ
āśvāsayām āsa ca bhītam enaṁ
bhūtvā punaḥ saumya-vapur mahātmā

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya tarė; iti — taip; arjunam — Arjunai; vāsudevaḥ — Kṛṣṇa; tathā — taip; uktvā — kalbėdamas; svakam — Savo; rūpam — pavidalą; darśayām āsa — parodė; bhūyaḥ — vėl; āśvāsayām āsa — padrąsino; ca — taip pat; bhītam — išsigandusį; enam — jį; bhūtvā — tapdamas; punaḥ — vėl; saumya-vapuḥ — gražiu pavidalu; mahā-ātmā — didysis.

Translation

Sañjaya tarė Dhṛtarāṣṭrai: Taip pasakęs Arjunai Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Kṛṣṇa, atskleidė Savo tikrą keturrankį pavidalą, o paskui pasirodė Savo dvirankiu pavidalu, padrąsindamas nusigandusį Arjuną.

Purport

KOMENTARAS: Kai Kṛṣṇa pasirodė Vasudevos ir Devakī sūnaus asmenyje, Jis pirmiausia apsireiškė keturrankiu Nārāyaṇa, tačiau tėvų prašomas atsimainė į paprastą vaiką. Taigi ir šiuo atveju Kṛṣṇa žinojo, kad Arjuna nelabai trokšta išvysti keturrankį Jo pavidalą, tačiau Arjunos prašomas Kṛṣṇa atskleidė jį, o paskui pasirodė dvirankis. Žodis saumya- vapuḥ labai svarbus. Saumya-vapuḥ – tai labai gražus pavidalas, jis laikomas pačiu gražiausiu. Kai Kṛṣṇa buvo nužengęs į Žemę, žmones žavėjo vien pati Kṛṣṇos išvaizda. Kadangi Kṛṣṇa yra visatos valdovas, Jis lengvai išsklaidė Savo bhakto Arjunos baimę vėl pasirodydamas nuostabiu Kṛṣṇos pavidalu. „Brahma-saṁhitoje“ (5.38) sakoma: premāñjana-cchurita-bhakti- vilocanena – šį nuostabų Śrī Kṛṣṇos pavidalą gali regėti tik tas, kurio akys suvilgytos meilės balzamu.

Tekstas

arjuna uvāca
dṛṣṭvedaṁ mānuṣaṁ rūpaṁ
tava saumyaṁ janārdana
idānīm asmi saṁvṛttaḥ
sa-cetāḥ prakṛtiṁ gataḥ

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna tarė; dṛṣṭvā — regėdamas; idam — šį; mānuṣam — žmogaus; rūpam — pavidalą; tava — Tavo; saumyam — labai gražų; janārdana — o priešų baudėjau; idānīm — dabar; asmi — aš esu; saṁvṛttaḥ — nurimusios; sa-cetāḥ — sąmonės; prakṛtim — į savo paties prigimtį; gataḥ — sugrįžęs.

Translation

Išvydęs Kṛṣṇą pirminiu Jo pavidalu, Arjuna tarė: O Janārdana, regėdamas Tave nuostabios žmogaus išvaizdos, atgavau dvasios ramybę ir atsitokėjau.

Purport

KOMENTARAS: Žodžiai mānuṣaṁ rūpam aiškiai kalba apie tai, kad pirminis Aukščiausiojo Dievo Asmens pavidalas – dvirankis. Kas pajuokia Kṛṣṇą laikydamas Jį paprastu žmogumi, tas nepažįsta Jo dieviškos prigimties. Jeigu Kṛṣṇa būtų paprastas žmogus, argi Jis galėtų apreikšti visatos pavidalą, o po to vėl tapti keturrankiu Nārāyaṇa? Todėl „Bhagavad-gītoje“ aiškiai pasakyta, kad tas, kuris laiko Kṛṣṇą paprastu žmogumi ir klaidina skaitytoją tvirtindamas, kad Kṛṣṇos vardu kalba beasmenis Brahmanas, daro didžiausią neteisybę. Kṛṣṇa juk atskleidė visatos bei keturrankį Viṣṇu pavidalą – tad ar gali Jis būti paprastas žmogus? Tyro bhakto nesupainioja klaidingi „Bhagavad-gītos“ komentarai, nes jis žino, kas yra kas. Autentiški „Bhagavad-gītos“ posmai skaistūs kaip saulė – jiems netrūksta blyškios lempų šviesos, kuria taip nori juos apšviesti kvaili komentatoriai.

Tekstas

śrī-bhagavān uvāca
su-durdarśam idaṁ rūpaṁ
dṛṣṭavān asi yan mama
devā apy asya rūpasya
nityaṁ darśana-kāṅkṣiṇaḥ

Synonyms

śri-bhagavān uvāca — Aukščiausiasis Dievo Asmuo tarė; su-durdarśam — labai sunku pamatyti; idam — šį; rūpam — pavidalą; dṛṣṭavān asi — kaip tu regėjai; yat — kurį; mama — Mano; devāḥ — pusdieviai; api — taip pat; asya — šį; rūpasya — pavidalą; nityam — amžinai; darśana-kāṅkṣiṇaḥ — trokšta pamatyti.

Translation

Aukščiausiasis Dievo Asmuo tarė: Mano brangus Arjuna, labai sunku išvysti šį Mano pavidalą, kurį tu dabar regi. Net ir pusdieviai visada ieško galimybės pamatyti tą artimą širdžiai pavidalą.

Purport

KOMENTARAS: Keturiasdešimt aštuntame šio skyriaus posme pasakojama, kaip baigėsi Viešpaties Kṛṣṇos visatos pavidalo apreiškimas, ir kaip Viešpats pranešė Arjunai, kad pamatyti tą pavidalą neįmanoma nei doringos veiklos pagalba, nei atnašaujant aukas etc. O žodis su-durdarśam, ištartas šiame posme, pažymi, kad dvirankis Kṛṣṇos pavidalas – dar slaptingesnis. Kṛṣṇos visatos pavidalą galima pamatyti, kai įvairiai veiklai – askezei, Vedų studijoms, filosofavimui – suteikiamas nors mažiausias pasiaukojimo tarnystės atspalvis. Taigi jį regėti įmanoma. Tačiau nesant jokio bhakti atspalvio, jis nematomas – tai jau buvo aiškinta. Sunku išvysti Kṛṣṇą visatos pavidalu, tačiau pamatyti Kṛṣṇą dvirankį – dar sunkiau, net ir tokiems pusdieviams kaip Brahmā bei Viešpats Śiva. Jie trokšta Jį matyti, ir apie tai liudija „Śrīmad-Bhāgavatam“. Pasak jos, kai buvo spėjama, kad Kṛṣṇa yra Savo motinos Devakī įsčiose, pažiūrėti šio stebuklo, Kṛṣṇos, iš dangaus nusileido pusdieviai. Jie aukojo Viešpačiui gražiausias maldas, nors tada Jo ir neregėjo. Jie laukė, norėdami Jį pamatyti. Tik kvailiai gali Jį pajuokti, laikydami paprastu žmogumi, ir gerbti ne Jį, o „kažką“ beasmenį Jame. Toks požiūris yra visiška kvailystė. Iš tikrųjų pamatyti Kṛṣṇą dvirankiu pavidalu trokšta net pusdieviai Brahmā ir Śiva.

„Bhagavad-gītoje“ (9.11) dar sakoma: avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritaḥ – Jis nematomas tiems kvailiams, kurie Jį pajuokia. Kṛṣṇos kūnas, kaip liudija „Brahma-saṁhitā“ ir Pats Kṛṣṇa patvirtina „Bhagavad- gītoje“, yra visiškai dvasinis, kupinas palaimos ir amžinas. Jo kūnas neturi nieko bendro su materialiu kūnu. Tačiau tiems, kurie nori pažinti Kṛṣṇą, skaitydamas „Bhagavad-gītą“ ir kitus Vedų raštus, Kṛṣṇa – mįslė. Taikantieji materialų pažinimo metodą mano, kad Jis yra didi istorinė asmenybė ir labai mokytas filosofas, bet vis dėlto paprastas žmogus, kad Jis, nors ir labai galingas, tačiau turėjo materialų kūną. Jie mano, kad Absoliuti Tiesa galiausiai yra beasmenė, ir todėl iš beasmenio aspekto kilo Jo asmeniškas aspektas, susijęs su materialia gamta. Toks samprotavimas apie Aukščiausiąjį Dievo Asmenį – materialistinis. Yra ir kita – spekuliatyvi išvada. Žmonės, ieškantys žinių, taip pat samprotauja apie Kṛṣṇą ir laiko Jį menkiau svarbiu už Aukščiausiojo visatos pavidalą. Todėl kai kas mano, jog Arjunai apreikštas Kṛṣṇos visatos pavidalas – daug svarbesnis už asmenišką. Jų nuomone, Aukščiausiojo asmeniškas pavidalas – tai vaizduotės padarinys. Jie tiki, kad Absoliuti Tiesa galų gale nėra asmuo. Tuo tarpu ketvirtame „Bhagavad-gītos“ skyriuje transcendentinis procesas aprašytas taip: klausytis apie Kṛṣṇą iš autoritetų. Toks tikrasis Vedų kelias, ir tie, kurie išties laikosi vediškosios tradicijos, klausosi apie Kṛṣṇą iš autoriteto. Kas daugsyk girdi apie Kṛṣṇą, tam Jis tampa mielas. Jau ne kartą minėjome, kad Kṛṣṇą gaubia Jo galia yoga-māyā. Ne kiekvienam Jis matomas ir ne kiekvienam Jis atsiskleidžia. Jį mato tik tas, kuriam Jis Pats atsiskleidžia. Šis teiginys patvirtinamas Vedų raštuose: tik atsidavusi siela ir tegali visiškai suprasti Absoliučią Tiesą. Transcendentalistas, kuris nuolat prisimena Kṛṣṇą ir pasiaukojamai tarnauja Kṛṣṇai, įgyja dvasinį regėjimą ir regi apsireiškiant Kṛṣṇą. Išvysti tokį apsireiškimą negali net pusdieviai, todėl ir jiems sunku suvokti Kṛṣṇą. Toli pažengę pusdieviai visada viliasi pamatyti Kṛṣṇą dvirankiu pavidalu. Iš čia išplaukia tokia išvada: jeigu nepaprastai sunku išvysti Kṛṣṇos visatos pavidalą – mat jis atsiskleidžia ne kam pakliuvo – tai patirti asmenišką Jo pavidalą, Śyāmasundarą, yra nepalyginamai sunkiau.

Tekstas

nāhaṁ vedair na tapasā
na dānena na cejyayā
śakya evaṁ-vidho draṣṭuṁ
dṛṣṭavān asi māṁ yathā

Synonyms

na — niekada; aham — Aš; vedaiḥ — Vedų studijavimu; na — niekada; tapasā — rūsčiomis askezėmis; na — niekada; dānena — labdara; na — niekada; ca — taip pat; ijyayā — garbinimu; śakyaḥ — įmanoma; evam-vidhaḥ — kaip šį; draṣṭum — regėti; dṛṣṭavān — regintis; asi — tu esi; mām — Mane; yathā — kaip.

Translation

Pavidalo, kurį dabar regi transcendentinėmis akimis, neįmanoma suvokti vien studijuojant Vedas ar atliekant rūsčias askezes, teikiant labdarą ar garbinimu. Tai ne tos priemonės, kurios padėtų išvysti Mane tokį, koks Aš esu.

Purport

KOMENTARAS: Savo tėvams Devakī ir Vasudevai Kṛṣṇa iš pradžių pasirodė keturrankis, o po to atsimainė į dvirankį pavidalą. Atsimainymo paslaptį itin sunku suprasti ateistams ir tiems, kurie neatlieka pasiaukojimo tarnystės. Eruditai, kurie išstudijavo Vedų raštus, pasitelkę gramatikos metodą arba grynai iš akademinio susidomėjimo, nepajėgs suprasti Kṛṣṇos. Jo nesuvokia ir tie, kurie garbina Jį tik parodomai, lankydami šventyklą. Nors jie ir lanko šventyklas, tačiau suvokti Kṛṣṇos tokio, koks Jis yra, negali. Kitame posme Kṛṣṇa aiškina, kad Jį pažinti galima tiktai pasiaukojimo tarnystės būdu.

Tekstas

bhaktyā tv ananyayā śakya
aham evaṁ-vidho ’rjuna
jñātuṁ draṣṭuṁ ca tattvena
praveṣṭuṁ ca paran-tapa

Synonyms

bhaktyā — pasiaukojimo tarnystės dėka; tu — tačiau; ananyayā — neužterštos karmine veikla ar spekuliatyviu pažinimu; śakyaḥ — galimas; aham — Aš; evam-vidhaḥ — kaip šis; arjuna — o Arjuna; jñātum — pažinti; draṣṭum — pamatyti; ca — ir; tattvena — iš tiesų; praveṣṭum — patekti į; ca — taip pat; parantapa — o priešų baudėjau.

Translation

Mano brangus Arjuna, tiktai su pasiaukojimu tarnaujant Man ir į nieką kitą nenukrypstant, galima pažinti Mane tokį, koks stoviu priešais tave, ir tiesiogiai Mane išvysti. Tik taip galima atskleisti Mano pažinimo paslaptį.

Purport

KOMENTARAS: Suvokti Kṛṣṇą galima tiktai su pasiaukojimu Jam tarnaujant ir į nieką kitą nenukrypstant. Šiame posme Jis Pats aiškiai išsako tą mintį, kad neturintys įgaliojimų komentatoriai, kurie bando suvokti „Bhagavad-gītą“ spekuliatyviais samprotavimais, žinotų tuščiai gaištą laiką. Niekas negali suvokti Kṛṣṇos ar to, kaip Jis, apsireiškęs Savo tėvams keturrankiu pavidalu, netrukus atsimainė į dvirankį. Neįmanoma to suvokti studijuojant Vedas arba filosofuojant. Todėl čia aiškiai sakoma, kad niekas negali Jo pamatyti arba suvokti tuos dalykus. Tačiau turintys didžiulę patirtį Vedų literatūros tyrinėtojai labai daug sužino apie Kṛṣṇą iš Vedų raštų. Autoritetingoje literatūroje pateikta daug taisyklių, ir kas nori suprasti Kṛṣṇą, turi jų laikytis. Rūsti askezė gali būti atliekama pagal tas taisykles. Pavyzdžiui, galima pasninkauti per Janmāṣṭamį (Kṛṣṇos apsireiškimo dieną) ir per Ekādaśį (vienuoliktą dieną po mėnulio jaunaties ir vienuoliktą dieną po mėnulio pilnaties). Kalbant apie šalpą, aišku, kad ji skirtina Kṛṣṇos bhaktams, pasiaukojamai Jam tarnaujantiems ir skleidžiantiems Kṛṣṇos filosofiją arba Kṛṣṇos sąmonę visame pasaulyje. Kṛṣṇos sąmonė – tai žmonijos palaiminimas. Rūpa Gosvāmis pripažino Viešpatį Caitanyą pačia labdaringiausia asmenybe, nes Jis dosniai dalijo žmonėms meilę Kṛṣṇai, kurią taip sunku pelnyti. Taigi jei žmogus aukoja tam tikrą pinigų sumą Kṛṣṇos sąmonę skleidžiantiems žmonėms, jo teikiama labdara, skirta Kṛṣṇos sąmonei skleisti, yra didžiausia pasaulyje. Kai žmogus garbina Dievą pagal garbinimo šventykloje reikalavimus (Indijos šventyklose visada stovi kokia nors skulptūra – dažniausiai Viṣṇu ar Kṛṣṇos), tai šitaip pagerbdamas ir šlovindamas Aukščiausiąjį Dievo Asmenį, jis gauna galimybę tobulėti. Pradedantiems pasiaukojimo Viešpačiui tarnystę garbinimas šventykloje itin svarbus. Apie tai liudija ir Vedų raštai („Śvetāśvatara Upaniṣada“ 6.23):

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ

Kas beatodairiškai atsidavė Aukščiausiajam Viešpačiui ir kam vadovauja dvasinis mokytojas, kuriuo jis taip pat šventai tiki, tas per apreiškimą gali išvysti Aukščiausiąjį Dievo Asmenį. Kṛṣṇa spekuliatyviais samprotavimais nesuvokiamas. Kas nesimokė pas bona fide dvasinį mokytoją, tas net iš tolo nesuvoks Kṛṣṇos. Čia sąmoningai pavartotas žodis tu, kuris ir parodo, kad joks kitas Kṛṣṇos pažinimo būdas netinka, negali būti rekomenduojamas ir neatneš sėkmės.

Kṛṣṇos asmeniškas dvirankis ir keturrankis pavidalai iš esmės skiriasi nuo Arjunai apreikšto laikino visatos pavidalo. Keturrankis Nārāyaṇos ir dvirankis Kṛṣṇos pavidalai yra amžini ir transcendentiniai, o Arjunai apreikštas visatos pavidalas – laikinas. Pats žodis su-durdarśam, kuris reiškia „sunku matyti“, pažymi, kad niekas anksčiau šio visatos pavidalo nebuvo matęs. Taip pat jis leidžia suprasti, kad nebuvo būtinybės apreikšti jį bhaktams. Tą pavidalą Kṛṣṇa apreiškė Arjunos prašomas, kad ateityje, kam nors pasiskelbus Dievo inkarnacija, žmonės galėtų pareikalauti, kad apsišaukėlis apreikštų visatos pavidalą.

Ankstesniame posme ne kartą vartotas žodis na pažymi, kad žmogui nederėtų labai didžiuotis akademiniu Vedų raštų išmanymu. Reikia įsijungti į pasiaukojimo tarnystę Kṛṣṇai ir tik tuomet galima mėginti rašyti „Bhagavad-gītos“ komentarus.

Iš visatos pavidalo Kṛṣṇa atsimaino į keturrankį Nārāyaną, o po to įgauna Savo tikrąjį dvirankį pavidalą. Tai rodo, kad keturrankiai ir kiti pavidalai, minimi Vedų raštuose, yra pirminio dvirankio Kṛṣṇos skleidiniai. Jis – visų skleidinių šaltinis. Jis skiriasi net ir nuo šių pavidalų, nekalbant jau apie beasmenį aspektą. Apie keturrankius Kṛṣṇos pavidalus Vedose aiškiai pasakyta, kad net artimiausias Kṛṣṇai keturrankis Jo pavidalas – Mahā-Viṣṇu, gulintis kosmoso vandenyne ir įkvepiantis bei iškvepiantis aibes visatų, taip pat yra Aukščiausiojo Viešpaties ekspansija. „Brahma- saṁhitoje“ (5.48) sakoma:

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya
jīvanti loma-vila-jā jagad-aṇḍa-nāthāḥ
viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Mahā-Viṣṇu, į kurį Jam alsuojant įeina ir išeina nesuskaičiuojama daugybė visatų, yra pilnutinė Kṛṣṇos ekspansija. Štai kodėl aš garbinu Govindą, Kṛṣṇą – visų priežasčių priežastį.“ Tad reikia garbinti asmenišką Kṛṣṇos pavidalą, kaip Aukščiausiąjį Dievo Asmenį, kupiną amžinos palaimos ir žinojimo. Jis – visų Viṣṇu, visų inkarnacijų šaltinis ir, „Bhagavad-gītos“ tvirtinimu, pirminis Aukščiausiasis Asmuo.

Vedų raštuose („Gopāla-tāpanī Upaniṣada“ 1.1) randame šiuos žodžius:

sac-cid-ānanda-rūpāya
kṛṣṇāyākliṣṭa-kāriṇe
namo vedānta-vedyāya
gurave buddhi-sākṣiṇe

„Pagarbiai lenkiuosi Kṛṣṇai, kurio pavidalas transcendentinis, palaimingas, amžinas ir kupinas žinojimo. Reiškiu Jam savo pagarbą, nes suprasti Jį – vadinasi, suprasti Vedas, todėl Jis – vyriausias dvasinis mokytojas.“ Toliau sakoma, kad: kṛṣṇo vai paramaṁ daivatam – „Kṛṣṇa – Aukščiausiasis Dievo Asmuo.“ („Gopāla-tāpanī Upaniṣada“ 1.3) Eko vaśī sarva-gaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ: „Tiktai Kṛṣṇa yra Aukščiausiasis Dievo Asmuo, tasai, kurį reikia garbinti.“ Eko ‘pi san bahudhā yo ‘vabhāti: „Kṛṣṇa – vienas, tačiau sukuria nesuskaičiuojamą daugybę Savo formų ir inkarnacijų.“ („Gopāla- tāpanī Upaniṣada“ 1.21)

„Brahma-saṁhitoje“ (5.1) pasakyta:

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam

„Kṛṣṇa – Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Jo kūnas amžinas, kupinas žinojimo ir palaimos. Jis neturi pradžios, nes Jis – visko pradžia. Jis yra visų priežasčių priežastis.“

Kitoje vietoje sakoma: yatrāvatīrṇaṁ kṛṣṇākhyaṁ paraṁ brahma narākṛti – „Aukščiausioji Absoliuti Tiesa yra asmuo. Jo vardas – Kṛṣṇa, ir kartais Jis nužengia į šią žemę.“ „Śrīmad-Bhāgavatam“ mes randame aprašytas visas Aukščiausiojo Dievo Asmens inkarnacijas ir jų sąraše minimas Kṛṣṇos vardas. Bet toliau sakoma, kad Kṛṣṇa – ne Dievo inkarnacija, o Patsai pirminis Aukščiausiasis Dievo Asmuo (ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam).

„Bhagavad-gītoje“ Viešpats taip pat sako: mattaḥ parataraṁ nānyat – „Nieko nėra aukščiau už Mano, Dievo Asmens, Kṛṣṇos, pavidalą.“ Kitoje „Bhagavad-gītos“ vietoje Jis pareiškia: aham ādir hi devānām – „Aš esu visų pusdievių pradžia.“ Iš Kṛṣṇos supratęs „Bhagavad-gītos“ esmę, Arjuna irgi patvirtina tą mintį šiais žodžiais: paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān – „Dabar aš visiškai supratau, kad Tu – Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Absoliuti Tiesa, ir kad Tu – visa ko prieglobstis.“ Todėl Arjunai apreikštas Kṛṣṇos visatos pavidalas nėra pirminė Dievo forma. Pirminis yra Kṛṣṇos pavidalas. O visatos pavidalas su tūkstančiais tūkstančių galvų ir rankų buvo apreikštas tik tam, kad patrauktų Dievo nemylinčių žmonių dėmesį. Jis nėra pirminis Dievo pavidalas.

Tyrų bhaktų, kurių meilė Viešpačiui reiškiasi įvairiais transcendentiniais ryšiais, visatos pavidalas nevilioja. Aukščiausiasis Viešpats atsako į transcendentinę meilę Savo pirminiu Kṛṣṇos pavidalu. Todėl Arjunai, kurį su Kṛṣṇa siejo artimi draugystės saitai, visatos pavidalas teikė ne džiaugsmą, o veikiau baugino. Arjuna, kaip nuolatinis Kṛṣṇos palydovas, turėjo transcendentinį regėjimą, jis buvo neeilinis žmogus. Todėl visatos pavidalas jo nesužavėjo. Visatos pavidalas gali stebinti tuos, kurie karmine veikla siekia aukštesnės padėties. Tačiau su pasiaukojimu tarnaujantiems dvirankis Kṛṣṇa – pats brangiausias.

Tekstas

mat-karma-kṛn mat-paramo
mad-bhaktaḥ saṅga-varjitaḥ
nirvairaḥ sarva-bhūteṣu
yaḥ sa mām eti pāṇḍava

Synonyms

mat-karma-kṛt — atlikdamas darbą skirtą Man; mat-paramaḥ — laikydamas Mane Aukščiausiuoju; mat-bhaktaḥ — atlikdamas pasiaukojimo tarnystę Man; saṅga-varjitaḥ — nesusitepęs karmine veikla ir spekuliatyviais samprotavimais; nirvairaḥ — be priešiškumo; sarva-bhūteṣu — visoms gyvosioms esybėms; yaḥ — tas, kuris; saḥ — jis; mām — pas Mane; eti — ateina; pāṇḍava — Pāṇḍu sūnau.

Translation

Mano brangus Arjuna, kas tyrai atlieka pasiaukojimo tarnystę Man, kas nesusitepęs karmine veikla bei spekuliatyviais samprotavimais, kas darbuojasi Man, kam Aš esu aukščiausias gyvenimo tikslas ir kas yra draugiškas visoms gyvosioms būtybėms, tas tikrai ateina pas Mane.

Purport

KOMENTARAS: Kas nori prisiartinti prie aukščiausio iš visų Dievo Asmenų Kṛṣṇalokos planetoje, kuri yra dvasiniame danguje, ir užmegzti su Aukščiausiuoju Asmeniu, Kṛṣṇa, artimą ryšį, tas turi pasinaudoti šia, Paties Aukščiausiojo pateikta formule. Todėl šis posmas laikomas „Bhagavad-gītos“ esme. „Bhagavad-gītā“ – knyga, skirta sąlygotoms sieloms, kurios gyvena materialiame pasaulyje ir siekia viešpatauti gamtoje, nieko nežinodamos apie tikrą dvasinį gyvenimą. „Bhagavad-gītos“ uždavinys – parodyti, kaip turėtume suprasti savo dvasinę būtį ir amžiną santykį su aukščiausia dvasine asmenybe, bei pamokyti, kaip sugrįžti namo, atgal pas Dievą. Posmas aiškiai nusako procesą, kuris padės pasiekti sėkmę dvasinėje veikloje – pasiaukojimo tarnystę.

Kalbant apie veiklą pažymima, kad visą savo energiją reikia nukreipti į Kṛṣṇos sąmonės veiklą. „Bhakti-rasāmṛta-sindhu“ (2.255) teigiama:

anāsaktasya viṣayān
yathārham upayuñjataḥ
nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe
yuktaṁ vairāgyam ucyate

Žmogus teturėtų dirbti darbą, kuris siejasi su Kṛṣṇa. Toks darbas vadinasi kṛṣṇa-karma. Galima užsiimti įvairiausia veikla, tačiau nereikia prisirišti prie jos rezultato – jį reikia skirti tik Kṛṣṇai. Pavyzdžiui, žmogus gali verstis komercine veikla, tačiau turėtų ją transformuoti į Kṛṣṇos sąmonę: paskirti ją Kṛṣṇai. Jei Kṛṣṇa yra verslo savininkas, tai turi naudotis ir jo pelnu. Jei komersantui priklauso tūkstančiai tūkstančių dolerių, ir jis gali paaukoti juos Kṛṣṇai, tai šitaip jis ir turėtų pasielgti. Tokia yra veikla Kṛṣṇai. Užuot statęs didžiulį namą, kad patenkintų jusles, jis gali pastatyti puikią šventyklą Kṛṣṇai, instaliuoti joje Kṛṣṇos Dievybę ir pasirūpinti, kad Jai būtų tarnaujama taip, kaip nurodo autorizuotos knygos apie pasiaukojimo tarnystę. Visa tai yra kṛṣṇa-karma. Nereikia prisirišti prie savo darbo rezultatų, reikia aukoti juos Kṛṣṇai ir pasitenkinti prasādam – aukos Kṛṣṇai likučiais. Pastačius Kṛṣṇai didingą pastatą ir instaliavus jame Kṛṣṇos Dievybę, galima tenai ir gyventi, tačiau pastato savininku reikia laikyti Kṛṣṇą. Tai ir vadinasi Kṛṣṇos sąmonė. Kas neišgali pastatyti Kṛṣṇai šventyklos, tegu ją bent tvarko. Tokia veikla taip pat yra kṛṣṇa-karma. Galima užsiimti sodininkyste. Kas turi žemės (bent jau Indijoje kiekvienas vargšas turi nedidelį žemės sklypelį), tegu augina gėles ir jas aukoja Kṛṣṇai. Galima sodinti tulasī, labai vertinamą už jos lapelius. Tai daryti Kṛṣṇa rekomenduoja „Bhagavad-gītoje“. Patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyam. Kṛṣṇa nori, kad Jam aukotume lapelį, gėlę, vaisių ar truputį vandens – tokia auka Jį patenkina. Čia kalbama būtent apie tulasī lapelius. Taigi galima pasodinti tulasī ir laistyti medelį vandeniu. Šitaip tarnauti Kṛṣṇai gali net pats didžiausias vargšas. Štai keletas pavyzdžių, nurodančių kaip dirbti Kṛṣṇai.

Žodis mat-paramaḥ nurodo žmogų, kuriam bendravimas su Kṛṣṇa Jo aukščiausioje buveinėje – gyvenimo tobulumo viršūnė. Toks žmogus netrokšta pasikelti nei į aukštesnes planetas – Mėnulį ar Saulę, nei į dangaus planetas, nei į aukščiausią visatos planetą – Brahmaloką. Jo tai nevilioja. Vienintelis jo siekis – dvasinis dangus. Net ir įsiliejimas į akinantį brahmajyoti spindesį dvasiniame danguje jam neteikia džiaugsmo, nes jis trokšta patekti į pačią aukščiausią dvasinę planetą – Kṛṣṇaloką, Goloką Vṛndāvaną. Jis viską žino apie šią planetą, ir jokia kita planeta jo nedomina. Žodžiu mad-bhaktaḥ pažymima, kad jis visiškai pasišventęs tarnauja devyniais pasiaukojimo veiklos būdais: klausosi apie Viešpatį, pasakoja apie Jį, prisimena Jį, garbina Jį, tarnauja Jo lotosinėms pėdoms, aukoja Jam maldas, vykdo Jo įsakymus, draugauja su Juo ir viską Jam atiduoda. Galima praktikuoti visus devynis pasiaukojimo būdus, galima – tik aštuonis, septynis ar nors vieną jų. Taip žmogus taps išties tobulas.

Labai reikšmingas terminas saṅga-varjitaḥ. Nereikia bendrauti su Kṛṣṇai priešiškais žmonėmis. Prieš Kṛṣṇą nusiteikę ne tik ateistai, bet ir tie, kuriuos traukia karminė veikla bei spekuliatyvūs samprotavimai. Todėl tyra pasiaukojimo tarnystė taip apibūdinta „Bhakti-rasāmṛta-sindhu“ (1.1.11):

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā

Šiame posme Śrīla Rūpa Gosvāmis aiškiai pareiškia, kad kiekvienas, kas nori atsidėti besąlyginei pasiaukojimo tarnystei, privalo nusiplauti bet kokias materijos nešvarybes. Jis neturi bendrauti su žmonėmis, linkusiais į karminę veiklą bei spekuliatyvius samprotavimus. Kas atsisako tokio nepageidaujamo bendravimo ir nusiplauna nešvarybes – materialius norus, tas sėkmingai eina Kṛṣṇos pažinimo keliu. Tai ir yra gryna pasiaukojimo tarnystė. Ānukūlyasya saṅkalpaḥ prātikūlyasya varjanam („Hari-bhakti- vilāsa“ 11.676). Reikia galvoti apie Kṛṣṇą ir veikti ne priešiškai, o palankiai nusiteikus Kṛṣṇos atžvilgiu. Kaṁsa buvo Kṛṣṇos priešas. Nuo pat Kṛṣṇos gimimo jis kūrė įvairiausius planus kaip Jį nužudyti, bet kadangi jam nesisekdavo, jis nuolat galvojo apie Kṛṣṇą. Dirbdamas, valgydamas, miegodamas – jis visada buvo įsisąmoninęs Kṛṣṇą. Tačiau tokio pobūdžio Kṛṣṇos sąmonė nebuvo palanki. Taigi nors Kaṁsa nuolatos, dvidešimt keturias valandas per parą galvojo apie Kṛṣṇą, jis buvo demonas ir galų gale Kṛṣṇa jį nukovė. Žinoma, kiekvienas Kṛṣṇos nužudytasis tuoj pat gauna išsivadavimą, tačiau tyras bhaktas to nesiekia. Tyras bhaktas išsivadavimo net nenori. Jis netrokšta persikelti ir į pačią aukščiausią planetą – Goloką Vṛndāvaną. Kad ir kur jis būtų, vienintelis jo tikslas – tarnauti Kṛṣṇai.

Kṛṣṇos bhaktas draugiškas visiems. Todėl posme pasakyta, kad jis neturi priešų (nirvairaḥ). Kaip tai įmanoma? Kṛṣṇą įsisąmoninęs bhaktas supranta, kad tik pasiaukojimo tarnystė Kṛṣṇai tegali išvaduoti žmogų iš visų gyvenimo rūpesčių. Jis tai žino iš savo patirties, todėl ir nori žmonių visuomenėje įdiegti Kṛṣṇos sąmonės sistemą. Istorija žino daug pavyzdžių, kai Viešpaties bhaktai rizikavo savo gyvybe, skleisdami Dievo sąmonę. Geriausias pavyzdys – Viešpats Jėzus Kristus. Nebhaktai jį nukryžiavo, bet savo gyvybę jis paaukojo, kad plistų Dievo sąmonė. Žinoma, naivu būtų manyti, kad jis buvo nužudytas. Indijoje taip pat yra daug tokių pavyzdžių, tarkim, Ṭhākura Haridāsa ir Prahlāda Mahārāja. Kodėl jie rizikavo? Todėl, kad norėjo skleisti Kṛṣṇos sąmonę, o tai nėra lengva. Kṛṣṇą įsisąmoninęs žmogus žino, kad jei kas kenčia, tai kenčia todėl, kad užmiršo savo amžiną ryšį su Kṛṣṇa. Taigi didžiausia nauda, kokią tik galima duoti žmonijai – išvaduoti savo artimą iš visų materialių rūpesčių. Taip tyras bhaktas tarnauja Viešpačiui. Galima tik įsivaizduoti, koks maloningas Kṛṣṇa Jam tarnaujantiems ir viskuo dėl Jo rizikuojantiems. Todėl atsiskyrę nuo kūno, jie, be abejonės, pasiekia aukščiausią planetą.

Trumpai tariant, visatos pavidalą (kuris yra trumpalaikė apraiška), visa naikinantį laiko pavidalą ir keturrankį Viṣṇu pavidalą – visus juos apreiškė Kṛṣṇa. Todėl Kṛṣṇa yra šių apraiškų šaltinis. Kṛṣṇa nėra pirminio viśva- rūpos, arba Viṣṇu, apraiška. Jis – visų formų pradžia. Egzistuoja šimtai tūkstančių Viṣṇu, tačiau bhaktui iš visų Kṛṣṇos pavidalų brangiausias yra pirminis pavidalas – dvirankis Śyāmasundara. „Brahma-saṁhitoje“ teigiama, kad būtybės, mylinčios Śyāmasundaros pavidalo Kṛṣṇą ir Jam pasiaukojusios, savo širdy visada regi tik Jį ir nieką kitą. Todėl turėtų būti aišku, kad vienuolikto skyriaus tikslas – parodyti, jog Kṛṣṇos pavidalas yra svarbiausias ir aukščiausias.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti vienuoliktąjį „Śrīmad Bhagavad- gītos“ skyrių, pavadintą „Visatos pavidalas“.