Skip to main content

KAPITOLA DEVÁTÁ

Zjevení démona Vṛtrāsury

V této kapitole je popsáno, jak nebeský král Indra zabil Viśvarūpu a Viśvarūpův otec proto vykonal yajñu s cílem zabít Indru. Když z této yajñi vzešel Vṛtrāsura, polobozi ve strachu vyhledali útočiště u Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a oslavovali Ho.

Jelikož Viśvarūpa cítil náklonnost k démonům, tajně jim dodával zbytky yajñi. Když se o tom dozvěděl Indra, tak Viśvarūpu sťal, ale později svého činu litoval, neboť Viśvarūpa byl brāhmaṇa. Přestože byl Indra schopen neutralizovat reakce za zabití brāhmaṇy, neučinil tak; naopak je přijal. Později tyto reakce rozdělil mezi zemi, vodu, stromy a všechny ženy. Jelikož země přijala jednu čtvrtinu hříšných reakcí, její část se změnila v poušť. Stromy dostaly také jednu čtvrtinu hříšných reakcí, a proto produkují šťávu, kterou je zakázáno pít. Ženy jsou kvůli tomu, že přijaly jednu čtvrtinu hříšných reakcí, během menstruačního období nedotknutelné. A poslední čtvrtinu hříšných reakcí dostala voda — proto když se na ní objeví pěna, nelze ji k ničemu použít.

Po zabití Viśvarūpy vykonal jeho otec Tvaṣṭā oběť, aby zabil krále Indru. Při nesprávném přednesu však mantry dávají opačný výsledek—a to se stalo právě při Tvaṣṭově yajñi. Tvaṣṭā recitoval mantru, aby zvýšil počet nepřátel Indry, ale jelikož ji recitoval špatně, oběť vytvořila asuru jménem Vṛtrāsura, jehož Indra považoval za svého nepřítele. Když Vṛtrāsura vzešel z oběti, jeho lítá podoba naháněla hrůzu celému světu a jeho záře oslabila dokonce i moc polobohů. Polobozi, nenacházející jiný způsob ochrany, začali uctívat Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, poživatele všech výsledků oběti, Jenž je nejvyšší osobou v celém vesmíru. Všichni polobozi Ho uctívali, protože nakonec nikdo než On nedokáže ochránit živou bytost před strachem a nebezpečím. Když někdo místo uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství hledá útočiště u nějakého poloboha, je to jako kdyby se snažil překonat oceán tak, že se bude držet za ocas psa. Pes sice umí plavat, ale to neznamená, že budeme-li se držet jeho ocasu, přeplaveme oceán.

Nejvyšší Pán byl s polobohy spokojen a poradil jim, aby vyhledali Dadhīciho a požádali ho o kosti jeho vlastního těla. Bylo jisté, že Dadhīci jejich žádosti vyhoví a dá jim své kosti, s pomocí nichž bude možné zabít Vṛtrāsuru.

Verš

śrī-śuka uvāca
tasyāsan viśvarūpasya
śirāṁsi trīṇi bhārata
soma-pīthaṁ surā-pītham
annādam iti śuśruma

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; tasya — jeho; āsan — byly; viśvarūpasya — Viśvarūpy, kněze polobohů; śirāṁsi — hlavy; trīṇi — tři; bhārata — ó Mahārāji Parīkṣite; soma-pītham — používaná na pití nápoje soma; surā-pītham — používaná na pití vína; anna-adam — používaná na jedení; iti — takto; śuśruma — vyslechl jsem prostřednictvím systému paramparā.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Viśvarūpa, který byl zaměstnán jako kněz polobohů, měl tři hlavy. Jednu používal na pití nápoje zvaného soma-rasa, druhou na pití vína a třetí na jedení. Ó králi Parīkṣite, tak jsem to vyslechl od autorit.

Význam

Nebeské království, jeho krále a další obyvatele a jejich různé činnosti nemůžeme přímo vnímat, protože na nebeské planety nemáme přístup. I když moderní vědci vynalezli mnoho výkonných vesmírných lodí, nemohou se dostat ani na Měsíc, o jiných planetách nemluvě. Přímou zkušeností se nemůžeme dozvědět nic, co je mimo dosah lidského vnímání. Musíme naslouchat autoritám. Śukadeva Gosvāmī, velká osobnost, proto říká: “To, co ti popisuji, ó králi, jsem vyslechl z autoritativních zdrojů.” To je védský systém. Védské poznání se nazývá śruti, protože musí být přijato vyslechnutím od autorit. Je za hranicemi našeho iluzorního experimentálního poznání.

Verš

sa vai barhiṣi devebhyo
bhāgaṁ pratyakṣam uccakaiḥ
adadad yasya pitaro
devāḥ sapraśrayaṁ nṛpa

Synonyma

saḥ — on (Viśvarūpa); vai — vskutku; barhiṣi — do obětního ohně; devebhyaḥ — příslušným polobohům; bhāgam — náležitý podíl; pratyakṣam — viditelně; uccakaiḥ — hlasitým pronášením manter; adadat — nabízel; yasya — jehož; pitaraḥ — otcové; devāḥ — polobozi; sa-praśrayam — velice pokorně, vlídným hlasem; nṛpa — ó králi Parīkṣite.

Překlad

Ó Mahārāji Parīkṣite, polobozi byli Viśvarūpovi příbuzní z otcovy strany, a on proto před očima všech obětoval do ohně přečištěné máslo za pronášení manter, jako je “indrāya idaṁ svāhā” (“toto je určeno pro krále Indru”) a “idam agnaye” (“toto je pro poloboha ohně”). Hlasitě recitoval tyto mantry a každému z polobohů obětoval jeho příslušný podíl.

Verš

sa eva hi dadau bhāgaṁ
parokṣam asurān prati
yajamāno ’vahad bhāgaṁ
mātṛ-sneha-vaśānugaḥ

Synonyma

saḥ — on (Viśvarūpa); eva — vskutku; hi — jistě; dadau — nabízel; bhāgam — podíl; parokṣam — bez vědomí polobohů; asurān — démonům; prati — jim; yajamānaḥ — při vykonávání oběti; avahat — nabízel; bhāgam — podíl; mātṛ-sneha — láskou ke své matce; vaśa-anugaḥ — hnaný.

Překlad

I když nabízel přečištěné máslo do obětního ohně jménem polobohů, bez jejich vědomí nabízel obětiny také démonům, protože ti byli jeho příbuznými z matčiny strany.

Význam

Viśvarūpa cítil náklonnost k rodinám polobohů i démonů, a proto uspokojoval Nejvyššího Pána jménem obou dynastií. Když do ohně nabízel obětiny jménem asurů, činil tak tajně, aby o tom polobozi nevěděli.

Verš

tad deva-helanaṁ tasya
dharmālīkaṁ sureśvaraḥ
ālakṣya tarasā bhītas
tac-chīrṣāṇy acchinad ruṣā

Synonyma

tat — to; deva-helanam — přestupek vůči polobohům; tasya — jeho (Viśvarūpy); dharma-alīkam — podvádějící co se týče náboženských zásad (předstíral, že je knězem polobohů, ale tajně jednal rovněž jako kněz démonů); sura-īśvaraḥ — král polobohů; ālakṣya — sledoval; tarasā — rychle; bhītaḥ — s obavami (že démoni získají moc díky Viśvarūpovým požehnáním); tat — jeho (Viśvarūpovy); śīrṣāṇi — hlavy; acchinat — sťal; ruṣā — rozzuřeně.

Překlad

Jednou se však nebeský král Indra dozvěděl, že Viśvarūpa polobohy tajně podvádí, když nabízí obětiny jménem démonů. Měl velké obavy, že ho démoni porazí, a rozzuřeně sťal Viśvarūpovi jeho tři hlavy.

Verš

soma-pīthaṁ tu yat tasya
śira āsīt kapiñjalaḥ
kalaviṅkaḥ surā-pītham
annādaṁ yat sa tittiriḥ

Synonyma

soma-pītham — používaná na pití soma-rasy; tu — však; yat — která; tasya — jeho (Viśvarūpy); śiraḥ — hlava; āsīt — stala se; kapiñjalaḥ — koroptev druhu frankolín; kalaviṅkaḥ — vrabec; surā-pītham — používaná na pití vína; anna-adam — používaná na jedení; yat — která; saḥ — ta; tittiriḥ — obyčejná koroptev.

Překlad

Hlava, kterou Viśvarūpa používal na pití soma-rasy, se potom proměnila v kapiñjalu (frankolína, druh koroptve). Z hlavy, kterou používal na pití vína, se stal kalaviṅka (vrabec) a hlava používaná na jedení se proměnila v tittiri (obyčejnou koroptev).

Verš

brahma-hatyām añjalinā
jagrāha yad apīśvaraḥ
saṁvatsarānte tad aghaṁ
bhūtānāṁ sa viśuddhaye
bhūmy-ambu-druma-yoṣidbhyaś
caturdhā vyabhajad dhariḥ

Synonyma

brahma-hatyām — hříšná reakce za zabití brāhmaṇy; añjalinā — se sepjatýma rukama; jagrāha — přijal zodpovědnost za; yat api — ačkoliv; īśvaraḥ — velice mocný; saṁvatsara-ante — po roce; tat agham — tu hříšnou reakci; bhūtānām — hmotných prvků; saḥ — on; viśuddhaye — pro očištění; bhūmi — zemi; ambu — vodě; druma — stromům; yoṣidbhyaḥ — a ženám; caturdhā — na čtyři části; vyabhajat — rozdělil; hariḥ — král Indra.

Překlad

I když byl Indra tak mocný, že mohl hříšné reakce za zabití brāhmaṇy neutralizovat, kajícně se sepjatýma rukama břemeno těchto reakcí přijal. Jeden rok trpěl a poté, aby se očistil, rozdělil reakce za toto hříšné zabití mezi zemi, vodu, stromy a ženy.

Verš

bhūmis turīyaṁ jagrāha
khāta-pūra-vareṇa vai
īriṇaṁ brahma-hatyāyā
rūpaṁ bhūmau pradṛśyate

Synonyma

bhūmiḥ — země; turīyam — jednu čtvrtinu; jagrāha — přijala; khāta-pūra — zaplnění děr; vareṇa — kvůli požehnání; vai — vskutku; īriṇam — pouště; brahma-hatyāyāḥ — reakce za zabití brāhmaṇy; rūpam — podoba; bhūmau — na Zemi; pradṛśyate — je vidět.

Překlad

Indra dal zemi požehnání, že se díry v ní automaticky zaplní, a země za to na oplátku přijala jednu čtvrtinu hříšných reakcí za zabití brāhmaṇy. Kvůli těmto hříšným reakcím nacházíme na zemském povrchu mnoho pouští.

Význam

Pouště jsou projevem nemocného stavu země, a proto na nich nelze vykonávat žádné příznivé obřady. Ti, kdo mají předurčeno žít na poušti, sdílejí reakce za hřích zvaný brahma-hatyā, zabití brāhmaṇy.

Verš

turyaṁ cheda-viroheṇa
vareṇa jagṛhur drumāḥ
teṣāṁ niryāsa-rūpeṇa
brahma-hatyā pradṛśyate

Synonyma

turyam — jednu čtvrtinu; cheda — ačkoliv uříznuté; viroheṇa — znovu dorostou; vareṇa — kvůli požehnání; jagṛhuḥ — přijaly; drumāḥ — stromy; teṣām — jejich; niryāsa-rūpeṇa — tekutinou vytékající ze stromů; brahma-hatyā — reakce za zabití brāhmaṇy; pradṛśyate — je vidět.

Překlad

Stromům dal Indra požehnání, že jejich větve a ratolesti po odříznutí opět dorostou, a ony za to na oplátku přijaly jednu čtvrtinu reakcí za zabití brāhmaṇy. Tyto reakce lze vidět na tom, že ze stromů vytéká šťáva (kterou je proto zakázáno pít).

Verš

śaśvat-kāma-vareṇāṁhas
turīyaṁ jagṛhuḥ striyaḥ
rajo-rūpeṇa tāsv aṁho
māsi māsi pradṛśyate

Synonyma

śaśvat — neustálé; kāma — sexuální touhy; vareṇa — kvůli požehnání; aṁhaḥ — hříšná reakce za zabití brāhmaṇy; turīyam — jednu čtvrtinu; jagṛhuḥ — přijaly; striyaḥ — ženy; rajaḥ-rūpeṇa — v podobě menstruačního období; tāsu — v nich; aṁhaḥ — hříšná reakce; māsi māsi — každý měsíc; pradṛśyate — je viditelná.

Překlad

Ženy přijaly jednu čtvrtinu hříšných reakcí na oplátku za Indrovo požehnání, že si budou moci neustále užívat chtivých tužeb — i během těhotenství, dokud sex neškodí embryu. Výsledkem těchto reakcí je, že projevují každý měsíc známky menstruace.

Význam

Ženy jsou všeobecně velice chtivé a jejich neustálý chtíč není očividně nikdy uspokojen. Na oplátku za požehnání Pána Indry, že jejich chtivé touhy nebudou mít nikdy konce, přijaly ženy jednu čtvrtinu hříšných reakcí za zabití brāhmaṇy.

Verš

dravya-bhūyo-vareṇāpas
turīyaṁ jagṛhur malam
tāsu budbuda-phenābhyāṁ
dṛṣṭaṁ tad dharati kṣipan

Synonyma

dravya — jiné věci; bhūyaḥ — zvýšení množství; vareṇa — kvůli požehnání; āpaḥ — voda; turīyam — čtvrtinu; jagṛhuḥ — přijala; malam — hříšná reakce; tāsu — ve vodě; budbuda-phenābhyām — bublinami a pěnou; dṛṣṭam — viditelná; tat — to; harati — člověk nabírá; kṣipan — vyhazuje.

Překlad

A voda na oplátku za Indrovo požehnání, že bude zvětšovat množství jiných látek, se kterými se smísí, přijala také jednu čtvrtinu hříšných reakcí. Proto jsou v ní bubliny a pěna, kterým je třeba se při jejím nabírání vyhýbat.

Význam

Když smísíme vodu s mlékem, ovocnou šťávou nebo jinými podobnými látkami, zvětší se tím jejich množství a nikdo neví, čeho přibylo. Na oplátku za toto požehnání přijala voda jednu čtvrtinu Indrových hříšných reakcí. Tyto hříšné reakce lze vidět v podobě pěny a bublin, kterým se má proto člověk při nabírání pitné vody vyhýbat.

Verš

hata-putras tatas tvaṣṭā
juhāvendrāya śatrave
indra-śatro vivardhasva
mā ciraṁ jahi vidviṣam

Synonyma

hata-putraḥ — jenž ztratil svého syna; tataḥ — poté; tvaṣṭā — Tvaṣṭā; juhāva — vykonal oběť; indrāya — Indry; śatrave — aby stvořil nepřítele; indra-śatro — ó nepříteli Indry; vivardhasva — vzrůstej; — ne; ciram — za dlouhou dobu; jahi — zabij; vidviṣam — svého nepřítele.

Překlad

Poté, co byl Viśvarūpa zabit, vykonal jeho otec, Tvaṣṭā, obřady určené k zabití Indry. Nabízel obětiny do obětního ohně se slovy: “Ó nepříteli Indry, vzrůstej, abys mohl neprodleně zabít svého nepřítele.”

Význam

Tvaṣṭovo pronášení mantry mělo určitý nedostatek, protože ji místo krátce vyslovoval dlouze, a tím se změnil její smysl. Tvaṣṭā chtěl recitovat slovo indra-śatro, “ó nepříteli Indry”. V této mantře je slovo indra v přivlastňovacím pádu (ṣaṣṭhī) a slovo indra-śatro je složenina zvaná tat-puruṣa (tatpuruṣa-samāsa). Tvaṣṭā však nevyslovil mantru krátce, ale dlouze, a tím se “nepřítel Indry” změnil na “Indru, který je nepřítelem”. Místo bytosti nepřátelské vůči Indrovi se proto zjevilo tělo Vṛtrāsury, jehož Indra považoval za svého nepřítele.

Verš

athānvāhārya-pacanād
utthito ghora-darśanaḥ
kṛtānta iva lokānāṁ
yugānta-samaye yathā

Synonyma

atha — potom; anvāhārya-pacanāt — z ohně zvaného Anvāhārya; utthitaḥ — povstala; ghora-darśanaḥ — hrůzostrašného vzhledu; kṛtāntaḥ — zosobněná zkáza; iva — jako; lokānām — všech planet; yuga-anta — konce věku; samaye — v době; yathā — jako.

Překlad

Z jižní strany obětního ohně zvaného Anvāhārya poté vystoupila hrůzostrašná bytost, která vypadala jako ničitel celého stvoření na konci věku.

Verš

viṣvag vivardhamānaṁ tam
iṣu-mātraṁ dine dine
dagdha-śaila-pratīkāśaṁ
sandhyābhrānīka-varcasam
tapta-tāmra-śikhā-śmaśruṁ
madhyāhnārkogra-locanam
dedīpyamāne tri-śikhe
śūla āropya rodasī
nṛtyantam unnadantaṁ ca
cālayantaṁ padā mahīm
darī-gambhīra-vaktreṇa
pibatā ca nabhastalam
lihatā jihvayarkṣāṇi
grasatā bhuvana-trayam
mahatā raudra-daṁṣṭreṇa
jṛmbhamāṇaṁ muhur muhuḥ
vitrastā dudruvur lokā
vīkṣya sarve diśo daśa

Synonyma

viṣvak — na všechny strany; vivardhamānam — rostoucí; tam — jeho; iṣu-mātram — let šípu; dine dine — den za dnem; dagdha — spálená; śaila — hora; pratīkāśam — připomínající; sandhyā — večer; abhra-anīka — jako shluk mraků; varcasam — zářící; tapta — roztavená; tāmra — jako měď; śikhā — vlasy; śmaśrum — knír a vousy; madhyāhna — v poledne; arka — jako slunce; ugra-locanam — s mocným pohledem; dedīpyamāne — oslnivý; tri-śikhe — se třemi špicemi; śūle — na svém bodci; āropya — umístěné; rodasī — nebe a Zemi; nṛtyantam — tančící; unnadantam — řvoucí; ca — a; cālayantam — pohybující; padā — svou nohou; mahīm — Zemí; darī-gambhīra — hlubokými jako jeskyně; vaktreṇa — ústy; pibatā — pijící; ca — také; nabhastalam — nebe; lihatā — olizující; jihvayā — jazykem; ṛkṣāṇi — hvězdy; grasatā — polykající; bhuvana-trayam — tři světy; mahatā — obrovskými; raudra-daṁṣṭreṇa — s hrozivými zuby; jṛmbhamāṇam — zívající; muhuḥ muhuḥ — znovu a znovu; vitrastāḥ — plni strachu; dudruvuḥ — utíkali; lokāḥ — lidé; vīkṣya — když viděli; sarve — všechny; diśaḥ daśa — deset stran.

Překlad

Démonovo tělo den za dnem rostlo jako šípy vystřelené na čtyři strany. Jak byl vysoký a načernalý, vypadal jako spálená hora a zářil jako shluk mraků na večerním nebi. Jeho chlupy, vousy a knír měly barvu roztavené mědi a jeho oči byly bodavé jako polední slunce. Vypadal nepřemožitelný, jako kdyby držel tři světy na bodcích svého oslnivého trojzubce. Svým tancem a řevem rozechvíval celý zemský povrch jako při zemětřesení. Když znovu a znovu zíval, zdálo se, že svými ústy, hlubokými jako jeskyně, chce spolknout celé nebe. Vypadalo to, jako by jazykem olizoval všechny hvězdy na nebi a svými dlouhými, ostrými zuby požíral celý vesmír. Při pohledu na tohoto obrovského démona se všichni ve strachu rozutekli na všechny strany.

Verš

yenāvṛtā ime lokās
tapasā tvāṣṭra-mūrtinā
sa vai vṛtra iti proktaḥ
pāpaḥ parama-dāruṇaḥ

Synonyma

yena — jímž; āvṛtāḥ — zakryté; ime — všechny tyto; lokāḥ — planety; tapasā — askezí; tvāṣṭra-mūrtinā — v podobě syna Tvaṣṭy; saḥ — on; vai — vskutku; vṛtraḥ — Vṛtra; iti — takto; proktaḥ — zvaný; pāpaḥ — zosobněný hřích; parama-dāruṇaḥ — nanejvýš hrůzostrašný.

Překlad

Tento hrůzostrašný démon, který byl ve skutečnosti synem Tvaṣṭy, zakryl mocí své askeze všechny planetární systémy. Dostal proto jméno Vṛtra, “ten, který vše zakrývá”.

Význam

Ve Vedách je řečeno: sa imā lokān āvṛṇot tad vṛtrasya vṛtratvam — jelikož démon zakryl všechny planetární systémy, jeho jméno bylo Vṛtrāsura.

Verš

taṁ nijaghnur abhidrutya
sagaṇā vibudharṣabhāḥ
svaiḥ svair divyāstra-śastraughaiḥ
so ’grasat tāni kṛtsnaśaḥ

Synonyma

tam — jeho; nijaghnuḥ — napadli; abhidrutya — běželi k; sa-gaṇāḥ — s vojáky; vibudha-ṛṣabhāḥ — všichni velcí polobozi; svaiḥ svaiḥ — svými příslušnými; divya — transcendentálními; astra — luky a šípy; śastra-oghaiḥ — různými zbraněmi; saḥ — on (Vṛtra); agrasat — spolkl; tāni — je (zbraně); kṛtsnaśaḥ — všechny.

Překlad

Polobozi v čele s Indrou zaútočili na démona se svými vojáky a ohrožovali ho svými transcendentálními luky a šípy a dalšími zbraněmi, ale Vṛtrāsura všechny jejich zbraně spolkl.

Verš

tatas te vismitāḥ sarve
viṣaṇṇā grasta-tejasaḥ
pratyañcam ādi-puruṣam
upatasthuḥ samāhitāḥ

Synonyma

tataḥ — poté; te — oni (polobozi); vismitāḥ — užaslí; sarve — všichni; viṣaṇṇāḥ — velmi zasmušilí; grasta-tejasaḥ — když ztratili všechnu svou sílu; pratyañcam — k Nadduši; ādi-puruṣam — původní osobě; upatasthuḥ — modlili se; samāhitāḥ — všichni se shromáždili.

Překlad

Když polobozi viděli démonovu moc, zmocnil se jich úžas, byli zklamaní a zcela ztratili svou sílu. Všichni se proto shromáždili, aby se uctíváním pokusili potěšit Nadduši, Nejvyšší Osobnost Božství, Nārāyaṇa.

Verš

śrī-devā ūcuḥ
vāyv-ambarāgny-ap-kṣitayas tri-lokā
brahmādayo ye vayam udvijantaḥ
harāma yasmai balim antako ’sau
bibheti yasmād araṇaṁ tato naḥ

Synonyma

śrī-devāḥ ūcuḥ — polobozi pravili; vāyu — složené ze vzduchu; ambara — nebe; agni — ohně; ap — vody; kṣitayaḥ — a země; tri-lokāḥ — tři světy; brahma-ādayaḥ — počínaje Pánem Brahmou; ye — kdo; vayam — my; udvijantaḥ — máme veliký strach; harāma — nabízíme; yasmai — Jemuž; balim — dar; antakaḥ — ničitel, smrt; asau — ten; bibheti — bojí se; yasmāt — od Něhož; araṇam — útočiště; tataḥ — proto; naḥ — naše.

Překlad

Polobozi pravili: Tři světy jsou tvořeny pěti prvky — éterem, vzduchem, ohněm, vodou a zemí — jimž vládnou různí polobozi, počínaje Pánem Brahmou. Jelikož se velice bojíme, že časový faktor ukončí naši existenci, nabízíme času dary tím způsobem, že vykonáváme své činnosti pod jeho řízením. Samotný časový faktor se však bojí Nejvyšší Osobnosti Božství. Uctívejme proto nyní Nejvyššího Pána, který jediný nám může poskytnout plnou ochranu.

Význam

Když se někdo bojí, že bude zabit, musí přijmout útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství. Pána uctívají všichni polobozi v čele s Brahmou, přestože jsou to vládci různých prvků hmotného světa. Slova bibheti yasmāt vyjadřují, že všichni démoni — bez ohledu na to, jak velcí a mocní — se bojí Nejvyšší Osobnosti Božství. Polobozi, kteří měli strach ze smrti, přijali útočiště u Pána a přednesli Mu tyto modlitby. Přestože časový faktor nahání hrůzu každému, i zosobněný strach se bojí Nejvyššího Pána, Jenž je proto známý jako abhaya, nebojácný. Odevzdání se Nejvyššímu Pánovi přináší skutečnou nebojácnost, a proto se polobozi rozhodli uchýlit k Němu.

Verš

avismitaṁ taṁ paripūrṇa-kāmaṁ
svenaiva lābhena samaṁ praśāntam
vinopasarpaty aparaṁ hi bāliśaḥ
śva-lāṅgulenātititarti sindhum

Synonyma

avismitam — který není nikdy udiven; tam — Jemu; paripūrṇa-kāmam — který je plně spokojený; svena — Svými vlastními; eva — vskutku; lābhena — výsledky, jichž dosáhl; samam — vyrovnaný; praśāntam — stálý; vinā — mimo; upasarpati — vyhledává; aparam — jiného; hi — vskutku; bāliśaḥ — hlupák; śva — psa; lāṅgulena — pomocí ocasu; atititarti — chce překonat; sindhum — moře.

Překlad

Pán je prostý veškerých hmotných pojetí existence a nikdy ho nic neudiví; je vždy plný radosti a zcela spokojený díky Své vlastní duchovní dokonalosti. Nemá žádná hmotná označení, a proto je stálý a nepřipoutaný. Tato Nejvyšší Osobnost Božství je jediným útočištěm všech. Každý, kdo si přeje, aby ho chránil někdo jiný, je veliký hlupák, který chce přeplavat moře tak, že se bude držet za ocas psa.

Význam

Psi umějí plavat, ale pokud pes skočí do oceánu a někdo chce tento oceán přeplavat tak, že se ho chytí za ocas, je to nepochybně prvotřídní hlupák. Žádný pes nedokáže přeplavat oceán a žádný člověk také nemůže překonat oceán tím, že se bude držet za psí ocas. Stejně tak ten, kdo chce překonat oceán nevědomosti, se nemá obracet na žádného poloboha ani nikoho jiného, ale má hledat útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství, kde neexistuje strach. Śrīmad-Bhāgavatam (10.14.58) proto říká:

samāśritā ye pada-pallava-plavaṁ
mahat-padaṁ puṇya-yaśo-murāreḥ
bhavāmbudhir vatsa-padaṁ paraṁ padaṁ
padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām

Pánovy lotosové nohy jsou nezničitelná loď, a kdo se na ni uchýlí, může snadno překonat oceán nevědomosti. Oddanému proto nehrozí žádné nebezpečí, i když žije v tomto hmotném světě, který je plný nebezpečí na každém kroku. Každý by měl hledat útočiště u toho, kdo je všemocný, a ne se snažit najít ochranu ve svých vlastních smyšlenkách.

Verš

yasyoru-śṛṅge jagatīṁ sva-nāvaṁ
manur yathābadhya tatāra durgam
sa eva nas tvāṣṭra-bhayād durantāt
trātāśritān vāricaro ’pi nūnam

Synonyma

yasya — Jehož; uru — velice silný a vysoký; śṛṅge — na roh; jagatīm — v podobě světa; sva-nāvam — svou loď; manuḥ — Manu, král Satyavrata; yathā — stejně jako; ābadhya — když přivázal; tatāra — překonal; durgam — velice obtížné překonat (povodeň); saḥ — On (Nejvyšší Osobnost Božství); eva — jistě; naḥ — nás; tvāṣṭra-bhayāt — před strachem ze syna Tvaṣṭy; durantāt — nekonečným; trātā — ten, kdo osvobodí; āśritān — ty, kdo jsou závislí (jako jsme my); vāri-caraḥ api — i když přijal podobu ryby; nūnam — vskutku.

Překlad

Manu jménem král Satyavrata se kdysi zachránil tak, že přivázal celý svět coby malou loď k rohu Matsyi avatāra, inkarnace ryby. Milostí Matsyi avatāra se Manu zachránil před velkým nebezpečím potopy. Kéž nás tatáž inkarnace ryby ochrání před velkým, hrůzostrašným nebezpečím, jež vyvolává syn Tvaṣṭy.

Verš

purā svayambhūr api saṁyamāmbhasy
udīrṇa-vātormi-ravaiḥ karāle
eko ’ravindāt patitas tatāra
tasmād bhayād yena sa no ’stu pāraḥ

Synonyma

purā — dříve (v průběhu stvoření); svayambhūḥ — Pán Brahmā; api — také; saṁyama-ambhasi — ve vodách potopy; udīrṇa — vysoké; vāta — větru; ūrmi — a vln; ravaiḥ — zvuky; karāle — strašné; ekaḥ — sám; aravindāt — z lotosového trůnu; patitaḥ — téměř spadl; tatāra — unikl; tasmāt — z této; bhayāt — hrozivé situace; yena — díky Němuž (Pánu); saḥ — On; naḥ — nás; astu — nechť je; pāraḥ — vysvobození.

Překlad

Na počátku stvoření zdvihl děsivý vítr bouřlivé vlny na vodách potopy, které vydávaly tak strašlivý zvuk, že Pán Brahmā téměř spadl ze svého lotosového trůnu do vod zkázy. S pomocí Pána však byl zachráněn. Nyní i my očekáváme, že nás Pán zachrání z této nebezpečné situace.

Verš

ya eka īśo nija-māyayā naḥ
sasarja yenānusṛjāma viśvam
vayaṁ na yasyāpi puraḥ samīhataḥ
paśyāma liṅgaṁ pṛthag īśa-māninaḥ

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; ekaḥ — jeden; īśaḥ — vládce; nija-māyayā — Svou transcendentální energií; naḥ — nás; sasarja — stvořil; yena — díky Němuž (Jehož milostí); anusṛjāma — rovněž tvoříme; viśvam — vesmír; vayam — my; na — ne; yasya — Jehož; api — ačkoliv; puraḥ — před sebou; samīhataḥ — Jeho, který jedná; paśyāma — vidíme; liṅgam — podobu; pṛthak — oddělené; īśa — za vládce; māninaḥ — považujeme se.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který nás stvořil Svou vnější energií a Jehož milostí pokračujeme v tvoření vesmíru, je před námi vždy přítomný jako Nadduše, ale my Jeho podobu nevidíme. Nejsme schopni Ho vidět, protože si všichni myslíme, že jsme oddělení a nezávislí bozi.

Význam

Zde je vysvětleno, proč podmíněná duše nemůže vidět Nejvyšší Osobnost Božství tváří v tvář. I když se před námi Pán zjevuje jako Pán Kṛṣṇa nebo Pán Rāmacandra a žije v lidské společnosti jako vůdce nebo král, podmíněná duše Mu nemůže porozumět. Avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam — darebáci (mūḍhové) považují Nejvyššího Pána za obyčejnou lidskou bytost a vysmívají se Mu. Bez ohledu na to, jak jsme nepatrní, si myslíme, že jsme také Bůh a že dokážeme stvořit vesmír nebo dalšího Boha. To je důvod, proč nemůžeme vidět nebo chápat Nejvyšší Osobnost Božství. Śrīla Madhvācārya v této souvislosti říká:

liṅgam eva paśyāmaḥ
kadācid abhimānas tu
devānām api sann iva
prāyaḥ kāleṣu nāsty eva
tāratamyena so ’pi tu

Všichni jsme různou měrou podmínění, ale přitom si myslíme, že jsme Bůh. Z tohoto důvodu nemůžeme pochopit, kdo Bůh je, nebo Ho vidět tváří v tvář.
We are all conditioned to various degrees, but we think that we are God. This is why we cannot understand who God is or see Him face to face.

Verš

yo naḥ sapatnair bhṛśam ardyamānān
devarṣi-tiryaṅ-nṛṣu nitya eva
kṛtāvatāras tanubhiḥ sva-māyayā
kṛtvātmasāt pāti yuge yuge ca
tam eva devaṁ vayam ātma-daivataṁ
paraṁ pradhānaṁ puruṣaṁ viśvam anyam
vrajāma sarve śaraṇaṁ śaraṇyaṁ
svānāṁ sa no dhāsyati śaṁ mahātmā

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; naḥ — nás; sapatnaiḥ — našimi nepřáteli, démony; bhṛśam — téměř vždy; ardyamānān — pronásledované; deva — mezi polobohy; ṛṣi — světci; tiryak — zvířaty; nṛṣu — a lidmi; nityaḥ — vždy; eva — jistě; kṛta-avatāraḥ — objevuje se jako inkarnace; tanubhiḥ — s různými podobami; sva-māyayā — působením Své vnitřní energie; kṛtvā ātmasāt — považující za Jemu velice blízké a drahé; pāti — chrání; yuge yuge — v každém věku; ca — a; tam — Jeho; eva — vskutku; devam — Nejvyššího Pána; vayam — nás všechny; ātma-daivatam — Pán všech živých bytostí; param — transcendentální; pradhānam — původní příčina celkové hmotné energie; puruṣam — nejvyšší poživatel; viśvam — Jehož energie tvoří tento vesmír; anyam — umístěný odděleně; vrajāma — vyhledáváme; sarve — všech; śaraṇam — útočiště; śaraṇyam — vhodný jako útočiště; svānām — Svým oddaným; saḥ — On; naḥ — nám; dhāsyati — dá; śam — štěstí; mahātmā — Nadduše.

Překlad

Působením Své nepochopitelné vnitřní energie se Nejvyšší Osobnost Božství expanduje do různých transcendentálních těl coby Vāmanadeva, inkarnace síly mezi polobohy; Paraśurāma, inkarnace mezi světci; Nṛsiṁhadeva a Varāha, inkarnace mezi zvířaty, a Matsya a Kūrma, inkarnace mezi vodními živočichy. Přijímá různá transcendentální těla mezi všemi druhy živých bytostí, a mezi lidskými bytostmi se zjevuje především jako Pán Kṛṣṇa a Pán Rāma. Ze Své bezpříčinné milosti chrání polobohy, které neustále sužují démoni. Je nejvyšším uctívaným Božstvem všech živých bytostí a nejvyšší příčinou zastoupenou v podobě mužské a ženské tvůrčí energie. I když se liší od tohoto vesmíru, existuje ve Své vesmírné podobě (virāṭ-rūpě). Nyní, když máme strach, se uchylme k Němu. Jsme si jisti, že Nejvyšší Pán, Nejvyšší Duše, nás ochrání.

Význam

Tento verš odhaluje, že Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇu, je původní příčinou stvoření. Śrīdhara Svāmī ve svém komentáři Bhāvārtha-dīpikā reaguje na myšlenku, že prakṛti a puruṣa jsou příčiny vesmírného projevu. Jak je uvedeno zde: paraṁ pradhānaṁ puruṣaṁ viśvam anyam—“Je nejvyšší příčinou, zastoupenou v podobě mužské a ženské tvůrčí energie. I když se liší od tohoto vesmíru, existuje ve Své vesmírné podobě (virāṭ-rūpě).” Slovo prakṛti, které označuje zdroj tvoření, se vztahuje na hmotnou energii Nejvyššího Pána a slovo puruṣa označuje živé bytosti, které jsou Pánovou vyšší energií. Prakṛti i puruṣa nakonec vstoupí do Nejvyššího Pána, jak uvádí Bhagavad-gītā (prakṛtiṁ yānti māmikām).

I když prakṛti a puruṣa navenek vypadají jako příčiny hmotného projevu, obojí jsou emanace různých energií Nejvyššího Pána. Nejvyšší Pán je tedy příčinou prakṛti a puruṣi; je původní příčinou (sarva-kāraṇa-kāraṇam). Nāradīya Purāṇa říká:

avikāro 'pi paramaḥ
prakṛtis tu vikāriṇī
anupraviśya govindaḥ
prakṛtiś cābhidhīyate

Prakṛti i puruṣa jakožto nižší a vyšší energie jsou emanace z Nejvyšší Osobnosti Božství. Bhagavad-gītā vysvětluje, že Pán vstupuje do prakṛti, a ta potom vytváří různé projevy (gām āviśya). Prakṛti neexistuje nezávisle či mimo dosah Jeho energií. Vāsudeva, Pán Śrī Kṛṣṇa, je původní příčinou všeho. Proto Pán říká v Bhagavad-gītě (10.8):

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ

“Jsem zdrojem všech duchovních i hmotných světů. Vše pochází ze Mě. Moudří, kteří to dobře vědí, Mi oddaně slouží a uctívají Mě celým svým srdcem.” Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.9.33) Pán také říká: aham evāsam evāgre — “Pouze Já jsem existoval před stvořením.” To potvrzuje Brahmāṇḍa Purāṇa následovně:

smṛtir avyavadhānena
prakṛtitvam iti sthitiḥ
ubhayātmaka-sūtitvād
vāsudevaḥ paraḥ pumān
prakṛtiḥ puruṣaś ceti
śabdair eko 'bhidhīyate

Za účelem stvoření vesmíru jedná Pán nepřímo jako puruṣa a přímo jako prakṛti. Jelikož obě energie emanují z Pána Vāsudeva, všeprostupující Nejvyšší Osobnosti Božství, On Sám je prakṛti i puruṣa. Vāsudeva je tedy příčinou všeho (sarva-kāraṇa-kāraṇam).

Verš

śrī-śuka uvāca
iti teṣāṁ mahārāja
surāṇām upatiṣṭhatām
pratīcyāṁ diśy abhūd āviḥ
śaṅkha-cakra-gadā-dharaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto; teṣām — jich; mahārāja — ó králi; surāṇām — polobohů; upatiṣṭhatām — modlících se; pratīcyām — uvnitř; diśi — ve směru; abhūt — stal se; āviḥ — viditelný; śaṅkha-cakra-gadā-dharaḥ — nesoucí transcendentální zbraně: lasturu, disk a kyj.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Můj milý králi, když všichni polobozi přednášeli Pánu své modlitby, Śrī Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, nesoucí Své zbraně — lasturu, disk a kyj — se objevil nejprve v jejich srdcích a poté před nimi.

Verš

ātma-tulyaiḥ ṣoḍaśabhir
vinā śrīvatsa-kaustubhau
paryupāsitam unnidra-
śarad-amburuhekṣaṇam
dṛṣṭvā tam avanau sarva
īkṣaṇāhlāda-viklavāḥ
daṇḍavat patitā rājañ
chanair utthāya tuṣṭuvuḥ

Synonyma

ātma-tulyaiḥ — téměř jako On; ṣoḍaśabhiḥ — šestnácti (služebníky); vinā — bez; śrīvatsa-kaustubhau — znaku Śrīvatsa a drahokamu Kaustubha; paryupāsitam — obsluhovaný na všech stranách; unnidra — kvetoucí; śarat — podzimu; amburuha — jako lotosy; īkṣaṇam — s očima; dṛṣṭvā — když viděli; tam — Jeho (Nejvyšší Osobnost Božství, Nārāyaṇa); avanau — na zem; sarve — všichni; īkṣaṇa — z toho, že přímo viděli; āhlāda — štěstím; viklavāḥ — zaplaveni; daṇḍa-vat — jako tyč; patitāḥ — padli; rājan — ó králi; śanaiḥ — pomalu; utthāya — vstávali; tuṣṭuvuḥ — pronášeli modlitby.

Překlad

Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, doprovázelo a obsluhovalo šestnáct osobních služebníků, kteří byli ozdobeni šperky a vypadali přesně jako On, jen neměli znak Śrīvatsa a drahokam Kaustubha. Ó králi, když polobozi spatřili Nejvyššího Pána v tomto postoji, jak se usmívá, s očima jako okvětní lístky na podzim vyrostlých lotosů, všichni byli zaplaveni štěstím a okamžitě padli na zem jako tyče (složili daṇḍavat). Pak pomalu vstali a potěšili Pána svými modlitbami.

Význam

Na Vaikuṇṭhaloce má Nejvyšší Osobnost Božství čtyři ruce a ozdoby, jako je znak Śrīvatsa na hrudi a drahokam zvaný Kaustubha. To jsou zvláštní znamení Nejvyššího Pána. S výjimkou těchto znamení mají Pánovi osobní služebníci a další oddaní z Vaikuṇṭhy tytéž rysy jako On.

Verš

śrī-devā ūcuḥ
namas te yajña-vīryāya
vayase uta te namaḥ
namas te hy asta-cakrāya
namaḥ supuru-hūtaye

Synonyma

śrī-devāḥ ūcuḥ — polobozi řekli; namaḥ — poklony; te — Tobě; yajña-vīryāya — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, Jenž může udílet výsledky oběti; vayase — Jenž je časovým faktorem, který ukončuje výsledky yajñi; uta — ačkoliv; te — Tobě; namaḥ — poklony; namaḥ — poklony; te — Tobě; hi — vskutku; asta-cakrāya — Jenž vrhá disk; namaḥ — uctivé poklony; supuru-hūtaye — Jenž má různá transcendentální jména.

Překlad

Polobozi řekli: Ó Nejvyšší Pane, Osobnosti Božství, jsi způsobilý udílet výsledky oběti a jsi také časovým faktorem, který všechny tyto výsledky v pravý čas ničí. Jsi tím, kdo posílá cakru, aby zabíjela démony. Ó Pane, který máš mnoho různých jmen, skládáme Ti uctivé poklony.

Verš

yat te gatīnāṁ tisṛṇām
īśituḥ paramaṁ padam
nārvācīno visargasya
dhātar veditum arhati

Synonyma

yat — které; te — Tebe; gatīnām tisṛṇām — tří míst určení (nebeských planet, zemských planet a pekla); īśituḥ — Jenž jsi vládcem; paramam padam — svrchované sídlo, Vaikuṇṭhaloka; na — ne; arvācīnaḥ — ten, kdo se zjevuje po; visargasya — stvoření; dhātaḥ — ó nejvyšší vládce; veditum — chápat; arhati — je schopen.

Překlad

Ó nejvyšší vládce, ovládáš tři místa určení (povýšení na nebeské planety, zrození jako lidská bytost a odsouzení do pekla), ale Tvým svrchovaným sídlem je Vaikuṇṭha-dhām. Jelikož jsme se zjevili poté, co jsi stvořil tento vesmírný projev, nemůžeme Tvým činnostem porozumět. Nejsme schopni Ti proto nabídnout nic než hluboké poklony.

Význam

Nezkušený člověk obvykle neví, o co by měl Nejvyšší Osobnost Božství žádat. Každý spadá pod pravomoc stvořeného hmotného světa a nikdo neví, jaké požehnání má chtít, když se modlí k Nejvyššímu Pánu. Lidé se obvykle modlí o povýšení na nebeské planety, protože nemají žádné informace o Vaikuṇṭhaloce. Śrīla Madhvācārya cituje následující verš:

deva-lokāt pitṛ-lokāt
nirayāc cāpi yat param
tisṛbhyaḥ paramaṁ sthānaṁ
vaiṣṇavaṁ viduṣāṁ gatiḥ

Existují různé planetární soustavy, známé jako Devaloka (planety polobohů), Pitṛloka (planeta Pitů) a Niraya (pekelné planety). Když někdo tyto planetární soustavy transcenduje a vstoupí na Vaikuṇṭhaloku, dosáhne konečného útočiště vaiṣṇavů. Vaiṣṇavové nemají s jinými planetárními soustavami nic společného.

Verš

oṁ namas te ’stu bhagavan nārāyaṇa vāsudevādi-puruṣa mahā-puruṣa mahānubhāva parama-maṅgala parama-kalyāṇa parama-kāruṇika kevala jagad-ādhāra lokaika-nātha sarveśvara lakṣmī-nātha paramahaṁsa-parivrājakaiḥ parameṇātma-yoga-samādhinā paribhāvita-parisphuṭa-pāramahaṁsya-dharmeṇodghāṭita-tamaḥ-kapāṭa-dvāre citte ’pāvṛta ātma-loke svayam upalabdha-nija-sukhānubhavo bhavān.

Synonyma

oṁ — ó Pane; namaḥ — uctivé poklony; te — Tobě; astu — nechť jsou; bhagavan — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; nārāyaṇa — útočiště všech živých bytostí, Nārāyaṇa; vāsudeva — Pán Vāsudeva, Śrī Kṛṣṇa; ādi-puruṣa — původní osoba; mahā-puruṣa — nejvznešenější osobnost; mahā-anubhāva — svrchovaně bohatý; parama-maṅgala — nejpříznivější; parama-kalyāṇa — nejvyšší požehnání; parama-kāruṇika — nanejvýš milostivý; kevala — neměnný; jagat-ādhāra — opora vesmírného projevu; loka-eka-nātha — jediný majitel všech planetárních soustav; sarva-īśvara — nejvyšší vládce; lakṣmī-nātha — manžel bohyně štěstí; paramahaṁsa-parivrājakaiḥ — nejpřednějšími sannyāsīny, kteří putují po celém světě; parameṇa — nejvyšším; ātma-yoga-samādhinā — pohroužením v bhakti-yoze; paribhāvita — plně očištěni; parisphuṭa — a plně projeven; pāramahaṁsya-dharmeṇa — vykonáváním transcendentálního procesu oddané služby; udghāṭita — otevřené dokořán; tamaḥ — iluzorní existence; kapāṭa — v níž dveře; dvāre — existující jako vstup; citte — v mysli; apāvṛte — bez znečištění; ātma-loke — v duchovním světě; svayam — osobně; upalabdha — prožívající; nija — osobní; sukha-anubhavaḥ — vnímání štěstí; bhavān — Tebe.

Překlad

Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, ó Nārāyaṇe, ó Vāsudeve, původní osobo! Ó nejvznešenější, ó největší zážitku, ó zosobněné dobro! Ó nejvyšší požehnání, svrchovaně milostivý a neměnný! Ó oporo vesmírného projevu, jediný majiteli všech planetárních soustav, vládce všeho a manželi bohyně štěstí! Realizují Tě ti nejlepší sannyāsīni, kteří putují po světě, aby kázali vědomí Kṛṣṇy, plně pohrouženi v samādhi prostřednictvím bhakti-yogy. Jelikož se jejich mysli soustřeďují na Tebe, mohou ve svých plně očištěných srdcích přijmout pojetí Tvé osobnosti. Když je temnota z jejich srdcí zcela odstraněna a Ty se jim zjevíš, transcendentální blažeností, kterou prožívají, je Tvá transcendentální podoba. Nikdo jiný než oni Tě nemůže realizovat. Proto Ti skládáme uctivé poklony.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství má četná transcendentální jména, jež odpovídají různým úrovním zjevení pro různé kategorie oddaných a transcendentalistů. Když je Pán realizován v neosobní podobě, nazývá se Nejvyšší Brahman, když je realizován jako Paramātmā, nazývá se antaryāmī, a když se expanduje do různých podob pro hmotné stvoření, nazývá se Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu a Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu. Když je realizován jako Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha — Caturvyūha, za třemi podobami Viṣṇua — je Vaikuṇṭha Nārāyaṇem. Nad realizací Nārāyaṇa je realizace Baladeva a ještě výše je realizace Kṛṣṇy. Všechny tyto realizace je možné získat, když se člověk plně zaměstná oddanou službou. Zakryté nitro jeho srdce se tehdy zcela otevře pro přijetí porozumění Nejvyšší Osobnosti Božství, projevené v různých podobách.

Verš

duravabodha iva tavāyaṁ vihāra-yogo yad aśaraṇo ’śarīra idam anavekṣitāsmat-samavāya ātmanaivāvikriyamāṇena saguṇam aguṇaḥ sṛjasi pāsi harasi.

Synonyma

duravabodhaḥ — obtížné pochopit; iva — vskutku; tava — Tvoje; ayam — toto; vihāra-yogaḥ — působení v zábavách hmotného stvoření, udržování a zničení; yat — co; aśaraṇaḥ — nezávisí na jakékoliv jiné podpoře; aśarīraḥ — bez hmotného těla; idam — toto; anavekṣita — bez čekání na; asmat — nás; samavāyaḥ — spolupráci; ātmanā — Tebou Samotným; eva — vskutku; avikriyamāṇena — beze změny; sa-guṇam — hmotné kvality přírody; aguṇaḥ — ačkoliv transcendentální takovým hmotným kvalitám; sṛjasi — tvoříš; pāsi — udržuješ; harasi — ničíš.

Překlad

Ó Pane, Ty nepotřebuješ žádnou podporu, a přestože nemáš hmotné tělo, nepotřebuješ naši spolupráci. Jelikož jsi příčinou vesmírného projevu a dodáváš jeho hmotné složky, aniž by ses tím měnil, Ty Sám tvoříš, udržuješ a ničíš tento vesmírný projev. Přestože jsi však zdánlivě zaměstnaný hmotnou činností, jsi transcendentální všem hmotným kvalitám. Tyto Tvé transcendentální činnosti je proto nesmírně obtížné pochopit.

Význam

Brahma-saṁhitā (5.37) říká: goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, sídlí neustále na Goloce Vṛndāvaně. Rovněž je řečeno: vṛndāvanaṁ parityajya padam ekaṁ na gacchati — Kṛṣṇa nikdy neopustí Vṛndāvan ani na krok. Přestože však Kṛṣṇa setrvává ve Svém sídle zvaném Goloka Vṛndāvana, je zároveň všeprostupující, a tím pádem všudypřítomný. To je pro podmíněnou duši velice těžké pochopit, ale oddaní chápou, jak může být Kṛṣṇa ve Svém sídle a zároveň všude, aniž by podléhal jakékoliv změně. Polobozi jsou považováni za různé údy těla Nejvyššího Pána, přestože Nejvyšší Pán nemá hmotné tělo a nepotřebuje ničí pomoc. Rozpíná se všude (mayā tatam idaṁ sarvaṁ jagad avyakta-mūrtinā), ale není všude přítomný ve Své duchovní podobě. Māyāvādská filozofie říká, že Nejvyšší Pravda nepotřebuje transcendentální podobu, protože je všeprostupující. Māyāvādīni předpokládají, že jelikož je Pánova podoba rozšířena všude, Pán nemá žádnou podobu. To však není pravda. Pán si zachovává Svou transcendentální podobu a zároveň se rozpíná všude, v každém koutě hmotného stvoření.

Verš

atha tatra bhavān kiṁ devadattavad iha guṇa-visarga-patitaḥ pāratantryeṇa sva-kṛta-kuśalākuśalaṁ phalam upādadāty āhosvid ātmārāma upaśama-śīlaḥ samañjasa-darśana udāsta iti ha vāva na vidāmaḥ.

Synonyma

atha — proto; tatra — v tom; bhavān — Ty, ó Pane; kim — zdali; deva-datta-vat — jako obyčejná lidská bytost, nucená plody svých činností; iha — v tomto hmotném světě; guṇa-visarga-patitaḥ — pokleslá do hmotného těla dávaného do pohybu kvalitami hmotné přírody; pāratantryeṇa — závislostí na času, prostoru, jednání a přírodě; sva-kṛta — osobně vykonané; kuśala — příznivé; akuśalam — nepříznivé; phalam — výsledky jednání; upādadāti — přijímá; āhosvit — nebo; ātmārāmaḥ — zcela spokojený sám v sobě; upaśama-śīlaḥ — povahou sebeovládnutý; samañjasa-darśanaḥ — nepostrádající úplné duchovní energie; udāste — zůstává neutrální jako svědek; iti — takto; ha vāva — jistě; na vidāmaḥ — nechápeme.

Překlad

Toto jsou naše otázky. Obyčejná podmíněná duše podléhá hmotným zákonům, a proto přijímá plody svého jednání. Ó Pane, existuješ i Ty v tomto hmotném světě jako obyčejná lidská bytost v těle vytvořeném hmotnými kvalitami? Užíváš si dobrých výsledků a trpíš špatnými výsledky jednání pod vlivem času, minulých činností a tak dále? Nebo jsi zde naopak přítomný pouze jako neutrální svědek, který je soběstačný, prostý všech hmotných tužeb a vždy plný duchovní energie? Nechápeme Tvé skutečné postavení.

Význam

V Bhagavad-gītě Kṛṣṇa říká, že sestupuje do hmotného světa, aby osvobodil oddané a zabil démony či neoddané (paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām). Tyto dva druhy jednání jsou pro Absolutní Pravdu stejné. Když Pán přichází potrestat démony, dává jim Svou milost, a když osvobozuje Své oddané a pomáhá jim, činí stejně tak. Pán tedy obdarovává Svou přízní podmíněné duše bez rozdílu. Když podmíněná duše pomáhá druhým, jedná zbožně, a když jim ubližuje, jedná bezbožně, ale Pán není zbožný ani bezbožný; je vždy úplný ve Své duchovní energii, prostřednictvím které projevuje stejnou milost těm, kdo si zasluhují trest i ochranu. Pán je apāpa-viddham — nikdy Ho neznečišťují reakce za takzvané hříšné činnosti. Když byl Kṛṣṇa přítomný na této Zemi, zabil mnoho nepřátelských neoddaných, ale ti všichni získali osvobození sārūpya, jinými slovy, vrátili se do svých původních duchovních těl. Ten, kdo nezná Pánovo postavení, říká, že Bůh je k němu nevlídný, zatímco k ostatním je milostivý. Ve skutečnosti Pán říká v Bhagavad-gītě (9.29): samo 'haṁ sarva-bhūteṣu na me dveṣyo 'sti na priyaḥ — “Stavím se ke každému stejně. Nikdo není Můj nepřítel a nikdo není Můj přítel.” Zároveň však říká: ye bhajanti tu māṁ bhaktyā mayi te teṣu cāpy aham — “Stane-li se někdo Mým oddaným a plně se Mi odevzdá, věnuji mu zvláštní pozornost.”

Verš

na hi virodha ubhayaṁ bhagavaty aparimita-guṇa-gaṇa īśvare ’navagāhya-māhātmye ’rvācīna-vikalpa-vitarka-vicāra-pramāṇābhāsa-kutarka-śāstra-kalilāntaḥkaraṇāśraya-duravagraha-vādināṁ vivādānavasara uparata-samasta-māyāmaye kevala evātma-māyām antardhāya ko nv artho durghaṭa iva bhavati svarūpa-dvayābhāvāt.

Synonyma

na — ne; hi — jistě; virodhaḥ — rozpor; ubhayam — obojí; bhagavati — v Nejvyšší Osobnosti Božství; aparimita — neomezené; guṇa-gaṇe — Jehož transcendentální vlastnosti; īśvare — v nejvyšším vládci; anavagāhya — mající; māhātmye — nezměrné schopnosti a sláva; arvācīna — nedávní; vikalpa — s mnoha dvojznačnými úvahami; vitarka — protiargumenty; vicāra — soudy; pramāṇa-ābhāsa — nedokonalý důkaz; kutarka — zbytečné argumenty; śāstra — neautorizovanými písmy; kalila — vzrušené; antaḥkaraṇa — mysli; āśraya — jejichž útočiště; duravagraha — zlomyslně a zarputile; vādinām — teoretiků; vivāda — rozporů; anavasare — mimo dosah; uparata — odtažený; samasta — od nich všech; māyā-maye — iluzorní energie; kevale — nemající Sobě rovného; eva — vskutku; ātma-māyām — iluzorní energie, která může učinit a zrušit nepochopitelné; antardhāya — umísťující mezi; kaḥ — co; nu — vskutku; arthaḥ — smysl; durghaṭaḥ — nemožné; iva — jako by bylo; bhavati — je; sva-rūpa — povah; dvaya — dvou; abhāvāt — vlivem nepřítomnosti.

Překlad

Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, v Tobě mohou být urovnány všechny protiklady. Ó Pane, jelikož jsi Nejvyšší Osoba, zdroj neomezených duchovních vlastností a nejvyšší vládce, Tvá neomezená sláva je pro podmíněné duše nepochopitelná. Mnoho moderních teologů se dohaduje o tom, co je správné a co je špatné, aniž by věděli, co je skutečně správné. Jejich argumenty jsou vždy falešné a jejich úsudky nikam nevedou, protože nemají žádná autorizovaná svědectví, s jejichž pomocí by o Tobě mohli získat poznání. Jelikož jsou jejich mysli vzrušené písmy, jež obsahují nesprávné závěry, nejsou schopni pochopit pravdu o Tobě. Kvůli znečištěné dychtivosti dojít ke správnému závěru nejsou jejich teorie schopny vyjevit Tebe, který jsi transcendentální jejich hmotným pojetím. Jsi jeden jediný, a proto v Tobě protiklady jako konání a nekonání nebo štěstí a neštěstí nejsou v rozporu. Tvá energie je tak velká, že může učinit i zrušit, cokoliv si přeješ. Co je pro Tebe s pomocí takové energie nemožné? Jelikož ve Tvém přirozeném postavení neexistuje dualita, můžeš vlivem Své energie činit vše.

Význam

Nejvyšší Pán je soběstačný, a tak je plný transcendentální blaženosti (ātmārāma). Tuto blaženost vychutnává dvěma způsoby — když vypadá šťastný a když vypadá nešťastný. Rozdíly a rozpory v Něm nemohou existovat, neboť právě z Něho pocházejí. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je zdrojem veškerého poznání, energie, síly, bohatství a vlivu; Jeho moc je bez hranic. Jelikož v plné míře oplývá všemi transcendentálními vlastnostmi, nemohou v Něm existovat žádné odporné projevy hmotného světa. Je transcendentální a duchovní, a proto se na Něho nevztahuje pojetí hmotného štěstí a neštěstí.

Neměli bychom se divit, že v Nejvyšší Osobnosti Božství nacházíme protiklady. Ve skutečnosti to ale žádné protiklady nejsou; to je smysl toho, že Pán je Nejvyšší. Jelikož je všemocný, nezávisí na argumentech podmíněné duše co se týče Jeho existence či neexistence. Těší Ho, když chrání Své oddané tím, že zabíjí jejich nepřátele. Zabíjení i ochraňování Mu působí požitek.

Od dualit je oproštěn nejen Pán, ale i Jeho oddaní. Vradžské dívky ve Vṛndāvanu prožívají transcendentální blaženost ve společnosti Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy, a stejnou transcendentální blaženost cítí v odloučení, když Kṛṣṇa a Balarāma opustí Vṛndāvan a jedou do Mathury. V případě Nejvyššího Pána či Jeho čistých oddaných nepřipadají hmotné bolesti či radosti v úvahu, i když se o nich někdy navenek říká, že jsou nešťastní či šťastní. Ten, kdo je ātmārāma, je v obou případech blažený.

Neoddaní nechápou protiklady vyskytující se u Nejvyššího Pána a Jeho oddaných. Pán proto v Bhagavad-gītě říká: bhaktyā mām abhijānāti—transcendentální zábavy lze pochopit prostřednictvím oddané služby; pro neoddané jsou nepochopitelné. Acintyāḥ khalu ye bhāvā na tāṁs tarkeṇa yojayet — Nejvyššího Pána a Jeho podobu, jméno, zábavy a příslušenství nemohou neoddaní pochopit a nikdo by se těmto skutečnostem neměl snažit porozumět pouhými logickými dohady. Ty nikoho ke správnému závěru o Absolutní Pravdě nepřivedou.

Verš

sama-viṣama-matīnāṁ matam anusarasi yathā rajju-khaṇḍaḥ sarpādi-dhiyām.

Synonyma

sama — vyrovnaná či správná; viṣama — a nevyrovnaná či chybná; matīnām — těch, jejichž inteligence; matam — závěr; anusarasi — následuješ; yathā — stejně jako; rajju-khaṇḍaḥ — kus provazu; sarpa-ādi — had a podobně; dhiyām — těch, kdo vnímají.

Překlad

Provaz vyvolává hrůzu ve zmateném člověku, který ho považuje za hada, ale ne v tom, kdo má náležitou inteligenci a ví, že se jedná pouze o provaz. Stejně tak Ty jako Nadduše v srdci vyvoláváš u každého strach či nebojácnost úměrně jeho inteligenci, ale v Tobě Samotném žádná dualita neexistuje.

Význam

V Bhagavad-gītě (4.11) Pán říká: ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham — “Každého odměňuji podle toho, nakolik se Mi odevzdává.” Nejvyšší Osobnost Božství je zdrojem všeho, včetně všeho poznání, veškeré pravdy a všech protikladů. Zde uvedený příklad je velice výstižný. Provaz je jedna pravda, ale někteří ho mylně považují za hada, zatímco jiní vědí, že se jedná o provaz. Stejně tak oddaní, kteří znají Nejvyššího Pána, v Něm nevidí rozpory, ale neoddaní Ho považují za zdroj všeho strachu, podobně jako hada. Když se například zjevil Nṛsiṁhadeva, Prahlāda Mahārāja Ho viděl jako nejvyšší zdroj útěchy, zatímco Prahlādův otec, který byl démon, Ho viděl jako smrt, která vše ukončuje. Jak uvádí Śrīmad-Bhāgavatam (11.2.37): bhayaṁ dvitīyābhiniveśataḥ syāt — strach pochází z pohroužení do duality. Ten, kdo je poučen o dualitě, zná strach i blaženost. Tentýž Nejvyšší Pán je zdrojem blaženosti pro oddané a strachu pro neoddané, kteří mají nedostatečné poznání. Bůh je jeden, ale lidé chápou Absolutní Pravdu z různých úhlů pohledu. Neinteligentní lidé vidí v Nejvyšším rozpory, ale rozvážní oddaní žádné rozpory nenacházejí.

Verš

sa eva hi punaḥ sarva-vastuni vastu-svarūpaḥ sarveśvaraḥ sakala-jagat-kāraṇa-kāraṇa-bhūtaḥ sarva-pratyag-ātmatvāt sarva-guṇābhāsopalakṣita eka eva paryavaśeṣitaḥ.

Synonyma

saḥ — On (Nejvyšší Osobnost Božství); eva — vskutku; hi — jistě; punaḥ — znovu; sarva-vastuni — ve všem, hmotném a duchovním; vastu-svarūpaḥ — substance; sarva-īśvaraḥ — vládce všeho; sakala-jagat — celého vesmíru; kāraṇa — příčin; kāraṇa-bhūtaḥ — existující jako příčina; sarva-pratyak-ātmatvāt — jelikož je Nadduší všech živých bytostí či jelikož je přítomný ve všem, i v atomu; sarva-guṇa — všech následků působení hmotných kvalit přírody (jako například inteligence a smyslů); ābhāsa — prostřednictvím projevů; upalakṣitaḥ — vnímaný; ekaḥ — jediný; eva — vskutku; paryavaśeṣitaḥ — kdo zůstává.

Překlad

Uvažující člověk vidí, že Nejvyšší Duše je ve skutečnosti základním principem všeho, i když je projevená různými způsoby. Celková hmotná energie je příčinou hmotného projevu, ale příčinou hmotné energie je Pán. On je tedy příčinou všech příčin, tím, kdo projevuje inteligenci a smysly. Je vnímán jako Nadduše všeho. Bez Něho by bylo vše mrtvé. Ty jakožto ona Nadduše, nejvyšší vládce, jsi jediný, kdo zůstává.

Význam

Slova sarva-vastuni vastu-svarūpaḥ vyjadřují, že Nejvyšší Pán je činným principem všeho. Brahma-saṁhitā (5.35) to popisuje takto:

eko 'py asau racayituṁ jagad-aṇḍa-koṭiṁ
yac-chaktir asti jagad-aṇḍa-cayā yad-antaḥ
aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-sthaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Osobnost Božství, Govindu, který jednou ze Svých úplných částí vstupuje do každého vesmíru a každého atomu, a v celém hmotném stvoření tak projevuje Svou nekonečnou energii.” Svou jednou úplnou částí — jako Paramātmā, antaryāmī — je Pán přítomný všude v neomezeně mnoha vesmírech. Je pratyak či antaryāmī všech živých bytostí. Pán říká v Bhagavad-gītě (13.3): kṣetrajñaṁ cāpi māṁ viddhi sarva-kṣetreṣu bhārata — “Ó potomku Bharaty, věz, že jsem také znalcem ve všech tělech.” Jelikož je Pán Nadduší, je činným principem každé živé bytosti, a dokonce i atomu (aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-sthaṁ). On je skutečnou realitou. Podle různých úrovní inteligence realizuje živá bytost přítomnost Nejvyššího ve všem prostřednictvím projevů Jeho energie. Celý svět je prostoupený třemi guṇami a každý může chápat Pánovu přítomnost podle toho, jaké guṇy ho ovlivňují.

Verš

atha ha vāva tava mahimāmṛta-rasa-samudra-vipruṣā sakṛd avalīḍhayā sva-manasi niṣyandamānānavarata-sukhena vismārita-dṛṣṭa-śruta-viṣaya-sukha-leśābhāsāḥ parama-bhāgavatā ekāntino bhagavati sarva-bhūta-priya-suhṛdi sarvātmani nitarāṁ nirantaraṁ nirvṛta-manasaḥ katham u ha vā ete madhumathana punaḥ svārtha-kuśalā hy ātma-priya-suhṛdaḥ sādhavas tvac-caraṇāmbujānusevāṁ visṛjanti na yatra punar ayaṁ saṁsāra-paryāvartaḥ.

Synonyma

atha ha — proto; vāva — vskutku; tava — Tvé; mahima — slávy; amṛta — nektaru; rasa — chutě; samudra — oceánu; vipruṣā — kapkou; sakṛt — jen jednou; avalīḍhayā — ochutnal; sva-manasi — v jeho mysli; niṣyandamāna — tekoucí; anavarata — neustále; sukhena — díky transcendentální blaženosti; vismārita — zapomenuté; dṛṣṭa — z hmotného pohledu; śruta — a zvuku; viṣaya-sukha — hmotného štěstí; leśa-ābhāsāḥ — matný odlesk nepatrné části; parama-bhāgavatāḥ — velcí, vznešení oddaní; ekāntinaḥ — kteří mají víru pouze v Nejvyššího Pána a nic jiného; bhagavati — v Nejvyšší Osobnost Božství; sarva-bhūta — všem živým bytostem; priya — který je nanejvýš drahý; suhṛdi — přítel; sarva-ātmani — Nadduše všech; nitarām — zcela; nirantaram — neustále; nirvṛta — se štěstím; manasaḥ — ti, jejichž mysli; katham — jak; u ha — potom; — nebo; ete — tito; madhu-mathana — ó hubiteli démona Madhua; punaḥ — znovu; sva-artha-kuśalāḥ — kteří jsou zkušení co se týče dosažení životního zájmu; hi — vskutku; ātma-priya-suhṛdaḥ — kteří Tě přijali jako Nadduši, nejdražšího milence a přítele; sādhavaḥ — oddaní; tvat-caraṇa-ambuja-anusevām — služby Tvým lotosovým nohám; visṛjanti — mohou se vzdát; na — ne; yatra — kde; punaḥ — znovu; ayam — tento; saṁsāra-paryāvartaḥ — koloběh zrození a smrti v hmotném světě.

Překlad

Ó hubiteli démona Madhua, proto v mysli těch, kteří byť jen jednou ochutnali pouhou kapku nektaru z oceánu Tvé slávy, proudí neustálá transcendentální blaženost. Takoví vznešení oddaní zapomínají na nepatrný odraz takzvaného hmotného štěstí, vytvořený hmotným zrakem a sluchem. Tito oddaní, oproštění od všech tužeb, jsou skutečnými přáteli všech živých bytostí. Jsou zkušení v dosažení skutečného cíle života, neboť odevzdávají své mysli Tobě a vychutnávají transcendentální blaženost. Ó Pane, Ty jsi duší a drahým přítelem těchto oddaných, kteří se nikdy nemusí vrátit do hmotného světa. Jak by se mohli vzdát oddané službě Tobě?

Význam

Zatímco neoddaní kvůli svému mizivému poznání a sklonům ke spekulaci nemohou pochopit skutečnou povahu Pána, oddaný, který jednou ochutnal nektar z Pánových lotosových nohou, může realizovat, jakou transcendentální blaženost skýtá oddaná služba Pánu. Oddaný ví, že slouží-li Pánu, slouží tím každému. Proto jsou oddaní skuteční přátelé všech živých bytostí. Jedině čistý oddaný může kázat slávu Pána ve prospěch všech podmíněných duší.

Verš

tri-bhuvanātma-bhavana trivikrama tri-nayana tri-loka-manoharānubhāva tavaiva vibhūtayo ditija-danujādayaś cāpi teṣām upakrama-samayo ’yam iti svātma-māyayā sura-nara-mṛga-miśrita-jalacarākṛtibhir yathāparādhaṁ daṇḍaṁ daṇḍa-dhara dadhartha evam enam api bhagavañ jahi tvāṣṭram uta yadi manyase.

Synonyma

tri-bhuvana-ātma-bhavana — ó Pane, jsi útočištěm tří světů, protože jsi jejich Nadduší; tri-vikrama — ó Pane, Jenž přijímáš podobu Vāmany, Tvá moc a bohatství jsou přítomné ve všech třech světech; tri-nayana — ó udržovateli a pozorovateli tří světů; tri-loka-manohara-anubhāva — ó Ty, Jenž jsi vnímán jako nejkrásnější osoba ve třech světech; tava — Tvé; eva — jistě; vibhūtayaḥ — expanze energie; diti-ja-danu-ja-ādayaḥ — démonští synové Diti a Dānavové, další démoni; ca — a; api — také (lidské bytosti); teṣām — jich všech; upakrama-samayaḥ — doba jednání; ayam — toto; iti — takto; sva-ātma-māyayā — působením Své vlastní energie; sura-nara-mṛga-miśrita-jalacara-ākṛtibhiḥ — s různými podobami, jako jsou podoby polobohů, lidských bytostí, zvířat, kombinací a vodních živočichů (inkarnace Vāmany, Pána Rāmacandry, Kṛṣṇy, Varāhy, Hayagrīvy, Nṛsiṁhy, Matsyi a Kūrmy); yathā-aparādham — podle jejich přestupků; daṇḍam — potrestání; daṇḍa-dhara — ó nejvyšší vykonavateli trestu; dadhartha — udělil jsi; evam — takto; enam — tohoto (Vṛtrāsuru); api — také; bhagavan — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; jahi — zabij; tvāṣṭram — syna Tvaṣṭy; uta — vskutku; yadi manyase — považuješ-li to za vhodné.

Překlad

Ó Pane, ó zosobnění tří světů, otče tří světů! Ó sílo tří světů v podobě inkarnace Vāmany! Ó tříoká podobo Nṛsiṁhadeva! Ó nejkrásnější osobo ve třech světech! Vše a všichni, včetně lidských bytostí a dokonce i démonských Daityů a Dānavů, jsou pouze expanze Tvé energie. Ó svrchovaně mocný, jakmile démoni nabydou veliké moci, vždy se zjevíš ve Svých podobách různých inkarnací, abys je potrestal. Zjevuješ se jako Pán Vāmanadeva, Pán Rāma a Pán Kṛṣṇa. Někdy se zjevuješ jako zvíře (Pán Kanec), někdy jako smíšená inkarnace (Pán Nṛsiṁhadeva a Pán Hayagrīva) a někdy jako vodní živočich (Pán Ryba a Pán Želva). V těchto rozličných podobách vždy trestáš démony a Dānavy. Modlíme se proto, aby ses — pokud si to přeješ — dnes zjevil jako další inkarnace a zabil velkého démona Vṛtrāsuru.

Význam

Existují dva druhy oddaných, které se nazývají sakāma a akāma. Čistí oddaní jsou akāma, zatímco oddaní na vyšších planetárních soustavách — jako například polobozi — se nazývají sakāma, protože si ještě chtějí užívat hmotného bohatství. Za své zbožné činnosti se oddaní sakāma dostávají na vyšší planetární soustavy, ale v srdci stále ještě touží ovládat hmotné zdroje. Někdy je obtěžují démoni a Rākṣasové, ale Pán je tak laskavý, že se vždy objeví jako inkarnace a zachrání je. Jeho inkarnace jsou tak mocné, že například Pán Vāmanadeva pokryl dvěma kroky celý vesmír a neměl kam umístit Svůj třetí krok. Proto je známý jako Trivikrama — předvedl Svou moc tím, že pouhými třemi kroky vysvobodil celý vesmír.

Oddaní sakāma a akāma se liší v tom, že když se oddaní sakāma (jako jsou polobozi) dostanou do potíží, obracejí se na Nejvyššího Pána, aby jim pomohl, zatímco oddaní akāma Pána ani v největším nebezpečí neobtěžují kvůli hmotnému prospěchu. I když oddaný akāma trpí, usuzuje, že je to za jeho minulé bezbožné činnosti, a je ochotný nést jejich důsledky. Nikdy Pána neobtěžuje. Oddaní sakāma se ve svízelných situacích okamžitě modlí k Pánu; nicméně jsou považováni za zbožné, protože se pokládají za zcela závislé na Pánově milosti. Śrīmad-Bhāgavatam (10.14.8) uvádí:

tat te 'nukampāṁ susamīkṣamāṇo
bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam
hṛd-vāg-vapurbhir vidadhan namas te
jīveta yo mukti-pade sa dāya-bhāk

I když oddaní trpí, pouze se modlí a slouží s větším nadšením. Takto upevní své postavení v oddané službě a bezpochyby se kvalifikují pro návrat domů, zpátky k Bohu. Oddaní sakāma samozřejmě získají od Pána výsledky, které si přejí ve svých modlitbách, ale nejsou ihned způsobilí vrátit se k Bohu. Zde je třeba si povšimnout toho, že Pán Viṣṇu je ve Svých různých inkarnacích vždy ochráncem Svých oddaných. Śrīla Madhvācārya říká: vividhaṁ bhāva-pātratvāt sarve viṣṇor vibhūtayaḥ. Kṛṣṇa je původní Osobnost Božství (kṛṣṇas tu bhagavān svayam). Všechny ostatní inkarnace pocházejí z Pána Viṣṇua.

Verš

asmākaṁ tāvakānāṁ tatatata natānāṁ hare tava caraṇa-nalina-yugala-dhyānānubaddha-hṛdaya-nigaḍānāṁ sva-liṅga-vivaraṇenātmasāt-kṛtānām anukampānurañjita-viśada-rucira-śiśira-smitāvalokena vigalita-madhura-mukha-rasāmṛta-kalayā cāntas tāpam anaghārhasi śamayitum.

Synonyma

asmākam — nás; tāvakānām — kteří zcela a výhradně závisíme na Tobě; tata-tata — ó děde, otče otce; natānām — kteří jsme Ti plně odevzdaní; hare — ó Pane Hari; tava — Tvých; caraṇa — o nohách; nalina-yugala — jako dva modré lotosové květy; dhyāna — meditací; anubaddha — připoutáni; hṛdaya — v srdci; nigaḍānām — jejichž okovy; sva-liṅga-vivaraṇena — projevením Své podoby; ātmasāt-kṛtānām — těch, které přijímáš za Své; anukampā — soucitem; anurañjita — zabarvený; viśada — jasný; rucira — velice příjemný; śiśira — chladivý; smita — s úsměvem; avalokena — Svým pohledem; vigalita — pohnutý soucitem; madhura-mukha-rasa — velice sladkých slov vycházejících z Tvých úst; amṛta-kalayā — kapkami nektaru; ca — a; antaḥ — v hloubi našich srdcí; tāpam — velkou bolest; anagha — ó svrchovaně čistý; arhasi — měl bys; śamayitum — potlačit.

Překlad

Ó nejvyšší ochránce, ó praotče, ó svrchovaně čistý Pane! Všichni jsme duše odevzdané u Tvých lotosových nohou. Naše mysli jsou v meditaci připoutány k Tvým lotosovým nohám pouty lásky. Nyní prosím projev Svou inkarnaci. Přijmi nás jako Své věčné služebníky a oddané, buď s námi spokojený a měj k nám soucit. Svým láskyplným pohledem, který doprovází chladivý a příjemný soucitný úsměv, a sladkými, nektarovými slovy, jež vycházejí z Tvých nádherných úst, nás zbav úzkosti způsobené tímto Vṛtrāsurou, jenž je neustálým zdrojem bolesti v hloubi našich srdcí.

Význam

Pán Brahmā je považován za otce polobohů, ale Kṛṣṇa či Pán Viṣṇu je otcem Brahmy, protože Brahmā se narodil z lotosu vyrůstajícího z Pánova břicha.

Verš

atha bhagavaṁs tavāsmābhir akhila-jagad-utpatti-sthiti-laya-nimittāyamāna-divya-māyā-vinodasya sakala-jīva-nikāyānām antar-hṛdayeṣu bahir api ca brahma-pratyag-ātma-svarūpeṇa pradhāna-rūpeṇa ca yathā-deśa-kāla-dehāvasthāna-viśeṣaṁ tad-upādānopalambhakatayānubhavataḥ sarva-pratyaya-sākṣiṇa ākāśa-śarīrasya sākṣāt para-brahmaṇaḥ paramātmanaḥ kiyān iha vārtha-viśeṣo vijñāpanīyaḥ syād visphuliṅgādibhir iva hiraṇya-retasaḥ.

Synonyma

atha — proto; bhagavan — ó Pane; tava — Tebe; asmābhiḥ — námi; akhila — celého; jagat — hmotného světa; utpatti — stvoření; sthiti — udržování; laya — a zničení; nimittāyamāna — který jsi příčinou; divya-māyā — s duchovní energií; vinodasya — Tebe, který se bavíš; sakala — všech; jīva-nikāyānām — zástupů živých bytostí; antaḥ-hṛdayeṣu — v hloubi srdcí; bahiḥ api — také vně; ca — a; brahma — neosobního Brahmanu, Absolutní Pravdy; pratyak-ātma — Nadduše; sva-rūpeṇa — Svými podobami; pradhāna-rūpeṇa — Svou podobou vnějších složek; ca — také; yathā — podle; deśa-kāla-deha-avasthāna — země, času, těla a postavení; viśeṣam — podrobnosti; tat — jejich; upādāna — hmotné příčiny; upalambhakatayā — jelikož jsi tím, kdo projevuje; anubhavataḥ — sledující; sarva-pratyaya-sākṣiṇaḥ — svědek všech různých činností; ākāśa-śarīrasya — Nadduše celého vesmíru; sākṣāt — přímo; para-brahmaṇaḥ — Nejvyšší Absolutní Pravda; paramātmanaḥ — Nadduše; kiyān — do jaké míry; iha — zde; — nebo; artha-viśeṣaḥ — zvláštní potřeba; vijñāpanīyaḥ — být informován; syāt — může být; visphuliṅga-ādibhiḥ — jiskrami ohně; iva — jako; hiraṇya-retasaḥ — původnímu ohni.

Překlad

Ó Pane, stejně jako malé jiskry nedokáží to, co celý oheň, my jakožto Tvoje jiskry Tě nemůžeme informovat o svých životních potřebách. Jsi úplný celek. Co bychom Ti tedy měli říkat? Víš vše, protože jsi původní příčinou vesmírného projevu, udržovatelem a ničitelem celého vesmírného stvoření. Neustále se věnuješ Svým zábavám se Svými duchovními a hmotnými energiemi, neboť jsi vládcem veškerých energií. Existuješ uvnitř všech živých bytostí, uvnitř vesmírného projevu a také mimo ně. Vnitřně existuješ jako Parabrahman a vnějšně jako složky hmotného stvoření. I když jsi tedy projevený na různých úrovních, v různých dobách, na různých místech a v různých tělech, jsi Ty, Osobnost Božství, původní příčinou všech příčin. Jsi skutečně původním prvkem. Svědčíš všem činnostem, ale jelikož jsi velký jako nebe, nikdy se Tě žádná z nich nedotýká. Jako Parabrahman a Paramātmā jsi svědkem všeho. Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, nic Ti není neznámé.

Význam

Absolutní Pravda existuje na třech úrovních duchovního porozumění: jako Brahman, Paramātmā a Bhagavān (brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate). Bhagavān, Nejvyšší Osobnost Božství, je původcem Brahmanu a Paramātmy. Brahman, neosobní Absolutní Pravda, je všeprostupující a Paramātmā je lokálně umístěná v srdci každého, ale Bhagavān, Jehož uctívají oddaní, je původní příčinou všech příčin. Čistý oddaný si uvědomuje, že jelikož Pánu není nic neznámé, není třeba Ho informovat o tom, co oddanému vyhovuje a co mu působí potíže. Čistý oddaný ví, že nemusí Absolutní Pravdu žádat o žádné hmotné potřeby. Když tedy polobozi informovali Nejvyšší Osobnost Božství o své úzkosti způsobené útokem Vṛtrāsury, omlouvali se, že se modlí o své bezpečí. Začínající oddaný samozřejmě přichází za Nejvyšším Pánem pro úlevu od těžkostí či chudoby nebo pro spekulativní poznání o Pánu. Bhagavad-gītā (7.16) uvádí čtyři druhy zbožných lidí, kteří začínají s oddanou službou Pánu — ten, kdo trpí (ārta), kdo potřebuje peníze (ārthārthī), kdo je zvídavý (jijñāsu) a kdo hledá Absolutní Pravdu (jñānī). Čistý oddaný však ví, že jelikož je Pán všudypřítomný a vševědoucí, není třeba se k Němu modlit nebo Ho uctívat pro osobní prospěch. Čistý oddaný vždy slouží Pánu, aniž by cokoliv požadoval. Pán je přítomný všude a zná potřeby Svých oddaných; proto Ho není třeba obtěžovat žádostmi o hmotné výhody.

Verš

ata eva svayaṁ tad upakalpayāsmākaṁ bhagavataḥ parama-guros tava caraṇa-śata-palāśac-chāyāṁ vividha-vṛjina-saṁsāra-pariśramopaśamanīm upasṛtānāṁ vayaṁ yat-kāmenopasāditāḥ.

Synonyma

ata eva — proto; svayam — Sám; tat — to; upakalpaya — prosím zařiď; asmākam — nás; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; parama-guroḥ — nejvyšší duchovní mistr; tava — Tebe; caraṇa — nohou; śata-palāśat — jako lotosové květy se stovkami okvětních lístků; chāyām — stín; vividha — různými; vṛjina — nebezpečnými situacemi; saṁsāra — tohoto podmíněného života; pariśrama — bolest; upaśamanīm — ulevující; upasṛtānām — oddaní, kteří přijali útočiště u Tvých lotosových nohou; vayam — my; yat — pro co; kāmena — touhami; upasāditāḥ — přivedeni blíže (k útočišti Tvých lotosových nohou).

Překlad

Drahý Pane, jsi vševědoucí, a proto velice dobře víš, proč jsme přijali útočiště u Tvých lotosových nohou, které poskytují stín přinášející úlevu od všech hmotných těžkostí. Jelikož jsi nejvyšší duchovní mistr a víš vše, vyhledali jsme útočiště u Tvých lotosových nohou, abys nás poučil. Prosíme zbav nás tísně. Tvé lotosové nohy jsou jediným útočištěm pro plně odevzdaného oddaného a jediným prostředkem pro překonání všech potíží v tomto hmotném světě.

Význam

Člověk musí pouze vyhledat útočiště ve stínu Pánových lotosových nohou. Tím překoná všechny hmotné potíže, které ho znepokojují; stejně jako když člověk přijde do stínu velkého stromu, ihned se mu uleví od palčivého žáru slunce, aniž by žádal o pomoc. Jediným zájmem podmíněné duše tedy mají být lotosové nohy Pána. Podmíněné duši, která trpí různými strastmi plynoucími z existence v hmotném světě, se může ulevit jedině tehdy, když vyhledá útočiště u Pánových lotosových nohou.

Verš

atho īśa jahi tvāṣṭraṁ
grasantaṁ bhuvana-trayam
grastāni yena naḥ kṛṣṇa
tejāṁsy astrāyudhāni ca

Synonyma

atho — proto; īśa — ó nejvyšší vládce; jahi — zabij; tvāṣṭram — démona Vṛtrāsuru, syna Tvaṣṭy; grasantam — který pohlcuje; bhuvana-trayam — tři světy; grastāni — pohlcené; yena — jímž; naḥ — naše; kṛṣṇa — ó Śrī Kṛṣṇo; tejāṁsi — veškerá síla a moc; astra — šípy; āyudhāni — a další zbraně; ca — také.

Překlad

Proto, ó Pane, ó nejvyšší vládce, ó Pane Kṛṣṇo, prosíme znič tohoto nebezpečného démona Vṛtrāsuru, syna Tvaṣṭy, který již pohltil všechny naše zbraně, naše bojové prostředky a naši sílu a vliv.

Význam

Pán říká v Bhagavad-gītě (7.15-16):

na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ
prapadyante narādhamāḥ
māyayāpahṛta-jñānā
āsuraṁ bhāvam āśritāḥ
catur-vidhā bhajante māṁ
janāḥ sukṛtino ’rjuna
ārto jijñāsur arthārthī
jñānī ca bharatarṣabha

“Ti ničemové, kteří jsou zcela hloupí, kteří jsou nejnižší z lidí, jež o poznání připravila iluze a kteří přijímají ateistickou povahu démonů, se Mi neodevzdávají. Ó nejlepší z Bharatovců (Arjuno), čtyři druhy zbožných lidí Mi začínají oddaně sloužit — trpící, toužící po bohatství, zvídavý a hledající poznání Absolutního.”

Čtyři druhy začínajících oddaných, kteří přicházejí nabízet Nejvyšší Osobnosti Božství oddanou službu na základě hmotných motivů, nejsou čistí oddaní, ale jejich situace je příznivá v tom, že tito materialističtí oddaní se někdy vzdávají svých hmotných tužeb a očistí se. Když jsou polobozi zcela bezmocní, přicházejí za Nejvyšší Osobností Božství zarmoucení a se slzami v očích, modlí se k Pánu, a tak se stávají téměř čistými oddanými bez hmotných tužeb. Přiznávají, že kvůli svým rozsáhlým hmotným možnostem zapomněli na čistou oddanou službu, a proto se plně odevzdávají Pánu a nechávají na Něm, zda se o ně postará nebo je zničí. Takové odevzdání se je nezbytné. Bhaktivinoda Ṭhākura zpívá: mārabi rākhabi—yo icchā tohārā. “Ó Pane, plně se odevzdávám Tvým lotosovým nohám. Nyní mě můžeš ochránit nebo zničit — jednej, jak si přeješ. Máš plné právo udělat obojí.”

Verš

haṁsāya dahra-nilayāya nirīkṣakāya
kṛṣṇāya mṛṣṭa-yaśase nirupakramāya
sat-saṅgrahāya bhava-pāntha-nijāśramāptāv
ante parīṣṭa-gataye haraye namas te

Synonyma

haṁsāya — nejvznešenějšímu a čistému (pavitraṁ paramam, svrchovaně čistý); dahra — v hloubi srdce; nilayāya — Jehož sídlo; nirīkṣakāya — Jenž dohlíží na činnosti individuální duše; kṛṣṇāya — Nadduši, která je částečným projevem Kṛṣṇy; mṛṣṭa-yaśase — Jehož pověst je zářná; nirupakramāya — Jenž nemá počátek; sat-saṅgrahāya — Jehož chápou pouze čistí oddaní; bhava-pāntha-nija-āśrama-āptau — jakožto dosažení útočiště u Kṛṣṇy pro osoby v tomto hmotném světě; ante — nakonec; parīṣṭa-gataye — Jemu, Jenž je konečným cílem, nejvyšším úspěchem v životě; haraye — Nejvyšší Osobnosti Božství; namaḥ — uctivé poklony; te — Tobě.

Překlad

Ó Pane, ó svrchovaně čistý, žiješ v hloubi srdce každého a sleduješ všechny touhy a činnosti podmíněných duší. Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇo, Tvá sláva je zářná a oslnivá. Nemáš žádný počátek, neboť jsi počátkem všeho. To chápou čistí oddaní, protože jsi snadno dostupný čistým a věrným pravdě. Když jsou podmíněné duše osvobozené a po mnoha miliónech let bloudění hmotným světem se nacházejí v bezpečí u Tvých lotosových nohou, dosahují nejvyššího životního úspěchu. Proto u Tvých lotosových nohou skládáme uctivé poklony, ó Pane, ó Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Polobozi chtěli po Pánu Viṣṇuovi, aby je zbavil jejich úzkosti, ale nyní se obracejí přímo na Pána Kṛṣṇu, neboť i když mezi Pánem Kṛṣṇou a Pánem Viṣṇuem není žádný rozdíl, Kṛṣṇa sestupuje na tuto planetu ve Svém rysu Vāsudeva za účelem paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām — ochránění Svých oddaných a zničení darebáků. Démoni či ateisté neustále znepokojují polobohy či oddané, a proto Kṛṣṇa sestupuje, aby je potrestal a aby splnil touhy Svých oddaných. Kṛṣṇa jakožto původní příčina všeho je Nejvyšší Osoba; je dokonce i nad Viṣṇuem a Nārāyaṇem, i když mezi těmito různými podobami Pána není žádný rozdíl. Brahma-saṁhitā (5.46) vysvětluje:

dīpārcir eva hi daśāntaram abhyupetya
dīpāyate vivṛta-hetu-samāna-dharmā
yas tādṛg eva hi ca viṣṇutayā vibhāti
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Kṛṣṇa se expanduje v podobě Viṣṇua stejně, jako jedna svíčka zapaluje druhou. Obě svíčky svítí stejně, ale Kṛṣṇa je přirovnán k té původní.

Významné je slovo mṛṣṭa-yaśase. Kṛṣṇa je vždy slavný tím, že vysvobozuje Své oddané z nebezpečí. Oddaný, který obětoval vše službě Kṛṣṇovi a pro něhož je Pán jediným zdrojem úlevy, se nazývá akiñcana.

Královna Kuntī vyjádřila ve svých modlitbách, že Pán je akiñcana-vitta — je majetkem takového oddaného. Ti, kdo jsou vysvobozeni z pout podmíněného života, dosahují duchovního světa, kde získávají pět druhů osvobození — sāyujya, sālokya, sārūpya, sārṣṭi a sāmīpya. Osobně se stýkají s Pánem v pěti náladách — śānta, dāsya, sakhya, vātsalya a mādhurya. Všechny tyto rasy jsou emanacemi z Kṛṣṇy. Jak popisuje Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, původní náladou, ādi-rasou, je milostná láska. Kṛṣṇa je zdrojem čisté a duchovní milostné lásky.

Verš

śrī-śuka uvāca
athaivam īḍito rājan
sādaraṁ tri-daśair hariḥ
svam upasthānam ākarṇya
prāha tān abhinanditaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; atha — poté; evam — takto; īḍitaḥ — Jenž byl uctíván a Jemuž byly skládány poklony; rājan — ó králi; sa-ādaram — s náležitou úctou; tri-daśaiḥ — všemi polobohy z vyšších planetárních soustav; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; svam upasthānam — jejich oslavnou modlitbu; ākarṇya — vyslechl; prāha — odpověděl; tān — jim (polobohům); abhinanditaḥ — potěšen.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó králi Parīkṣite, když polobozi přednášeli Pánu své upřímné modlitby, Pán ze Své bezpříčinné milosti naslouchal. Potěšili Ho, a On jim odpověděl následovně.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
prīto ’haṁ vaḥ sura-śreṣṭhā
mad-upasthāna-vidyayā
ātmaiśvarya-smṛtiḥ puṁsāṁ
bhaktiś caiva yayā mayi

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl; prītaḥ — potěšen; aham — Já; vaḥ — vaše; sura-śreṣṭhāḥ — ó nejlepší z polobohů; mat-upasthāna-vidyayā — vysoce pokročilým poznáním a modlitbami, které jste mi věnovali; ātma-aiśvarya-smṛtiḥ — vzpomínání na vznešené transcendentální postavení Mne, Nejvyšší Osobnosti Božství; puṁsām — lidí; bhaktiḥ — oddaná služba; ca — a; eva — jistě; yayā — díky čemu; mayi — Mně.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl: Ó milovaní polobozi, s velkým poznáním jste Mi přednesli modlitby a Já jsem s vámi velice spokojen. Pomocí takového poznání se živá bytost osvobodí a vzpomíná na Mé vznešené postavení, které přesahuje podmínky hmotného života. Takový oddaný je obětováním modliteb s plným poznáním dokonale očištěn. To je zdroj oddané služby Mně.

Význam

Dalším jménem Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, je Uttamaśloka, což znamená, že jsou Mu obětovány modlitby složené z vybraných veršů. Bhakti znamená śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ, opěvování Pána Viṣṇua a naslouchání o Něm. Impersonalisté nemohou být očištěni, protože neobětují Nejvyšší Osobnosti Božství osobní modlitby. I když se někdy modlí, jejich modlitby neoslovují Nejvyšší Osobu. Tito impersonalisté někdy projevují své neúplné poznání tím, že Pána oslovují jako “bezejmenného”. Vždy pronášejí modlitby nepřímo: “Jsi to či ono,” ale nevědí, ke komu se modlí. Oddaný však vždy přednáší osobní modlitby. Říká: govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi — “S úctou se klaním Govindovi, Kṛṣṇovi.” Takto se máme modlit. Ten, kdo neustále nabízí Nejvyšší Osobnosti Božství takové osobní modlitby, je způsobilý stát se čistým oddaným a vrátit se domů, zpátky k Bohu.

Verš

kiṁ durāpaṁ mayi prīte
tathāpi vibudharṣabhāḥ
mayy ekānta-matir nānyan
matto vāñchati tattva-vit

Synonyma

kim — co; durāpam — obtížné získat; mayi — když Já; prīte — spokojený; tathāpi — přesto; vibudha-ṛṣabhāḥ — ó nejlepší z inteligentních polobohů; mayi — na Mě; ekānta — výhradně soustředěná; matiḥ — jehož pozornost; na anyat — nic jiného; mattaḥ — než Mě; vāñchati — přeje si; tattva-vit — ten, kdo zná pravdu.

Překlad

Ó nejlepší z inteligentních polobohů, i když je pravda, že pro toho, s kým jsem spokojený, není těžké získat cokoliv, čistý oddaný, jehož mysl je upřená výhradně na Mě, Mě nežádá o nic než o příležitost vykonávat oddanou službu.

Význam

Když polobozi dokončili své modlitby, plni úzkosti čekali na zabití svého nepřítele Vṛtrāsury. To znamená, že polobozi nejsou čistí oddaní. I když může živá bytost bez potíží získat cokoliv, potěší-li Pána, polobozi usilovali uspokojováním Pána o hmotný prospěch. Pán po nich chtěl, aby se modlili o čistou oddanou službu, ale oni se místo toho modlili o příležitost zabít svého nepřítele. To je rozdíl mezi čistým oddaným a oddaným na hmotné úrovni. Pán nepřímo litoval, že polobozi nežádali o čistou oddanou službu.

Verš

na veda kṛpaṇaḥ śreya
ātmano guṇa-vastu-dṛk
tasya tān icchato yacched
yadi so ’pi tathā-vidhaḥ

Synonyma

na — ne; veda — zná; kṛpaṇaḥ — lakomá živá bytost; śreyaḥ — nejvyšší potřeba; ātmanaḥ — duše; guṇa-vastu-dṛk — ten, koho přitahuje stvoření kvalit hmotné přírody; tasya — jeho; tān — věci vytvořené hmotnou energií; icchataḥ — přeje si; yacchet — někdo udílí; yadi — když; saḥ api — on také; tathā-vidhaḥ — stejného druhu (pošetilý kṛpaṇa, který neví, co je v jeho skutečném vlastním zájmu).

Překlad

Ti, kdo považují hmotné jmění za vše či za konečný cíl života, jsou lakomci (kṛpaṇové). Neznají nejvyšší potřebu duše. Když navíc někdo takovým hlupákům dá, co si přejí, musí být rovněž považován za hlupáka.

Význam

Existují dva druhy lidí: kṛpaṇa a brāhmaṇa. Brāhmaṇa je ten, kdo zná Brahman, Absolutní Pravdu, a ví tedy, co je v jeho skutečném zájmu. Kṛpaṇa je naopak člověk s hmotným, tělesným pojetím života. Neví, jak využít svůj lidský život — nebo svůj život poloboha — a přitahují ho výtvory hmotných kvalit přírody. Kṛpaṇové, kteří vždy prahnou po hmotném prospěchu, jsou pošetilí, zatímco brāhmaṇové, kteří neustále touží získat duchovní prospěch, jsou inteligentní. Jestliže kṛpaṇa — aniž by věděl, co je v jeho vlastním zájmu — pošetile žádá o něco hmotného, je ten, kdo mu takovou věc dá, rovněž pošetilý. Kṛṣṇa ovšem není žádný hlupák; je svrchovaně inteligentní. Když někdo přijde žádat Kṛṣṇu o hmotný prospěch, Kṛṣṇa mu nedá hmotné věci, po kterých touží. Místo toho mu dá inteligenci, aby na své hmotné touhy zapomněl a vyvinul připoutanost k Jeho lotosovým nohám. I když se kṛpaṇa modlí k Pánu Kṛṣṇovi o hmotné věci, Pán mu v takových případech odebere veškeré hmotné vlastnictví a dá mu rozum, aby se stal oddaným. Pán říká v Caitanya-caritāmṛtě (Madhya 22.39):

āmi—vijña, ei mūrkhe ’viṣaya' kene diba?
sva-caraṇāmṛta diyā ’viṣaya' bhulāiba

“Jsem inteligentní, tak proč bych tomuto hlupákovi dával hmotný blahobyt? Raději ho přivedu k tomu, aby přijal nektar v podobě útočiště u Mých lotosových nohou, a způsobím, že zapomene na iluzorní hmotný požitek.” Pokud se někdo upřímně modlí k Bohu, aby výměnou za svou oddanou službu získal hmotné vlastnictví, Pán — který není tak pošetilý jako tento neinteligentní oddaný — mu projeví zvláštní milost tím, že mu odebere veškeré hmotné vlastnictví, které má, a postupně mu dá inteligenci, aby ho uspokojovala pouze služba lotosovým nohám Pána. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura v této souvislosti podotýká, že když hloupé dítě žádá svou matku, aby mu dala jed, matka — která je inteligentní—mu přes jeho prosby jistě žádný jed nedá. Materialista neví, že přijímat hmotné vlastnictví znamená přijímat jed, koloběh zrození a smrti. Inteligentní osoba, brāhmaṇa, se uchází o osvobození z hmotného otroctví. To je ve skutečném vlastním zájmu lidské bytosti.

Verš

svayaṁ niḥśreyasaṁ vidvān
na vakty ajñāya karma hi
na rāti rogiṇo ’pathyaṁ
vāñchato ’pi bhiṣaktamaḥ

Synonyma

svayam — osobně; niḥśreyasam — nejvyšší cíl života neboli prostředky pro dosažení extatické lásky k Nejvyšší Osobnosti Božství; vit-vān — ten, kdo je kvalifikovaný v oddané službě; na — ne; vakti — učí; ajñāya — hlupáka, který nezná konečný cíl života; karma — plodonosné činnosti; hi — vskutku; na — ne; rāti — podává; rogiṇaḥ — pacientovi; apathyam — nepoživatelné; vāñchataḥ — který chce; api — ačkoliv; bhiṣak-tamaḥ — zkušený lékař.

Překlad

Čistý oddaný, který je plně znalý vědy o oddané službě, nikdy nedá hloupému člověku pokyn, aby se věnoval plodonosným činnostem za účelem získání hmotného požitku, natož aby mu v takových činnostech pomáhal. Takový oddaný je jako zkušený lékař, který nikdy pacienta nevybízí, aby jedl jídlo, které by škodilo jeho zdraví, i když si to pacient přeje.

Význam

To je rozdíl mezi požehnáními, která dávají polobozi, a těmi, která dává Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇu. Oddaní polobohů žádají o požehnání pouze pro smyslový požitek, a proto je o nich v Bhagavad-gītě (7.20) řečeno, že pozbyli inteligence.

kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ
prapadyante 'nya-devatāḥ
taṁ taṁ niyamam āsthāya
prakṛtyā niyatāḥ svayā

“Ti, jež hmotné touhy připravily o inteligenci, se odevzdávají polobohům a uctívají je podle pravidel a předpisů, které odpovídají jejich povahám.”

Podmíněné duše obvykle postrádají inteligenci kvůli svým velkým touhám po smyslovém požitku. Nevědí, o jaká požehnání mají žádat. Proto se neoddaným v śāstrách doporučuje za účelem hmotného zisku uctívat různé polobohy. Chce-li někdo například krásnou manželku, má uctívat Umu či bohyni Durgu. Ten, kdo se chce zbavit nemoci, má uctívat boha Slunce. Všechny žádosti o požehnání od polobohů ovšem vycházejí z hmotného chtíče. Při zničení vesmírného projevu bude konec všem požehnáním i těm, kdo je udílejí. Pokud někdo o požehnání požádá Pána Viṣṇua, Pán mu dá takové, které mu pomůže vrátit se domů, zpátky k Bohu. To rovněž Sám Pán potvrzuje v Bhagavad-gītě (10.10):

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

Pán Viṣṇu, Kṛṣṇa, dává oddanému, který Mu neustále slouží, pokyny, jak může po dokonání hmotného těla přijít k Němu. Pán říká v Bhagavad-gītě (4.9):

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so 'rjuna

“Ten, kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činností, se po opuštění těla nezrodí znovu v tomto hmotném světě, ale dosáhne Mého věčného sídla, ó Arjuno.” Takové je požehnání Pána Viṣṇua, Kṛṣṇy. Poté, co se oddaný vzdá svého těla, se vrátí domů, zpátky k Bohu.

Oddaný může pošetile žádat o hmotná požehnání, ale Pán Kṛṣṇa mu je nedá, bez ohledu na jeho modlitby. Proto se lidé, kteří velice lpí na hmotném životě, obvykle nestávají oddanými Kṛṣṇy či Viṣṇua; místo toho se stávají oddanými polobohů (kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante 'nya-devatāḥ). Požehnání od polobohů ovšem Bhagavad-gītā odsuzuje. Antavat tu phalaṁ teṣāṁ tad bhavaty alpa-medhasām — “Méně inteligentní lidé uctívají polobohy, a jejich plody jsou omezené a dočasné.” Nevaiṣṇava neboli ten, kdo neslouží Nejvyšší Osobnosti Božství, je považován za hlupáka s malou mozkovou kapacitou.

Verš

maghavan yāta bhadraṁ vo
dadhyañcam ṛṣi-sattamam
vidyā-vrata-tapaḥ-sāraṁ
gātraṁ yācata mā ciram

Synonyma

maghavan — ó Indro; yāta — jdi; bhadram — štěstí; vaḥ — vám všem; dadhyañcam — k Dadhyañcovi; ṛṣi-sat-tamam — nejvznešenějšímu světci; vidyā — vzdělání; vrata — slib; tapaḥ — a askeze; sāram — esence; gātram — jeho tělo; yācata — požádejte o; ciram — neprodleně.

Překlad

Ó Maghavane (Indro), hodně štěstí vám všem. Radím vám, abyste vyhledali vznešeného světce Dadhyañcu (Dadhīciho). Dosáhl zralosti v poznání, dodržování slibů a askezi a jeho tělo je velice silné. Bez otálení ho jděte o toto tělo požádat.

Význam

Každý v tomto hmotném světě, od Pána Brahmy až po mravence, se snaží svému tělu zajistit pohodlí. Čistý oddaný může také žít pohodlně, ale nedychtí po takovém požehnání. Jelikož Maghavan, král nebes, stále usiloval o tělesné pohodlí, Pán Viṣṇu mu poradil, aby požádal Dadhyañcu o jeho tělo, které bylo velice silné díky poznání, slibům a askezi.

Verš

sa vā adhigato dadhyaṅṅ
aśvibhyāṁ brahma niṣkalam
yad vā aśvaśiro nāma
tayor amaratāṁ vyadhāt

Synonyma

saḥ — on; — jistě; adhigataḥ — poté, co získal; dadhyaṅ — Dadhyañca; aśvibhyām — dvěma Aśvinī-kumārům; brahma — duchovní poznání; niṣkalam — čisté; yat — kterým; aśvaśiraḥ — Aśvaśira; nāma — jménem; tayoḥ — těch dvou; amaratām — osvobození v současném životě; vyadhāt — udělené.

Překlad

Tento světec Dadhyañca, který je také známý jako Dadhīci, osobně realizoval duchovní vědu a poté ji předal Aśvinī-kumārům. Je řečeno, že jim sdělil mantry skrze hlavu koně, a proto se tyto mantry nazývají Aśvaśira. Poté, co Aśvinī-kumārové získali od Dadhīciho mantry vykládající duchovní vědu, stali se osobami osvobozenými ještě v tomto životě (jīvan-mukta).

Význam

Mnozí ācāryové vyprávějí ve svých komentářích následující příběh:

niśamyātharvaṇaṁ dakṣaṁ pravargya-brahmavidyayoḥ; dadhyañcaṁ samupāgamya tam ūcatur athāśvinau; bhagavan dehi nau vidyām iti śrutvā sa cābravīt; karmaṇy avasthito ’dyāhaṁ paścād vakṣyāmi gacchatam; tayor nirgatayor eva śakra āgatya taṁ munim; uvāca bhiṣajor vidyāṁ mā vādīr aśvinor mune; yadi mad-vākyam ullaṅghya bravīṣi sahasaiva te; śiraś-chindyāṁ na sandeha ity uktvā sa yayau hariḥ; indre gate tathābhyetya nāsatyāv ūcatur dvijam; tan-mukhād indra-gaditaṁ śrutvā tāv ūcatuḥ punaḥ; āvāṁ tava śiraś chittvā pūrvam aśvasya mastakam; sandhāsyāvas tato brūhi tena vidyāṁ ca nau dvija; tasminn indreṇa sañchinne punaḥ sandhāya mastakam; nijaṁ te dakṣiṇāṁ dattvā gamiṣyāvo yathāgatam; etac chrutvā tadovāca dadhyaṅṅ ātharvaṇas tayoḥ pravargyaṁ brahma-vidyāṁ ca sat-kṛto ’satya-śaṅkitaḥ.

Velký světec Dadhīci byl dokonale obeznámen s tím, jak vykonávat plodonosné činnosti, a byl také pokročilý co se týče duchovního poznání. Aśvinī-kumārové to věděli, a proto za ním jednou přišli a žádali ho, aby je učil duchovní vědě (brahma-vidyā). Dadhīci Muni odpověděl: “Nyní připravuji plodonosné oběti. Přijďte o něco později.” Když Aśvinī-kumārové odešli, přišel za Dadhīcim nebeský král Indra a řekl: “Můj drahý Muni, Aśvinī-kumārové jsou obyčejní lékaři. Prosím, neuč je duchovní vědu. Pokud tak přes mé varování učiníš, potrestám tě useknutím hlavy.” Poté, co Indra Dadhīciho varoval, vrátil se na nebeské planety. Aśvinī-kumārové, kteří chápali Indrovy záměry, přišli zpět a prosili Dadhīciho o brahma-vidyu. Když je velký světec informoval o Indrově hrozbě, odpověděli: “Učiňme to tak, že ti nejprve my usekneme hlavu a nahradíme ji hlavou koně. Můžeš nám vyložit brahma-vidyu skrze koňskou hlavu, a když se Indra vrátí a usekne ti ji, odměníme se ti tak, že ti vrátíme tvou původní hlavu.” Dadhīci již slíbil, že Aśvinī-kumārům předá brahma-vidyu, a proto s jejich návrhem souhlasil. Jelikož předával brahma-vidyu ústy koně, je tato brahma-vidyā také známá jako Aśvaśira.

Verš

dadhyaṅṅ ātharvaṇas tvaṣṭre
varmābhedyaṁ mad-ātmakam
viśvarūpāya yat prādāt
tvaṣṭā yat tvam adhās tataḥ

Synonyma

dadhyaṅ — Dadhyañca; ātharvaṇaḥ — syn Atharvy; tvaṣṭre — Tvaṣṭovi; varma — ochranný plášť zvaný Nārāyaṇa-kavaca; abhedyam — nepřekonatelný; mat-ātmakam — tvořený Mnou Samotným; viśvarūpāya — Viśvarūpovi; yat — který; prādāt — daný; tvaṣṭā — Tvaṣṭā; yat — který; tvam — ty; adhāḥ — získal; tataḥ — od něho.

Překlad

Dadhyañcův nepřekonatelný ochranný plášť známý jako Nārāyaṇa-kavaca dostal Tvaṣṭa, který ho předal svému synovi Viśvarūpovi, od něhož jsi ho získal ty. Díky této Nārāyaṇa-kavace je nyní Dadhīciho tělo velice silné. Měl bys ho tedy o ně požádat.

Verš

yuṣmabhyaṁ yācito ’śvibhyāṁ
dharma-jño ’ṅgāni dāsyati
tatas tair āyudha-śreṣṭho
viśvakarma-vinirmitaḥ
yena vṛtra-śiro hartā
mat-teja-upabṛṁhitaḥ

Synonyma

yuṣmabhyam — pro vás všechny; yācitaḥ — žádané; aśvibhyām — Aśvinī-kumāry; dharma-jñaḥ — Dadhīci, který zná principy náboženství; aṅgāni — své údy; dāsyati — dá; tataḥ — poté; taiḥ — těmito kostmi; āyudha — ze zbraní; śreṣṭhaḥ — nejmocnější (blesk); viśvakarma-vinirmitaḥ — vytvořený Viśvakarmou; yena — kterým; vṛtra-śiraḥ — hlava Vṛtrāsury; hartā — bude uťata; mat-tejaḥ — Mou mocí; upabṛṁhitaḥ — posílený.

Překlad

Když za vás Aśvinī-kumārové požádají Dadhyañcu o jeho tělo, jistě jim ho z lásky dá. O tom nepochybujte — Dadhyañca je velice zkušený v náboženském porozumění. Když vám dá své tělo, Viśvakarmā z jeho kostí vytvoří blesk, který bezpochyby zabije Vṛtrāsuru, protože bude obdařený Mou silou.

Verš

tasmin vinihate yūyaṁ
tejo-’strāyudha-sampadaḥ
bhūyaḥ prāpsyatha bhadraṁ vo
na hiṁsanti ca mat-parān

Synonyma

tasmin — když on (Vṛtrāsura); vinihate — bude zabit; yūyam — vy všichni; tejaḥ — moc; astra — šípy; āyudha — další zbraně; sampadaḥ — a bohatství; bhūyaḥ — znovu; prāpsyatha — získáte; bhadram — veškeré štěstí; vaḥ — vám; na — ne; hiṁsanti — ublíží; ca — rovněž; mat-parān — Moji oddaní.

Překlad

Když bude Vṛtrāsura díky Mé duchovní síle zabit, získáte zpět svou moc, zbraně a bohatství. Všechny vás tak čeká štěstí. Vṛtrāsura může zničit všechny tři světy, ale nebojte se — vám neublíží. Je to také oddaný a nikdy proti vám nepoužije násilí.

Význam

Oddaný Pána není nikdy zaujatý proti nikomu, natož proti jiným oddaným. Jak bude vyjeveno později, Vṛtrāsura byl také oddaný. Nehrozilo proto, že by chtěl polobohům ubližovat; naopak se jim sám od sebe snažil prospět. Oddaný se nezdráhá obětovat své vlastní tělo vyššímu cíli. Cānakya Paṇḍita řekl: san nimitte varaṁ tyāgo vināśe niyate sati. Veškeré hmotné vlastnictví člověka, včetně těla, bude koneckonců stejně časem zničeno. Je-li proto možné použít tělo a další vlastnictví ve prospěch vyššího cíle, oddaný se bez rozpaků vzdá dokonce i svého těla. Jelikož si Pán Viṣṇu přál zachránit polobohy, Vṛtrāsura — i když mohl pohltit tři světy — byl ochotný nechat se od polobohů zabít. Pro oddaného je žití a umírání jedno a totéž: v tomto životě se věnuje oddané službě a po opuštění těla bude i nadále oddaně sloužit v duchovním světě. Jeho oddanou službu nikdy nic nenaruší.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k deváté kapitole šestého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Zjevení démona Vṛtrāsury”.