Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ PRVNÍ

Pán bere Baliho Mahārāje do zajetí

Tato kapitola popisuje, jak Pán Viṣṇu, který si přál rozhlásit slávu Baliho Mahārāje, zajal krále za to, že nesplnil svůj slib a neposkytl Mu místo pro třetí krok.

Svým druhým krokem Pán Vāmanadeva dosáhl nejvyšší planety ve vesmíru, Brahmaloky, jejíž krásu zastínil září svých nehtů na nohách. Pán Brahmā v doprovodu velkých mudrců, jako je Marīci, a vládnoucích božstev všech vyšších planet proto přednesl Pánovi pokorné modlitby a začal Ho uctívat. Omyli Pánovy nohy a obětovali Mu všechny předměty používané při uctívání. Ṛkṣarāja Jāmbavān Ho oslavoval hrou na trubku. Démoni se velice rozhněvali, když Bali Mahārāja přišel o veškeré vlastnictví. Ačkoliv je varoval, aby to nedělali, zvedli proti Pánu Viṣṇuovi své zbraně. Všichni pak byli poraženi věčnými společníky Pána Viṣṇua a na příkaz Baliho Mahārāje sestoupili na nižší planety ve vesmíru. Garuḍa, který přepravuje Pána Viṣṇua, poznal Pánův záměr, a ihned spoutal Baliho Mahārāje Varuṇovými provazy. Když byl Bali Mahārāja takto zbaven veškeré moci, Pán Viṣṇu ho požádal o třetí krok země. Cenil si králova odhodlání a čestnosti, a když Bali Mahārāja nedokázal splnit svůj slib, přisoudil mu planetu Sutala, která je lepší než nebeské planety.

Sloka 1:
Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó králi, když Pán Brahmā, který se narodil z lotosového květu, uviděl, že záře jeho sídla, Brahmaloky, je oslabena oslnivou září z nehtů na nohou Pána Vāmanadeva, vypravil se k Nejvyšší Osobnosti Božství. Doprovázeli ho všichni velcí mudrci v čele s Marīcim a yogīni, jako je Sanandana, ale v přítomnosti té oslnivé záře vypadal i Pán Brahmā se svými společníky bezvýznamný.
Sloka 2-3:
Mezi velkými osobnostmi, jež přišly uctívat lotosové nohy Pána, byli ti, kdo dosáhli dokonalosti v sebeovládání a dodržování usměrňujících zásad, a také odborníci v logice, dějinách, všeobecném vzdělání a védské literatuře označované jako kalpa (pojednávající o dávných historických událostech). Jiní byli velkými znalci védských dodatků, jako je Brahma-saṁhitā, všech Véd (Sāma, Yajur, Ṛg a Atharva) a také doplňkového védského poznání (Āyur-veda, Dhanur-veda a tak dále). Dále byli přítomni ti, kdo se pomocí transcendentálního poznání probuzeného praktikováním yogy zbavili reakcí za materialistické činy, a také ti, kdo dosáhli života na Brahmaloce nikoliv obyčejnou karmou, ale díky pokročilému védskému poznání. Pán Brahmā, který se narodil z lotosu vyrůstajícího z pupku Pána Viṣṇua, nejprve s oddaností uctil zdvižené lotosové nohy Nejvyššího Pána obětováním vody a potom Mu přednesl modlitby.
Sloka 4:
Ó králi, voda z Brahmovy kamaṇḍalu omyla lotosové nohy Pána Vāmanadeva, který je známý jako Urukrama neboli ten, kdo koná úžasné činy. Díky tomu se stala tak čistou, že se přeměnila ve vodu Gangy a začala stékat z nebe, a tak očišťovat tři světy jako čistá sláva Nejvyšší Osobnosti Božství.
Sloka 5:
Pán Brahmā a všechna vládnoucí božstva planetárních soustav shromáždili všechny potřebné předměty, a začali uctívat Pána Vāmanadeva, svého svrchovaného vládce, který se zmenšil z všeprostupujícího projevu do své původní podoby.
Sloka 6-7:
Uctívali Pána tím, že Mu obětovali voňavé květy, vodu pādya a arghya, santálovou mast a balzám aguru, vonné tyčinky, lampičky, praženou rýži, celá obilná zrna, plody, kořeny a výhonky. Přitom pronášeli modlitby oslavující Pánovy činnosti a volali “Jaya! Jaya!” Rovněž tančili, hráli na hudební nástroje, zpívali, troubili na lastury a bubnovali na kotle, a tak Pána uctívali.
Sloka 8:
K slavnosti se připojil i Jāmbavān, král medvědů. Na všechny strany troubil na svou trubku, a tím oznamoval velký festival na oslavu Vāmanadevova vítězství.
Sloka 9:
Když démonští následovníci Baliho Mahārāje viděli, že jejich vůdce, který byl odhodlaný vykonat oběť, přenechal všechno své vlastnictví Vāmanadevovi, jenž mu je odebral pouhou žádostí o tři kroky země, plni hněvu promluvili těmito slovy.
Sloka 10:
“Tento Vāmana zaručeně není brāhmaṇa, ale nejslavnější ze všech podvodníků — Pán Viṣṇu. Skryl se tím, že přijal podobu brāhmaṇy, a teď jedná v zájmu polobohů.
Sloka 11:
Náš pán, Bali Mahārāja, se vzhledem ke své úloze v provádění yajñi vzdal pravomoci trestat. Viṣṇu, náš věčný nepřítel, toho využil a převlečen za brahmačárínského žebráka ho připravil o všechno vlastnictví.
Sloka 12:
Náš pán, Bali Mahārāja, je vždy věrný pravdě, a zvláště to platí nyní, kdy byl zasvěcen do konání oběti. Je vždy laskavý a milostivý k brāhmaṇům a nikdy nedovede lhát.
Sloka 13:
Proto je naší povinností tohoto Vāmanadeva, Pána Viṣṇua, zabít. Je to naše náboženská zásada a způsob, jak prokázat službu našemu pánovi.” Poté, co démonští následovníci Mahārāje Baliho dospěli k tomuto rozhodnutí, pozdvihli své různé zbraně s úmyslem Vāmanadeva zabít.
Sloka 14:
Ó králi, démoni, puzeni svým obvyklým hněvem, uchopili svá kopí a trojzubce a proti vůli Baliho Mahārāje se hnali kupředu, aby Pána Vāmanadeva usmrtili.
Sloka 15:
Ó králi, společníci Pána Viṣṇua se usmívali, když viděli, jak se démonští vojáci s nekalými úmysly přibližují. Chopili se zbraní a překazili jim jejich plány.
Sloka 16-17:
Viṣṇuovi společníci Nanda, Sunanda, Jaya, Vijaya, Prabala, Bala, Kumuda, Kumudākṣa, Viṣvaksena, Patattrirāṭ (Garuḍa), Jayanta, Śrutadeva, Puṣpadanta a Sātvata byli mocní jako deset tisíc slonů a začali se zabíjením démonských vojáků.
Sloka 18:
Když Bali Mahārāja viděl, jak společníci Pána Viṣṇua hubí jeho vojsko, vzpomněl si na Śukrācāryovu kletbu a zakázal svým vojákům pokračovat v boji.
Sloka 19:
Ó Vipracitti, Rāhu, Nemi, slyšte má slova! Okamžitě ustaňte v boji. Teď pro nás není příznivá doba.
Sloka 20:
Ó Daityové, nikdo nemůže lidským úsilím přemoci Nejvyšší Osobnost Božství, Pána, který přináší štěstí i neštěstí všem živým bytostem.
Sloka 21:
Svrchovaný časový faktor, jenž zastupuje Nejvyšší Osobu, nám dříve přál a nepřál polobohům, ale nyní stojí proti nám.
Sloka 22:
Nikdo nedokáže překonat čas, zastupující Nejvyšší Osobnost Božství, pomocí hmotné síly, rad ministrů, inteligence a diplomacie či s využitím pevností, mystických manter, různých bylin nebo jakýchkoliv jiných prostředků.
Sloka 23:
V minulosti vás prozřetelnost zmocnila a porazili jste mnoho stoupenců Pána Viṣṇua. Dnes však tíž stoupenci porazili nás a radostí řvou jako lvi.
Sloka 24:
Dokud nám prozřetelnost nebude nakloněná, nemůžeme zvítězit. Musíme tedy čekat na příznivou dobu, kdy je budeme moci porazit.
Sloka 25:
Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó králi, všichni vůdci démonů a Daityů sestoupili na pokyn svého velitele, Baliho Mahārāje, do nižších končin vesmíru, kam je hnali Viṣṇuovi vojáci.
Sloka 26:
Poté, v den soma-pāny, když byla oběť dokončena, král ptáků Garuḍa, který znal touhu svého Pána, zajal Baliho Mahārāje a spoutal ho Varuṇovými provazy.
Sloka 27:
Když Pán Viṣṇu, který je nejmocnější ze všech, uvěznil Baliho Mahārāje, ve vyšších i nižších planetárních soustavách vesmíru zněl na všech stranách hlasitý nářek.
Sloka 28:
Ó králi, Vāmanadeva, Nejvyšší Osobnost Božství, pak promluvil k Balimu Mahārājovi, nejštědřejší a nejslavnější ze všech osobností, kterého spoutal Varuṇovými provazy. Bali Mahārāja pozbyl všechnu tělesnou krásu, ale přesto i nadále trval na svém rozhodnutí.
Sloka 29:
Ó králi démonů, slíbil jsi, že Mi dáš tři kroky země, ale Já jsem dvěma kroky zabral celý vesmír. Teď přemýšlej, kam mohu umístit svůj třetí krok.
Sloka 30:
Všechna země v celém vesmíru, kam až dosvítí slunce a měsíc s hvězdami a kam mraky sesílají déšť, patří tobě.
Sloka 31:
Z tohoto vlastnictví jsem jedním krokem zabral Bhūrloku a svým tělem celé nebe a všechny strany. V tvé přítomnosti jsem pak svým druhým krokem zabral vyšší planetární systém.
Sloka 32:
Nebyl jsi schopen dát milodar, který jsi slíbil. Pravidlem tedy je, že musíš sestoupit na pekelné planety. Proto jdi nyní dolů a žij tam, jak ti nařídil tvůj duchovní mistr Śukrācārya.
Sloka 33:
Ten, kdo nedá žebrákovi to, co slíbil, nejenže nedosáhne nebeských planet nebo splnění svých tužeb, ale poklesne do pekelných životních podmínek.
Sloka 34:
Jelikož jsi byl falešně pyšný na své vlastnictví, slíbil jsi, že Mi dáš zemi, ale nedokázal jsi svůj slib dodržet. Tvůj slib byl tedy lživý, a za to budeš muset pobývat několik let v pekle.