Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ PRVNÍ

Pán bere Baliho Mahārāje do zajetí

Tato kapitola popisuje, jak Pán Viṣṇu, který si přál rozhlásit slávu Baliho Mahārāje, zajal krále za to, že nesplnil svůj slib a neposkytl Mu místo pro třetí krok.

Svým druhým krokem Pán Vāmanadeva dosáhl nejvyšší planety ve vesmíru, Brahmaloky, jejíž krásu zastínil září svých nehtů na nohách. Pán Brahmā v doprovodu velkých mudrců, jako je Marīci, a vládnoucích božstev všech vyšších planet proto přednesl Pánovi pokorné modlitby a začal Ho uctívat. Omyli Pánovy nohy a obětovali Mu všechny předměty používané při uctívání. Ṛkṣarāja Jāmbavān Ho oslavoval hrou na trubku. Démoni se velice rozhněvali, když Bali Mahārāja přišel o veškeré vlastnictví. Ačkoliv je varoval, aby to nedělali, zvedli proti Pánu Viṣṇuovi své zbraně. Všichni pak byli poraženi věčnými společníky Pána Viṣṇua a na příkaz Baliho Mahārāje sestoupili na nižší planety ve vesmíru. Garuḍa, který přepravuje Pána Viṣṇua, poznal Pánův záměr, a ihned spoutal Baliho Mahārāje Varuṇovými provazy. Když byl Bali Mahārāja takto zbaven veškeré moci, Pán Viṣṇu ho požádal o třetí krok země. Cenil si králova odhodlání a čestnosti, a když Bali Mahārāja nedokázal splnit svůj slib, přisoudil mu planetu Sutala, která je lepší než nebeské planety.

Verš

śrī-śuka uvāca
satyaṁ samīkṣyābja-bhavo nakhendubhir
hata-svadhāma-dyutir āvṛto ’bhyagāt
marīci-miśrā ṛṣayo bṛhad-vratāḥ
sanandanādyā nara-deva yoginaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; satyam — planeta Satyaloka; samīkṣya — když spatřil; abja-bhavaḥ — Pán Brahmā, jenž se narodil na lotosu; nakha-indubhiḥ — září nehtů; hata — oslabená; sva-dhāma- dyutiḥ — záře jeho sídla; āvṛtaḥ — zahalen; abhyagāt — přišel; marīci- miśrāḥ — s mudrci, jako je Marīci; ṛṣayaḥ — velcí světci; bṛhat-vratāḥ — dokonalí brahmacārīni; sanandana-ādyāḥ — jako Sanaka, Sanātana, Sanandana a Sanat-kumāra; nara-deva — ó králi; yoginaḥ — mocní mystici.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó králi, když Pán Brahmā, který se narodil z lotosového květu, uviděl, že záře jeho sídla, Brahmaloky, je oslabena oslnivou září z nehtů na nohou Pána Vāmanadeva, vypravil se k Nejvyšší Osobnosti Božství. Doprovázeli ho všichni velcí mudrci v čele s Marīcim a yogīni, jako je Sanandana, ale v přítomnosti té oslnivé záře vypadal i Pán Brahmā se svými společníky bezvýznamný.

Verš

vedopavedā niyamā yamānvitās
tarketihāsāṅga-purāṇa-saṁhitāḥ
ye cāpare yoga-samīra-dīpita-
jñānāgninā randhita-karma-kalmaṣāḥ
vavandire yat-smaraṇānubhāvataḥ
svāyambhuvaṁ dhāma gatā akarmakam
athāṅghraye pronnamitāya viṣṇor
upāharat padma-bhavo ’rhaṇodakam
samarcya bhaktyābhyagṛṇāc chuci-śravā
yan-nābhi-paṅkeruha-sambhavaḥ svayam

Synonyma

veda — čtyři Védy (Sāma, Yajur, Ṛg a Atharva), původní poznání pocházející od Nejvyšší Osobnosti Božství; upavedāḥ — dodatečné védské poznání, například Āyur-veda a Dhanur-veda; niyamāḥ — usměrňující zásady; yama — sebeovládání; anvitāḥ — mistři v těchto oborech; tarka — logika; itihāsa — dějiny; aṅga — védské vzdělání; purāṇa — dávné dějiny zaznamenané v příbězích Purāṇ; saṁhitāḥ — védské doplňkové studijní materiály, jako například Brahma-saṁhitā; ye — další; ca — také; apare — jiní než Pán Brahmā a jeho společníci; yoga-samīra-dīpita — rozdmýchaný vzduchem mystické yogy; jñāna-agninā — ohněm poznání; randhita- karma-kalmaṣāḥ — ti, jejichž znečištění plodonosným jednáním bylo zcela odstraněno; vavandire — přednesli modlitby; yat-smaraṇa-anubhāvataḥ — když o Něm meditovali; svāyambhuvam — Pána Brahmy; dhāma — sídla; gatāḥ — dosáhli; akarmakam — kterého nelze dosáhnout materialistickými činnostmi; atha — poté; aṅghraye — lotosovým nohám; pronnamitāya — poklonili se; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; upāharat — provedl uctívání; padma- bhavaḥ — Pán Brahmā, jenž se narodil z lotosového květu; arhaṇa-udakam — obětovaná voda; samarcya — uctívající; bhaktyā — oddanou službou; abhyagṛṇāt — potěšil ho; śuci-śravāḥ — nejslavnější védská autorita; yat- nābhi-paṅkeruha-sambhavaḥ svayam — z jehož pupku vyrostl lotos, ze kterého se osobně zjevil Pán Brahmā.

Překlad

Mezi velkými osobnostmi, jež přišly uctívat lotosové nohy Pána, byli ti, kdo dosáhli dokonalosti v sebeovládání a dodržování usměrňujících zásad, a také odborníci v logice, dějinách, všeobecném vzdělání a védské literatuře označované jako kalpa (pojednávající o dávných historických událostech). Jiní byli velkými znalci védských dodatků, jako je Brahma-saṁhitā, všech Véd (Sāma, Yajur, Ṛg a Atharva) a také doplňkového védského poznání (Āyur-veda, Dhanur-veda a tak dále). Dále byli přítomni ti, kdo se pomocí transcendentálního poznání probuzeného praktikováním yogy zbavili reakcí za materialistické činy, a také ti, kdo dosáhli života na Brahmaloce nikoliv obyčejnou karmou, ale díky pokročilému védskému poznání. Pán Brahmā, který se narodil z lotosu vyrůstajícího z pupku Pána Viṣṇua, nejprve s oddaností uctil zdvižené lotosové nohy Nejvyššího Pána obětováním vody a potom Mu přednesl modlitby.

Verš

dhātuḥ kamaṇḍalu-jalaṁ tad urukramasya
pādāvanejana-pavitratayā narendra
svardhuny abhūn nabhasi sā patatī nimārṣṭi
loka-trayaṁ bhagavato viśadeva kīrtiḥ

Synonyma

dhātuḥ — Pána Brahmy; kamaṇḍalu-jalam — voda z kamaṇḍalu; tat — ta; urukramasya — Pána Viṣṇua; pāda-avanejana-pavitratayā — neboť omyla lotosové nohy Pána Viṣṇua, a díky tomu byla transcendentálně čistá; nara-indra — ó králi; svardhunī — nebeská řeka jménem Svardhunī; abhūt — stala se; nabhasi — v meziplanetárním prostoru; — ta voda; patatī — stékající; nimārṣṭi — očišťující; loka-trayam — tři světy; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; viśadā — tak očištěná; iva — jako; kīrtiḥ — sláva či úžasné činy.

Překlad

Ó králi, voda z Brahmovy kamaṇḍalu omyla lotosové nohy Pána Vāmanadeva, který je známý jako Urukrama neboli ten, kdo koná úžasné činy. Díky tomu se stala tak čistou, že se přeměnila ve vodu Gangy a začala stékat z nebe, a tak očišťovat tři světy jako čistá sláva Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Tento verš prozrazuje, že Ganga vznikla, když voda z Brahmovy kamaṇḍalu omyla lotosové nohy Pána Vāmanadeva. V pátém zpěvu je však řečeno, že Ganga vznikla tím, jak Vāmanadevova levá noha prorazila obal vesmíru, a tak do něho vnikla transcendentální voda Příčinného oceánu. Na jiném místě je také uvedeno, že se Pán Nārāyaṇa zjevil jako voda Gangy. Z toho plyne, že voda Gangy je kombinací tří transcendentálních vod, a díky tomu dokáže očišťovat tři světy. Tento popis uvedl Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura.

Verš

brahmādayo loka-nāthāḥ
sva-nāthāya samādṛtāḥ
sānugā balim ājahruḥ
saṅkṣiptātma-vibhūtaye

Synonyma

brahma-ādayaḥ — velké osobnosti v jejichž čele byl Pán Brahmā; loka- nāthāḥ — vládnoucí božstva různých planet; sva-nāthāya — svému svrchovanému vládci; samādṛtāḥ — s velkou úctou; sa-anugāḥ — se svými následovníky; balim — různé předměty pro uctívání; ājahruḥ — shromáždili; saṅkṣipta-ātma-vibhūtaye — Pánovi, který expandoval své bohatství, ale nyní se zmenšil do podoby Vāmany.

Překlad

Pán Brahmā a všechna vládnoucí božstva planetárních soustav shromáždili všechny potřebné předměty, a začali uctívat Pána Vāmanadeva, svého svrchovaného vládce, který se zmenšil z všeprostupujícího projevu do své původní podoby.

Význam

Vāmanadeva se nejprve zvětšil do vesmírné podoby a potom se zmenšil do své původní Vāmana-rūpy. Jednal tedy přesně jako Pán Kṛṣṇa, který nejprve na Arjunovu žádost zjevil svou vesmírnou podobu a později přijal opět svou původní podobu. Pán může přijmout libovolnou podobu, ale Jeho původní podobou je podoba Kṛṣṇy (kṛṣṇas tu bhagavān svayam). Přijímá nejrůznější podoby s ohledem na to, jak je oddaný schopen s Ním jednat. To je Jeho bezpříčinná milost. Když Pán Vāmanadeva znovu přijal svou původní podobu, shromáždil Pán Brahmā se svými společníky různé předměty pro uctívání, aby Ho pomocí nich potěšil.

Verš

toyaiḥ samarhaṇaiḥ sragbhir
divya-gandhānulepanaiḥ
dhūpair dīpaiḥ surabhibhir
lājākṣata-phalāṅkuraiḥ
stavanair jaya-śabdaiś ca
tad-vīrya-mahimāṅkitaiḥ
nṛtya-vāditra-gītaiś ca
śaṅkha-dundubhi-niḥsvanaiḥ

Synonyma

toyaiḥ — vodou potřebnou k omytí lotosových nohou a ke koupeli; samarhaṇaiḥ — prostředky pro uctívání Pána, jako pādya, arghya a další; sragbhiḥ — květinovými girlandami; divya-gandha-anulepanaiḥ — různými mastmi (ze santálu a aguru) na potření těla Pána Vāmanadeva; dhūpaiḥ — vonnými tyčinkami; dīpaiḥ — lampami; surabhibhiḥ — jež všechny pronikavě voněly; lāja — smaženou rýží; akṣata — celými obilnými zrny; phala — plody; aṅkuraiḥ — kořeny a výhonky; stavanaiḥ — modlitbami; jaya- śabdaiḥ — voláním “jaya, jaya!”; ca — také; tat-vīrya-mahimā-aṅkitaiḥ — jež vyjadřovalo slávu Pánových činů; nṛtya-vāditra-gītaiḥ ca — tancem, hrou na různé hudební nástroje a zpěvem; śaṅkha — troubením na lastury; dundubhi — bubnováním na kotle; niḥsvanaiḥ — zvukovými vibracemi.

Překlad

Uctívali Pána tím, že Mu obětovali voňavé květy, vodu pādya a arghya, santálovou mast a balzám aguru, vonné tyčinky, lampičky, praženou rýži, celá obilná zrna, plody, kořeny a výhonky. Přitom pronášeli modlitby oslavující Pánovy činnosti a volali “Jaya! Jaya!” Rovněž tančili, hráli na hudební nástroje, zpívali, troubili na lastury a bubnovali na kotle, a tak Pána uctívali.

Verš

jāmbavān ṛkṣa-rājas tu
bherī-śabdair mano-javaḥ
vijayaṁ dikṣu sarvāsu
mahotsavam aghoṣayat

Synonyma

jāmbavān — jménem Jāmbavān; ṛkṣa-rājaḥ tu — též král v medvědí podobě; bherī-śabdaiḥ — troubením na trubku; manaḥ-javaḥ — v mentální extázi; vijayam — vítězství; dikṣu — do všech stran; sarvāsu — všude; mahā- utsavam — festival; aghoṣayat — oznamoval.

Překlad

K slavnosti se připojil i Jāmbavān, král medvědů. Na všechny strany troubil na svou trubku, a tím oznamoval velký festival na oslavu Vāmanadevova vítězství.

Verš

mahīṁ sarvāṁ hṛtāṁ dṛṣṭvā
tripada-vyāja-yācñayā
ūcuḥ sva-bhartur asurā
dīkṣitasyātyamarṣitāḥ

Synonyma

mahīm — země; sarvām — všechna; hṛtām — ztracena; dṛṣṭvā — když viděli; tri-pada-vyāja-yācñayā — pouhou žádostí o tři kroky země; ūcuḥ — pravili; sva-bhartuḥ — jejich vůdce; asurāḥ — démoni; dīkṣitasya — Baliho Mahārāje, který byl tak odhodlaný vykonat oběť; ati — velice; amarṣitāḥ — pro něž byla celá událost nesnesitelná.

Překlad

Když démonští následovníci Baliho Mahārāje viděli, že jejich vůdce, který byl odhodlaný vykonat oběť, přenechal všechno své vlastnictví Vāmanadevovi, jenž mu je odebral pouhou žádostí o tři kroky země, plni hněvu promluvili těmito slovy.

Verš

na vāyaṁ brahma-bandhur
viṣṇur māyāvināṁ varaḥ
dvija-rūpa-praticchanno
deva-kāryaṁ cikīrṣati

Synonyma

na — ne; — ani; ayam — tento; brahma-bandhuḥ — Vāmanadeva v podobě brāhmaṇy; viṣṇuḥ — On je samotný Pán Viṣṇu; māyāvinām — ze všech podvodníků; varaḥ — největší; dvija-rūpa — přijetím podoby brāhmaṇy; praticchannaḥ — skryl se, aby mohl podvádět; deva-kāryam — zájem polobohů; cikīrṣati — snaží se prosadit.

Překlad

“Tento Vāmana zaručeně není brāhmaṇa, ale nejslavnější ze všech podvodníků — Pán Viṣṇu. Skryl se tím, že přijal podobu brāhmaṇy, a teď jedná v zájmu polobohů.

Verš

anena yācamānena
śatruṇā vaṭu-rūpiṇā
sarvasvaṁ no hṛtaṁ bhartur
nyasta-daṇḍasya barhiṣi

Synonyma

anena — Jím; yācamānena — jenž je v postavení žebráka; śatruṇā — nepřítelem; vaṭu-rūpiṇā — v podobě brahmacārīna; sarvasvam — vše; naḥ — naše; hṛtam — bylo vzato; bhartuḥ — našeho pána; nyasta — byla odložena; daṇḍasya — toho, kdo má pravomoc trestat; barhiṣi — jelikož slíbil vykonat obřad.

Překlad

Náš pán, Bali Mahārāja, se vzhledem ke své úloze v provádění yajñi vzdal pravomoci trestat. Viṣṇu, náš věčný nepřítel, toho využil a převlečen za brahmačárínského žebráka ho připravil o všechno vlastnictví.

Verš

satya-vratasya satataṁ
dīkṣitasya viśeṣataḥ
nānṛtaṁ bhāṣituṁ śakyaṁ
brahmaṇyasya dayāvataḥ

Synonyma

satya-vratasya — Mahārāje Baliho, který je věrný pravdě; satatam — vždy; dīkṣitasya — toho, kdo byl zasvěcen do konání yajñi; viśeṣataḥ — zejména; na — ne; anṛtam — nepravdu; bhāṣitum — pronést; śakyam — je schopen; brahmaṇyasya — k bráhmanské kultuře či k brāhmaṇovi; dayā- vataḥ — toho, kdo je vždy laskavý.

Překlad

Náš pán, Bali Mahārāja, je vždy věrný pravdě, a zvláště to platí nyní, kdy byl zasvěcen do konání oběti. Je vždy laskavý a milostivý k brāhmaṇům a nikdy nedovede lhát.

Verš

tasmād asya vadho dharmo
bhartuḥ śuśrūṣaṇaṁ ca naḥ
ity āyudhāni jagṛhur
baler anucarāsurāḥ

Synonyma

tasmāt — proto; asya — tohoto brahmacārīna Vāmany; vadhaḥ — zabití; dharmaḥ — je naše povinnost; bhartuḥ — našemu pánovi; śuśrūṣaṇam ca — a způsob, jak prokázat službu; naḥ — naše; iti — takto; āyudhāni — zbraně všeho druhu; jagṛhuḥ — pozdvihli; baleḥ — Baliho Mahārāje; anucara — následovníci; asurāḥ — všichni démoni.

Překlad

Proto je naší povinností tohoto Vāmanadeva, Pána Viṣṇua, zabít. Je to naše náboženská zásada a způsob, jak prokázat službu našemu pánovi.” Poté, co démonští následovníci Mahārāje Baliho dospěli k tomuto rozhodnutí, pozdvihli své různé zbraně s úmyslem Vāmanadeva zabít.

Verš

te sarve vāmanaṁ hantuṁ
śūla-paṭṭiśa-pāṇayaḥ
anicchanto bale rājan
prādravañ jāta-manyavaḥ

Synonyma

te — démoni; sarve — všichni; vāmanam — Pána Vāmanadeva; hantum — zabít; śūla — trojzubce; paṭṭiśa — kopí; pāṇayaḥ — všichni uchopili; anicchantaḥ — proti vůli; baleḥ — Baliho Mahārāje; rājan — ó králi; prādravan — hnali se kupředu; jāta-manyavaḥ — puzeni obvyklým hněvem.

Překlad

Ó králi, démoni, puzeni svým obvyklým hněvem, uchopili svá kopí a trojzubce a proti vůli Baliho Mahārāje se hnali kupředu, aby Pána Vāmanadeva usmrtili.

Verš

tān abhidravato dṛṣṭvā
ditijānīkapān nṛpa
prahasyānucarā viṣṇoḥ
pratyaṣedhann udāyudhāḥ

Synonyma

tān — je; abhidravataḥ — takto se blížící; dṛṣṭvā — když viděli; ditija- anīka-pān — vojáky démonů; nṛpa — ó králi; prahasya — s úsměvem; anucarāḥ — společníci; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; pratyaṣedhan — znemožnili; udāyudhāḥ — chápající se svých zbraní.

Překlad

Ó králi, společníci Pána Viṣṇua se usmívali, když viděli, jak se démonští vojáci s nekalými úmysly přibližují. Chopili se zbraní a překazili jim jejich plány.

Verš

nandaḥ sunando ’tha jayo
vijayaḥ prabalo balaḥ
kumudaḥ kumudākṣaś ca
viṣvaksenaḥ patattrirāṭ
jayantaḥ śrutadevaś ca
puṣpadanto ’tha sātvataḥ
sarve nāgāyuta-prāṇāś
camūṁ te jaghnur āsurīm

Synonyma

nandaḥ sunandaḥ — společníci Pána Viṣṇua, jako například Nanda a Sunanda; atha — takto; jayaḥ vijayaḥ prabalaḥ balaḥ kumudaḥ kumudākṣaḥ ca viṣvaksenaḥ — jakož i Jaya, Vijaya, Prabala, Bala, Kumuda, Kumudākṣa a Viṣvaksena; patattri-rāṭ — Garuḍa, král ptáků; jayantaḥ śrutadevaḥ ca puṣpadantaḥ atha sātvataḥ — Jayanta, Śrutadeva, Puṣpadanta a Sātvata; sarve — ti všichni; nāga-ayuta-prāṇāḥ — mocní jako deset tisíc slonů; camūm — vojáky démonů; te — oni; jaghnuḥ — zabíjeli; āsurīm — démonské.

Překlad

Viṣṇuovi společníci Nanda, Sunanda, Jaya, Vijaya, Prabala, Bala, Kumuda, Kumudākṣa, Viṣvaksena, Patattrirāṭ (Garuḍa), Jayanta, Śrutadeva, Puṣpadanta a Sātvata byli mocní jako deset tisíc slonů a začali se zabíjením démonských vojáků.

Verš

hanyamānān svakān dṛṣṭvā
puruṣānucarair baliḥ
vārayām āsa saṁrabdhān
kāvya-śāpam anusmaran

Synonyma

hanyamānān — zabíjené; svakān — své vojáky; dṛṣṭvā — když uviděl; puruṣa-anucaraiḥ — společníky Nejvyšší Osoby; baliḥ — Bali Mahārāja; vārayām āsa — zakázal; saṁrabdhān — přestože byli nesmírně rozhněváni; kāvya-śāpam — kletbu Śukrācāryi; anusmaran — vzpomínající na.

Překlad

Když Bali Mahārāja viděl, jak společníci Pána Viṣṇua hubí jeho vojsko, vzpomněl si na Śukrācāryovu kletbu a zakázal svým vojákům pokračovat v boji.

Verš

he vipracitte he rāho
he neme śrūyatāṁ vacaḥ
mā yudhyata nivartadhvaṁ
na naḥ kālo ’yam artha-kṛt

Synonyma

he vipracitte — ó Vipracitti; he rāho — ó Rāhu; he neme — ó Nemi; śrūyatām — slyšte; vacaḥ — má slova; — ne; yudhyata — bojujte; nivartadhvam — ukončete tento boj; na — ne; naḥ — naše; kālaḥ — příznivá doba; ayam — tato; artha-kṛt — která nám může přinést úspěch.

Překlad

Ó Vipracitti, Rāhu, Nemi, slyšte má slova! Okamžitě ustaňte v boji. Teď pro nás není příznivá doba.

Verš

yaḥ prabhuḥ sarva-bhūtānāṁ
sukha-duḥkhopapattaye
taṁ nātivartituṁ daityāḥ
pauruṣair īśvaraḥ pumān

Synonyma

yaḥ prabhuḥ — ta Nejvyšší Osoba, Pán; sarva-bhūtānām — všech živých bytostí; sukha-duḥkha-upapattaye — udělující štěstí a neštěstí; tam — Jeho; na — ne; ativartitum — přemoci; daityāḥ — ó démoni; pauruṣaiḥ — lidským úsilím; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; pumān — osoba.

Překlad

Ó Daityové, nikdo nemůže lidským úsilím přemoci Nejvyšší Osobnost Božství, Pána, který přináší štěstí i neštěstí všem živým bytostem.

Verš

yo no bhavāya prāg āsīd
abhavāya divaukasām
sa eva bhagavān adya
vartate tad-viparyayam

Synonyma

yaḥ — časový faktor, jenž zastupuje Nejvyšší Osobnost Božství; naḥ — naší; bhavāya — pro zlepšení situace; prāk — dříve; āsīt — byl; abhavāya — pro porážku; diva-okasām — polobohů; saḥ — ten časový faktor; eva — jistě; bhagavān — zástupce Nejvyšší Osoby; adya — dnes; vartate — existuje; tat-viparyayam — pravý opak přízně vůči nám.

Překlad

Svrchovaný časový faktor, jenž zastupuje Nejvyšší Osobu, nám dříve přál a nepřál polobohům, ale nyní stojí proti nám.

Verš

balena sacivair buddhyā
durgair mantrauṣadhādibhiḥ
sāmādibhir upāyaiś ca
kālaṁ nātyeti vai janaḥ

Synonyma

balena — hmotnou silou; sacivaiḥ — podle rad ministrů; buddhyā — inteligencí; durgaiḥ — pomocí pevností; mantra-auṣadha-ādibhiḥ — mystickými zaříkadly či vlivem různých bylin; sāma-ādibhiḥ — diplomacií a jinými podobnými prostředky; upāyaiḥ ca — dalšími podobnými pokusy; kālam — časový faktor, zastupující Nejvyššího Pána; na — nikdy; atyeti — může překonat; vai — vskutku; janaḥ — kdokoliv.

Překlad

Nikdo nedokáže překonat čas, zastupující Nejvyšší Osobnost Božství, pomocí hmotné síly, rad ministrů, inteligence a diplomacie či s využitím pevností, mystických manter, různých bylin nebo jakýchkoliv jiných prostředků.

Verš

bhavadbhir nirjitā hy ete
bahuśo ’nucarā hareḥ
daivenarddhais ta evādya
yudhi jitvā nadanti naḥ

Synonyma

bhavadbhiḥ — vámi démony; nirjitāḥ — byli poraženi; hi — vskutku; ete — všichni tito vojáci polobohů; bahuśaḥ — ve velkém počtu; anucarāḥ — následovníci; hareḥ — Pána Viṣṇua; daivena — působením prozřetelnosti; ṛddhaiḥ — jejichž bohatství vzrostlo; te — oni (polobozi); eva — vskutku; adya — dnes; yudhi — v boji; jitvā — porážející; nadanti — hlasitě jásají; naḥ — nás.

Překlad

V minulosti vás prozřetelnost zmocnila a porazili jste mnoho stoupenců Pána Viṣṇua. Dnes však tíž stoupenci porazili nás a radostí řvou jako lvi.

Význam

Bhagavad-gītā se zmiňuje o pěti příčinách porážky či vítězství, z nichž daiva, prozřetelnost, je nejmocnější (na ca daivāt paraṁ balam). Bali Mahārāja znal tajemství, proč dříve vítězil — prozřetelnost byla na jeho straně. Nyní mu tatáž prozřetelnost nepřála, a proto nemohl zvítězit. Inteligentně tedy zakázal svým společníkům bojovat.

Verš

etān vayaṁ vijeṣyāmo
yadi daivaṁ prasīdati
tasmāt kālaṁ pratīkṣadhvaṁ
yo no ’rthatvāya kalpate

Synonyma

etān — všichni tito vojáci polobohů; vayam — my; vijeṣyāmaḥ — zvítězíme nad nimi; yadi — jestliže; daivam — prozřetelnost; prasīdati — nám bude přát; tasmāt — proto; kālam — tu příznivou dobu; pratīkṣadhvam — čekat na; yaḥ — která; naḥ — naše; arthatvāya kalpate — zvážíme, jestli je v náš prospěch.

Překlad

Dokud nám prozřetelnost nebude nakloněná, nemůžeme zvítězit. Musíme tedy čekat na příznivou dobu, kdy je budeme moci porazit.

Verš

śrī-śuka uvāca
patyur nigaditaṁ śrutvā
daitya-dānava-yūthapāḥ
rasāṁ nirviviśū rājan
viṣṇu-pārṣada tāḍitāḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; patyuḥ — jejich velitele (Baliho Mahārāje); nigaditam — co bylo tak popsáno; śrutvā — když slyšeli; daitya-dānava-yūtha-pāḥ — vůdci Daityů a démonů; rasām — do nižších končin vesmíru; nirviviśūḥ — sestoupili; rājan — ó králi; viṣṇu-pārṣada — společníky Pána Viṣṇua; tāḍitāḥ — hnáni.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó králi, všichni vůdci démonů a Daityů sestoupili na pokyn svého velitele, Baliho Mahārāje, do nižších končin vesmíru, kam je hnali Viṣṇuovi vojáci.

Verš

atha tārkṣya-suto jñātvā
virāṭ prabhu-cikīrṣitam
babandha vāruṇaiḥ pāśair
baliṁ sūtye ’hani kratau

Synonyma

atha — pak; tārkṣya-sutaḥ — Garuḍa; jñātvā — znající; virāṭ — král ptáků; prabhu-cikīrṣitam — touhu Pána Viṣṇua v podobě Vāmanadeva; babandha — spoutal; vāruṇaiḥ — patřícími Varuṇovi; pāśaiḥ — provazy; balim — Baliho; sūtye — kdy se přijímá soma-rasa; ahani — v den; kratau — v době oběti.

Překlad

Poté, v den soma-pāny, když byla oběť dokončena, král ptáků Garuḍa, který znal touhu svého Pána, zajal Baliho Mahārāje a spoutal ho Varuṇovými provazy.

Význam

Garuḍa, stálý společník Nejvyšší Osobnosti Božství, zná důvěrnou stránku Pánových tužeb. Tolerance a oddanost Baliho Mahārāje byly bezesporu ojedinělé a Garuḍa ho zajal proto, aby celému vesmíru ukázal velikost jeho tolerance.

Verš

hāhākāro mahān āsīd
rodasyoḥ sarvato diśam
nigṛhyamāṇe ’sura-patau
viṣṇunā prabhaviṣṇunā

Synonyma

hāhā-kāraḥ — hlasitý nářek; mahān — nesmírný; āsīt — zazněl; rodasyoḥ — v nižších i vyšších planetárních soustavách; sarvataḥ — všude; diśam — všechny strany; nigṛhyamāṇe — jelikož byl zdolán; asura-patau — když Bali Mahārāja, král démonů; viṣṇunā — Pánem Viṣṇuem; prabhaviṣṇunā — jenž je za všech okolností nejmocnější.

Překlad

Když Pán Viṣṇu, který je nejmocnější ze všech, uvěznil Baliho Mahārāje, ve vyšších i nižších planetárních soustavách vesmíru zněl na všech stranách hlasitý nářek.

Verš

taṁ baddhaṁ vāruṇaiḥ pāśair
bhagavān āha vāmanaḥ
naṣṭa-śriyaṁ sthira-prajñam
udāra-yaśasaṁ nṛpa

Synonyma

tam — jemu; baddham — který byl takto spoutaný; vāruṇaiḥ pāśaiḥ — Varuṇovými provazy; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; āha — řekl; vāmanaḥ — Vāmanadeva; naṣṭa-śriyam — Balimu Mahārājovi, který pozbyl tělesné krásy; sthira-prajñam — ale zároveň byl odhodlaný trvat na svém rozhodnutí; udāra-yaśasam — velkomyslnému a oslavovanému; nṛpa — ó králi.

Překlad

Ó králi, Vāmanadeva, Nejvyšší Osobnost Božství, pak promluvil k Balimu Mahārājovi, nejštědřejší a nejslavnější ze všech osobností, kterého spoutal Varuṇovými provazy. Bali Mahārāja pozbyl všechnu tělesnou krásu, ale přesto i nadále trval na svém rozhodnutí.

Význam

Když je někdo zbaven všeho vlastnictví, jeho krása povadne. Bali Mahārāja však zůstal pevný ve svém rozhodnutí uspokojit Vāmanadeva, Nejvyšší Osobnost Božství, přestože o všechno přišel. V Bhagavad- gītě je taková osoba nazvána sthita-prajña. Čistý oddaný nikdy neopustí službu Pánu, bez ohledu na všechny potíže a překážky, které mu staví do cesty iluzorní energie. Slavní jsou obvykle lidé, kteří oplývají velkým bohatstvím, ale Bali Mahārāja se navždy proslavil tím, že byl o všechno vlastnictví připraven. To je zvláštní milost Nejvyšší Osobnosti Božství vůči svým oddaným. Pán říká: yasyāham anugṛhṇāmi hariṣye tad-dhanaṁ śanaiḥ. První milostí, kterou Pán oddanému udělí, je, že mu vezme všechen majetek. Oddaného však taková ztráta v žádném případě nerozruší. Pokračuje dál ve své službě a Pán ho za to odmění tak bohatě, jak by obyčejný člověk nikdy neočekával.

Verš

padāni trīṇi dattāni
bhūmer mahyaṁ tvayāsura
dvābhyāṁ krāntā mahī sarvā
tṛtīyam upakalpaya

Synonyma

padāni — kroky; trīṇi — tři; dattāni — byly dány; bhūmeḥ — země; mahyam — Mně; tvayā — tebou; asura — ó králi démonů; dvābhyām — dvěma kroky; krāntā — byla zabrána; mahī — všechna země; sarvā — zcela; tṛtīyam — pro třetí krok; upakalpaya — nyní najdi místo.

Překlad

Ó králi démonů, slíbil jsi, že Mi dáš tři kroky země, ale Já jsem dvěma kroky zabral celý vesmír. Teď přemýšlej, kam mohu umístit svůj třetí krok.

Verš

yāvat tapaty asau gobhir
yāvad induḥ sahoḍubhiḥ
yāvad varṣati parjanyas
tāvatī bhūr iyaṁ tava

Synonyma

yāvat — kam až; tapati — svítí; asau — slunce; gobhiḥ — slunečním svitem; yāvat — dokud nebo kam až; induḥ — měsíc; saha-uḍubhiḥ — se svítícími tělesy či hvězdami; yāvat — kam až; varṣati — sesílají déšť; parjanyaḥ — mraky; tāvatī — až tam; bhūḥ — země; iyam — tato; tava — ve tvém vlastnictví.

Překlad

Všechna země v celém vesmíru, kam až dosvítí slunce a měsíc s hvězdami a kam mraky sesílají déšť, patří tobě.

Verš

padaikena mayākrānto
bhūrlokaḥ khaṁ diśas tanoḥ
svarlokas te dvitīyena
paśyatas te svam ātmanā

Synonyma

padā ekena — pouhým jedním krokem; mayā — Mnou; ākrāntaḥ — byla zabrána; bhūrlokaḥ — celý planetární systém zvaný Bhūrloka; kham — nebe; diśaḥ — a všechny strany; tanoḥ — Mým tělem; svarlokaḥ — vyšší planetární systém; te — v tvém vlastnictví; dvitīyena — druhým krokem; paśyataḥ te — zatímco jsi přihlížel; svam — tvá; ātmanā — Mnou.

Překlad

Z tohoto vlastnictví jsem jedním krokem zabral Bhūrloku a svým tělem celé nebe a všechny strany. V tvé přítomnosti jsem pak svým druhým krokem zabral vyšší planetární systém.

Význam

Podle védského popisu uspořádání planet se všechny planety pohybují od východu na západ. Slunce, Měsíc a pět dalších planet, jako například Mars a Jupiter, krouží po svých oběžných drahách jedna nad druhou. Vāmanadeva však zvětšil svoje tělo a protáhl své kroky, takže zabral všechny planety ve vesmíru.

Verš

pratiśrutam adātus te
niraye vāsa iṣyate
viśa tvaṁ nirayaṁ tasmād
guruṇā cānumoditaḥ

Synonyma

pratiśrutam — co bylo slíbeno; adātuḥ — neschopného dát; te — tebe; niraye — v pekle; vāsaḥ — domov; iṣyate — přisouzen; viśa — nyní sestup; tvam — ty; nirayam — pekelná planeta; tasmāt — proto; guruṇā — tvým duchovním mistrem; ca — také; anumoditaḥ — schváleno.

Překlad

Nebyl jsi schopen dát milodar, který jsi slíbil. Pravidlem tedy je, že musíš sestoupit na pekelné planety. Proto jdi nyní dolů a žij tam, jak ti nařídil tvůj duchovní mistr Śukrācārya.

Význam

Je řečeno:

nārāyaṇa-parāḥ sarve
na kutaścana bibhyati
svargāpavarga-narakeṣv
api tulyārtha-darśinaḥ

“Oddaní, kteří jsou zaměstnaní pouze oddanou službou Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇovi, se nikdy nebojí žádné životní situace. Nebeské planety, osvobození a pekelné planety pro ně znamenají jedno a totéž, neboť jediným, co je zajímá, je služba Pánu.” (Bhāg. 6.17.28) Oddaný, který slouží Nārāyaṇovi, je vždy vnitřně vyrovnaný a jeho život je ve skutečnosti transcendentální. I když může jít zdánlivě do pekla nebo do nebe, nežije tam — je stále na Vaikuṇṭě (sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate). Vāmanadeva vyzval Baliho Mahārāje, aby odešel na pekelné planety, protože chtěl celému světu ukázat, jak je tolerantní — a Bali Mahārāja bez váhání příkaz splnil. Oddaný nežije sám. Samozřejmě, každý žije s Nejvyšší Osobností Božství, avšak oddaný Pánovi slouží, a proto se nikdy neocitne v hmotných podmínkách. Bhaktivinoda Ṭhākura říká: kīṭa- janma hao yathā tuyā dāsa. Modlí se, aby se narodil jako nepatrný hmyz ve společnosti oddaných. Jelikož oddaní stále slouží Pánu, každý, kdo žije s nimi, žije také na Vaikuṇṭě.

Verš

vṛthā manorathas tasya
dūraḥ svargaḥ pataty adhaḥ
pratiśrutasyādānena
yo ’rthinaṁ vipralambhate

Synonyma

vṛthā — bez jakéhokoliv příznivého výsledku; manorathaḥ — mentální výmysl; tasya — jeho; dūraḥ — daleko; svargaḥ — dosažení vyššího planetárního systému; patati — poklesne; adhaḥ — do pekelných životních podmínek; pratiśrutasya — věci, které slíbil; adānena — když není schopen dát; yaḥ — ten, kdo; arthinam — žebráka; vipralambhate — ošidí.

Překlad

Ten, kdo nedá žebrákovi to, co slíbil, nejenže nedosáhne nebeských planet nebo splnění svých tužeb, ale poklesne do pekelných životních podmínek.

Verš

vipralabdho dadāmīti
tvayāhaṁ cāḍhya-māninā
tad vyalīka-phalaṁ bhuṅkṣva
nirayaṁ katicit samāḥ

Synonyma

vipralabdhaḥ — nyní jsem ošizen; dadāmi — slibuji, že Ti dám; iti — takto; tvayā — tebou; aham — Já jsem; ca — také; āḍhya-māninā — jelikož jsi byl velice pyšný na své bohatství; tat — proto; vyalīka-phalam — jako výsledek podvádění; bhuṅkṣva — užívej si; nirayam — v pekle; katicit — několik; samāḥ — let.

Překlad

Jelikož jsi byl falešně pyšný na své vlastnictví, slíbil jsi, že Mi dáš zemi, ale nedokázal jsi svůj slib dodržet. Tvůj slib byl tedy lživý, a za to budeš muset pobývat několik let v pekle.

Význam

Falešná pýcha, když si člověk myslí: “Jsem velmi bohatý a mám velké jmění,” je další stránkou hmotného života. Vše patří Nejvyšší Osobnosti Božství a nikdo jiný nic nevlastní. Taková je skutečnost. Īśāvāsyam idaṁ sarvaṁ yat kiñca jagatyāṁ jagat. Bali Mahārāja se bezesporu stal tím nejvznešenějším oddaným, zatímco dříve žil kvůli své pýše v sebeklamu. Svrchovaným rozhodnutím Pána nyní musel odejít na pekelné planety, ale jelikož tam šel na pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství, žil tam na vyšší životní úrovni, než by se dala očekávat v nebeském království. Oddaný žije vždy s Nejvyšším Pánem, jemuž slouží, a proto je neustále transcendentální vůči pekelným i nebeským podmínkám.

Tak končí Bhaktivedantovy výklady k dvacáté první kapitole osmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, která se jmenuje “Pán bere Baliho Mahārāje do zajetí”.