Skip to main content

KAPITOLA SEDMNÁCTÁ

Mahārāja Pṛthu se hněvá na Zemi

Sloka 1:
Velký mudrc Maitreya pokračoval: Přednašeči, kteří oslavovali Mahārāje Pṛthua, takto pohotově popsali jeho vlastnosti a rytířské činnosti. Nakonec jim Pṛthu Mahārāja s náležitým respektem věnoval různé dary a patřičně je uctil.
Sloka 2:
Král Pṛthu uspokojil a důkladně uctil všechny vůdce brāhmaṇů a jiných tříd, své služebníky, ministry a kněží, občany, krajany, lidi z jiných společenství, obdivovatele a další. Všichni byli šťastní.
Sloka 3:
Vidura se otázal velkého mudrce Maitreyi: Můj milý brāhmaṇo, proč přijala matka Země právě podobu krávy, když se může zjevit v tolika různých podobách? Kdo se stal teletem a co bylo nádobou na mléko, když ji král Pṛthu dojil?
Sloka 4:
Povrch Země je na některých místech přirozeně snížený a na jiných vyvýšený. Jak ho král Pṛthu zarovnal a proč král nebes Indra ukradl koně určeného pro oběť?
Sloka 5:
Velký svatý král, Mahārāja Pṛthu, získal poznání od Sanat-kumāry, největšího znalce Ved. Jak s tímto poznáním, které bylo určené k praktickému uplatnění, dosáhl svatý král svého vytouženého cíle?
Sloka 6-7:
Pṛthu Mahārāja byl mocnou inkarnací energií Pána Kṛṣṇy, a každé vyprávění o jeho činnostech je proto velmi příjemné na poslech a představuje zdroj všeho štěstí. Pokud jde o mne, jsem vždy tvůj oddaný a také oddaný Pána, známého jako Adhokṣaja. Proto prosím, vyprávěj všechny příběhy o králi Pṛthuovi, jenž jako syn krále Veny podojil Zemi v podobě krávy.
Sloka 8:
Sūta Gosvāmī pokračoval: Když byl Vidura inspirovaný naslouchat o činnostech Pána Kṛṣṇy v Jeho různých inkarnacích, Maitreyu to také inspirovalo, a jelikož byl s Vidurou velmi spokojený, začal ho chválit. Poté promluvil následovně.
Sloka 9:
Velký mudrc Maitreya pokračoval: Můj milý Viduro, v době, kdy velcí mudrci a brāhmaṇové dosadili krále Pṛthua na trůn a prohlásili ho za ochránce obyvatelstva, byl nedostatek obilí. Občané byli hladem vyhublí, a proto přišli krále informovat o své situaci.
Sloka 10-11:
Drahý králi, stejně jako strom postupně vysychá, hoří-li v dutině jeho kmene oheň, vysycháme i my ohněm hladu v našich žaludcích. Jsi ochránce odevzdaných duší a byl jsi určen, abys nám dával zaměstnání — proto k tobě všichni přicházíme pro ochranu. Jsi nejen král, ale také inkarnace Boha; jsi král všech králů. Můžeš nám dát jakékoliv zaměstnání, neboť jsi pánem našeho živobytí. Proto tě prosíme, ó králi všech králů, zařiď, abychom všichni dostali potřebné množství obilí, a mohli tak utišit svůj hlad. Prosíme, postarej se o nás, neboť jinak brzy zemřeme kvůli nedostatku potravy.
Sloka 12:
Poté, co král Pṛthu vyslechl tento nářek a viděl žalostné podmínky obyvatel, dlouho o celé věci přemýšlel, aby zjistil, zda dokáže odhalit skryté příčiny.
Sloka 13:
Když dospěl k závěru, vzal svůj luk a šíp a zamířil na Zemi, stejně jako Pán Śiva, který rozhněvaně ničí celý svět.
Sloka 14:
Jakmile Země uviděla, že král Pṛthu vzal svůj luk a šíp, aby ji zabil, roztřásla se strachy. Přijala podobu krávy a začala prchat jako jelen, který velice rychle utíká, když ho pronásleduje lovec.
Sloka 15:
Když to Mahārāja Pṛthu viděl, velice se rozhněval a jeho oči zrudly jako ranní slunce. S šípem na svém luku pronásledoval Zemi v podobě krávy všude, kam běžela.
Sloka 16:
Země v podobě krávy běhala sem a tam mezi nebeskými planetami a Zemí, a ať utíkala kamkoliv, král se svým lukem a šípy jí byl v patách.
Sloka 17:
Stejně jako člověk nemůže uniknout krutým spárům smrti, Země v podobě krávy nemohla uniknout rukám Venova syna. Se strachem a zarmouceným srdcem se nakonec na krále bezmocně obrátila.
Sloka 18:
Oslovila velkého, vznešeného krále Pṛthua jako znalce náboženských zásad a útočiště odevzdaných a pravila: Prosím, zachraň mě! Jsi ochránce všech živých bytostí a nyní zaujímáš postavení krále této planety.
Sloka 19:
Země v podobě krávy na krále nepřestávala naléhat: Jsem velmi ubohá a nedopustila jsem se ničeho hříšného. Nevím, proč mě chceš zabít. Jsi prý znalcem všech náboženských zásad — proč mi tedy tak závidíš a tolik dychtíš zabít ženu?
Sloka 20:
I když se žena dopustí něčeho hříšného, nikdo na ni nesmí vztáhnout ruku. Co potom říci o tobě, drahý králi, který jsi tak milostivý, ochránce všech a vlídný k ubohým?
Sloka 21:
Země v podobě krávy pokračovala: Můj drahý králi, jsem jako pevná loď a spočívají na mně všechny věci světa. Když mě rozbiješ na kousky, jak ochráníš sebe a své poddané před utonutím?
Sloka 22:
Král Pṛthu odpověděl planetě Zemi: Má drahá Země, jsi neposlušná vůči mým příkazům a vládě. V podobě poloboha jsi přijímala svůj podíl v obětech, které jsme vykonávali, ale neplodila jsi na oplátku dostatek obilí. Proto tě musím zabít.
Sloka 23:
Každý den se živíš zelenou trávou, a přesto neplníš své vemeno, abys nám dávala mléko. Jelikož vědomě pácháš přestupky, není možné říci, že když jsi přijala podobu krávy, nevztahuje se na tebe trest.
Sloka 24:
Svou inteligenci jsi ztratila do té míry, že navzdory mým pokynům nevydáváš semena bylin a obilí, která původně stvořil Brahmā a která nyní v sobě skrýváš.
Sloka 25:
Nyní tě svými šípy rozsekám na kousky a tvým masem nasytím hladovějící obyvatele, kteří naříkají pro nedostatek obilí. Tak uspokojím plačící občany svého království.
Sloka 26:
Král může zabít jakoukoliv krutou osobu — ať muže, ženu, či impotentního eunucha — která se stará jen o vlastní obživu a nemá soucit s jinými živými bytostmi. Takové zabití nelze považovat za skutečné zabití.
Sloka 27:
Jsi příliš nadutá pýchou a téměř jsi z toho zešílela. Svými mystickými silami jsi nyní přijala podobu krávy, ale já tě přesto rozsekám na kousky malé jako zrnka obilí a veškeré obyvatelstvo budu udržovat svou vlastní mystickou silou.
Sloka 28:
Pṛthu Mahārāja vypadal stejně jako Yamarāja a celé jeho tělo projevovalo vysoký stupeň zlosti — stal se zosobněným hněvem. Když ho planeta Země slyšela, začala se třást. Odevzdala se a se sepjatýma rukama promluvila.
Sloka 29:
Planeta Země pravila: Můj milý Pane, ó Nejvyšší Osobnosti Božství, Tvé postavení je transcendentální a Svou hmotnou energií se expanduješ do různých podob a životních druhů prostřednictvím vzájemného působení tří kvalit hmotné přírody. Na rozdíl od jiných vládců zůstáváš vždy transcendentální a nejsi ovlivněn hmotným stvořením, které podléhá různým hmotným změnám. Nejsi proto zmaten hmotnými činnostmi.
Sloka 30:
Planeta Země pokračovala: Můj milý Pane, jsi dokonalý vládce hmotného stvoření. Tys vytvořil tento vesmírný projev a tři hmotné kvality, a tudíž jsi vytvořil i mě, planetu Zemi, která poskytuje místo všem živým bytostem. Přesto jsi vždy plně nezávislý, můj Pane. Nyní, když stojíš přede mnou, připravený mě zabít Svými zbraněmi, řekni mi prosím: Kde mám vyhledat útočiště? Kdo mě ochrání?
Sloka 31:
Na počátku stvoření jsi Svou nepochopitelnou energií stvořil všechny pohyblivé a nehybné živé bytosti a toutéž energií jsi nyní připraven je chránit. Jsi skutečně nejvyšší ochránce náboženských zásad. Proč se tolik snažíš mě zabít, přestože mám podobu krávy?
Sloka 32:
Můj milý Pane, i když jsi jeden, Svými nepochopitelnými energiemi se expanduješ do mnoha podob. Prostřednictvím Brahmy jsi stvořil tento vesmír, a jsi tedy přímo Nejvyšší Osobnost Božství. Ti, kdo nejsou dostatečně zkušení, nechápou Tvé transcendentální činnosti, jelikož jsou zahaleni Tvou iluzorní energií.
Sloka 33:
Můj milý Pane, prostřednictvím Svých energií jsi původní příčinou hmotných prvků, jakož i činných nástrojů (smyslů), těch, kdo řídí smysly (vládnoucích polobohů), inteligence, falešného ega a všeho ostatního. Svou energií celé toto vesmírné stvoření projevuješ, udržuješ a ničíš. Pouhým působením Tvé energie je vše střídavě projevené a neprojevené. Proto jsi Nejvyšší Osobnost Božství, příčina všech příčin. Skládám Ti uctivé poklony.
Sloka 34:
Můj milý Pane, jsi věčně nezrozený. Jednou jsi mě v podobě původního kance zachránil z vod na dně vesmíru. Svou vlastní energií jsi stvořil všechny hmotné prvky, smysly a srdce, abys zajistil udržování světa.
Sloka 35:
Můj milý Pane, takto jsi mě jednou ochránil, když jsi mě vylovil z vody, a proto jsi slavný jako Dharādhara neboli “ten, kdo nese planetu Zemi”. Přesto mě chceš nyní v podobě velkého hrdiny zabít ostrými šípy. Já jsem však jako loď na vodě, která vše drží nad hladinou.
Sloka 36:
Můj milý Pane, jsem rovněž výtvorem jedné z Tvých energií, složené ze tří kvalit hmotné přírody, a jsem proto Tvými činnostmi zmatená. Pochopit nelze ani činnosti Tvých oddaných, a co potom říci o Tvých zábavách? Vše nám tedy připadá protikladné a úžasné.