Skip to main content

Bhagavad-gītā — taká, aká je

Bhagavad-gītā taková, jaká je

KAPITOLA PRVÁ: Pozorovanie armád na Kuruovskom bojisku
Kapitola první: Pozorování vojsk na Kuruovském bitevním poli
KAPITOLA DRUHÁ: Zhrnutie obsahu Bhagavad-gīty
Kapitola druhá: Shrnutí obsahu Bhagavad-gīty
KAPITOLA TRETIA: Karma-yoga
Kapitola třetí: Karma-yoga
KAPITOLA ŠTVRTÁ: Transcendentálne poznanie
Kapitola čtvrtá: Transcendentální poznání
KAPITOLA PIATA: Karma-yoga — konanie s mysľou upretou na Kṛṣṇu
Kapitola pátá: Karma-yoga — jednání s vědomím Kṛṣṇy
KAPITOLA ŠIESTA: Dhyāna-yoga
Kapitola šestá: Dhyāna-yoga
KAPITOLA SIEDMA: Poznanie o Absolútnom
Kapitola sedmá: Poznání o Absolutním
KAPITOLA ÔSMA: Dosiahnutie Najvyššieho
Kapitola osmá: Dosažení Nejvyššího
KAPITOLA DEVIATA: Najdôvernejšie poznanie
Kapitola devátá: Nejdůvěrnější poznání
KAPITOLA DESIATA: Majestát Absolútneho
Kapitola desátá: Bohatství Absolutního
KAPITOLA JEDENÁSTA: Vesmírna podoba
Kapitola jedenáctá: Vesmírná podoba
KAPITOLA DVANÁSTA: Oddaná služba
Kapitola dvanáctá: Oddaná služba
KAPITOLA TRINÁSTA: Príroda, požívateľ, vedomie
Kapitola třináctá: Příroda, poživatel a vědomí
KAPITOLA ŠTRNÁSTA: Tri kvality hmotnej prírody
Kapitola čtrnáctá: Tři kvality hmotné přírody
KAPITOLA PÄTNÁSTA: Yoga Najvyššej Osobnosti
Kapitola patnáctá: Yoga Nejvyšší Osoby
KAPITOLA ŠESTNÁSTA: Božské a démonské povahy
Kapitola šestnáctá: Božská a démonská povaha
OSEMNÁSTA KAPITOLA: Dokonalosť odriekania
Kapitola osmnáctá: Závěr - dokonalost odříkání