Skip to main content

TEXT 16

TEXT 16

Verš

Tekst

aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa
aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa

Synonyma

Synonyms

aneka — mnohé; bāhu — paže; udara — břicha; vaktra — ústa; netram — oči; paśyāmi — vidím; tvām — Tebe; sarvataḥ — na všech stranách; ananta-rūpam — neomezenou podobu; na antam — žádný konec; na madhyam — žádný střed; na punaḥ — ani zase; tava — Tvůj; ādim — počátek; paśyāmi — vidím; viśva-īśvara — ó Pane vesmíru; viśva-rūpa — v podobě vesmíru.

aneka — med mange; bāhu — arme; udara — maver; vaktra — munde; netram — og øjne; paśyāmi — jeg ser; tvām — Dig; sarvataḥ — til alle sider; ananta-rūpam — i en uendelig form; na antam — ingen ende; na madhyam — ingen midte; na punaḥ — ej heller igen; tava — Din; ādim — begyndelse; paśyāmi — jeg ser; viśva-īśvara — O Herre over universet; viśva-rūpa — i form af universet.

Překlad

Translation

Ó Pane vesmíru, vesmírná podobo, vidím v Tvém těle mnohé paže, břicha, ústa a oči, které se rozpínají všude, bez omezení. Nevidím v Tobě žádný konec, střed ani počátek.

O Universets Herre, O universelle form, i Din krop kan jeg se mange, mange arme, maver, munde og øjne, der udbreder sig uden grænser i alle retninger. Jeg ser i Dig ingen ende, midte eller begyndelse.

Význam

Purport

Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství a je neomezený; proto lze skrze Něho vidět vše.

FORKLARING: Kṛṣṇa er Guddommens Højeste Personlighed og er uendelig. Derfor kunne alting ses gennem Ham.