Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ DRUHÁ

Bali Mahārāja odevzdává celý svůj život

Obsah dvacáté druhé kapitoly je tento: Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, měl z chování Baliho Mahārāje radost. Nařídil mu žít na planetě Sutala a poté, co mu dal svá požehnání, se stal jeho vrátným.

Bali Mahārāja byl nesmírně čestný. Jelikož nedokázal dodržet svůj slib, dostal velký strach — věděl totiž, že ten, kdo nedostál čestnému jednání, pozbývá v očích veřejnosti jakékoliv ceny. Vznešený člověk snese i utrpení v pekle, ale velice se bojí ostudy za nedodržení svého slibu. Bali Mahārāja s radostí přijal trest Nejvyšší Osobnosti Božství. K jeho dynastii patřilo mnoho asurů, kteří vlivem nepřátelství vůči Viṣṇuovi dosáhli vyššího postavení než mnoho mystických yogīnů. Bali Mahārāja zvláště vzpomínal na odhodlání Prahlāda Mahārāje v oddané službě. Po zvážení všech těchto skutečností se rozhodl poskytnout pro třetí krok Viṣṇua svou vlastní hlavu. Vzal také v úvahu, jak se vznešené osobnosti s touhou uspokojit Nejvyšší Osobnost Božství vzdávají i rodinných vztahů a hmotného vlastnictví. Někteří pro uspokojení Pána dokonce obětují své životy, jen aby se stali Jeho osobními služebníky. Bali Mahārāja se proto pokládal za úspěšného, neboť následoval příklad předchozích ācāryů a oddaných.

Zatímco se Bali Mahārāja, svázán Varuṇovými provazy, modlil k Pánu, objevil se tam jeho děd Prahlāda Mahārāja a objasnil, jak Nejvyšší Pán osvobodil Baliho Mahārāje tím, že mu lstí odebral veškeré vlastnictví. Pán Brahmā a Baliho manželka Vindhyāvali opěvovali v Prahlādově přítomnosti svrchovanost Nejvyššího Pána. Jelikož Bali Mahārāja odevzdal Pánovi vše, prosili, aby byl propuštěn. Pán potom vysvětlil, že pro neoddaného je bohatství nebezpečím, zatímco je-li oddaný bohatý, jedná se o Pánovo požehnání. Nejvyšší Pán byl s Balim Mahārājem spokojen, a proto poskytl pro jeho ochranu svůj disk a slíbil, že zůstane s ním.

Sloka 1:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi, Bali Mahārāja byl nezlomný ve svém odhodlání, přestože se k němu Nejvyšší Pán zachoval navenek proradně. Bali uznal, že nesplnil svůj slib, a pronesl tato slova.
Sloka 2:
Bali Mahārāja pravil: Ó nejlepší Osobnosti Božství, nejvyšší cíli uctívání všech polobohů, pokud si myslíš, že jsem porušil svůj slib, zajisté se postarám o nápravu. Nemohu dopustit, aby můj slib zůstal nesplněný. Umísti proto prosím třetí krok svou lotosovou nohou na moji hlavu.
Sloka 3:
Nebojím se tolik, že budu připraven o všechno své vlastnictví, že budu žít v pekle, že budu pro svou chudobu spoután Varuṇovými provazy nebo že mě potrestáš, jako se bojím potupy.
Sloka 4:
Otec, matka, bratr či přítel sice někdy člověka trestají pro jeho dobro, ale nikdy by ho netrestali tímto způsobem. Ty jsi však Pán hodný nejvyššího uctívání, a proto pokládám trest, který jsi mi vyměřil, za velmi vznešený.
Sloka 5:
Ó Pane, jsi nepřímo největším dobrodincem nás démonů a tím, že se stavíš do role našeho nepřítele, jednáš v našem nejvyšším zájmu. Démoni, jako jsme my, vždy usilují o postavení, které je naplní falešnou pýchou, a proto nám svým pokáráním dáváš zrak, jímž můžeme vidět správnou cestu.
Sloka 6-7:
Mnozí démoni, kteří vůči Tobě chovali trvalé nepřátelství, nakonec dosáhli dokonalosti velkých mystických yogīnů. Jedinou činností umíš posloužit mnoha účelům, a proto se nestydím ani nermoutím, že jsem spoután Varuṇovými provazy a že jsi mě potrestal tolika způsoby.
Sloka 8:
Můj děd Prahlāda Mahārāja je slavný, neboť ho uznávají všichni Tvoji oddaní. Zůstal Ti věrný a vždy hledal útočiště u Tvých lotosových nohou, přestože ho jeho otec Hiraṇyakaśipu všemožně týral.
Sloka 9:
K čemu je hmotné tělo, které svého vlastníka na konci života automaticky opustí? A k čemu jsou všichni rodinní příslušníci, kteří jsou ve skutečnosti lupiči, beroucí peníze užitečné pro duchovně honosnou službu Pánu? K čemu je manželka? Jen posiluje hmotná pouta. A nač je rodina, domov, země a společnost? Je-li k nim člověk připoutaný, pouze mrhá svou cennou životní energií.
Sloka 10:
Můj děd, nejlepší z lidí, který získal neomezené poznání a zaslouží si být uctíván všemi, se obával společnosti obyčejných lidí v tomto světě. Proti vůli svého otce a démonských přátel, které jsi později osobně zabil, přijal útočiště u Tvých lotosových nohou, neboť byl nezvratně přesvědčen o tom, že skýtají pevnou oporu.
Sloka 11:
Jedině díky prozřetelnosti jsem byl násilně přiveden k Tvým lotosovým nohám a zbaven veškerého bohatství. Vlivem iluze vytvořené pomíjivým bohatstvím materialisté nechápou, že tento život je jen dočasný, přestože každým okamžikem čelí nebezpečí nepředvídatelné smrti. Jen díky prozřetelnosti jsem byl z takového postavení zachráněn.
Sloka 12:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó nejlepší z Kuruovců, když Bali Mahārāja takto líčil, jakého štěstí se mu dostalo, objevil se tam Pánův nejmilejší oddaný, Prahlāda Mahārāja, jako když navečer vyjde měsíc.
Sloka 13:
Pak Bali Mahārāja uviděl svého děda Prahlāda Mahārāje, nejšťastlivějšího mezi lidmi, jehož temné tělo připomínalo černé líčidlo na oči. Jeho vysokou, pohlednou postavu zdobily žluté šaty, měl dlouhé paže a jeho překrásné oči připomínaly okvětní lístky lotosu. Na každého působil velice příjemným dojmem.
Sloka 14:
Jelikož byl Bali Mahārāja spoután Varuṇovými provazy, nemohl vzdát Prahlādovi Mahārājovi náležitou úctu jako dříve. Místo toho se mu jen uctivě poklonil, jeho oči zalily slzy a obličej studem sklonil k zemi.
Sloka 15:
Když velký Prahlāda Mahārāja viděl, že tam sedí Nejvyšší Pán, obklopen a uctíván svými důvěrnými společníky, jako je Sunanda, vyhrkly mu slzy radosti. Přišel k Pánu blíž, padl na zem a složil Mu poklony.
Sloka 16:
Prahlāda Mahārāja řekl: Můj Pane, jsi to Ty, kdo dal tomuto Balimu nesmírné bohatství nebeského krále, a dnes jsi to Ty, kdo mu všechno vzal. Myslím, že jsi v obou případech jednal stejně znamenitě. Kvůli vznešenému postavení krále nebeských planet se ocitl v temnotě nevědomosti, a proto jsi mu projevil velkou milost, když jsi ho všeho bohatství zbavil.
Sloka 17:
Hmotné bohatství tak mate, že i vzdělaný člověk, který se umí ovládat, kvůli němu zapomíná na cíl seberealizace. Nejvyšší Osobnost Božství Nārāyaṇa, Pán vesmíru, však z vlastní vůle vidí všechno. Skládám Mu proto uctivé poklony.
Sloka 18:
Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó králi Parīkṣite, pak začal k Nejvyšší Osobnosti Božství hovořit Pán Brahmā. Mluvil tak, aby to slyšel i Prahlāda Mahārāja, který stál poblíž se sepjatýma rukama.
Sloka 19:
V tu chvíli se ale Pánu Vāmanadevovi (Upendrovi) poklonila ctnostná manželka Baliho Mahārāje, jež byla vystrašená a zarmoucená, když viděla svého manžela v zajetí. Sepjala ruce a promluvila.
Sloka 20:
Śrīmatī Vindhyāvali řekla: Ó můj Pane, Ty jsi stvořil celý vesmír pro svou vlastní zábavu, ale pošetilci ho prohlašují za svůj s vidinou hmotného požitku. Jsou to nestoudní agnostici. Přivlastňují si věci, které jim nepatří, a myslí si, že mohou rozdávat milodary a užívat si. Co mohou pro Tebe, který jsi nezávislým stvořitelem, udržovatelem a ničitelem tohoto vesmíru, v tomto stavu udělat dobrého?
Sloka 21:
Pán Brahmā řekl: Ó dobrodinče a vládce všech živých bytostí, uctívané Božstvo polobohů, všeprostupující Osobnosti Božství, tento muž byl již dostatečně potrestán, neboť jsi ho o vše připravil. Nyní ho můžeš propustit. Nezasluhuje si další trest.
Sloka 22:
Bali Mahārāja Ti již dal všechno. Bez váhání Ti nabídl svou zemi, planety a vše ostatní, co si získal zbožnými činnostmi, nevyjímaje ani vlastní tělo.
Sloka 23:
Ti, kdo nechovají žádné postranní úmysly, mohou dosáhnout nejvznešenějšího postavení v duchovním světě už jen tím, že Tvým lotosovým nohám nabídnou pouhou vodu, čerstvou trávu nebo poupata květů. Bali Mahārāja Ti upřímně obětoval vše ve třech světech. Jak si zaslouží trpět v zajetí?
Sloka 24:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý Pane Brahmo, pošetilý člověk pod vlivem hmotného bohatství zhloupne a ztratí rozum. Nechová pak úctu k nikomu ve třech světech a vzdoruje dokonce i Mé autoritě. Projevím mu tedy zvláštní přízeň tím, že mu nejprve vezmu veškerý majetek.
Sloka 25:
Závislá živá bytost, která kvůli svému plodonosnému jednání znovu a znovu prochází různými životními druhy v koloběhu zrození a smrti, může mít to štěstí, že se stane člověkem. Získat toto lidské tělo je velice vzácné.
Sloka 26:
Pokud se člověk narodil v aristokratické rodině nebo vyšším postavení, pokud koná obdivuhodné činy, je mladý, krásný, má dobré vzdělání a slušné jmění, a přesto není na své přednosti pyšný, rozumí se, že získal zvláštní přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství.
Sloka 27:
Jelikož vznešený původ a jiné takové přednosti přidávají na falešné povýšenosti a pýše, jsou překážkami v rozvoji oddané služby. Čistý oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství jimi však nikdy není rozrušen.
Sloka 28:
Bali Mahārāja se stal nejslavnějším z démonů a nevěřících, neboť nezanechal své oddané služby, přestože byl zbaven všeho hmotného bohatství.
Sloka 29-30:
I když byl Bali Mahārāja připraven o své jmění, poklesl ze svého původního postavení, porazili ho a zajali jeho nepřátelé, příbuzní a přátelé ho s výtkami opustili, byl bolestivě spoután a jeho duchovní mistr ho vyplísnil a proklel, přesto dostál svému slibu a nezpronevěřil se své poctivosti. Když jsem mluvil o náboženských zásadách, sledoval jsem tím skrytý záměr, ale on své náboženské zásady nezradil, neboť je věrný svému slovu.
Sloka 31:
Pán pokračoval: Za jeho nesmírnou toleranci jsem mu udělil sídlo, které nemohou získat ani polobozi. Za vlády Manua Sāvarṇiho bude králem nebeských planet.
Sloka 32:
Dokud Bali Mahārāja nezíská postavení nebeského krále, bude žít na planetě Sutala, kterou na Můj pokyn vybudoval Viśvakarmā. Jelikož je pod Mou zvláštní ochranou, neexistuje tam mentální ani tělesné utrpení, únava, vyčerpanost, porážka ani žádné jiné těžkosti. Bali Mahārāji, nyní tam můžeš odejít a v klidu tam žít.
Sloka 33:
Ó Bali Mahārāji (Indraseno), můžeš jít na planetu Sutala, po které touží i polobozi. Žij tam v míru, v kruhu svých přátel a příbuzných. Přeji ti vše dobré.
Sloka 34:
Na planetě Sutala tě nebudou schopna porazit ani vládnoucí božstva jiných planet, o obyčejných lidech ani nemluvě. Budou-li démoni porušovat tvá nařízení, Můj disk je zabije.
Sloka 35:
Ó velký hrdino, budu vždy s tebou a budu tě ve všech ohledech chránit i s tvými společníky a majetkem. Navíc Mě tam budeš moci stále vidět.
Sloka 36:
Díky tomu, že tam budeš svědkem Mé svrchované moci, tvé materialistické představy a úzkost vzbuzená společností démonů a Dānavů, budou bezodkladně zničeny.