Skip to main content

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ

Profesionální přednašeči chválí krále Pṛthua

Sloka 1:
Velký mudrc Maitreya pokračoval: Když král Pṛthu hovořil, jeho nektarová slova plná pokory přednašeče velice těšila. Poté na pokyn velkých mudrců znovu začali krále velmi uctivě chválit vznešenými modlitbami.
Sloka 2:
Přednašeči pokračovali: Milý králi, jsi přímá inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána Viṣṇua, a Jeho bezpříčinnou milostí jsi sestoupil na tuto Zemi. Proto nedokážeme tvé vznešené činnosti náležitě oslavit. Přestože ses zjevil prostřednictvím těla krále Veny, ani velcí řečníci a vypravěči, jako je Pán Brahmā a další polobozi, nedokáží tvé slavné činnosti bezezbytku popsat.
Sloka 3:
I když tě nedokážeme oslavit přiměřeným způsobem, přesto jsme získali pro oslavování tvých činností transcendentální chuť. Pokusíme se tě oslavovat podle pokynů autoritativních mudrců a učenců. Vše, co řekneme, bude ovšem stále nepřiměřené a zcela bezvýznamné. Milý králi, jelikož jsi přímou inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství, všechny tvé činnosti jsou velké a chvályhodné.
Sloka 4:
Tento král, Mahārāja Pṛthu, je nejlepší z těch, kdo se řídí náboženskými zásadami. Zaměstná proto každého v jejich naplňování a poskytne těmto zásadám veškerou ochranu. Bude také velkým pronásledovatelem bezbožných lidí.
Sloka 5:
Tento král časem sám dokáže udržovat ve svém vlastním těle všechny živé bytosti a zajistit jim příjemné podmínky tím, že se projeví jako různí polobozi určení pro různé vládnoucí úlohy. Postará se o vyšší planetární systémy, neboť povede obyvatelstvo k vykonávání védských obětí, a časem také o tuto planetu Zemi, pro niž zajistí přiměřené deště.
Sloka 6:
Bude stejně mocný jako bůh Slunce, a tak jako bůh Slunce dává sluneční světlo každému, i on bude rovnocenně rozdávat svou milost. Stejně jako bůh Slunce po osm měsíců vysouší vodu a během období dešťů ji v hojném množství opět vrací, král bude vybírat daně od občanů a vracet získané peníze v dobách nouze.
Sloka 7:
Tento král Pṛthu bude velice laskavý ke všem obyvatelům. I když budou chudáci svým narušováním pravidel a usměrnění dupat po jeho hlavě, bude to ze své bezpříčinné milosti přehlížet a odpouštět jim. Jakožto ochránce světa bude stejně tolerantní jako Země samotná.
Sloka 8:
Když nebude pršet a obyvatelé budou kvůli nedostatku vody ve velkém nebezpečí, tento Nejvyšší Pán v těle krále bude dodávat déšť přesně jako nebeský král Indra. Velice snadno tak dokáže ochránit obyvatelstvo před suchem.
Sloka 9:
Svými láskyplnými pohledy a krásnou tváří podobnou měsíci, ozdobenou neustálým úsměvem z velké lásky k obyvatelům, bude tento král, Pṛthu Mahārāja, obohacovat poklidný život všech.
Sloka 10:
Přednašeči pokračovali: Nikdo nedokáže pochopit politické zásady, jimiž se bude řídit. Jeho činnosti budou zároveň velice důvěrné a nikdo nebude chápat, jak může být ve všem tak úspěšný. Jeho pokladnice zůstane všem skrytá. Bude také zdrojem nekonečné slávy a dobrých vlastností a jeho postavení bude udržované a kryté stejným způsobem, jako je Varuṇa, polobůh vládnoucí mořím, ze všech stran obklopen vodou.
Sloka 11:
Král Pṛthu se narodil z mrtvého těla krále Veny, tak jako oheň vzniká ze dřeva araṇi. Bude proto vždy jako oheň a jeho nepřátelé se k němu nebudou moci přiblížit. Bude pro ně skutečně nesnesitelný, neboť i když mu budou nablízku, nedokáží k němu přistoupit — jako kdyby byli stále velice daleko. Nikdo nedokáže překonat sílu krále Pṛthua.
Sloka 12:
Král Pṛthu bude schopen vidět všechny vnitřní i vnější činnosti každého ze svých občanů. Přesto nikdo nebude znát jeho systém špionáže a on sám zůstane nestranný ke všemu oslavování či pomluvám. Bude jako životní vzduch, životní síla v těle, která se projevuje uvnitř i vně, ale je ke všemu dění neutrální.
Sloka 13:
Tento král vždy půjde cestou zbožnosti, a tak si zachová neutrální postoj ke svému synovi i k synovi svého nepřítele. Nepotrestá syna nepřítele, pokud si nezaslouží trest, ale okamžitě potrestá svého vlastního syna, pokud si to zaslouží.
Sloka 14:
Stejně jako bůh Slunce nerušeně šíří své zářící paprsky až po oblast Arktidy, vliv krále Pṛthua pokryje všechna území až po polární kruh a po celou dobu jeho života nezeslábne.
Sloka 15:
Tento král bude svými praktickými činnostmi těšit každého a všichni občané budou velice spokojeni. S velkým potěšením ho proto budou přijímat za svého vládce.
Sloka 16:
Král bude pevně odhodlaný a stojící vždy na straně pravdy. Bude velmi příznivě nakloněn bráhmanské kultuře, bude sloužit starým lidem a dávat útočiště všem odevzdaným duším. Bude projevovat úctu všem a poskytovat milost ubohým a nevinným.
Sloka 17:
Bude ctít všechny ženy jako vlastní matku a se svou manželkou bude jednat jako s druhou polovinou svého těla. Ke svým občanům se bude chovat jako laskavý otec a sebe samotného bude považovat za poslušného služebníka oddaných, kteří neustále káží o slávě Pána.
Sloka 18:
Všechny vtělené živé bytosti bude považovat za stejně drahé jako své vlastní já a zapřičiní neustále rostoucí radost svých přátel. Bude se důvěrně stýkat s osvobozenými osobami a bude trestající rukou pro všechny bezbožné.
Sloka 19:
Tento král je vládce tří světů, přímo zplnomocněný Nejvyšší Osobností Božství, a nepodléhá změnám. Je inkarnací Nejvyššího zvanou śaktyāveśa-avatāra. Jelikož je osvobozenou duší a vlastní dokonalé vzdělání, vidí, že veškerá hmotná rozmanitost nemá žádný smysl, neboť se zakládá na nevědomosti.
Sloka 20:
Tento jedinečně mocný a hrdinský král nebude mít soupeře. Bude cestovat kolem světa na svém vítězném voze se svým nepřemožitelným lukem v ruce a podobat se Slunci, které obíhá po své dráze na jižní straně.
Sloka 21:
Když bude cestovat po celém světě, další králové společně s polobohy mu budou nabízet různé dary. Jejich královny ho rovněž budou považovat za původního krále, který drží v rukách symboly kyje a disku, a budou opěvovat jeho slávu, neboť bude stejně vážený jako Nejvyšší Osobnost Božství.
Sloka 22:
Tento král, ochránce obyvatel, je neobyčejný a vyrovná se Prajāpatiům (polobohům, kteří plodí potomstvo). Aby zajistil životní potřeby všech obyvatel, podojí Zemi v podobě krávy. A nejen to — špičatým koncem svého luku také zarovná povrch Země, přičemž rozbije všechny kopce, stejně jako nebeský král Indra rozbíjí hory svým mocným bleskem.
Sloka 23:
Když se lev prochází po lese se zdviženým ocasem, všechna slabší zvířata se skryjí. Stejně tak když bude král Pṛthu cestovat po svém království a rozeznívat tětivu svého luku, který je vyrobený z rohů koz a býků a jemuž v bitvě nelze odolat, všichni démonští darebáci a zloději se poschovávají.
Sloka 24:
U pramene řeky Sarasvatī tento král vykoná sto obětí zvaných aśvamedha a během poslední z nich mu nebeský král Indra ukradne obětního koně.
Sloka 25:
Tento král Pṛthu se na zahradě svého paláce setká se Sanat-kumārou, jedním ze čtyř Kumārů. Bude ho s oddaností uctívat a poštěstí se mu získat pokyny, na základě kterých je možné prožívat transcendentální blaženost.
Sloka 26:
Až se obyčejní lidé dozvědí o jeho rytířských činech, bude král Pṛthu neustále slýchat o sobě a svém neobyčejně mocném jednání.
Sloka 27:
Pokyny Pṛthua Mahārāje nedokáže nikdo neuposlechnout. Poté, co dobude Zemi, zcela odstraní trojí utrpení obyvatel, a získá tak celosvětové uznání. Jeho velkodušné činnosti tedy budou nepochybně oslavovat surové i asurové.