Skip to main content

KAPITOLA ŠEDESÁTÁ PÁTÁ

Pán Balarāma navštĕvuje Vṛndāvan

Tato kapitola vypráví, jak Pán Balarāma odjel do Gokuly, užíval si společnosti pasaček a táhl řeku Yamunu.

Jednoho dne Pán Balarāma odjel do Gokuly navštívit své příbuzné a přátele. Když tam dorazil, starší gopī a rodiče Pána Kṛṣṇy, Nanda a Yaśodā, kteří všichni dlouho žili ve velké úzkosti, Ho objali a požehnali Mu. Pán Balarāma složil řádné poklony a předal pozdravy každému ze starších obyvatel hodných Jeho uctívání podle vĕku, přátelství a rodinného vztahu. Poté, co se obyvatelé Gokuly a Pán Balarāma vzájemnĕ vyptali na své blaho, Pán si odpočinul po cestĕ.

Zakrátko přišly za Pánem Balarāmou mladé gopī a ptaly se Ho na Kṛṣṇovo blaho. Zeptaly se: „Vzpomíná Kṛṣṇa stále na své rodiče a přátele a přijede je do Gokuly navštívit? Kvůli Kṛṣṇovi jsme se všeho vzdaly – dokonce i svých otců, matek a ostatních příbuzných – ale nyní nás opustil. Jak bychom mohly neuvĕřit Kṛṣṇovým slovům po spatření Jeho sladce se usmívající tváře a následném přemožení Amorovými touhami? Přesto pokud Kṛṣṇa dokáže trávit své dny v odloučení od nás, proč my nedokážeme snést odloučení od Nĕho? Není tedy důvod o Nĕm dále hovořit.“ Tímto způsobem gopī vzpomínaly na půvabné rozhovory, okouzlující pohledy, hravá gesta a láskyplná objetí Śrī Kṛṣṇy a následkem toho se rozplakaly. Pán Balarāma je utĕšil předáním přitažlivých zpráv, které Mu pro nĕ Kṛṣṇa dal.

Pán Balarāma zůstal v Gokule dva mĕsíce a bavil se s gopīmi v hájích na břehu Yamuny. Polobozi, kteří sledovali tyto zábavy, hráli na kotle na nebesích a shazovali okvĕtní lístky, zatímco nebeští mudrci pronášeli verše opĕvující Balarāmovu slávu.

Jednoho dne se Pán Balarāma opil likérem vāruṇī a začal se potulovat lesem ve společnosti gopī. Zavolal na Yamunu: „Pojď blíž, abych si mohl s gopīmi hrát ve tvých vodách.“ Yamunā však na Jeho příkaz nebrala zřetel. Pán Balarāma potom začal Yamunu táhnout koncem svého pluhu, čímž ji rozdĕlil do stovek přítoků. Bohynĕ Yamunā se zjevila chvĕjící se strachy, padla k nohám Pána Balarāmy a modlila se o odpuštĕní. Pán ji nechal odejít a potom vstoupil do jejích vod se svými přítelkynĕmi, aby si nĕjaký čas hráli. Když vyšli z vody, bohynĕ Kānti předala Pánu Balarāmovi krásné ozdoby, odĕv a girlandy. Dodnes řeka Yamunā protéká mnoha kanály vytvořenými pluhem Pána Baladevy, které svĕdčí o tom, jak si ji podmanil.

Když se Pán Balarāma bavil, Jeho mysl okouzlily zábavy gopī. Mnoho nocí, které strávil v jejich společnosti, Mu tedy připadaly jako jediná noc.

Sloka 1:
Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó nejlepší z Kuruovců, jednou Pán Balarāma, dychtící navštívit své přátele, usedl do svého kočáru a cestoval do Nandovy Gokuly.
Sloka 2:
Pastevci a jejich manželky, kteří žili dlouho v úzkosti odloučení, objali Pán Balarāmu. Pán se potom poklonil svým rodičům a oni Ho radostnĕ přivítali požehnáními.
Sloka 3:
(Nanda a Yaśodā se modlili:) „Ó potomku Daśārhy, ó Pane vesmíru, kéž nás Ty a Tvůj mladší bratr Kṛṣṇa vždy chráníte.“ Když to dořekli, zvedli Śrī Balarāmu na své klíny, objali Ho a zmáčeli Ho slzami ze svých očí.
Sloka 4-6:
Pán Balarāma potom složil řádné poklony starším pastevcům a všichni mladší Ho uctivĕ pozdravili. Se všemi se přivítal úsmĕvy, potřásáním rukou a tak dále a s každým jednal osobnĕ podle vĕku, stupnĕ přátelství a rodinného vztahu. Poté, když si Pán odpočinul, přijal pohodlné sedadlo a všichni se kolem Nĕho shromáždili. S hlasy zalykajícími se láskou k Nĕmu se tito pastevci, kteří odevzdali vše lotosookému Kṛṣṇovi, zeptali na zdraví svých drahých (ve Dvārace) a Balarāma se na oplátku zeptal na blaho pastevců.
Sloka 7:
(Pastevci pravili:) Ó Rāmo, mají se všichni naši příbuzní dobře? A Rāmo, stále na nás vy všichni, s vašimi manželkami a dĕtmi, vzpomínáte?
Sloka 8:
Je naším velkým štĕstím, že byl hříšný Kaṁsa zabit a naši drazí příbuzní osvobozeni. A máme také štĕstí, že naši příbuzní zabili a porazili své nepřátele a nalezli naprosté bezpečí ve velké pevnosti.
Sloka 9:
(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Mladé gopī, které poctily Pána Balarāmu, protože dosáhly osobního setkání s Ním, se usmály a zeptaly se Ho: „Je Kṛṣṇa, miláček mĕstských žen, šťastnĕ živ?“
Sloka 10:
„Vzpomíná na členy své rodiny, zvláštĕ na svého otce a matku? Myslíš si, že se vůbec nĕkdy alespoň jednou vrátí navštívit svou matku? A vzpomíná Kṛṣṇa s mocnými pažemi na službu, kterou jsme Mu vždy poskytovaly?“
Sloka 11-12:
„Kvůli Kṛṣṇovi, ó potomku Dāśārhy, jsme opustily své matky, otce, bratry, manžely, dĕti a sestry, třebaže tĕchto rodinných vztahů je obtížné se vzdát. Nyní však, ó Pane, nás ten samý Kṛṣṇa náhle opustil a odjel, čímž ukončil všechna láskyplná pouta s námi. A přesto jak by mohla jakákoliv žena nedůvĕřovat Jeho slibům?“
Sloka 13:
„Jak mohou inteligentní mĕstské ženy vĕřit slovům toho, jehož srdce je tak nestálé a jenž je tak nevdĕčný? Musí Mu vĕřit, protože mluví tak úžasnĕ a také protože Jeho krásné usmĕvavé pohledy probouzejí jejich chtíč.“
Sloka 14:
„Proč se zdržovat mluvením o Nĕm, drahé gopī? Prosím mluvte o nĕčem jiném. Jestli On tráví čas bez nás, potom my budeme podobnĕ trávit náš (bez Nĕho).“
Sloka 15:
Zatímco říkaly tato slova, mladé pasačky vzpomínaly na smích Pána Śauriho, Jeho příjemné rozhovory s nimi, přitažlivé pohledy, styl chůze a láskyplná objetí. Tak se rozplakaly.
Sloka 16:
Nejvyšší Pán Balarāma, který přitahuje všechny bytosti, zkušený v různých druzích usmiřování, utĕšil gopī předáním důvĕrných zpráv, které po Nĕm Pán Kṛṣṇa poslal. Tyto zprávy se hluboce dotkly srdcí gopī.
Sloka 17:
Pán Balarāma, Osobnost Božství, tam sídlil dva mĕsíce (Madhu a Mādhava) a bĕhem nocí poskytoval svým přítelkyním pasačkám milostné potĕšení.
Sloka 18:
Pán Balarāma si užíval ve společnosti mnoha žen v zahradĕ u řeky Yamuny. Tato zahrada se koupala v paprscích mĕsíce v úplňku a laskaly ji vánky nesoucí vůni v noci kvetoucích lotosů.
Sloka 19:
Sent by polobůh Varuṇa, božský likér Vāruṇī tekl dutiny stromu a svou sladkou vůní celý les ještĕ více provonĕl.
Sloka 20:
Vítr přinesl k Balarāmovi vůni té záplavy sladkého likéru a když ji ucítil, šel (k tomu stromu) a tam On a Jeho společnice pili.
Sloka 21:
Pán Balarāma si užíval ve skvícím se kruhu mladých žen, zatímco Gandharvové opĕvovali Jeho slávu. Vypadal přesnĕ jako Indrův slon, vznešený Airāvata, užívající si ve společnost slonic.
Sloka 22:
Tehdy oblohou znĕly kotle, Gandharvové radostnĕ shazovali kvĕtiny a velcí mudrci oslavovali hrdinské činy Pána Balarāmy.
Sloka 23:
Za opĕvování svých činů se Pán Halāyudha toulal jako omámený mezi různými lesy se svými přítelkynĕmi. Následkem likéru se Mu koulely oči.
Sloka 24-25:
Radostí omámený Pán Balarāma na sobĕ mĕl kvĕtinové girlandy, včetnĕ slavné Vaijayantī, jedinou náušnici a Jeho usmĕvavou lotosovou tvář zdobily jako snĕhové vločky kapky potu. Pán poté zavolal řeku Yamunu, aby si mohl hrát v jejích vodách, ale ona nevzala Jeho příkaz na zřetel, protože Ho považovala za opilého. To Balarāmu rozhnĕvalo a začal řeku táhnout špičkou svého pluhu.
Sloka 26:
(Pán Balarāma pravil:) Ó hříšná, která Mĕ nemáš v úctĕ, nepřicházíš, když tĕ zavolám, ale naopak se pohybuješ jen podle svého rozmaru. Proto tĕ sem přivedu špičkou svého pluhu ve stovce ramen!
Sloka 27:
(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Polekaná říční bohynĕ Yamunā, takto pokáraná Pánem, ó králi, přišla a padla k nohám Śrī Balarāmy, milovaného potomka Yadua. Chvĕla se a promluvila tato slova.
Sloka 28:
(Bohynĕ Yamunā pravila:) Rāmo, Rāmo, ó Pane mocných paží! Nevím nic o Tvé moci. Svou jedinou částí držíš Zemi, ó Pane vesmíru.
Sloka 29:
Můj Pane, prosím propusť mĕ. Ó duše vesmíru, neznala jsem Tvé postavení Nejvyššího Boha, ale jsem se Ti odevzdala a Ty jsi vždy laskavý ke svým oddaným.
Sloka 30:
(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Potom Pán Balarāma Yamunu propustil a vstoupil do vody řeky se svými společnicemi jako král slonů v doprovodu svých slonic.
Sloka 31:
Pán si pohrál ve vodĕ ke své plné spokojenosti a když vyšel ven, bohynĕ Kānti Mu předala modrý odĕv, cenné ozdoby a zářící náhrdelník.
Sloka 32:
Pán Balarāma se oblékl do modrých odĕvů a na krk si zavĕsil zlatý náhrdelník. Potřený voňavkami a krásnĕ ozdobený vypadal stejnĕ oslnivĕ jako Indrův královský slon.
Sloka 33:
I dnes, ó králi, lze vidĕt, jak Yamunā teče mnoha kanály vytvořenými, když byla tažena neomezenĕ mocným Pánem Balarāmou. Ukazuje tak Jeho moc.
Sloka 34:
Tak Pánovi Balarāmovi, zatímco si užíval ve Vraji s myslí okouzlenou dokonalým půvabem a krásou mladých žen z Vraji, ubĕhly všechny noci jako jediná.