Skip to main content

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

KAPITOLA DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Кардама Муни отрекается от мира

Kardama Muni vstupuje do stavu odříkání

ТЕКСТ 1:
Вспомнив слова Господа Вишну, милосердный мудрец Кардама ответил на просьбу достославной дочери Сваямбхувы Ману, Девахути, слова которой были проникнуты духом самоотречения.
Sloka 1:
Milostivý mudrc Kardama Muni si připoměl to, co slyšel od Pána Viṣṇua, a odpověděl ušlechtilé dceři Svāyambhuvy Manua, která mluvila slovy plnými odříkání.
ТЕКСТ 2:
Мудрец сказал: Не кори себя, о царевна. Ты достойна хвалы. Сам непогрешимый Господь, Верховная Личность Бога, скоро войдет в твое лоно и станет твоим сыном.
Sloka 2:
Mudrc řekl: Nebuď zklamaná sama sebou, ó princezno. Jsi ve skutečnosti hodna chvály. Nejvyšší Pán, který nikdy nepoklesne, brzy vstoupí do tvého lůna jako tvůj syn.
ТЕКСТ 3:
Ты дала святые обеты, и Господь непременно благословит тебя. А потому тебе надлежит с непоколебимой верой поклоняться Господу, усмиряя свои чувства, совершая религиозные обряды и аскезы и щедро раздавая пожертвования.
Sloka 3:
Přijala jsi posvátné sliby a Bůh ti dá Své požehnání. Od nynějška bys měla s velikou vírou uctívat Pána ovládáním smyslů, dodržováním náboženských zásad, odříkáním a rozdáváním peněžitých milodarů.
ТЕКСТ 4:
Господь, Личность Бога, которому ты будешь поклоняться, повсюду прославит мое имя. Став твоим сыном и поведав тебе науку о Брахмане, Он разрубит узел, находящийся в твоем сердце.
Sloka 4:
Nejvyšší Pán, kterého uctíváš, rozšíří mé jméno a slávu. Stane se tvým synem, bude učit poznání o Brahmanu, a tak zničí uzel ve tvém srdci.
ТЕКСТ 5:
Шри Майтрея сказал: С великим почтением и верой выслушала Девахути наставления своего мужа Кардамы, одного из Праджапати, прародителей человечества. О великий мудрец, последовав его совету, она начала поклоняться повелителю вселенной, Верховной Личности Бога, который пребывает в сердце каждого живого существа.
Sloka 5:
Śrī Maitreya řekl: Devahūti s plnou vírou a úctou přijala pokyn svého manžela Kardamy, jenž byl jedním z Prajāpatiů neboli praotců lidských bytostí ve vesmíru. Ó veliký mudrci, začala uctívat Nejvyšší Osobnost Božství, Pána vesmíru, který sídlí v srdci každého.
ТЕКСТ 6:
Много лет спустя Верховная Личность Бога, Мадхусудана, победитель демона Мадху, вошел в семя Кардамы и появился в лоне Девахути, подобно тому как огонь возникает из дров во время жертвоприношения.
Sloka 6:
Po mnoha a mnoha letech vstoupil Nejvyšší Pán Madhusūdana, hubitel démona Madhua, do Kardamova semene a zjevil se v Devahūti, stejně jako při oběti vychází oheň ze dřeva.
ТЕКСТ 7:
Когда Господь нисходил на землю, полубоги, принявшие облик грозовых туч, играли в небесах на музыкальных инструментах. Райские музыканты, гандхарвы, воспевали Его величие, а небесные танцовщицы, апсары, танцевали, охваченные ликованием.
Sloka 7:
V době, kdy sestupoval na Zemi, polobozi v podobě dešťových mraků rozeznívali na nebi různé hudební nástroje. Nebeští hudebníci Gandharvové opěvovali slávu Pána a nebeské tanečnice Apsary tančily v radostné extázi.
ТЕКСТ 8:
Когда Господь появился на свет, полубоги, парившие в небесах, стали осыпать землю цветами. На всю землю, на все водоемы и в умы всех живых существ низошли покой и умиротворение.
Sloka 8:
V době Pánova zjevení létali polobozi volně po nebi a shazovali květiny. Všechny světové strany, všechny vody a mysli všech byly velice klidné.
ТЕКСТ 9:
Брахма, первое живое существо во вселенной, сопровождаемый Маричи и другими мудрецами, отправился к тому месту, где находилась обитель мудреца Кардамы, окруженная водами реки Сарасвати.
Sloka 9:
Brahmā, prvorozená živá bytost, přišel společně s Marīcim a dalšími mudrci na místo u řeky Sarasvatī, kde stála Kardamova poustevna.
ТЕКСТ 10:
Майтрея продолжал: О истребитель врагов, нерожденный Господь Брахма, который практически независим в получении знания, понял, что частичная экспансия Верховного Господа посредством Его энергии чистого бытия появилась в лоне Девахути, чтобы дать людям всеобъемлющее знание, именуемое санкхья-йогой.
Sloka 10:
Maitreya pokračoval: Ó hubiteli nepřítele, nezrozený Pán Brahmā, který je téměř nezávislý v získávání poznání, pochopil, že se v lůně Devahūti ve Své části zjevil Nejvyšší Pán ve Své kvalitě čistého dobra, aby vysvětlil úplný systém poznání, jenž je zvaný sāṅkhya-yoga.
ТЕКСТ 11:
Брахма, все существо которого ликовало, с чистым сердцем вознес хвалу деяниям, которые предстояло совершить этому воплощению Господа, а затем обратился к Кардаме и Девахути.
Sloka 11:
S rozjařenými smysly a čistým srdcem uctíval Brahmā Nejvyššího Pána za Jeho zamýšlené činnosti v této inkarnaci. Poté promluvil ke Kardamovi a Devahūti.
ТЕКСТ 12:
Господь Брахма сказал: Сын мой, Кардама, ты почтил меня тем, что искренне, не кривя душой, принял мои наставления и отнесся к ним с должным уважением. Выполнив все мои указания, ты тем самым выразил мне свое почтение.
Sloka 12:
Pán Brahmā řekl: Můj milý synu Kardamo, náležitě jsi mě uctíval, neboť jsi plně a upřímně přijal má poučení a věnoval jim náležitou pozornost. Splnil jsi všechny pokyny, které jsi ode mne dostal, a tím jsi mě uctil.
ТЕКСТ 13:
Именно так сыновья должны служить своему отцу. Услышав приказ отца или духовного учителя, необходимо с подобающим почтением сказать в ответ: «Слушаюсь, мой господин».
Sloka 13:
Přesně do takové míry mají synové sloužit svému otci. Člověk má uposlechnout příkazu otce nebo duchovního mistra s náležitou pokorou a se slovy: “Ano, pane.”
ТЕКСТ 14:
Затем Господь Брахма стал превозносить достоинства девяти дочерей Кардамы Муни. Он сказал: Твои дочери, с тонким станом, безупречно целомудренны. Я уверен, что они умножат население этой вселенной, дав жизнь многочисленному потомству.
Sloka 14:
Pán Brahmā potom chválil devět dcer Kardamy Muniho: Všechny tvé dcery s útlými pasy jsou zajisté velice cudné. Jsem přesvědčen, že svými potomky různými způsoby zaplní toto stvoření.
ТЕКСТ 15:
Поэтому сегодня же отдай своих дочерей в жены лучшим мудрецам, приняв во внимание нрав и склонности каждой, и добрая слава о тебе разнесется по всей вселенной.
Sloka 15:
Proto tě prosím, dej ještě dnes své dcery nejlepším mudrcům s ohledem na povahu a vkus každé z nich, a rozšiř tak svou slávu po celém vesmíru.
ТЕКСТ 16:
О Кардама, мне известно, что изначальный Господь, Верховная Личность Бога, посредством Своей внутренней энергии воплотился на земле. Он исполняет все желания живых существ, и сейчас Он воплотился в образе Капилы Муни.
Sloka 16:
Ó Kardamo, vím, že původní Pán, Nejvyšší Osobnost Božství, se nyní zjevil jako inkarnace pomocí Své vnitřní energie. On je tím, kdo dává živým bytostem vše, po čem touží, a nyní přijal tělo Kapily Muniho.
ТЕКСТ 17:
Золотоволосый Капила Муни, с глазами, подобными лепесткам лотоса, и лотосными стопами, отмеченными знаками лотоса, научив людей мистической йоге и тому, как применять на практике истины священных писаний, вырвет из их сердца глубоко укоренившееся желание действовать в материальном мире.
Sloka 17:
Kapila Muni, který má zlaté vlasy, oči jako okvětní lístky lotosu a lotosové nohy se znaky lotosových květů, vykoření prostřednictvím mystické yogy a praktického použití poznání daného v písmech hluboce zakořeněnou touhu po činnostech v tomto hmotném světě.
ТЕКСТ 18:
Затем Господь Брахма обратился к Девахути: О дочь Ману, тот самый Господь, Верховная Личность Бога, который убил демона Кайтабху, находится сейчас в твоем чреве. Он разрубит все узлы твоего невежества и сомнений, а затем обойдет весь мир.
Sloka 18:
Pán Brahmā potom řekl Devahūti: Má milá dcero Manua, právě ten Nejvyšší Pán, který zabil démona Kaiṭabhu, se nyní nachází v tvém lůně. Přeseká všechny uzly tvé nevědomosti a pochyb a potom bude cestovat po celém světě.
ТЕКСТ 19:
Твой сын станет вождем всех душ, достигших совершенства. Он будет признан всеми ачарьями, опытными проповедниками истинного знания, а среди людей прославится под именем Капилы. Появившись на свет из твоего чрева, о Девахути, Он обессмертит твое имя.
Sloka 19:
Tvůj syn bude vůdcem všech duší, které dosáhly dokonalosti. Budou Ho uznávat ācāryové, kteří jsou odborníky na šíření skutečného poznání, a lidé Ho budou oslavovat pod jménem Kapila. Jako syn Devahūti zvýší tvoji slávu.
ТЕКСТ 20:
Шри Майтрея сказал: Сказав это Кардаме Муни и его жене Девахути, Господь Брахма, творец вселенной, которого иногда называют Хамсой, взошел на свой корабль-лебедь и вместе с четырьмя Кумарами и Нарадой отправился в обратный путь на высшую из трех планетных систем.
Sloka 20:
Śrī Maitreya řekl: Poté, co Pán Brahmā, stvořitel vesmíru, který se také nazývá Haṁsa, takto promluvil ke Kardamovi Munimu a jeho manželce Devahūti, odletěl se čtyřmi Kumāry a Nāradou na svém labutím přepravci zpět na nejvyšší ze tří planetárních systémů.
ТЕКСТ 21:
О Видура, после ухода Брахмы Кардама Муни исполнил его волю и отдал своих дочерей в жены девяти великим мудрецам, потомство которых заселило этот мир.
Sloka 21:
Ó Viduro, po Brahmově odchodu předal Kardama Muni podle jeho pokynu svých devět dcer devíti velkým mudrcům, kteří stvořili obyvatelstvo světa.
ТЕКСТЫ 22-23:
Калу Кардама Муни отдал в жены Маричи, а другую дочь, Анасую, — мудрецу Атри. Он отдал Шраддху Ангире, а Хавирбху — Пуластье. Гати он выдал замуж за Пулаху, добродетельную Крию — за мудреца Крату, Кхьяти досталась Бхригу, а Арундхати — Васиштхе.
Sloka 22-23:
Kardama Muni dal svoji dceru Kalu Marīcimu a další z dcer, Anasūyu, Atrimu. Śraddhu dal Aṅgirovi a Havirbhū Pulastyovi. Gati dal za ženu Pulahovi, cudnou Kriyu Kratuovi, Khyāti Bhṛguovi a Arundhatī Vasiṣṭhovi.
ТЕКСТ 24:
Шанти, которая способствует успешному проведению жертвоприношений, он отдал в жены Атхарве. Так он женил лучших из брахманов и, пока они оставались у него, заботился о них и об их женах.
Sloka 24:
Śānti dal za ženu Atharvovi. Śānti umožňuje úspěšné vykonání obětních obřadů. Takto oženil nejlepší brāhmaṇy a zaopatřil je i s jejich manželkami.
ТЕКСТ 25:
Женившись, мудрецы распрощались с Кардамой и, ликуя, возвратились в свои обители, о Видура.
Sloka 25:
Poté, co byli mudrci oženěni, rozloučili se s Kardamou a odešli plni radosti do svých pousteven, ó Viduro.
ТЕКСТ 26:
Когда Кардама Муни понял, что на земле воплотился Сам Верховный Господь, повелитель всех полубогов, Вишну, он, оставшись с Господом наедине, приблизился к Нему, поклонился и произнес следующее.
Sloka 26:
Když Kardama Muni pochopil, že sestoupil Viṣṇu, Jenž je vůdcem všech polobohů a Nejvyšší Osobností Božství, vyhledal Ho na osamoceném místě, složil Mu poklony a takto promluvil.
ТЕКСТ 27:
Кардама Муни сказал: Наконец-то, спустя столько времени, страждущие души, которые из-за собственных грехов томятся в темнице материального мира, сумели умилостивить полубогов, повелевающих этой вселенной.
Sloka 27:
Kardama Muni řekl: Ó, po dlouhé době jsou polobozi tohoto vesmíru spokojeni s trpícími dušemi, které svým vlastním špatným jednáním upadly do hmotného zapletení.
ТЕКСТ 28:
После многих и многих жизней достигшие совершенства йоги уходят в уединенное место и погружаются в транс, сосредоточив все свои усилия на том, чтобы увидеть лотосные стопы Верховной Личности Бога.
Sloka 28:
Po mnoha zrozeních se pokročilí yogīni, pohrouženi do úplného jógového tranzu, snaží na odlehlých místech spatřit lotosové nohy Nejvyšší Osobnosti Božství.
ТЕКСТ 29:
Но тот же самый Господь, Верховная Личность Бога, несмотря на нерадивость обыкновенных домохозяев, подобных нам, появляется в наших домах, чтобы поддержать Своих преданных.
Sloka 29:
Právě ten Nejvyšší Pán se zjevuje v našich domovech, aby podporoval Své oddané, aniž by bral v úvahu nedbalost obyčejných hospodářů, jako jsme my.
ТЕКСТ 30:
Кардама Муни сказал: Дорогой Господь, Ты всегда заботишься о репутации Своих преданных, и потому сейчас Ты появился в моем доме, чтобы выполнить Свое обещание и распространить среди людей истинное знание.
Sloka 30:
Kardama Muni řekl: Můj milý Pane, který neustále zvyšuješ vážnost Svých oddaných, sestoupil jsi do mého domu, abys splnil Své slovo a šířil skutečné poznání.
ТЕКСТ 31:
О мой Господь, у Тебя нет материальной формы, и тем не менее Ты обладаешь бесчисленными формами. Они являются Твоими подлинными трансцендентными формами, которые несут радость Твоим преданным.
Sloka 31:
Můj milý Pane, přestože nemáš žádnou hmotnou podobu, máš nespočetně mnoho podob, které jsou skutečné a transcendentální a těší Tvé oddané.
ТЕКСТ 32:
О мой Господь, Твои лотосные стопы неизменно достойны того, чтобы к ним склонялись великие мудрецы, стремящиеся постичь Абсолютную Истину. Ты — средоточие всех богатств и отрешенности, трансцендентной славы, знания, силы и красоты, поэтому я тоже припадаю к Твоим лотосным стопам.
Sloka 32:
Můj milý Pane, Tvé lotosové nohy jsou útočištěm, které si vždy zaslouží uctivé poklony od všech velkých mudrců, jež chtějí pochopit Absolutní Pravdu. Jsi úplný v bohatství, odříkání, transcendentální slávě, poznání, síle a kráse, a proto se odevzdávám Tvým lotosovým nohám.
ТЕКСТ 33:
Я предаюсь Верховной Личности Бога, Господу, независимому в Своем могуществе и трансцендентному, который воплотился в образе Капилы; я предаюсь Ему — Верховной Личности, повелителю совокупной материи и всесильному времени, всеведущему Господу, который хранит все вселенные, находящиеся под властью трех гун материальной природы, и вбирает в Себя материальный космос после его уничтожения.
Sloka 33:
Odevzdávám se Nejvyššímu Pánu, který sestoupil v podobě Kapily, je nezávisle mocný a transcendentální, je Nejvyšší Osobou a Pánem veškeré hmoty a času, je všeho si vědomým udržovatelem všech vesmírů ovládaných třemi kvalitami hmotné přírody a pohlcuje hmotné projevy po jejich zničení.
ТЕКСТ 34:
Сегодня я решил обратиться к Тебе, Господу всех живых существ, с просьбой. Поскольку Ты освободил меня от всех обязательств по отношению к отцу и все мои желания исполнились, я хочу стать нищим странником. Отрекшись от семейной жизни, я буду странствовать по свету, ни о чем не скорбя и всегда думая о Тебе в глубине сердца.
Sloka 34:
Dnes Tě chci o něco požádat, ó Pane všech živých bytostí. Jelikož jsi mě zbavil dluhů k mému otci a splnil všechny mé touhy, chci vstoupit do stavu potulného mnicha. Přeji si odejít z rodinného života, toulat se bez nářku a v srdci neustále myslet na Tebe.
ТЕКСТ 35:
Личность Бога, Капила, сказал: Любое слово, сказанное Мной или запечатленное на страницах священных писаний, является законом для всех людей, живущих в материальном мире. О Муни, некогда Я пообещал стать твоим сыном, и теперь Я сошел на землю, чтобы исполнить Свое обещание.
Sloka 35:
Osobnost Božství Kapila řekl: Vše, co říkám, ať už přímo nebo v písmech, je pro lidi světa po všech stránkách autoritativní. Ó Muni, protože jsem ti předtím řekl, že se stanu tvým synem, sestoupil jsem, abych tuto pravdu naplnil.
ТЕКСТ 36:
Я пришел в этот мир для того, чтобы открыть людям философию санкхьи, которая по мнению тех, кто стремится избавиться от ненужных материальных желаний, играет очень важную роль в процессе духовного самоосознания.
Sloka 36:
Mé zjevení v tomto světě má zvláště za účel vysvětlit filozofii sāṅkhyi, které si pro seberealizaci vysoce cení ti, kdo se chtějí osvobodit ze zapletení způsobeného zbytečnými hmotnými touhami.
ТЕКСТ 37:
Этот труднопостижимый путь самоосознания с течением времени был забыт людьми. Знай же, что Я воплотился как Капила, чтобы снова изложить эту философию и объяснить ее людям.
Sloka 37:
Tato cesta seberealizace, kterou je obtížné pochopit, byla v průběhu času ztracena. Prosím věz, že jsem přijal toto tělo Kapily, abych tuto filozofii znovu vysvětlil a zavedl do lidské společnosti.
ТЕКСТ 38:
А теперь, получив от Меня разрешение, иди, куда пожелаешь, и посвящай отныне все свои действия Мне. Поклоняйся Мне, и, одолев неодолимую смерть, ты обретешь вечную жизнь.
Sloka 38:
Nyní s Mým svolením jdi, jak si přeješ, a odevzdej Mi všechny své činnosti. Uctívej Mě, abys získal věčný život, a tak překonáš nepřekonatelnou smrt.
ТЕКСТ 39:
Твой разум даст тебе возможность постоянно созерцать в своем сердце Меня — высшую лучезарную душу, живущую в сердцах всех живых существ. Так ты обретешь вечную жизнь и избавишься от скорби и страха.
Sloka 39:
Pomocí svého intelektu Mě vždy uvidíš ve svém srdci jako nejvyšší samostatně zářící duši, jež sídlí v srdcích všech živých bytostí. Tak dosáhneš věčného života, který je prostý jakéhokoliv nářku a strachu.
ТЕКСТ 40:
Я также дам это возвышенное знание, открывающее двери в духовную жизнь, Своей матери, чтобы она тоже смогла достичь совершенства и, осознав себя, избавиться от всех последствий кармической деятельности. А избавившись от них, она освободится от всех материальных страхов.
Sloka 40:
Toto vznešené poznání, které je bránou do duchovního života, vysvětlím také Své matce, aby i ona mohla dosáhnout dokonalosti a seberealizace, ukončující všechny reakce plodonosných činností. Tak se i ona zbaví všeho hmotného strachu.
ТЕКСТ 41:
Шри Майтрея сказал: Выслушав своего сына Капилу, Кардама Муни, прародитель человечества, обошел вокруг Него и со спокойным сердцем отправился в лес.
Sloka 41:
Śrī Maitreya řekl: Kardama Muni, praotec lidské společnosti, obešel svého syna Kapilu, který k němu takto promluvil, a s uklidněnou myslí se okamžitě odebral do lesa.
ТЕКСТ 42:
Мудрец Кардама дал обет молчания, чтобы все свое время посвятить размышлениям о Верховной Личности Бога и обрести в Нем свое прибежище. В одиночестве он странствовал по свету, ведя жизнь санньяси и обходясь без огня и крова.
Sloka 42:
Mudrc Kardama složil slib mlčení, aby mohl myslet na Nejvyšší Osobnost Božství a přijmout útočiště jedině u Pána. Bez jakékoliv společnosti cestoval po Zemi jako sannyāsī a neudržoval ani oheň, ani střechu nad hlavou.
ТЕКСТ 43:
Кардама Муни сосредоточил ум на Верховной Личности Бога, Парабрахмане, который выше всех причин и следствий этого мира, творце трех гун материальной природы, который Сам не подвержен их влиянию и постичь которого можно только в процессе безраздельного преданного служения.
Sloka 43:
Upnul svoji mysl na Parabrahman, Nejvyššího Pána, který je nad příčinou a důsledkem, projevuje tři kvality hmotné přírody, ale je nad těmito třemi kvalitami, a může být vnímán jedině prostřednictvím věrné oddané služby.
ТЕКСТ 44:
Так постепенно он избавился от влияния ложного эго, которое заставляет живое существо отождествлять себя с материей, и освободился от материальных привязанностей. Невозмутимый и умиротворенный, одинаково благосклонный ко всем живым существам и безразличный к двойственности этого мира, он обрел способность видеть свое истинное «я». Его ум был обращен внутрь и безмятежен, как океан в безветренную погоду.
Sloka 44:
Postupně se tak zbavil falešného pocitu hmotné totožnosti a hmotné připoutanosti. Nezneklidněný, stejný ke každému a oproštěný od dualit, dokázal také skutečně vidět sebe samotného. Jeho mysl byla obrácena dovnitř a dokonale klidná jako oceán nerozbouřený vlnami.
ТЕКСТ 45:
Так он освободился из плена обусловленной жизни и обрел себя в трансцендентном преданном служении Личности Бога, Ва̄судеве, всеведущей Сверхдуше, которая пребывает в сердце каждого живого существа.
Sloka 45:
Dosáhl osvobození z podmíněného života a realizoval se v transcendentální oddané službě Osobnosti Božství, Vāsudevovi, vševědoucí Nadduši každého.
ТЕКСТ 46:
Он увидел, что Верховный Господь пребывает в сердце каждого живого существа и все живые существа находятся в Нем, ибо Он — Сверхдуша всего сущего.
Sloka 46:
Začal vidět, že Nejvyšší Osobnost Božství sídlí v srdci každého a že existence každého spočívá na Pánu, neboť On je Nadduší všech.
ТЕКСТ 47:
Занимаясь неоскверненным преданным служением, Кардама Муни избавился от ненависти и желаний, научился одинаково относиться ко всем живым существам и в конце концов вышел на прямой путь, ведущий домой, к Богу.
Sloka 47:
Kardama Muni se zbavil veškeré nenávisti a touhy. Díky své neznečištěné oddané službě se choval ke každému stejně a nakonec dosáhl cesty zpátky k Bohu.