Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.21.32

Verš

pratiśrutam adātus te
niraye vāsa iṣyate
viśa tvaṁ nirayaṁ tasmād
guruṇā cānumoditaḥ

Synonyma

pratiśrutam — co bylo slíbeno; adātuḥ — neschopného dát; te — tebe; niraye — v pekle; vāsaḥ — domov; iṣyate — přisouzen; viśa — nyní sestup; tvam — ty; nirayam — pekelná planeta; tasmāt — proto; guruṇā — tvým duchovním mistrem; ca — také; anumoditaḥ — schváleno.

Překlad

Nebyl jsi schopen dát milodar, který jsi slíbil. Pravidlem tedy je, že musíš sestoupit na pekelné planety. Proto jdi nyní dolů a žij tam, jak ti nařídil tvůj duchovní mistr Śukrācārya.

Význam

Je řečeno:

nārāyaṇa-parāḥ sarve
na kutaścana bibhyati
svargāpavarga-narakeṣv
api tulyārtha-darśinaḥ

“Oddaní, kteří jsou zaměstnaní pouze oddanou službou Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇovi, se nikdy nebojí žádné životní situace. Nebeské planety, osvobození a pekelné planety pro ně znamenají jedno a totéž, neboť jediným, co je zajímá, je služba Pánu.” (Bhāg. 6.17.28) Oddaný, který slouží Nārāyaṇovi, je vždy vnitřně vyrovnaný a jeho život je ve skutečnosti transcendentální. I když může jít zdánlivě do pekla nebo do nebe, nežije tam — je stále na Vaikuṇṭě (sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate). Vāmanadeva vyzval Baliho Mahārāje, aby odešel na pekelné planety, protože chtěl celému světu ukázat, jak je tolerantní — a Bali Mahārāja bez váhání příkaz splnil. Oddaný nežije sám. Samozřejmě, každý žije s Nejvyšší Osobností Božství, avšak oddaný Pánovi slouží, a proto se nikdy neocitne v hmotných podmínkách. Bhaktivinoda Ṭhākura říká: kīṭa- janma hao yathā tuyā dāsa. Modlí se, aby se narodil jako nepatrný hmyz ve společnosti oddaných. Jelikož oddaní stále slouží Pánu, každý, kdo žije s nimi, žije také na Vaikuṇṭě.