Skip to main content

KAPITOLA DEVATENÁCTÁ

Vykonávání obřadu jménem Puṁsavana

Tato kapitola popisuje, jak Diti, manželka Kaśyapy Muniho, plnila pokyny svého muže ohledně oddané služby. Během prvního dne jasných čtrnácti dnů v měsíci Agrahāyaṇa (listopad-prosinec) by měla každá žena — po vzoru Diti a podle pokynů svého manžela — začít plnit tento slib zvaný puṁsavana-vrata. Poté, co si ráno vyčistí zuby a vykoupe se, čímž se očistí, má naslouchat o tajemství zrození Marutů. Pak by si měla obléci bílé šaty, náležitě se ozdobit a před snídaní uctívat Pána Viṣṇua a matku Lakṣmī — bohyni štěstí, Viṣṇuovu choť — oslavováním Pána Viṣṇua a Jeho milosti, trpělivosti, moci, dovednosti, velikosti a dalších slavných vlastností a také Jeho způsobilosti udílet všechna mystická požehnání. Když oddaný Pánovi obětuje veškeré předměty pro uctívání, jako jsou ozdoby, posvátná šňůra, voňavky, krásné květy, vonné tyčinky a voda na koupání a umytí Jeho nohou, rukou a úst, má Ho přizvat následující mantrou: oṁ namo bhagavate mahā-puruṣāya mahānubhāvāya mahāvibhūti-pataye saha mahā-vibhūtibhir balim upaharāmi. Poté má obětovat do ohně dvanáct obětin za recitace mantry oṁ namo bhagavate mahā-puruṣāya mahāvibhūti-pataye svāhā. Tuto mantru má recitovat desetkrát a přitom skládat poklony. Pak má přednést Lakṣmī-Nārāyaṇa mantru.

Bude-li tuto oddanou službu pravidelně vykonávat buď těhotná žena, nebo její manžel, výsledek získají oba. Počestná manželka má tento proces podstupovat po celý jeden rok a poté se postit za pūrṇimy (úplňku) měsíce Kārtika. Následujícího dne má manžel uctívat Pána stejně jako předtím a pak uspořádat festival, když uvaří dobré jídlo a rozdá prasādam brāhmaṇům. Potom mají se svolením brāhmaṇů přijmout prasādam oba manželé. Tato kapitola končí oslavováním výsledků obřadu jménem puṁsavana.

Sloka 1:
Mahārāja Parīkṣit řekl: Můj drahý pane, mluvil jsi o slibu zvaném puṁsavana. Nyní si o něm přeji slyšet podrobnosti, protože vím, že jeho dodržováním může člověk potěšit Nejvyššího Pána, Viṣṇua.
Sloka 2-3:
Śukadeva Gosvāmī řekl: Prvního dne jasných čtrnácti dnů v měsíci Agrahāyaṇa (listopad-prosinec) má žena podle pokynů svého manžela začít vykonávat tuto usměrněnou oddanou službu se slibem askeze, neboť tak se mohou splnit všechna její přání. Nežli začne uctívat Pána Viṣṇua, má naslouchat příběhu o zrození Marutů. V souladu s pokyny kvalifikovaných brāhmaṇů si má ráno vyčistit zuby, vykoupat se, obléci si bílé šaty, ozdobit se a před snídaní uctívat Pána Viṣṇua a Lakṣmī.
Sloka 4:
(Poté se má modlit k Pánu:) Můj milý Pane, v plné míře oplýváš bohatstvím všeho druhu, ale já Tě o ně nežádám; jen Ti skládám uctivé poklony. Jsi manželem a Pánem Lakṣmīdevī, bohyně štěstí, která vlastní všechno bohatství. Jsi tedy vládcem veškeré mystické yogy, a já se Ti klaním.
Sloka 5:
Ó můj Pane, jelikož oplýváš bezpříčinnou milostí, veškerým bohatstvím, veškerou mocí a veškerou slávou, silou a transcendentálními vlastnostmi, jsi Nejvyšší Osobností Božství, Pánem všech.
Sloka 6:
(Po mnoha poklonách Pánu Viṣṇuovi se má oddaný s úctou poklonit matce Lakṣmī, bohyni štěstí, a modlit se následujícím způsobem:) Ó manželko Pána Viṣṇua, ó vnitřní energie Pána Viṣṇua, jsi stejně vznešená jako Samotný Pán Viṣṇu, protože máš všechny Jeho vlastnosti a bohatství. Ó bohyně štěstí, buď ke mně prosím laskavá. Ó matko celého světa, s úctou se ti klaním.
Sloka 7:
“Můj Pane Viṣṇu, Jenž v plné míře oplýváš šesti vznešenými vlastnostmi, jsi nejlepší z poživatelů a nejmocnější ze všech. Ó manželi matky Lakṣmī, doprovázený mnoha společníky, jakým je například Viśvaksena, s úctou se Ti klaním. Obětuji Ti všechny předměty, jimiž jsi uctíván.” Oddaný má každý den velmi pozorně recitovat tuto mantru, když uctívá Pána Viṣṇua se vším příslušenstvím, jako je voda na umytí Jeho nohou, rukou a úst a voda na Jeho koupání. Musí Pánu obětovat různé dary používané k Jeho uctívání, jako jsou šaty, posvátná šňůra, ozdoby, voňavky, květy, vonné tyčinky a lampy.
Sloka 8:
Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Po uctívání Pána všemi výše zmíněnými předměty má oddaný dvanáctkrát obětovat ghí do posvátného ohně a přitom recitovat mantru “oṁ namo bhagavate mahā-puruṣāya mahāvibhūti-pataye svāhā”.
Sloka 9:
Chce-li člověk získat veškeré bohatství, musí se každý den věnovat uctívání Pána Viṣṇua s Jeho manželkou, Lakṣmī. S velkou oddaností Ho má uctívat výše uvedenou metodou. Pán Viṣṇu a bohyně štěstí jsou nesmírně mocným párem. Jsou to dárci všech požehnání a zdroje všeho štěstí. Každý je proto povinen uctívat Lakṣmī-Nārāyaṇa.
Sloka 10:
Člověk má Pánu vzdávat poklony s myslí pokornou díky oddanosti. Má desetkrát zopakovat výše uvedenou mantru a přitom skládat daṇḍavaty padnutím na zem jako tyč. Poté má přednést následující modlitbu.
Sloka 11:
Můj Pane Viṣṇu a matko Lakṣmī, bohyně štěstí, jste majiteli celého stvoření a navíc také jeho příčinou. Matce Lakṣmī je nesmírně těžké porozumět, protože má takovou moc, že je obtížné se dostat z jejího dosahu. Matka Lakṣmī má v hmotném světě podobu vnější energie, ale ve skutečnosti je vždy vnitřní energií Pána.
Sloka 12:
Můj Pane, jsi vládcem energie, a proto jsi Nejvyšší Osobou. Jsi zosobněná oběť (yajña). Lakṣmī, ztělesnění duchovních činností, je původní podobou uctívání, které je Ti nabízené, zatímco Ty jsi poživatel všech obětí.
Sloka 13:
Matka Lakṣmī, která je přítomná zde, je studnicí všech duchovních vlastností, zatímco Ty všechny tyto vlastnosti projevuješ a užíváš si jich. Ty jsi skutečným poživatelem všeho. Žiješ jako Nadduše všech živých bytostí a bohyně štěstí je podobou jejich těl, smyslů a myslí. Má také svaté jméno a podobu, zatímco Ty jsi záštitou všech takových jmen a podob a příčinou jejich projevení.
Sloka 14:
Oba jste nejvyššími vládci a dobrodinci tří světů. Kéž se proto Tvou milostí, můj Pane, Uttamaśloko, splní mé touhy.
Sloka 15:
Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Takto má člověk uctívat Pána Viṣṇua, známého jako Śrīnivāsa, společně s matkou Lakṣmī, bohyní štěstí, přednášením modliteb podle výše zmíněného postupu. Po odklizení všech předmětů pro uctívání jim má nabídnout vodu na umytí jejich rukou a úst a pak znovu začít s uctíváním.
Sloka 16:
S oddaností a pokorou má poté Pánovi a matce Lakṣmī přednášet modlitby. Pak si má přivonět ke zbytkům obětovaného jídla a potom Pána a Lakṣmījī znovu uctívat.
Sloka 17:
Žena má považovat svého muže za zástupce Nejvyšší Osoby a s čistou oddaností ho uctívat nabízením prasādam. Manžel, jenž je se svou ženou velice spokojený, se má věnovat rodinným záležitostem.
Sloka 18:
Stačí, aby tuto oddanou službu vykonával jen jeden z manželů, a díky jejich dobrému vztahu budou výsledek sdílet oba. Nemůže-li se tedy tomuto procesu věnovat manželka, má ho pozorně vykonávat manžel, a věrná žena bude mít na výsledku svůj podíl.
Sloka 19-20:
Manželka má přijmout tento slib oddané služby zvaný viṣṇu-vrata a neodchýlit se od jeho plnění pod záminkou, že se zaměstná něčím jiným. Nabízením zbytků prasādam, květinových girland, santálové pasty a ozdob má denně uctívat brāhmaṇy a ženy, které poklidně žijí se svými manžely a dětmi. Každý den musí s velkou oddaností dodržovat usměrňující zásady uctívání Pána Viṣṇua. Poté má být Pán Viṣṇu uložen do Své postele a oddaný má přijmout prasādam. Takto se oba manželé očistí a splní se jim všechna přání.
Sloka 21:
Počestná manželka musí vykonávat takovou oddanou službu po celý jeden rok. Po jeho uplynutí se má postit v den, kdy je úplněk měsíce Kārtika (říjen-listopad).
Sloka 22:
Ráno následujícího dne je třeba se umýt a po obvyklém uctívání Pána Kṛṣṇy uvařit tak, jak se vaří na festivaly, podle pokynů uvedených v Gṛhya-sūtrách. Sladkou rýži je třeba uvařit s ghí a s tímto pokrmem má manžel dvanáctkrát nabídnout obětiny do ohně.
Sloka 23:
Poté má uspokojit brāhmaṇy. Když mu spokojení brāhmaṇové udělí svá požehnání, má jim oddaně složit uctivé poklony a s jejich svolením přijmout prasādam.
Sloka 24:
Před přijetím jídla musí manžel nejprve pohodlně usadit ācāryu, gurua. Společně se svými příbuznými a přáteli má ovládnout řeč a nabídnout mu prasādam. Pak má manželka sníst zbytky obětované sladké rýže, která byla vařena s ghí. Přijetí těchto zbytků zaručuje narození učeného, oddaného syna a veškeré štěstí.
Sloka 25:
Pokud muž dokončí tento slib či obřad podle popisu śāster, bude moci ještě v tomto životě získat od Pána všechna požehnání, po kterých touží. Manželka, jež vykonává tento obřad, získá štěstí, bohatství, syny, manžela, který bude dlouho žít, dobrou pověst a spokojený domov.
Sloka 26-28:
Plní-li tento slib svobodná dívka, bude moci získat ideálního manžela. Vykonává-li tento obřad žena, která je avīrā — jež nemá manžela či syna — může být přemístěna do duchovního světa. Žena, jejíž děti po narození zemřely, může získat dítě, které bude dlouho žít, a být obdařena bohatstvím. Je-li žena nešťastná, čeká ji štěstí, a je-li ošklivá, zkrásní. Nemocný člověk se může dodržováním tohoto slibu zbavit své nemoci a mít tělo schopné práce. Recituje-li někdo toto vyprávění při obětování Pitům a polobohům — zvláště během obřadu śrāddha — polobozi a obyvatelé Pitṛloky s ním budou nesmírně spokojeni a splní mu všechna přání. Když člověk vykoná tento obřad, uspokojí tím Pána Viṣṇua a Jeho manželku, matku Lakṣmī, bohyni štěstí. Ó králi Parīkṣite, nyní jsem ti bezezbytku popsal, jak Diti vykonávala tento obřad a měla děti obdařené dobrými vlastnostmi — Maruty — a šťastný život. Snažil jsem se ti to vyložit, jak nejpodrobněji jsem mohl.