Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.65.4-6

Verš

gopa-vṛddhāṁś ca vidhi-vad
yaviṣṭhair abhivanditaḥ
yathā-vayo yathā-sakhyaṁ
yathā-sambandham ātmanaḥ
samupetyātha gopālān
hāsya-hasta-grahādibhiḥ
viśrāntam sukham āsīnaṁ
papracchuḥ paryupāgatāḥ
pṛṣṭāś cānāmayaṁ sveṣu
prema-gadgadayā girā
kṛṣṇe kamala-patrākṣe
sannyastākhila-rādhasaḥ

Synonyma

gopa — z pastevců; vṛddhān — starší; ca — a; vidhi-vat — ve shodĕ s védskými pokyny; yaviṣṭhaiḥ — mladšími; abhivanditaḥ — uctivĕ pozdravený; yathā-vayaḥ — podle vĕku; yathā-sakhyam — podle přátelství; yathā-sambandham — podle rodinného vztahu; ātmanaḥ — s Ním; samupetya — přicházející k; atha — potom; gopālān — pastevci; hāsya — s úsmĕvy; hasta-graha — beroucí je za ruce; ādibhiḥ — a dále; viśrāntam — odpočinul si; sukham — pohodlnĕ; āsīnam — usazený; papracchuḥ — zeptali se; paryupāgatāḥ — poté, co Ho obklopili; pṛṣṭāḥ — dotázaný; ca — a; anāmayam — na zdraví; sveṣu — pokud jde o jejich drahé přátele; prema — z lásky; gadgadayā — zalykajícími se; girā — hlasy; kṛṣṇe — ke Kṛṣṇovi; kamala — lotosu; patra — (jako) okvĕtní lístky; akṣe — jehož oči; sannyasta — poté, co odevzdali; akhila — veškerý; rādhasaḥ — hmotný majetek.

Překlad

Pán Balarāma potom složil řádné poklony starším pastevcům a všichni mladší Ho uctivĕ pozdravili. Se všemi se přivítal úsmĕvy, potřásáním rukou a tak dále a s každým jednal osobnĕ podle vĕku, stupnĕ přátelství a rodinného vztahu. Poté, když si Pán odpočinul, přijal pohodlné sedadlo a všichni se kolem Nĕho shromáždili. S hlasy zalykajícími se láskou k Nĕmu se tito pastevci, kteří odevzdali vše lotosookému Kṛṣṇovi, zeptali na zdraví svých drahých (ve Dvārace) a Balarāma se na oplátku zeptal na blaho pastevců.