Skip to main content

TEXT 16

VERSO 16

Verš

Texto

aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa
aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa

Synonyma

Sinônimos

aneka — mnohé; bāhu — paže; udara — břicha; vaktra — ústa; netram — oči; paśyāmi — vidím; tvām — Tebe; sarvataḥ — na všech stranách; ananta-rūpam — neomezenou podobu; na antam — žádný konec; na madhyam — žádný střed; na punaḥ — ani zase; tava — Tvůj; ādim — počátek; paśyāmi — vidím; viśva-īśvara — ó Pane vesmíru; viśva-rūpa — v podobě vesmíru.

aneka — muitos; bāhu — braços; udara — ventres; vaktra — bocas; netram — olhos; paśyāmi — vejo; tvām — em Você; sarvataḥ — em todos os lados; ananta-rūpam — forma ilimitada; na antam — sem fim; na madhyam — sem meio; na punaḥ — nem de novo; tava — Seu; ādim — começo; paśyāmi — vejo; viśva-īśvara — ó Senhor do Universo; viśva-rūpa — sob a forma do Universo.

Překlad

Tradução

Ó Pane vesmíru, vesmírná podobo, vidím v Tvém těle mnohé paže, břicha, ústa a oči, které se rozpínají všude, bez omezení. Nevidím v Tobě žádný konec, střed ani počátek.

Ó Senhor do Universo, ó forma universal, vejo em Seu corpo muitos e muitos braços, ventres, bocas e olhos, expandidos por toda a parte, sem limites. Em Você, não vejo começo, nem meio e nem fim. 

Význam

Comentário

Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství a je neomezený; proto lze skrze Něho vidět vše.

Kṛṣṇa é a Suprema Personalidade de Deus e é ilimitado, logo, tudo podia ser visto nEle.