Skip to main content

KAPITOLA ŠESTÁ

Pán Brahmā udobřuje Pána Śivu

Sloka 1-2:
Když byli všichni kněží, polobozi a ostatní účastníci oběti poraženi a zraněni trojzubci, meči a jinými zbraněmi Śivových vojáků, obrátili se s velkým strachem na Pána Brahmu. Nejprve se mu s úctou poklonili a poté mu podrobně vylíčili vše, k čemu došlo.
Sloka 3:
Pán Brahmā i Pán Viṣṇu věděli předem, co se odehraje v Dakṣově obětní aréně, a proto se oběti nezúčastnili.
Sloka 4:
Poté, co Pán Brahmā polobohy a účastníky oběti pozorně vyslechl, odpověděl: Urazíte-li někoho, kdo je velkou osobností, spácháte tak přestupek proti jeho lotosovým nohám. Nemůžete potom očekávat, že vám nějaká oběť přinese štěstí. Tímto způsobem nelze štěstí dosáhnout.
Sloka 5:
Odepřeli jste Pánu Śivovi podíl na oběti, a všichni jste tak urazili jeho lotosové nohy. Když však za ním půjdete, aniž byste měli postranní myšlenky, odevzdáte se mu a padnete k jeho lotosovým nohám, velice ho to potěší.
Sloka 6:
Pán Brahmā je také upozornil na obrovskou moc Pána Śivy, jehož hněv dokáže okamžitě zničit všechny planety i s jejich vládci. Dále řekl, že Pána Śivu nesmírně rmoutila nedávná ztráta jeho milované ženy a také Dakṣova krutá slova. Naznačil jim proto, že by se slušelo, aby ho šli neprodleně požádat o odpuštění.
Sloka 7:
Pán Brahmā jim řekl, že nikdo, včetně jeho samotného, Pána Indry, všech účastníků oběti a všech mudrců, si nedokáže představit moc Pána Śivy. Kdo by se tedy opovážil urazit jeho lotosové nohy?
Sloka 8:
Poté, co Pán Brahmā poučil všechny polobohy, Pity a pány živých bytostí, vypravil se s nimi do sídla Pána Śivy, na horu Kailās.
Sloka 9:
Sídlo zvané Kailās oplývá různými bylinami a rostlinstvem a je posvěcené védskými hymny a mystickou yogou. Jeho obyvatelé se rodí jako polobozi a mají všechny mystické síly. Jsou tam i jiné lidské bytosti, známé jako Kinnarové a Gandharvové, se svými krásnými manželkami, Apsarami čili anděly.
Sloka 10:
Na Kailāsu je mnoho kopců, bohatých na všemožné drahokamy a nerosty a porostlých vzácnými stromy a nejrůznějšími rostlinami. Na vrcholu hory se pasou stáda různých druhů jelenů.
Sloka 11:
Jsou tam četné vodopády a krásné jeskyně, ve kterých žijí půvabné manželky velkých mystiků.
Sloka 12:
Na hoře Kailās se neustále rozléhá líbezný, rytmický křik pávů, bzučení včel a volání kukaček doprovázené hlaholem dalších ptáků.
Sloka 13:
Rostou tam vysoké stromy, jejichž zdvižené větve jako by lákaly zpěvné ptáky. Když po pahorcích táhnou stáda slonů, zdá se, že se i hora Kailās pohybuje s nimi. Také šumění vodopádů vytváří dojem, jako kdyby šuměla celá hora.
Sloka 14-15:
Celou horu Kailās zdobí různé stromy, které se jmenují mandāra, pārijāta, sarala, tamāla, tāla, kovidāra, āsana, arjuna, āmra-jāti (mangovník), kadamba, dhūli-kadamba, nāga, punnāga, campaka, pāṭala, aśoka, bakula, kunda, kurabaka a mnoho dalších. Květy těchto stromů krásně voní.
Sloka 16:
Horu zdobí také zlatý lotos, skořicovník a stromy mālatī, kubja, mallikā a mādhavī.
Sloka 17:
Rostou tam i stromy kata, julara, plakṣa, nyagrodha, bhūrja-patra, rājapūga, ostružiníky, asafoetidové a betelové stromy, chlebovníky, banyány a mnoho dalších podobných stromů.
Sloka 18:
Oblast hory Kailās zdobí stromy priyāla, madhuka, iṅguda a mangovníky. Kromě nich tam rostou i tenké bambusy, bambusy kīcaka a řada dalších druhů bambusů.
Sloka 19-20:
Rostou tam různé druhy lotosů, jako kumuda, utpala a śatapatra. Les připomíná udržovanou zahradu a z malých jezírek se ozývá sladké švitoření rozmanitých ptáků. Žije tam také mnoho druhů jiných zvířat, jako jsou jeleni, opice, kanci, lvi, ṛkṣové, śalyakové, lesní krávy, lesní osli, tygři, jelínci, buvoli a další, a všechna jsou plně spokojená.
Sloka 21:
Žijí tam různé druhy jelenů, jako karṇāntra, ekapada, aśvāsya, vṛka a kastūrī, který vytváří pižmo. Břehy horských jezírek zdobí půvabné háje banánovníků.
Sloka 22:
Zvláště blahodárné je malé jezírko zvané Alakanandā, kde se koupávala Satī. Všichni polobozi žasli nad krásou a nevídaným bohatstvím hory Kailās.
Sloka 23:
Polobozi spatřili Alaku, překrásné místo v lese Saugandhika. Saugandhika znamená “plný vůně” a tento les se tak jmenuje proto, že v něm roste mnoho lotosů.
Sloka 24:
Viděli také dvě řeky, Nandu a Alakanandu, posvěcené prachem z lotosových nohou Govindy, Nejvyšší Osobnosti Božství.
Sloka 25:
Můj milý Kṣatto, Viduro, k těmto řekám přilétají ve svých letadlech nebeské krásky se svými manžely. Když skončí s milostnými hrátkami, jdou se vykoupat a baví se tím, že na své manžely stříkají vodu.
Sloka 26:
Poté, co se krásky z nebeských planet vykoupou, voda se díky kuṅkumě z jejich těl zbarví do žluta a získá příjemnou vůni. Sloni se tam chodí koupat se svými družkami a pijí tuto vodu, aniž by měli žízeň.
Sloka 27:
Letadla nebeských obyvatel jsou posázená perlami, zlatem a mnoha drahocennými šperky. Samotní obyvatelé nebeských planet se podobají mrakům na obloze, jež zdobí občasné blesky.
Sloka 28:
Polobozi minuli les jménem Saugandhika, který oplývá různými květinami, plody a stromy přání, a viděli přitom také Yakṣeśvarovy kraje.
Sloka 29:
Tento nebeský les byl plný ptáků s načervenalými krky, jejichž líbezný zpěv se mísil se sladkým bzučením včel. Lotosy se silnými stvoly zdobily jezera, kde plavala hejna křičících labutí.
Sloka 30:
Celá atmosféra vzrušovala lesní slony, kteří se shlukli v santálovém lese. Vánek rozrušil i mysl dívek, jež zatoužily po dalším pohlavním požitku.
Sloka 31:
Na březích jezer polobozi viděli také ghāṭy, určené ke koupelím, jejichž schodiště byla vytesaná z vaidūrya-maṇi. Voda tam byla plná lotosových květů. Když minuli tato jezera, dorazili na místo, kterému kraloval mohutný banyán.
Sloka 32:
Banyán byl tisíc tři sta kilometrů vysoký a jeho větve se rozprostíraly v okruhu téměř tisíce kilometrů. Díky stínu, který vrhal, byl pod ním neustále příjemný chládek. Nebylo však slyšet žádné ptačí hlasy.
Sloka 33:
Pod stromem, který mystickým yogīnům umožňuje dosáhnout dokonalosti a všem lidem vysvobození, viděli polobozi sedět Pána Śivu. Byl vážný jako věčný čas a nebylo na něm ani stopy po hněvu.
Sloka 34:
Pán Śiva tam seděl v kruhu světců, jako je Kuvera, pán Guhyaků, a čtyři Kumārové, kteří již byli osvobozenými dušemi. Jeho výraz byl vážný a ukazoval na svatou osobnost.
Sloka 35:
Polobozi viděli Pána Śivu v celé jeho dokonalosti jako pána smyslů, poznání, plodonosných činností a cesty dokonalosti. Byl přítelem celého světa a velmi příznivý díky své lásce ke všem bytostem.
Sloka 36:
Seděl na jelení kůži a podstupoval askezi. Jeho tělo bylo potřené popelem a vypadalo jako večerní mrak. Ve vlasech měl symbol půlměsíce.
Sloka 37:
Seděl na rohoži z trávy a hovořil ke všem shromážděným, včetně velkého mudrce Nārady, kterého zvláště poučoval o Absolutní Pravdě.
Sloka 38:
Pán Śiva seděl s levou nohou na pravém stehně a na levém stehně měl položenou levou ruku. V pravé ruce držel růženec rudrākṣa. Byl v pozici zvané vīrāsana a zdviženým prstem zdůrazňoval své argumenty.
Sloka 39:
Všichni mudrci a polobozi v čele s Indrou se Pánu Śivovi uctivě poklonili se sepjatýma rukama. Pán Śiva, oděný v šafránovém rouchu a pohroužený do tranzu, vypadal jako nejvýznamnější ze všech mudrců.
Sloka 40:
Lotosové nohy Pána Śivy uctívali polobozi i démoni. Jakmile však Pán Śiva spatřil mezi přicházejícími polobohy také Pána Brahmu, povstal a bez ohledu na své vysoké postavení se mu hluboce poklonil a dotkl se jeho lotosových nohou, stejně jako se Vāmanadeva s úctou poklonil Kaśyapovi Munimu.
Sloka 41:
Pánu Brahmovi se poklonili také všichni mudrci, jako Nārada a další, kteří seděli po boku Pána Śivy. Když jej všichni náležitě uctili, s úsměvem promluvil k Pánu Śivovi.
Sloka 42:
Pán Brahmā pravil: Můj drahý Pane Śivo, vládneš celému hmotnému projevu. Jsi spojení otce a matky vesmírného projevu a zároveň i Nejvyšší Brahman mimo vesmírný projev. Takto tě znám.
Sloka 43:
Drahý pane, prostřednictvím svých osobních expanzí tvoříš, udržuješ a ničíš tento vesmírný projev, tak jako pavouk tvoří, udržuje a opět ničí svoji pavučinu.
Sloka 44:
Vznešený pane, prostřednictvím Dakṣi jsi zavedl obětní systém, který umožňuje získat prospěch z náboženských činností a hospodářského rozvoje. Tvé usměrňující zásady zaručují systému čtyř vareṇ a āśramů úctu, a proto se jej brāhmaṇové zavazují přísně následovat.
Sloka 45:
Ó nadevše příznivý pane, vykonavatelům příznivých činností jsi předurčil, že se dostanou na nebeské planety, duchovní vaikuṇṭhské planety nebo do neosobního Brahmanu. Ničemům a neznabohům jsi zase přidělil příšerná pekla. Stává se ale, že jejich osudy jsou zcela opačné. Je velice obtížné se dopátrat příčiny.
Sloka 46:
Můj drahý pane, oddaní, kteří zcela zasvětili životy tvým lotosovým nohám, tě vnímají jako Paramātmu v každém. Nedělají proto mezi jednotlivými živými bytostmi rozdíly a ke všem se chovají stejně. Nikdy nepodlehnou hněvu jako zvířata, která neustále rozlišují.
Sloka 47:
Kdo ve všem vidí rozdíly a je připoutaný k plodonosným činnostem, zlomyslný a neustále závidí druhým jejich prosperitu, a proto je zraňuje příkrými, bodavými slovy, toho již zabila prozřetelnost. Vznešená osobnost, jako jsi ty, ho nemusí zabíjet znovu.
Sloka 48:
Můj drahý pane, když někde materialisté občas dělají přestupky, svatý člověk je nebere vážně, neboť má s takovými osobami soucit. Ví, že podlehli nepřekonatelné iluzorní energii Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto neprojevuje svoji moc a nepodniká odvetné akce.
Sloka 49:
Vznešený pane, hrozivý vliv iluzorní energie Nejvyšší Osobnosti Božství tě nijak neovlivňuje. Jsi vševědoucí a měl bys mít soucit s těmi, jež stejná iluzorní energie zmátla, a kteří proto velice lpí na plodonosných činnostech.
Sloka 50:
Můj drahý Pane Śivo, náleží ti část oběti a jsi zprostředkovatelem jejího výsledku. Jelikož ti zkažení kněží nedali tvou část, všechno jsi zničil a oběť zůstala nedokončená. Nyní můžeš provést vše potřebné a vzít si svůj oprávněný podíl.
Sloka 51:
Můj drahý pane, tvou milostí může vykonavatel oběti, král Dakṣa, znovu obživnout. Bhaga může dostat zpět své oči, Bhṛgu svůj knír a Pūṣā své zuby.
Sloka 52:
Nechť se tvou milostí, ó Pane Śivo, všichni polobozi a kněží, kterým tvoji vojáci přelámali údy, vyléčí ze svých zranění.
Sloka 53:
Ó ničiteli oběti, vezmi si prosím svůj podíl a milostivě oběť ukonči.