Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.9.40

Verš

tri-bhuvanātma-bhavana trivikrama tri-nayana tri-loka-manoharānubhāva tavaiva vibhūtayo ditija-danujādayaś cāpi teṣām upakrama-samayo ’yam iti svātma-māyayā sura-nara-mṛga-miśrita-jalacarākṛtibhir yathāparādhaṁ daṇḍaṁ daṇḍa-dhara dadhartha evam enam api bhagavañ jahi tvāṣṭram uta yadi manyase.

Synonyma

tri-bhuvana-ātma-bhavana — ó Pane, jsi útočištěm tří světů, protože jsi jejich Nadduší; tri-vikrama — ó Pane, Jenž přijímáš podobu Vāmany, Tvá moc a bohatství jsou přítomné ve všech třech světech; tri-nayana — ó udržovateli a pozorovateli tří světů; tri-loka-manohara-anubhāva — ó Ty, Jenž jsi vnímán jako nejkrásnější osoba ve třech světech; tava — Tvé; eva — jistě; vibhūtayaḥ — expanze energie; diti-ja-danu-ja-ādayaḥ — démonští synové Diti a Dānavové, další démoni; ca — a; api — také (lidské bytosti); teṣām — jich všech; upakrama-samayaḥ — doba jednání; ayam — toto; iti — takto; sva-ātma-māyayā — působením Své vlastní energie; sura-nara-mṛga-miśrita-jalacara-ākṛtibhiḥ — s různými podobami, jako jsou podoby polobohů, lidských bytostí, zvířat, kombinací a vodních živočichů (inkarnace Vāmany, Pána Rāmacandry, Kṛṣṇy, Varāhy, Hayagrīvy, Nṛsiṁhy, Matsyi a Kūrmy); yathā-aparādham — podle jejich přestupků; daṇḍam — potrestání; daṇḍa-dhara — ó nejvyšší vykonavateli trestu; dadhartha — udělil jsi; evam — takto; enam — tohoto (Vṛtrāsuru); api — také; bhagavan — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; jahi — zabij; tvāṣṭram — syna Tvaṣṭy; uta — vskutku; yadi manyase — považuješ-li to za vhodné.

Překlad

Ó Pane, ó zosobnění tří světů, otče tří světů! Ó sílo tří světů v podobě inkarnace Vāmany! Ó tříoká podobo Nṛsiṁhadeva! Ó nejkrásnější osobo ve třech světech! Vše a všichni, včetně lidských bytostí a dokonce i démonských Daityů a Dānavů, jsou pouze expanze Tvé energie. Ó svrchovaně mocný, jakmile démoni nabydou veliké moci, vždy se zjevíš ve Svých podobách různých inkarnací, abys je potrestal. Zjevuješ se jako Pán Vāmanadeva, Pán Rāma a Pán Kṛṣṇa. Někdy se zjevuješ jako zvíře (Pán Kanec), někdy jako smíšená inkarnace (Pán Nṛsiṁhadeva a Pán Hayagrīva) a někdy jako vodní živočich (Pán Ryba a Pán Želva). V těchto rozličných podobách vždy trestáš démony a Dānavy. Modlíme se proto, aby ses — pokud si to přeješ — dnes zjevil jako další inkarnace a zabil velkého démona Vṛtrāsuru.

Význam

Existují dva druhy oddaných, které se nazývají sakāma a akāma. Čistí oddaní jsou akāma, zatímco oddaní na vyšších planetárních soustavách — jako například polobozi — se nazývají sakāma, protože si ještě chtějí užívat hmotného bohatství. Za své zbožné činnosti se oddaní sakāma dostávají na vyšší planetární soustavy, ale v srdci stále ještě touží ovládat hmotné zdroje. Někdy je obtěžují démoni a Rākṣasové, ale Pán je tak laskavý, že se vždy objeví jako inkarnace a zachrání je. Jeho inkarnace jsou tak mocné, že například Pán Vāmanadeva pokryl dvěma kroky celý vesmír a neměl kam umístit Svůj třetí krok. Proto je známý jako Trivikrama — předvedl Svou moc tím, že pouhými třemi kroky vysvobodil celý vesmír.

Oddaní sakāma a akāma se liší v tom, že když se oddaní sakāma (jako jsou polobozi) dostanou do potíží, obracejí se na Nejvyššího Pána, aby jim pomohl, zatímco oddaní akāma Pána ani v největším nebezpečí neobtěžují kvůli hmotnému prospěchu. I když oddaný akāma trpí, usuzuje, že je to za jeho minulé bezbožné činnosti, a je ochotný nést jejich důsledky. Nikdy Pána neobtěžuje. Oddaní sakāma se ve svízelných situacích okamžitě modlí k Pánu; nicméně jsou považováni za zbožné, protože se pokládají za zcela závislé na Pánově milosti. Śrīmad-Bhāgavatam (10.14.8) uvádí:

tat te 'nukampāṁ susamīkṣamāṇo
bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam
hṛd-vāg-vapurbhir vidadhan namas te
jīveta yo mukti-pade sa dāya-bhāk

I když oddaní trpí, pouze se modlí a slouží s větším nadšením. Takto upevní své postavení v oddané službě a bezpochyby se kvalifikují pro návrat domů, zpátky k Bohu. Oddaní sakāma samozřejmě získají od Pána výsledky, které si přejí ve svých modlitbách, ale nejsou ihned způsobilí vrátit se k Bohu. Zde je třeba si povšimnout toho, že Pán Viṣṇu je ve Svých různých inkarnacích vždy ochráncem Svých oddaných. Śrīla Madhvācārya říká: vividhaṁ bhāva-pātratvāt sarve viṣṇor vibhūtayaḥ. Kṛṣṇa je původní Osobnost Božství (kṛṣṇas tu bhagavān svayam). Všechny ostatní inkarnace pocházejí z Pána Viṣṇua.