Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.9.39

Verš

atha ha vāva tava mahimāmṛta-rasa-samudra-vipruṣā sakṛd avalīḍhayā sva-manasi niṣyandamānānavarata-sukhena vismārita-dṛṣṭa-śruta-viṣaya-sukha-leśābhāsāḥ parama-bhāgavatā ekāntino bhagavati sarva-bhūta-priya-suhṛdi sarvātmani nitarāṁ nirantaraṁ nirvṛta-manasaḥ katham u ha vā ete madhumathana punaḥ svārtha-kuśalā hy ātma-priya-suhṛdaḥ sādhavas tvac-caraṇāmbujānusevāṁ visṛjanti na yatra punar ayaṁ saṁsāra-paryāvartaḥ.

Synonyma

atha ha — proto; vāva — vskutku; tava — Tvé; mahima — slávy; amṛta — nektaru; rasa — chutě; samudra — oceánu; vipruṣā — kapkou; sakṛt — jen jednou; avalīḍhayā — ochutnal; sva-manasi — v jeho mysli; niṣyandamāna — tekoucí; anavarata — neustále; sukhena — díky transcendentální blaženosti; vismārita — zapomenuté; dṛṣṭa — z hmotného pohledu; śruta — a zvuku; viṣaya-sukha — hmotného štěstí; leśa-ābhāsāḥ — matný odlesk nepatrné části; parama-bhāgavatāḥ — velcí, vznešení oddaní; ekāntinaḥ — kteří mají víru pouze v Nejvyššího Pána a nic jiného; bhagavati — v Nejvyšší Osobnost Božství; sarva-bhūta — všem živým bytostem; priya — který je nanejvýš drahý; suhṛdi — přítel; sarva-ātmani — Nadduše všech; nitarām — zcela; nirantaram — neustále; nirvṛta — se štěstím; manasaḥ — ti, jejichž mysli; katham — jak; u ha — potom; — nebo; ete — tito; madhu-mathana — ó hubiteli démona Madhua; punaḥ — znovu; sva-artha-kuśalāḥ — kteří jsou zkušení co se týče dosažení životního zájmu; hi — vskutku; ātma-priya-suhṛdaḥ — kteří Tě přijali jako Nadduši, nejdražšího milence a přítele; sādhavaḥ — oddaní; tvat-caraṇa-ambuja-anusevām — služby Tvým lotosovým nohám; visṛjanti — mohou se vzdát; na — ne; yatra — kde; punaḥ — znovu; ayam — tento; saṁsāra-paryāvartaḥ — koloběh zrození a smrti v hmotném světě.

Překlad

Ó hubiteli démona Madhua, proto v mysli těch, kteří byť jen jednou ochutnali pouhou kapku nektaru z oceánu Tvé slávy, proudí neustálá transcendentální blaženost. Takoví vznešení oddaní zapomínají na nepatrný odraz takzvaného hmotného štěstí, vytvořený hmotným zrakem a sluchem. Tito oddaní, oproštění od všech tužeb, jsou skutečnými přáteli všech živých bytostí. Jsou zkušení v dosažení skutečného cíle života, neboť odevzdávají své mysli Tobě a vychutnávají transcendentální blaženost. Ó Pane, Ty jsi duší a drahým přítelem těchto oddaných, kteří se nikdy nemusí vrátit do hmotného světa. Jak by se mohli vzdát oddané službě Tobě?

Význam

Zatímco neoddaní kvůli svému mizivému poznání a sklonům ke spekulaci nemohou pochopit skutečnou povahu Pána, oddaný, který jednou ochutnal nektar z Pánových lotosových nohou, může realizovat, jakou transcendentální blaženost skýtá oddaná služba Pánu. Oddaný ví, že slouží-li Pánu, slouží tím každému. Proto jsou oddaní skuteční přátelé všech živých bytostí. Jedině čistý oddaný může kázat slávu Pána ve prospěch všech podmíněných duší.