Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.17.30

Verš

yenāham ātmāyatanaṁ vinirmitā
dhātrā yato ’yaṁ guṇa-sarga-saṅgrahaḥ
sa eva māṁ hantum udāyudhaḥ svarāḍ
upasthito ’nyaṁ śaraṇaṁ kam āśraye

Synonyma

yena — kým; aham — já; ātma-āyatanam — místo pro všechny živé bytosti; vinirmitā — byla stvořena; dhātrā — Nejvyšším Pánem; yataḥ — pro koho; ayam — tato; guṇa-sarga-saṅgrahaḥ — kombinace různých hmotných prvků; saḥ — On; eva — jistě; mām — mě; hantum — zabít; udāyudhaḥ — připravený se zbraněmi; svarāṭ — zcela nezávislý; upasthitaḥ — nyní stojící přede mnou; anyam — jiné; śaraṇam — útočiště; kam — ke komu; āśraye — uchýlím se.

Překlad

Planeta Země pokračovala: Můj milý Pane, jsi dokonalý vládce hmotného stvoření. Tys vytvořil tento vesmírný projev a tři hmotné kvality, a tudíž jsi vytvořil i mě, planetu Zemi, která poskytuje místo všem živým bytostem. Přesto jsi vždy plně nezávislý, můj Pane. Nyní, když stojíš přede mnou, připravený mě zabít Svými zbraněmi, řekni mi prosím: Kde mám vyhledat útočiště? Kdo mě ochrání?

Význam

Planeta Země zde před Pánem projevuje příznaky plného odevzdání se. Je řečeno, že nikdo nedokáže ochránit toho, koho chce Kṛṣṇa zabít, a nikdo nemůže zabít toho, koho Kṛṣṇa chrání. Jelikož se Pán chystal zabít planetu Zemi, nebylo nikoho, kdo by ji ochránil. Pán nás všechny chrání, a proto bychom se Mu měli všichni odevzdat. V Bhagavad-gītě (18.66) Pán dává pokyn:

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

“Zanech všech druhů náboženství a jen se Mi odevzdej. Osvobodím tě od všech hříšných reakcí. Neboj se.”

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura zpívá: “Můj milý Pane, vše, co mám—i svou mysl, která je středem všech hmotných potřeb, jako je domov, tělo a vše, co je s ním spojeno — Ti teď odevzdávám. Nyní máš úplnou volnost jednat, jak se Ti zlíbí. Jestli chceš, můžeš mě zabít, a jestli chceš, můžeš mě zachránit. V každém případě jsem Tvůj věčný služebník a Ty máš plné právo dělat cokoliv si přeješ.”