Skip to main content

TEXT 16

TEXT 16

Verš

Text

aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa
aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa

Synonyma

Synonyms

aneka — mnohé; bāhu — paže; udara — břicha; vaktra — ústa; netram — oči; paśyāmi — vidím; tvām — Tebe; sarvataḥ — na všech stranách; ananta-rūpam — neomezenou podobu; na antam — žádný konec; na madhyam — žádný střed; na punaḥ — ani zase; tava — Tvůj; ādim — počátek; paśyāmi — vidím; viśva-īśvara — ó Pane vesmíru; viśva-rūpa — v podobě vesmíru.

aneka — viele; bāhu — Arme; udara — Bäuche; vaktra — Münder; netram — Augen; paśyāmi — ich sehe; tvām — Dich; sarvataḥ — an allen Seiten; ananta-rūpam — unbegrenzte Form; na antam — kein Ende; na madhyam — keine Mitte; na punaḥ — und auch kein; tava — Dein; ādim — Beginn; paśyāmi — ich sehe; viśva-īśvara — o Herr des Universums; viśva-rūpa — in der Form des Universums.

Překlad

Translation

Ó Pane vesmíru, vesmírná podobo, vidím v Tvém těle mnohé paže, břicha, ústa a oči, které se rozpínají všude, bez omezení. Nevidím v Tobě žádný konec, střed ani počátek.

O Herr des Universums, o universale Form, ich sehe in Deinem Körper viele, viele Arme, Bäuche, Münder und Augen, die überall und ohne Grenzen verbreitet sind. Ich sehe in Dir kein Ende, keine Mitte und keinen Anfang.

Význam

Purport

Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství a je neomezený; proto lze skrze Něho vidět vše.

ERLÄUTERUNG: Kṛṣṇa ist die Höchste Persönlichkeit Gottes und ist unbegrenzt; deshalb konnte durch Ihn alles gesehen werden.