Skip to main content

Bg. 11.43

Verš

pitāsi lokasya carācarasya
tvam asya pūjyaś ca gurur garīyān
na tvat-samo ’sty abhyadhikaḥ kuto ’nyo
loka-traye ’py apratima-prabhāva

Synonyma

pitā — otec; asi — si; lokasya — celého sveta; cara — pohyblivého; acarasya — nehybného; tvam — si; asya — z toho; pūjyaḥ — hodný úcty; ca — a; guruḥ — učiteľ; garīyān — slávny; na — nikdy; tvat-samaḥ — roven Tebe; asti — je; abhyadhikaḥ — väčší; kutaḥ — ako je možné; anyaḥ — iní; loka-traye — v troch planetárnych sústavách; api — tiež; apratima-prabhāva — nezmerateľná moc.

Překlad

Si otcom celého vesmírneho stvorenia, pohyblivého i nehybného. Si jeho úctyhodným Pánom a najväčším duchovným učiteľom. Nikto sa Ti nevyrovná a nik nemôže byť ako Ty. Ako by Ťa niekto v týchto troch svetoch mohol prekonať, ó, Pane s nesmiernou mocou?

Význam

Śrī Kṛṣṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, je hodný toho, aby Ho uctievali všetky živé bytosti, tak ako je otec hodný úcty svojich synov. Kṛṣṇa je prvotným duchovným učiteľom, pretože pôvodne odovzdal vedske poznanie Brahmovi a teraz zvestuje múdrosť Bhagavad-gīty Arjunovi. V súčasnosti musí byť každý pravý duchovný učiteľ článkom duchovnej postupnosti, pochádzajúcej od Kṛṣṇu. Ak človek nie je Kṛṣṇovým predstaviteľom, nemôže byť učiteľom a duchovným majstrom v transcendentálnych záležitostiach.

Najvyšší Pán je velebený mnohorakými spôsobmi. Jeho veľkosť je nezmerateľná. Nikto nemôže byť väčší než Najvyššia Božská Osobnosť, Kṛṣṇa, lebo nik v celom vesmíre, či už v hmotnom alebo duchovnom, Mu nie je roven, nie to ešte väčší než On. Všetci sú Mu podriadení a nik sa Mu nevyrovná. To je potvrdené vo Śvetāśvatara Upaniṣade (6.8):

na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate

Śrī Kṛṣṇa má zmysly a telo ako obyčajný človek, no medzi Jeho zmyslami, Jeho mysľou a Ním samotným niet rozdielu. Hlupáci, ktorí nemajú dokonalé poznanie, hovoria, že Kṛṣṇa sa líši od Svojej duše, mysle, srdca atď. Kṛṣṇa je absolútny, a preto sú Jeho činnosti a možnosti rovnako absolútne ako On sám. Aj keď nemá zmysly ako my, môže vykonávať všetky zmyslové aktivity. To znamená, že Jeho zmysly nie sú nedokonalé alebo obmedzené. Nik nemôže byť väčší než Kṛṣṇa, nik Mu nemôže byť roven a všetci sú Mu podriadení.

Všetky činnosti, vedomosti a moc Najvyššej Božskej Osobnosti sú transcendentálne. V Bhagavad-gīte (4.9) sa píše:

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna

Každý, kto má poznanie o Kṛṣṇovom transcendentálnom tele, Jeho činnostiach a dokonalosti, sa po opustení tela navráti k Nemu a nikdy viac sa nevráti do tohoto strastiplného sveta. Preto by sme mali pamätať na to, že Kṛṣṇove činnosti sú celkom iné než činnosti ostatných. Najlepšie je riadiť sa Kṛṣṇovými pokynmi, ktoré nás privedú k dokonalosti. Je tu tiež potvrdené, že nejestvuje nikto, kto by bol pánom Kṛṣṇu, všetci sú Jeho služobníkmi. V Caitanya-caritāmṛte (Ādi5.142) sa uvádza: ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya. Iba Kṛṣṇa je Boh a všetci ostatní sú Jeho služobníkmi, všetci poslúchajú Jeho pokyny, nik sa nemôže protiviť Jeho vôli. Každý musí konať podľa Jeho pokynov, pretože každý je pod Jeho dohľadom. V Brahma-saṁhite sa píše, že Kṛṣṇa je príčinou všetkých príčin.