Skip to main content

Word for Word Index

api
esančius. — Bg. 1.26
netgi — Bg. 1.32-35, Bg. 1.37-38, Bg. 3.31, Bg. 5.11, Bg. 18.17
net jeigu — Bg. 1.32-35
net — Bg. 2.5, Bg. 2.8, Bg. 2.29, Bg. 3.8, Bg. 4.36, Bg. 6.25, Bg. 7.30, Bg. 9.30, Bg. 11.32, Bg. 12.10, Bg. 18.60
tikrai — Bg. 2.16, Bg. 4.15, Bg. 7.3, Bg. 9.15, Bg. 9.29, Bg. 11.34, Bg. 13.3, Bg. 13.23, Bg. 16.13-15, Bg. 18.6, Bg. 18.71
taip pat — Bg. 2.31, Bg. 2.72, Bg. 3.5, Bg. 4.16, Bg. 4.17, Bg. 5.5, Bg. 6.44, Bg. 6.46, Bg. 6.47, Bg. 9.23, Bg. 9.23, Bg. 9.32, Bg. 10.37, Bg. 11.2, Bg. 11.26-27, Bg. 11.29, Bg. 11.39, Bg. 11.41-42, Bg. 11.43, Bg. 11.52, Bg. 12.11, Bg. 13.18, Bg. 13.20, Bg. 13.26, Bg. 15.18, Bg. 16.7, Bg. 16.13-15, Bg. 17.7, Bg. 17.10, Bg. 17.12, Bg. 18.43, Bg. 18.44, Bg. 18.71
be to — Bg. 2.34
nors — Bg. 2.40, Bg. 2.60, Bg. 3.33, Bg. 3.36, Bg. 4.6, Bg. 4.6, Bg. 4.13, Bg. 4.22, Bg. 11.37, Bg. 13.32, Bg. 18.48, Bg. 18.56
nors ir yra — Bg. 2.59
nepaisant — Bg. 4.20, Bg. 5.8-9
nors iš pažiūros skirtingi — Bg. 4.30
net jei — Bg. 5.4, Bg. 12.10, Bg. 15.11
taip, kaip — Bg. 6.9
nepaisant to — Bg. 6.31, Bg. 13.24
netgi jei — Bg. 6.44
taip pat. — Bg. 7.23, Bg. 18.19
tačiau — Bg. 9.25
gali būti — Bg. 10.39
vėl — Bg. 12.1
sarge api
ir kūrimo metu — Bg. 14.2
ca api
taip pat — Bg. 15.8
kurvan api
nors dirbdama — Bg. 5.7
guruṇā api
net ir labai sunkių — Bg. 6.20-23
te api
net jie — Bg. 9.32
vā api
išvis — Bg. 8.6
arba — Bg. 11.41-42, Bg. 15.10
eva api
irgi — Bg. 3.20
tathā api
vis tiek — Bg. 2.26