Skip to main content

KAPITOLA ŠESTÁ

Polobozi a démoni vyhlašují příměří

Tato kapitola popisuje, jak se Pán, Nejvyšší Osobnost Božství, zjevil před polobohy, kteří se k Němu modlili. Na Jeho radu uzavřeli polobozi s démony příměří, aby společným stloukáním získali z moře nektar.

Pán Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu byl s polobohy velice spokojen díky modlitbám, které Mu věnovali v minulé kapitole, a proto se před nimi zjevil. Polobozi téměř oslepli z transcendentální záře Jeho těla. Zpočátku proto neviděli z Jeho těla ani část. Když však Brahmā po čase Pána uviděl, společně s Pánem Śivou Mu začal přednášet modlitby.

Pán Brahmā řekl: “Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je věčný, neboť nepodléhá zrození a smrti. Nemá žádné hmotné vlastnosti, ale zároveň je oceánem nekonečných příznivých vlastností. Je subtilnější než ta nejjemnější věc, je neviditelný a Jeho podoba je nepochopitelná. Je hoden uctívání všech polobohů. Nespočetné vesmíry spočívají v Něm, a proto Ho od nich nedělí čas, prostor ani okolnosti. Je vládcem všech a je pradhānou. I když je počátkem, středem i koncem hmotného stvoření, nevztahuje se na Něj pojetí panteismu, které vymysleli māyāvādští filozofové. Nejvyšší Osobnost Božství ovládá celý hmotný projev prostřednictvím svého podřízeného zástupce, vnější energie. Díky svému nepochopitelnému transcendentálnímu postavení je vždy vládcem hmotné energie. Nejvyšší Pán je ve svých různých podobách neustále přítomný dokonce i v tomto hmotném světě, ale hmotné kvality se Ho nemohou ani dotknout. Jeho postavení lze pochopit jedině z Jeho pokynů, které dává například Bhagavad-gītā.” V Bhagavad-gītě (10.10) je uvedeno: dadāmi buddhi-yogaṁ tam. Buddhi- yoga znamená bhakti-yoga. Nejvyššího Pána lze pochopit jedině procesem bhakti-yogy.

Modlitby Pána Śivy a Pána Brahmy Nejvyššího Pána potěšily, a proto dal všem polobohům náležité pokyny. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který je známý jako Ajita neboli Nepřemožitelný, poradil polobohům, aby nabídli démonům mír s tím, že jakmile uzavřou příměří, budou schopni společně stloukat oceán mléka. Provazem nechť je největší z hadů zvaný Vāsuki a tloukem hora Mandara. Stloukáním vznikne také jed, ale nebude třeba se ho bát, neboť se o něj postará Pán Śiva. Vznikne ještě mnoho jiných přitažlivých věcí, ale Pán varoval polobohy, aby se jimi nenechali zlákat. Rovněž se polobozi neměli hněvat, kdyby nastaly nějaké potíže. Poté, co dal polobohům tyto rady, Pán zmizel ze scény.

Polobozi na pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství uzavřeli s Mahārājem Balim, králem démonů, mír. Poté démoni i polobozi uchopili horu Mandara a vydali se s ní k oceánu. Tíha hory je však unavila a někteří dokonce zemřeli. Tehdy se tam na svém přepravci Garuḍovi zjevil Nejvyšší Pán Viṣṇu a svou milostí je přivedl zpátky k životu. Potom jednou svojí rukou horu zvedl a umístil ji na Garuḍova záda. Sám na ni usedl a nechal se Garuḍou odnést k moři, na místo stloukání. Potom Garuḍu požádal, aby ono místo opustil, protože v jeho přítomnosti se tam nemohl objevit Vāsuki.

Sloka 1:
Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó králi Parīkṣite! Nejvyšší Pán Hari, Osobnost Božství, takto uctívaný modlitbami polobohů a Pána Brahmy, se před nimi zjevil. Jeho tělo zářilo, jako kdyby vyšly tisíce sluncí najednou.
Sloka 2:
Pánova záře oslepila zraky všech polobohů. Neviděli nebe, světové strany, zemi ani sami sebe, natožpak Pána, který stál před nimi.
Sloka 3-7:
Pán Brahmā společně s Pánem Śivou viděli křišťálově jasnou osobní krásu Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jehož načernalá barva pleti připomíná drahokam marakata, jehož oči jsou načervenalé jako nitro lotosu, jenž nosí šaty žluté jako roztavené zlato a jehož celé tělo je přitažlivě ozdobené. Viděli Jeho nádherný, usmívající se lotosový obličej, korunovaný helmicí posázenou cennými drahokamy. Pán má přitažlivé obočí a Jeho tváře zdobí náušnice. Pán Brahmā a Pán Śiva viděli pás kolem Jeho boků, náramky na Jeho rukách, náhrdelník na Jeho hrudi a zvonky na kotnících. Pán je ozdoben girlandami z květů, na krku má pověšen drahokam Kaustubha a nosí s sebou bohyni štěstí a své osobní zbraně, jako je disk a kyj. Když tedy Pán Brahmā, Pán Śiva a ostatní polobozi viděli Pánovu podobu, všichni okamžitě padli obličejem k zemi, aby Mu tak složili poklony.
Sloka 8:
Pán Brahmā řekl: I když se nikdy nerodíš, bez ustání přicházíš a odcházíš jako inkarnace. Nejsi nikdy dotčen hmotnými kvalitami a jsi útočištěm transcendentální blaženosti, která je jako oceán. Existuješ věčně ve své transcendentální podobě a jsi nejjemnější ze všeho nanejvýš subtilního. S úctou se Ti proto klaníme, ó Nejvyšší, jehož existence je nepochopitelná.
Sloka 9:
Ó nejlepší z osob, nejvyšší vládce, ti, kdo si skutečně přejí nejvyšší dobro, uctívají Tvoji podobu podle védských Tanter. Všechny tři světy vidíme v Tobě, můj Pane.
Sloka 10:
Můj milý Pane, který jsi vždy zcela nezávislý, celý tento vesmírný projev vzniká z Tebe, spočívá na Tobě a končí v Tobě. Jsi počátkem, trváním a koncem všeho, tak jako země, která tvoří hliněnou nádobu, na které tato nádoba stojí a do níž se nakonec po rozbití vrací.
Sloka 11:
Ó Nejvyšší, jsi plně nezávislý a nevyžaduješ pomoc druhých. Pomocí své vlastní energie vytváříš tento vesmírný projev a vstupuješ do něj. Ti, kteří dosáhli pokročilého vědomí Kṛṣṇy, kteří již mají úplné poznání autoritativních śāster a jsou praktikováním bhakti-yogy zbaveni všeho hmotného znečištění, mohou s jasnou myslí vidět, že i když existuješ v proměnách hmotných kvalit, Tvá existence je těmito kvalitami nedotčená.
Sloka 12:
Tak jako lze získat oheň ze dřeva, mléko z kravského vemene, obilniny a vodu ze země a prospívající živobytí z průmyslového podnikání, lze také praktikováním bhakti-yogy získat dokonce i v hmotném světě Tvoji přízeň nebo se na Tebe moudře obrátit. Všichni zbožní lidé to potvrzují.
Sloka 13:
Sloni sužovaní lesním požárem jsou velice šťastní, když dostanou vodu z Gangy. Ó můj Pane, z jehož pupku vyrůstá lotosový květ, my jsme také transcendentálně šťastní, když ses nám teď zjevil. Tím, že vidíme Tebe, jehož jsme si velice dlouho přáli vidět, jsme dosáhli konečného životního cíle.
Sloka 14:
Můj Pane, my, nejrůznější polobozi, správci tohoto vesmíru, jsme přišli k Tvým lotosovým nohám. Prosím splň záměr, kvůli kterému přicházíme. Jsi svědkem všeho, uvnitř i vně. Nic Ti není neznámé, a proto je zbytečné, abychom Tě znovu o čemkoliv informovali.
Sloka 15:
Já (Pán Brahmā), Pán Śiva a všichni polobozi v doprovodu Prajāpatiů, jako je Dakṣa, nejsme nic než jiskry zářící díky Tobě, který jsi původním ohněm. Jelikož jsme Tvé částečky, jak můžeme vědět, co je pro nás dobré? Ó Nejvyšší Pane, dej nám prosím prostředek vysvobození vhodný pro brāhmaṇy a polobohy.
Sloka 16:
Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Když Pán vyslechl modlitby polobohů vedených Pánem Brahmou, pochopil, proč se na Něho obrátili. Hlasem hlubokým jako hřmění mraků proto odpověděl polobohům, kteří tam soustředěně stáli se sepjatýma rukama.
Sloka 17:
I když byl Nejvyšší Pán, Osobnost Božství a vládce polobohů, schopen vykonat činnosti polobohů sám, chtěl si užívat zábav při stloukání oceánu. Proto promluvil následovně.
Sloka 18:
Nejvyšší Pán pravil: Ó Pane Brahmo, Pane Śivo a ostatní polobozi, slyšte Mě prosím s napjatou pozorností, neboť to, co řeknu, bude zdrojem štěstí pro vás pro všechny.
Sloka 19:
Dokud se vám nebude dařit lépe, měli byste uzavřít příměří s démony a asury, kterým teď přeje čas.
Sloka 20:
Ó polobozi, naplnění vlastních zájmů je natolik důležité, že někdy je dokonce třeba i uzavřít příměří s nepřítelem. Kvůli vlastnímu zájmu se někdy musí jednat podle logiky hada a myši.
Sloka 21:
Okamžitě začněte usilovat o vytvoření nektaru, jehož se může umírající napít, a stát se nesmrtelným.
Sloka 22-23:
Ó polobozi, naházejte do oceánu mléka různé druhy rostlin, travin, popínavých rostlin a léčivých bylin. Pak učiňte horu Mandara tloukem a Vāsukiho provazem a s Mojí pomocí stloukejte oceán mléka, aniž byste se nechali čímkoliv rozptýlit. Démoni budou zaměstnáni těžkou dřinou, ale vy, polobozi, získáte skutečný výsledek — nektar vytvořený z oceánu.
Sloka 24:
Moji milí polobozi, všeho lze dosáhnout trpělivostí a klidem, ale ten, kdo je rozrušený zlobou, svého cíle nedosáhne. Proto souhlaste se vším, co budou démoni požadovat.
Sloka 25:
Z oceánu mléka vznikne jed zvaný kālakūṭa, ale toho byste se neměli bát. Také byste neměli být chamtiví a dychtit po různých výtvorech, které vzniknou stloukáním oceánu, a neměli byste se hněvat.
Sloka 26:
Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó králi Parīkṣite, poté, co polobohům takto poradil, Nejvyšší Pán, který je nezávislý a nejlepší ze všech živých bytostí, zmizel.
Sloka 27:
Poté Pán Brahmā a Pán Śiva složili Pánu uctivé poklony a vrátili se do svých sídel. Všichni ostatní polobozi šli za Mahārājem Balim.
Sloka 28:
Mahārāja Bali, nejslavnější král démonů, dobře věděl, kdy se má uzavírat mír a kdy bojovat. Ačkoliv jeho velitelé byli vzrušení a chystali se polobohy zabít, zakázal jim to, když viděl, že k němu nepřicházejí v bojovné náladě.
Sloka 29:
Polobozi přišli až k Balimu Mahārājovi, synovi Virocana, a usedli blízko něho. Bali Mahārāja byl pod ochranou démonských velitelů a oplýval vším bohatstvím, neboť dobyl celý vesmír.
Sloka 30:
Poté, co Pán Indra, král polobohů, který byl nanejvýš inteligentní, potěšil Baliho Mahārāje vybranými slovy, zdvořile představil všechny návrhy, které vyslechl od Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána Viṣṇua.
Sloka 31:
Bali Mahārāja a jeho pomocníci v čele se Śambarou a Ariṣṭanemim, jakož i všichni ostatní obyvatelé Tripury okamžitě přijali návrhy, které král Indra předložil.
Sloka 32:
Ó Mahārāji Parīkṣite, pokořiteli nepřátel, polobozi a démoni pak uzavřeli příměří a s velkým elánem se připravili vyrobit nektar podle návrhu Pána Indry.
Sloka 33:
Poté démoni a polobozi, kteří byli všichni velice mocní a měli dlouhé, silné paže, s velkým úsilím vyvrátili horu Mandara a s hlasitým řevem ji nesli k oceánu mléka.
Sloka 34:
Krále Indru, Mahārāje Baliho a ostatní polobohy a démony přenášení velké hory na tak velkou vzdálenost unavilo. Nebyli schopni dále pokračovat, a proto ji nechali na cestě.
Sloka 35:
Hora zvaná Mandara, která je ze zlata, a tudíž nesmírně těžká, spadla a rozdrtila mnoho polobohů a démonů.
Sloka 36:
Polobozi a démoni byli zoufalí a měli polámané paže, stehna a bedra. Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, jenž ví vše, se tam proto zjevil na svém přepravci Garuḍovi.
Sloka 37:
Když Pán viděl, že většina démonů a polobohů byla rozmačkána spadlou horou, pohlédl na ně a přivedl je zpátky k životu. Tak je přešel zármutek a neměli dokonce ani pohmožděná těla.
Sloka 38:
Pán jednou rukou zvedl bez sebemenších potíží horu a položil ji na Garudova záda. Sám potom usedl na Garuḍu a obklopen polobohy a démony vydal se k oceánu mléka.
Sloka 39:
Poté Garuḍa, král ptáků, sňal horu Mandara ze svých beder a položil ji poblíž vody. Na žádost Pána pak ono místo opustil.