Skip to main content

ТЕКСТ 31

Sloka 31

Текст

Verš

tāny eva te ’bhirūpāṇi
rūpāṇi bhagavaṁs tava
yāni yāni ca rocante
sva-janānām arūpiṇaḥ
tāny eva te ’bhirūpāṇi
rūpāṇi bhagavaṁs tava
yāni yāni ca rocante
sva-janānām arūpiṇaḥ

Пословный перевод

Synonyma

та̄ни — эти; эва — действительно; те — Твои; абхирӯпа̄н̣и — подобающие; рӯпа̄н̣и — формы; бхагаван — о Господь; тава — Твои; йа̄ни йа̄ни — какие бы ни; ча — и; рочанте — радуют; сва-джана̄на̄м — Твоих преданных; арӯпин̣ах̣ — того, кто не имеет материальной формы.

tāni — ty; eva — skutečně; te — Tvé; abhirūpāṇi — vhodné; rūpāṇi — podoby; bhagavan — ó Pane; tava — Tvé; yāni yāni — kterékoliv; ca — a; rocante — těší; sva-janānām — Tvé oddané; arūpiṇaḥ — toho, který nemá hmotnou podobu.

Перевод

Překlad

О мой Господь, у Тебя нет материальной формы, и тем не менее Ты обладаешь бесчисленными формами. Они являются Твоими подлинными трансцендентными формами, которые несут радость Твоим преданным.

Můj milý Pane, přestože nemáš žádnou hmotnou podobu, máš nespočetně mnoho podob, které jsou skutečné a transcendentální a těší Tvé oddané.

Комментарий

Význam

«Брахма-самхита» называет Господа единой Абсолютной Истиной; Он один, но у Него бесконечное множество форм (ананта). Адваитам ачйутам ана̄дим ананта-рӯпам. Являясь изначальной формой, Господь вместе с тем обладает бесчисленным множеством форм. Все многочисленные формы Господа трансцендентны, и Он являет их, исполняя желания Своих многочисленных преданных. Так, Хануман, великий преданный Господа Рамачандры, однажды сказал: «Я знаю, что Нараяна, супруг Лакшми, и Рама, муж Ситы, — одна и та же личность. Мне известно, что между Лакшми и Ситой нет никакой разницы, и тем не менее я люблю Господа Раму как никого другого». Другие преданные поклоняются изначальной форме Господа — Кришне. Говоря «Кришна», мы имеем в виду все формы Господа — не только Кришну, но и Раму, Нрисимху, Вараху, Нараяну и других. Все многообразные трансцендентные формы Господа существуют одновременно. Об этом также говорится в «Брахма-самхите»: ра̄ма̄ди-мӯртишу... на̄на̄вата̄рам. Господь уже существует в бесконечном многообразии форм, но ни одна из них не является материальной. Шридхара Свами поясняет, что арӯпин̣ах̣, «лишенный формы», означает «не имеющий материальной формы». Господь, безусловно, имеет форму, иначе здесь не было бы сказано: та̄нй эва те ’бхирӯпа̄н̣и бхагавам̇с тава — «Ты обладаешь формами, но все они не материальны. У Тебя нет материальной формы, но есть великое множество духовных, трансцендентных форм». Философы-майявади не способны постичь трансцендентную природу Господа. Потеряв надежду на это, они объявляют Верховного Господа безличным. Однако это не соответствует истине; там, где есть форма, всегда существует и личность. В ведических писаниях Господа снова и снова называют пурушей, что значит «изначальная форма, изначальный наслаждающийся». Таким образом, Господь не имеет материальной формы, но, идя навстречу желаниям разных преданных, Он одновременно проявляет Себя в великом множестве форм, таких, как Рама, Нрисимха, Вараха, Нараяна и Мукунда. У Господа тысячи и тысячи форм, но все они являются вишну-таттвой, Кришной.

V Brahma-saṁhitě je řečeno, že Pán je jeden Absolutní, ale má ananta (nespočetně mnoho) podob. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam. Pán je původní podoba, ale zároveň má mnoho různých podob. Tyto různé podoby transcendentálně projevuje podle vkusu Svých mnoha různých oddaných. Hanumān, velký oddaný Pána Rāmacandry, jednou řekl, že ví, že Nārāyaṇa, manžel Lakṣmī, a Rāma, manžel Sīty, jsou jedna a tatáž Osoba a že Lakṣmī a Sītā se od sebe neliší, ale pokud jde o něj, on má rád podobu Pána Rāmy. Stejně tak někteří oddaní uctívají původní podobu Kṛṣṇy. Když říkáme “Kṛṣṇa”, máme na mysli všechny podoby Pána — nejen Kṛṣṇu, ale i Rāmu, Nṛsiṁhu, Varāhu, Nārāyaṇa atd. Rozmanité transcendentální podoby existují zároveň. To je také řečeno v Brahma-saṁhitě: rāmādi-mūrtiṣu ... nānāvatāram. Pán vždy existuje v mnoha různých podobách, ale žádná z nich není hmotná. Śrīdhara Svāmī ve svém komentáři uvedl, že arūpiṇaḥ, “bez podoby”, znamená “bez hmotné podoby”. Tāny eva te 'bhirūpāṇi rūpāṇi bhagavaṁs tava—“Máš Své podoby, ale nejsou hmotné. Z hmotného pohledu nemáš žádnou podobu, ale na duchovní, transcendentální úrovni máš mnoho podob.” Pán má Svou podobu, neboť jak jinak by toto zde mohlo stát? Māyāvādští filozofové tyto transcendentální podoby Pána nechápou, a jelikož jsou zklamaní, říkají, že Nejvyšší Pán je neosobní. To ale není pravda — každá podoba se pojí s nějakou osobou. Na mnoha místech ve védské literatuře je Pán ozačen jako puruṣa, což znamená “původní podoba, původní poživatel”. Závěr je, že Pán nemá žádnou hmotnou podobu, a přesto podle zálib Svých různých oddaných zároveň existuje v mnoha podobách, jako Rāma, Nṛsiṁha, Varāha, Nārāyaṇa a Mukunda. Existuje mnoho tisíc takových podob, ale všechny jsou viṣṇu-tattva, Kṛṣṇa.