Skip to main content

KAPITOLA OSMNÁCTÁ

Pṛthu Mahārāja dojí planetu Zemi

Sloka 1:
Velký světec Maitreya Viduru dále oslovil: Můj milý Viduro, když planeta Země ukončila své modlitby, král Pṛthu stále nebyl klidný a rty se mu třásly hněvem. Země se bála, ale rozhodla se promluvit, aby krále přesvědčila.
Sloka 2:
Můj milý pane, utiš prosím svůj hněv a trpělivě poslouchej, co ti povím. Věnuj tomu laskavě pozornost. Možná jsem ubohá, ale učený člověk přijímá esenci poznání odevšad, stejně jako čmelák sbírá med z každé květiny.
Sloka 3:
Pro dobro celé lidské společnosti nejen v tomto, ale i v příštím životě, předepisují velcí proroci a mudrci různé metody, které vedou k obecnému blahobytu.
Sloka 4:
Ten, kdo následuje zásady a pokyny uložené velkými mudrci minulosti, jich může využít k praktickým účelům. Takový člověk si bude snadno užívat života a jeho radostí.
Sloka 5:
Hlupák, jenž si pomocí mentální spekulace vytváří vlastní způsoby a prostředky a neuznává autoritu mudrců, kteří stanovili dokonalé pokyny, je ve svých pokusech jen znovu a znovu neúspěšný.
Sloka 6:
Můj milý králi, semena, kořeny, byliny a obilí, jež v minulosti stvořil Pán Brahmā, nyní používají neoddaní, kteří nemají žádné duchovní poznání.
Sloka 7:
Můj milý králi, nejenže obilí a byliny používají neoddaní, ale navíc se o mě nikdo patřičně nestará. Králové mě zanedbávají, neboť netrestají tyto darebáky, ze kterých se stali zloději používající obilí pro svůj vlastní smyslový požitek. Proto jsem skryla všechna semena, jež byla určena pro vykonávání oběti.
Sloka 8:
Všechna obilná semena se jistě kazí, neboť jsou ve mně uložena již velice dlouhou dobu. Měl bys proto okamžitě zařídit jejich vyjmutí uznávanou metodou, kterou doporučují ācāryové a śāstry.
Sloka 9-10:
Ó velký hrdino, jsi ochránce živých bytostí. Jestliže jim toužíš pomoci tím, že jim dáš dostatečné množství obilí, a chceš-li jim zaopatřit obživu mým mlékem, obstarej pro tento účel vhodné tele, nádobu na mléko a také dojiče, který tuto práci zastane. Jelikož budu své tele velmi milovat, tvá touha získat mé mléko se ti splní.
Sloka 11:
Můj milý králi, dovol, abych tě upozornila, že musíš zarovnat povrch celé planety. To mi pomůže i po skončení období dešťů. Déšť, který padá milostí krále Indry, zůstane na mém povrchu a bude zavlažovat půdu, což bude prospěšné pro veškerou úrodu.
Sloka 12:
Král vyslechl příznivá a příjemná slova planety Země a jednal podle nich. Proměnil Svāyambhuvu Manua v tele a ze Země v podobě krávy nadojil všechny byliny a obilí, které držel ve svých sepjatých dlaních.
Sloka 13:
I jiní, kteří byli stejně inteligentní jako král Pṛthu, si z planety Země vzali to podstatné. Každý využil příležitosti kráčet ve stopách krále Pṛthua a získat vše, co si od planety Země přál.
Sloka 14:
Všichni velcí mudrci potom proměnili Bṛhaspatiho v tele a do nádoby vytvořené ze smyslů nadojili všechny druhy védského poznání pro očištění slov, mysli a naslouchání.
Sloka 15:
Všichni polobozi učinili teletem Indru, krále nebes, a nadojili ze Země nektar — nápoj soma. Tím se stali velice mocnými v mentální spekulaci a získali obrovskou sílu těla a smyslů.
Sloka 16:
Synové Diti a démoni učinili teletem Prahlāda Mahārāje, který se narodil v rodině asurů, a do nádoby ze železa nadojili různé druhy likérů a piva.
Sloka 17:
Obyvatelé Gandharvaloky a Apsaroloky proměnili v tele Viśvāvasua a dojili mléko do nádoby z lotosového květu. Mléko dostalo podobu sladkého hudebního umění a krásy.
Sloka 18:
Šťastní obyvatelé Pitṛloky, kteří vládnou pohřebním obřadům, učinili teletem Aryamu. S velkou vírou nadojili do nevypálené hliněné nádoby kavyu, potravu obětovanou předkům.
Sloka 19:
Poté proměnili obyvatelé Siddhaloky a Vidyādhara-loky v tele velkého mudrce Kapilu a do nádoby z celého nebe nadojili zvláštní mystické jógové síly počínaje schopností aṇimā. Obyvatelé Vidyādhara-loky tak získali schopnost létat po nebi.
Sloka 20:
Obyvatelé Kimpuruṣa-loky učinili teletem démona Mayu a nadojili mystické síly, pomocí kterých lze okamžitě zmizet druhému z očí a znovu se objevit v jiné podobě.
Sloka 21:
Potom Yakṣové, Rākṣasové, duchové a čarodějnice, kteří jsou všichni zvyklí jíst maso, proměnili v tele Rudru (Bhūtanātha), inkarnaci Pána Śivy, a do nádoby z lebek nadojili nápoje připravené z krve.
Sloka 22:
Poté si kobry, hadi bez kápí, velcí hadi, štíři a mnohá další jedovatá zvířata vzali z planety Země jako své mléko jed a uchovali ho v hadích děrách. Tele učinili z Takṣaky.
Sloka 23-24:
Čtyřnohá zvířata, jako jsou krávy, učinila tele z býka, který nosí Pána Śivu, a nádobu na dojení učinila z lesa. Tak získala čerstvou zelenou trávu ke spásání. Dravá zvířata, jako jsou tygři, proměnila v tele lva, a tak mohla jako své mléko získat maso. Ptáci učinili tele z Garuḍy a vzali si od planety Země mléko v podobě pohyblivého hmyzu a nehybných rostlin a travin.
Sloka 25:
Stromy učinily tele z banyánu, a tak získaly mléko v podobě mnoha lahodných šťáv. Hory proměnily v tele Himaláje a do nádoby z horských vrcholků nadojily rozmanité nerosty.
Sloka 26:
Planeta Země dala každému jeho potravu. Za krále Pṛthua plně podléhala jeho vládě a všichni její obyvatelé dostali svou potravu tak, že tvořili různá telata a uchovávali své mléko v různých nádobách.
Sloka 27:
Můj drahý Viduro, nejlepší z Kuruovců, takto král Pṛthu a všichni ostatní, kteří závisejí na potravě, stvořili různá telata a nadojili si, co potřebovali k jídlu. Tak získali své různé potraviny, symbolicky zatoupené mlékem.
Sloka 28:
Král Pṛthu byl s planetou Zemí velice spokojený, neboť dostatečně zásobila různé živé bytosti veškerou potravou. Začal ji mít rád, jako by byla jeho vlastní dcerou.
Sloka 29:
Poté Mahārāja Pṛthu, král všech králů, zarovnal nerovná místa na zemském povrchu tak, že silou svého luku rozbil všechny kopce a hory. Jeho milostí se Země stala téměř plochou.
Sloka 30:
Ke všem občanům státu se král Pṛthu choval jako otec a dával jim prostředky k životu a náležitá zaměstnání. Poté, co zarovnal povrch Země, vybral podle potřeby různá místa pro obytné budovy.
Sloka 31:
Takto král založil různé vesnice, osady a města, postavil pevnosti, obydlí pro pastevce i stáje pro zvířata a připravil místa pro královské tábory, doly, zemědělská města a horské vesnice.
Sloka 32:
Před vládou krále Pṛthua neexistovalo plánování měst, vesnic či pastvin. Vše bylo rozptýlené a každý si stavěl obydlí, jak mu to vyhovovalo. Od dob Mahārāje Pṛthua se však města a vesnice začaly plánovat.