Skip to main content

Bhagavad-gītā — taká, aká je

KAPITOLA PRVÁ: Pozorovanie armád na Kuruovskom bojisku
KAPITOLA DRUHÁ: Zhrnutie obsahu Bhagavad-gīty
KAPITOLA TRETIA: Karma-yoga
KAPITOLA ŠTVRTÁ: Transcendentálne poznanie
KAPITOLA PIATA: Karma-yoga — konanie s mysľou upretou na Kṛṣṇu
KAPITOLA ŠIESTA: Dhyāna-yoga
KAPITOLA SIEDMA: Poznanie o Absolútnom
KAPITOLA ÔSMA: Dosiahnutie Najvyššieho
KAPITOLA DEVIATA: Najdôvernejšie poznanie
KAPITOLA DESIATA: Majestát Absolútneho
KAPITOLA JEDENÁSTA: Vesmírna podoba
KAPITOLA DVANÁSTA: Oddaná služba
KAPITOLA TRINÁSTA: Príroda, požívateľ, vedomie
KAPITOLA ŠTRNÁSTA: Tri kvality hmotnej prírody
KAPITOLA PÄTNÁSTA: Yoga Najvyššej Osobnosti
KAPITOLA ŠESTNÁSTA: Božské a démonské povahy
OSEMNÁSTA KAPITOLA: Dokonalosť odriekania