Skip to main content

KAPITOLA ŠEDESÁTÁ PÁTÁ

Pán Balarāma navštĕvuje Vṛndāvan

Tato kapitola vypráví, jak Pán Balarāma odjel do Gokuly, užíval si společnosti pasaček a táhl řeku Yamunu.

Jednoho dne Pán Balarāma odjel do Gokuly navštívit své příbuzné a přátele. Když tam dorazil, starší gopī a rodiče Pána Kṛṣṇy, Nanda a Yaśodā, kteří všichni dlouho žili ve velké úzkosti, Ho objali a požehnali Mu. Pán Balarāma složil řádné poklony a předal pozdravy každému ze starších obyvatel hodných Jeho uctívání podle vĕku, přátelství a rodinného vztahu. Poté, co se obyvatelé Gokuly a Pán Balarāma vzájemnĕ vyptali na své blaho, Pán si odpočinul po cestĕ.

Zakrátko přišly za Pánem Balarāmou mladé gopī a ptaly se Ho na Kṛṣṇovo blaho. Zeptaly se: „Vzpomíná Kṛṣṇa stále na své rodiče a přátele a přijede je do Gokuly navštívit? Kvůli Kṛṣṇovi jsme se všeho vzdaly – dokonce i svých otců, matek a ostatních příbuzných – ale nyní nás opustil. Jak bychom mohly neuvĕřit Kṛṣṇovým slovům po spatření Jeho sladce se usmívající tváře a následném přemožení Amorovými touhami? Přesto pokud Kṛṣṇa dokáže trávit své dny v odloučení od nás, proč my nedokážeme snést odloučení od Nĕho? Není tedy důvod o Nĕm dále hovořit.“ Tímto způsobem gopī vzpomínaly na půvabné rozhovory, okouzlující pohledy, hravá gesta a láskyplná objetí Śrī Kṛṣṇy a následkem toho se rozplakaly. Pán Balarāma je utĕšil předáním přitažlivých zpráv, které Mu pro nĕ Kṛṣṇa dal.

Pán Balarāma zůstal v Gokule dva mĕsíce a bavil se s gopīmi v hájích na břehu Yamuny. Polobozi, kteří sledovali tyto zábavy, hráli na kotle na nebesích a shazovali okvĕtní lístky, zatímco nebeští mudrci pronášeli verše opĕvující Balarāmovu slávu.

Jednoho dne se Pán Balarāma opil likérem vāruṇī a začal se potulovat lesem ve společnosti gopī. Zavolal na Yamunu: „Pojď blíž, abych si mohl s gopīmi hrát ve tvých vodách.“ Yamunā však na Jeho příkaz nebrala zřetel. Pán Balarāma potom začal Yamunu táhnout koncem svého pluhu, čímž ji rozdĕlil do stovek přítoků. Bohynĕ Yamunā se zjevila chvĕjící se strachy, padla k nohám Pána Balarāmy a modlila se o odpuštĕní. Pán ji nechal odejít a potom vstoupil do jejích vod se svými přítelkynĕmi, aby si nĕjaký čas hráli. Když vyšli z vody, bohynĕ Kānti předala Pánu Balarāmovi krásné ozdoby, odĕv a girlandy. Dodnes řeka Yamunā protéká mnoha kanály vytvořenými pluhem Pána Baladevy, které svĕdčí o tom, jak si ji podmanil.

Když se Pán Balarāma bavil, Jeho mysl okouzlily zábavy gopī. Mnoho nocí, které strávil v jejich společnosti, Mu tedy připadaly jako jediná noc.

Verš

śrī-śuka uvāca
balabhadraḥ kuru-śreṣṭha
bhagavān ratham āsthitaḥ
suhṛd-didṛkṣur utkaṇṭhaḥ
prayayau nanda-gokulam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; balabhadraḥ — Pán Balarāma; kuru-śreṣṭha — ó nejlepší z Kuruovců (králi Parīkṣite); bhagavān — Nejvyšší Pán; ratham — do svého kočáru; āsthitaḥ — usedl; suhṛt — své přátele; didṛkṣuḥ — chtĕjící navštívit; utkaṇṭhaḥ — dychtivý; prayayau — cestoval; nanda-gokulam — do pastevecké vesnice Nandy Mahārāje.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó nejlepší z Kuruovců, jednou Pán Balarāma, dychtící navštívit své přátele, usedl do svého kočáru a cestoval do Nandovy Gokuly.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī poukazuje na to, že cesta Pána Balarāmy do Śrī Vṛndāvanu je také popsána v Hari-vaṁśi (Viṣṇu-parva 46.1):

kasyacid atha kālasya
smṛtvā gopeṣu sauhṛdam
jagāmaiko vrajaṁ rāmaḥ
kṛṣṇasyānumate sthitaḥ

„Pán Rāma, vzpomínající na hluboké přátelství, jehož si kdysi užíval pastevci, odjel sám do Vraji poté, co přijal svolení Pána Kṛṣṇy.“ Prostí obyvatelé Vṛndāvanu byli zarmouceni, že Pán Kṛṣṇa odjel žít jinam, tak je Pán Balarāma jel utĕšit.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura se zabývá otázkou, proč Pán Kṛṣṇa, velký oceán čisté lásky, nejel do Vraji také. Na vysvĕtlení ācārya poskytuje tyto dva verše:

preyasīḥ prema-vikhyātāḥ
pitarāv ati-vatsalau
prema-vaśyaś ca kṛṣṇas tāṁs
tyaktvā naḥ katham eṣyati
iti matvaiva yādavaḥ
pratyabadhnan harer gatau
vraja-prema-pravardhi sva-
līlādhīnatvam īyuṣaḥ

„Yaduovci si mysleli: ,Pánovy milované přítelkynĕ jsou proslulé svou čistou, extatickou láskou a Jeho rodiče Ho nesmírnĕ milují. Pán Kṛṣṇa je ovládán čistou láskou, takže když je pojede navštívit, jak bude schopen je opustit a vrátit se k nám?̀ S tímto na mysli Yaduovci Pánu Harimu zabránili jet, neboť vĕdĕli že podléhá zábavám, v nichž opĕtuje neustále rostoucí lásku obyvatelé Vraji.“

Verš

pariṣvaktaś cirotkaṇṭhair
gopair gopībhir eva ca
rāmo ’bhivādya pitarāv
āśīrbhir abhinanditaḥ

Synonyma

pariṣvaktaḥ — objatý; cira — dlouho; utkaṇṭhaiḥ — kteří žili v úzkosti; gopaiḥ — pastevci; gopībhiḥ — ženami pastevců; eva — vskutku; ca — také; rāmaḥ — Pán Balarāma; abhivādya — klanící se; pitarau — svým rodičům (Nandovi a Yaśodĕ); āśīrbhiḥ — s požehnáními; abhinanditaḥ — radostnĕ zdravili.

Překlad

Pastevci a jejich manželky, kteří žili dlouho v úzkosti odloučení, objali Pán Balarāmu. Pán se potom poklonil svým rodičům a oni Ho radostnĕ přivítali požehnáními.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī předkládá tento verš o stávající situaci:

nityānanda-svarūpo 'pi
prema-tapto vrajaukasām
yayau kṛṣṇam api tyaktvā
yas taṁ rāmaṁ muhuḥ stumaḥ

„Opakovanĕ oslavujme Pána Balarāmu. Ačkoliv je původní osobnost vĕčné blaženosti, Nityānanda, bolela Ho Jeho láska k obyvatelům Vraji, a tak je jel navštívit, dokonce i za cenu opuštĕní Pána Kṛṣṇy.“

Verš

ciraṁ naḥ pāhi dāśārha
sānujo jagad-īśvaraḥ
ity āropyāṅkam āliṅgya
netraiḥ siṣicatur jalaiḥ

Synonyma

ciram — dlouho; naḥ — nás; pāhi — prosím chraňte; dāśārha — ó potomku Daśārhy; sa — spolu se; anujaḥ — svým mladším bratrem; jagat — vesmíru; īśvaraḥ — Pane; iti — takto řkoucí; āropya — zvedající; aṅkam — na své klíny; āliṅgya — objímající; netraiḥ — ze svých očí; siṣicatuḥ — zmáčeli; jalaiḥ — vodou.

Překlad

(Nanda a Yaśodā se modlili:) „Ó potomku Daśārhy, ó Pane vesmíru, kéž nás Ty a Tvůj mladší bratr Kṛṣṇa vždy chráníte.“ Když to dořekli, zvedli Śrī Balarāmu na své klíny, objali Ho a zmáčeli Ho slzami ze svých očí.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī komentuje tento verš takto: „Nanda a Yaśodā se modlili ke Śrī Balarāmovi: ,Kéž nás, spolu se svým mladším bratrem, chráníte.̀ Tak vyjádřili svou úctu ke skutečnosti, že je starším bratrem, a také ukázali, jak moc Ho považují za vlastního syna.“

Verš

gopa-vṛddhāṁś ca vidhi-vad
yaviṣṭhair abhivanditaḥ
yathā-vayo yathā-sakhyaṁ
yathā-sambandham ātmanaḥ
samupetyātha gopālān
hāsya-hasta-grahādibhiḥ
viśrāntam sukham āsīnaṁ
papracchuḥ paryupāgatāḥ
pṛṣṭāś cānāmayaṁ sveṣu
prema-gadgadayā girā
kṛṣṇe kamala-patrākṣe
sannyastākhila-rādhasaḥ

Synonyma

gopa — z pastevců; vṛddhān — starší; ca — a; vidhi-vat — ve shodĕ s védskými pokyny; yaviṣṭhaiḥ — mladšími; abhivanditaḥ — uctivĕ pozdravený; yathā-vayaḥ — podle vĕku; yathā-sakhyam — podle přátelství; yathā-sambandham — podle rodinného vztahu; ātmanaḥ — s Ním; samupetya — přicházející k; atha — potom; gopālān — pastevci; hāsya — s úsmĕvy; hasta-graha — beroucí je za ruce; ādibhiḥ — a dále; viśrāntam — odpočinul si; sukham — pohodlnĕ; āsīnam — usazený; papracchuḥ — zeptali se; paryupāgatāḥ — poté, co Ho obklopili; pṛṣṭāḥ — dotázaný; ca — a; anāmayam — na zdraví; sveṣu — pokud jde o jejich drahé přátele; prema — z lásky; gadgadayā — zalykajícími se; girā — hlasy; kṛṣṇe — ke Kṛṣṇovi; kamala — lotosu; patra — (jako) okvĕtní lístky; akṣe — jehož oči; sannyasta — poté, co odevzdali; akhila — veškerý; rādhasaḥ — hmotný majetek.

Překlad

Pán Balarāma potom složil řádné poklony starším pastevcům a všichni mladší Ho uctivĕ pozdravili. Se všemi se přivítal úsmĕvy, potřásáním rukou a tak dále a s každým jednal osobnĕ podle vĕku, stupnĕ přátelství a rodinného vztahu. Poté, když si Pán odpočinul, přijal pohodlné sedadlo a všichni se kolem Nĕho shromáždili. S hlasy zalykajícími se láskou k Nĕmu se tito pastevci, kteří odevzdali vše lotosookému Kṛṣṇovi, zeptali na zdraví svých drahých (ve Dvārace) a Balarāma se na oplátku zeptal na blaho pastevců.

Verš

kaccin no bāndhavā rāma
sarve kuśalam āsate
kaccit smaratha no rāma
yūyaṁ dāra-sutānvitāḥ

Synonyma

kaccit — zda; naḥ — naši; bāndhavāḥ — příbuzní; rāma — ó Balarāmo; sarve — všichni; kuśalam — dobře; āsate — se mají; kaccit — zda; smaratha — vzpomínáte; naḥ — na nás; rāma — ó Rāmo; yūyam — vy všichni; dāra — s manželkami; suta — a dĕtmi; anvitāḥ — spolu.

Překlad

(Pastevci pravili:) Ó Rāmo, mají se všichni naši příbuzní dobře? A Rāmo, stále na nás vy všichni, s vašimi manželkami a dĕtmi, vzpomínáte?

Verš

diṣṭyā kaṁso hataḥ pāpo
diṣṭyā muktāḥ suhṛj-janāḥ
nihatya nirjitya ripūn
diṣṭyā durgaṁ samāśrītāḥ

Synonyma

diṣṭyā — díky štĕstí; kaṁsaḥ — Kaṁsa; hataḥ — zabit; pāpaḥ — hříšný; diṣṭyā — díky štĕstí; muktāḥ — osvobozeni; suhṛt-janāḥ — drazí příbuzní; nihatya — zabíjející; nirjitya — porážející; ripūn — nepřátele; diṣṭyā — díky štĕstí; durgam — pevnosti; samāśritāḥ — přijali útočištĕ v.

Překlad

Je naším velkým štĕstím, že byl hříšný Kaṁsa zabit a naši drazí příbuzní osvobozeni. A máme také štĕstí, že naši příbuzní zabili a porazili své nepřátele a nalezli naprosté bezpečí ve velké pevnosti.

Verš

gopyo hasantyaḥ papracchū
rāma-sandarśanādṛtāḥ
kaccid āste sukhaṁ kṛṣṇaḥ
pura-strī-jana-vallabhaḥ

Synonyma

gopyaḥ — mladé pasačky; hasantyaḥ — smĕjící se; papracchuḥ — zeptaly se; rāma — s Pánem Balarāmou; sandarśana — díky osobnímu setkání; ādṛtāḥ — poctily; kaccit — zda; āste — žije; sukham — šťastnĕ; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; pura — z mĕsta; strī-jana — žen; vallabhaḥ — miláček.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Mladé gopī, které poctily Pána Balarāmu, protože dosáhly osobního setkání s Ním, se usmály a zeptaly se Ho: „Je Kṛṣṇa, miláček mĕstských žen, šťastnĕ živ?“

Význam

Podle ācāryů se milované přítelkynĕ Pána Kṛṣṇy smály v božském šílenství, neboť cítily nesmírné neštĕstí v odloučení od svého milovaného Kṛṣṇy. Pán Rāma choval v hluboké úctĕ jejich velkou lásku ke Śrī Kṛṣṇovi, svému mladšímu bratrovi, a tak výraz rāma-sandarśanādṛtāḥ nese význam, že Balarāma poctil gopī, tak jako uvedený význam, že ony poctily Jeho.

Verš

kaccit smarati vā bandhūn
pitaraṁ mātaraṁ ca saḥ
apy asau mātaraṁ draṣṭuṁ
sakṛd apy āgamiṣyati
api vā smarate ’smākam
anusevāṁ mahā-bhujaḥ

Synonyma

kaccit — zda; smarati — vzpomíná na; — nebo; bandhūn — členy své rodiny; pitaram — svého otce; mātaram — svou matku; ca — a; saḥ — On; api — také; asau — sám; mātaram — svou matku; draṣṭum — navštívit; sakṛt — jednou; api — dokonce; āgamiṣyati — přijede; api — vskutku; — nebo; smarate — vzpomíná na; asmākam — naši; anusevām — neochvĕjnou službu; mahā — mocné; bhujaḥ — jehož paže.

Překlad

„Vzpomíná na členy své rodiny, zvláštĕ na svého otce a matku? Myslíš si, že se vůbec nĕkdy alespoň jednou vrátí navštívit svou matku? A vzpomíná Kṛṣṇa s mocnými pažemi na službu, kterou jsme Mu vždy poskytovaly?“

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī komentuje, že gopī sloužily Pánu Kṛṣṇovi navlékáním kvĕtinových girland, dovedným používáním voňavek a výrobou vĕjířů, lůžek a baldachýnů z okvĕtních lístků kvĕtin. Tĕmito prostými skutky lásky gopī prokazovaly Nejvyšší Osobnosti Božství tu nejvĕtší službu.

Verš

mātaraṁ pitaraṁ bhrātṝn
patīn putrān svasṝn api
yad-arthe jahima dāśārha
dustyajān sva-janān prabho
tā naḥ sadyaḥ parityajya
gataḥ sañchinna-sauhṛdaḥ
kathaṁ nu tādṛśaṁ strībhir
na śraddhīyeta bhāṣitam

Synonyma

mātaram — matku; pitaram — otce; bhrātṝn — bratry; patīn — manžely; putrān — dĕti; svasṝn — sestry; api — také; yat — nĕmuž; arthe — kvůli; jahima — opustily jsme; dāśārha — ó potomku Dāśārhy; prachyajān — obtížné se vzdát; sva-janān — příbuzné; prabho — ó Pane; tāḥ — tyto ženy; naḥ — nás; sadyaḥ — náhle; parityajya — zavrhující; gataḥ — odjel; sañchinna — poté, co ukončil; sauhṛdaḥ — přátelství; katham — jak; nu — vskutku; tādṛśam — takovým; strībhiḥ — ženy; na śraddhīyeta — by nedůvĕřovaly; bhāṣītam — proneseným slovům.

Překlad

„Kvůli Kṛṣṇovi, ó potomku Dāśārhy, jsme opustily své matky, otce, bratry, manžely, dĕti a sestry, třebaže tĕchto rodinných vztahů je obtížné se vzdát. Nyní však, ó Pane, nás ten samý Kṛṣṇa náhle opustil a odjel, čímž ukončil všechna láskyplná pouta s námi. A přesto jak by mohla jakákoliv žena nedůvĕřovat Jeho slibům?“

Verš

kathaṁ nu gṛhṇanty anavasthitātmano
vacaḥ kṛta-ghnasya budhāḥ pura-striyaḥ
gṛhṇanti vai citra-kathasya sundara-
smitāvalokocchvasita-smarāturāḥ

Synonyma

katham — jak; nu — vskutku; gṛhṇanti — přijímají; anavasthita — nestálé; ātmanaḥ — toho, jehož srdce; vacaḥ — slova; kṛta-ghnasya — nevdĕčného; budhāḥ — inteligentní; pura — z mĕsta; striyaḥ — ženy; gṛhṇanti — přijímají; vai — vskutku; citra — úžasná; kathasya — jehož vyprávĕní; sundara — krásnĕ; smita — usmĕvavými; avaloka — pohledy; ucchvasita — oživené; smara — chtíčem; āturāḥ — vzrušené.

Překlad

„Jak mohou inteligentní mĕstské ženy vĕřit slovům toho, jehož srdce je tak nestálé a jenž je tak nevdĕčný? Musí Mu vĕřit, protože mluví tak úžasnĕ a také protože Jeho krásné usmĕvavé pohledy probouzejí jejich chtíč.“

Význam

Podle Śrīdhara Svāmīho nĕkteré gopī pronášejí první dvĕ řádky tohoto verše a ostatní odpovídají ve druhých dvou řádcích.

Verš

kiṁ nas tat-kathayā gopyaḥ
kathāḥ kathayatāparāḥ
yāty asmābhir vinā kālo
yadi tasya tathaiva naḥ

Synonyma

kim — jaký (užitek); naḥ — pro nás; tat — o Nĕm; kathayā- — s rozhovorem; gopyaḥ — ó gopī; kathāḥ — námĕty; kathayata — prosím vyprávĕjte; aparāḥ — jiné; yāti — ubíhá; asmābhiḥ — nás; vinā — bez; kālaḥ — čas; yadi — pokud; tasya — Jeho; tathā eva — přesnĕ stejným způsobem; naḥ — náš.

Překlad

„Proč se zdržovat mluvením o Nĕm, drahé gopī? Prosím mluvte o nĕčem jiném. Jestli On tráví čas bez nás, potom my budeme podobnĕ trávit náš (bez Nĕho).“

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī poukazuje na to, že gopī zde jemnĕ naznačují, že Pán Kṛṣṇa tráví svůj čas šťastnĕ bez nich, zatímco ony jsou nanejvýš nešťastné bez svého Pána. To je rozdíl mezi Ním a jimi. Śrīla Viśvanātha Cakravartī dodává tento komentář: „Gopī se považovaly za odlišné od ostatních žen a uvažovaly takto: ,Pokud jsou ostatní ženy se svými milenci, žijí, a pokud jsou od nich oddĕleny, umírají. My však nežijeme ani neumíráme. To je osud, který nám Prozřetelnost napsala na čela. Jaký lék můžeme nalézt?“

Verš

iti prahasitaṁ śaurer
jalpitaṁ cāru-vīkṣitam
gatiṁ prema-pariṣvaṅgaṁ
smarantyo ruruduḥ striyaḥ

Synonyma

iti — takto hovořící; prahasitam — smích; śaureḥ — Pána Kṛṣṇy; jalpitam — příjemné rozhovory; cāru — přitažlivé; vīkṣitam — pohledy; gatim — chůzi; prema — láskyplné; pariṣvaṅgam — objetí; smarantyaḥ — vzpomínající na; ruruduḥ — plakaly; striyaḥ — ženy.

Překlad

Zatímco říkaly tato slova, mladé pasačky vzpomínaly na smích Pána Śauriho, Jeho příjemné rozhovory s nimi, přitažlivé pohledy, styl chůze a láskyplná objetí. Tak se rozplakaly.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī komentuje takto: „Gopī si myslely: ,Mĕsíc Kṛṣṇa zašel poté, co probodl naše srdce šipkami svého nektarového smíchu. Jak mĕstské ženy nezemřou, až udĕlá totéž jim?̀ Mladé pasačky přemožené tĕmito myšlenkami se rozplakaly, dokonce i v přítomnosti Śrī Baladevy.“

Verš

saṅkarṣaṇas tāḥ kṛṣṇasya
sandeśair hṛdayaṁ-gamaiḥ
sāntvayām āsa bhagavān
nānānunaya-kovidaḥ

Synonyma

saṅkarṣaṇaḥ — Pán Balarāma, svrchovaný přitahovatel; tāḥ — je; kṛṣṇasya — Pána Kṛṣṇy; sandeśaiḥ — důvĕrnými zprávami; hṛdayam — srdce; gamaiḥ — dotýkající se; sāntvayām āsa — utĕšil; bhagavān — Nejvyšší Pán; nānā — různých druhů; anunaya — v usmiřování; kovidaḥ — zkušený.

Překlad

Nejvyšší Pán Balarāma, který přitahuje všechny bytosti, zkušený v různých druzích usmiřování, utĕšil gopī předáním důvĕrných zpráv, které po Nĕm Pán Kṛṣṇa poslal. Tyto zprávy se hluboce dotkly srdcí gopī.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī cituje tento verš ze Śrī Viṣṇu Purāṇy (5.24.20) popisující zprávy, který Pán Balarāma přinesl od Kṛṣṇy pro gopī:

sandeśaiḥ sāma-madhuraiḥ
prema-garbhair agarvitaiḥ
rāmeṇāśvāsitā gopyaḥ
kṛṣṇasyāti-manoharaiḥ

„Pán Balarāma utĕšil gopī předáním nanejvýš okouzlujících zpráv Pána Kṛṣṇy, které vyjadřovaly sladké usmíření, byly inspirovány Jeho čistou láskou k nim a nenesly ani stopu pýchy.“ Śrīla Jīva Gosvāmī také komentuje, že použití jména Saṅkarṣaṇa zde vyjadřuje, že Balarāma přitáhl Pána Kṛṣṇu, aby se zjevil v Jeho mysli a tak ukázal Śrī Kṛṣṇu gopīm. Balarāma tedy utĕšil milované přítelkynĕ Śrī Kṛṣṇy.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī komentuje, že Pán Kṛṣṇa poslal různé zprávy. Nĕkteré poučily gopī o transcendentálním poznání, jiné byly smířlivé a další odhalovaly Pánovu moc. Slovo hṛdayaṁ-gamaiḥ kromĕ uvedeného významu také vyjadřuje, že tyto zprávy byly důvĕrné.

Verš

dvau māsau tatra cāvātsīn
madhuṁ mādhavaṁ eva ca
rāmaḥ kṣapāsu bhagavān
gopīnāṁ ratim āvahan

Synonyma

dvau — dva; māsau — mĕsíce; tatra — tam (v Gokule); ca — a; avātsīt — sídlil; madhum — Madhu (první mĕsíc védského kalendáře, v dobĕ jarní rovnodennosti); mādhavam — Mādhava (druhý mĕsíc); eva — vskutku; ca — také; rāmaḥ — Balarāma; kṣapāsu — bĕhem nocí; bhagavān — Nejvyšší Pán; gopīnāmgopīm; ratim — milostné potĕšení; āvahan — přinášející.

Překlad

Pán Balarāma, Osobnost Božství, tam sídlil dva mĕsíce (Madhu a Mādhava) a bĕhem nocí poskytoval svým přítelkyním pasačkám milostné potĕšení.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī uvádí, že gopī, které si užívaly milostných vztahů se Śrī Balarāmou bĕhem Jeho návštĕvy Gokuly, se neúčastnily tance rāsa Śrī Kṛṣṇy, neboť byly v té dobĕ příliš mladé. Śrīla Jīva Gosvāmī tento výrok potvrzuje citováním fráze z Bhāgavatam (10.15.8)gopyo 'ntareṇa bhujayoḥ – která vyjadřuje, že existují konkrétní gopī v roli přítelkyň Pána Balarāmy. Jīva Gosvāmī dále uvádí, že gopī, s nimiž si Pán Balarāma užíval bĕhem oslav Holī slavených v dobĕ, kdy Kṛṣṇa zabil Śaṅkhacūḍu, byly jiné než ty, s nimiž si užíval Pán Kṛṣṇa. Śrīla Viśvanātha Cakravartī s tímto vysvĕtlením souhlasí.

Verš

pūrṇa-candra-kalā-mṛṣṭe
kaumudī-gandha-vāyunā
yamunopavane reme
sevite strī-gaṇair vṛtaḥ

Synonyma

pūrṇa — v úplňku; candra — mĕsíce; kalā — paprsky; mṛṣṭe — koupané; kaumudī — lotosů, které se otevírají ve svĕtle mĕsíce; gandha — (nesoucí) vůni; vāyunā — vĕtrem; yamunā — řeky Yamuny; upavane — v zahradĕ; reme — užíval si; sevite — obsluhovaný; strī — ženami; gaṇaiḥ — mnoha; vṛtaḥ — doprovázený.

Překlad

Pán Balarāma si užíval ve společnosti mnoha žen v zahradĕ u řeky Yamuny. Tato zahrada se koupala v paprscích mĕsíce v úplňku a laskaly ji vánky nesoucí vůni v noci kvetoucích lotosů.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že milostné zábavy Pána Balarāmy probíhaly v lesíku podél Yamuny na místĕ známém jako Śrīrāma-ghaṭṭa, které je daleko od místa tance rāsa Śrī Kṛṣṇy.

Verš

varuṇa-preṣitā devī
vāruṇī vṛkṣa-koṭarāt
patantī tad vanaṁ sarvaṁ
sva-gandhenādhyavāsayat

Synonyma

varuṇa — Varuṇou, polobohem oceánu; preṣitā — poslaný; devī — božský; vāruṇī — likér Vāruṇī; vṛkṣa — stromu; koṭarāt — z dutiny; patantī — tekoucí; tat — ten; vanam — les; sarvam — celý; sva — svou vlastní; gandhena — vůní; adhyavāsayat — ještĕ provonĕnĕjší.

Překlad

Sent by polobůh Varuṇa, božský likér Vāruṇī tekl dutiny stromu a svou sladkou vůní celý les ještĕ více provonĕl.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že Vāruṇī je likér destilovaný z medu. Śrīla Viśvanātha Cakravartī dodává, že bohynĕ Vāruṇī, Varuṇova dcera, je božstvem tohoto konkrétního božského likéru. Ācārya také cituje tento výrok ze Śrī Hari-vaṁśi: samīpaṁ preṣitā pitrā varuṇena tavānagha. Zde bohynĕ Vāruṇī říká Pánu Balarāmovi: „Můj otec Varuṇa mĕ poslal za Tebou, ó bezhříšný.“

Verš

taṁ gandhaṁ madhu-dhārāyā
vāyunopahṛtaṁ balaḥ
āghrāyopagatas tatra
lalanābhiḥ samaṁ papau

Synonyma

tam — tu; gandham — vůni; madhu — medu; dhārāyāḥ — záplavy; vāyunā — vánkem; upahṛtam — přinesenou; balaḥ — Pán Balarāma; āghrāya — cítící; upagataḥ — když přišel; tatra — tam; lalanābhiḥ — s mladými ženami; samam — společnĕ; papau — pili.

Překlad

Vítr přinesl k Balarāmovi vůni té záplavy sladkého likéru a když ji ucítil, šel (k tomu stromu) a tam On a Jeho společnice pili.

Verš

upagīyamāno gandharvair
vanitā-śobhi-maṇḍale
reme kareṇu-yūtheśo
māhendra iva vāraṇaḥ

Synonyma

upagīyamānaḥ — oslavovaný písní; gandharvaiḥ — Gandharvy; vanitā — mladými ženami; śobhi — zkrášleném; maṇḍale — v kruhu; reme — užíval si; kareṇu — slonic; yūtha — stáda; īśaḥ — pán; māhā-indraḥ — Pána Indry; iva — přesnĕ jako; vāraṇaḥ — slon (jménem Airāvata).

Překlad

Pán Balarāma si užíval ve skvícím se kruhu mladých žen, zatímco Gandharvové opĕvovali Jeho slávu. Vypadal přesnĕ jako Indrův slon, vznešený Airāvata, užívající si ve společnost slonic.

Verš

nedur dundubhayo vyomni
vavṛṣuḥ kusumair mudā
gandharvā munayo rāmaṁ
tad-vīryair īḍire tadā

Synonyma

neduḥ — znĕly; dundubhayaḥ — kotle; vyomni — na obloze; vavṛṣuḥ — shazovali; kusumaiḥ — kvĕtiny; mudā — radostnĕ; gandharvāḥ — Gandharvové; munayaḥ — velcí mudrci; rāmam — Pána Balarāmu; tat-vīryaiḥ — s Jeho hrdinskými činy; īḍire — oslavovali; tadā — potom.

Překlad

Tehdy oblohou znĕly kotle, Gandharvové radostnĕ shazovali kvĕtiny a velcí mudrci oslavovali hrdinské činy Pána Balarāmy.

Verš

upagīyamāna-carito
vanitābhir halāyudha
vaneṣu vyacarat kṣīvo
mada-vihvala-locanaḥ

Synonyma

upagīyamāna — opĕvované; caritaḥ — Jeho zábavy; vanitābhiḥ — se ženami; halāyudhaḥ — Pán Balarāma; vaneṣu — mezi lesy; vyacarat — toulal se; kṣīvaḥ — omámený; mada — opojením; vihvala — přemožené; locanaḥ — Jeho oči.

Překlad

Za opĕvování svých činů se Pán Halāyudha toulal jako omámený mezi různými lesy se svými přítelkynĕmi. Následkem likéru se Mu koulely oči.

Verš

sragvy eka-kuṇḍalo matto
vaijayantyā ca mālayā
bibhrat smita-mukhāmbhojaṁ
sveda-prāleya-bhūṣitam
sa ājuhāva yamunāṁ
jala-krīḍārtham īśvaraḥ
nijaṁ vākyam anādṛtya
matta ity āpagāṁ balaḥ
anāgatāṁ halāgreṇa
kupito vicakarṣa ha

Synonyma

srak- — s girlandou; eka — s jednou; kuṇḍalaḥ — náušnicí; mattaḥ — omámený radostí; vaijayantyā — jménem Vaijayantī; ca — a; mālayā — s girlandou; bibhrat — ukazující; smita — usmĕvavou; mukha — svou tvář; ambhojam — podobnou lotosu; sveda — potu; prāleya — snĕhem; bhūṣitam — ozdobenou; saḥ — On; ājuhāva — zavolal; yamunām — řeku Yamunu; jala — ve vodĕ; kṛīḍā — hře; artham — kvůli; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán; nijam — Jeho; vākyam — slova; anādṛtya — neberoucí na zřetel; mattaḥ — opilý; iti — takto (uvažující); āpa-gām — řeku; balaḥ — Pán Balarāma; anāgatām — která nepřišla; hala — své zbranĕ v podobĕ pluhu; agreṇa — špičkou; kupitaḥ — rozhnĕvaný; vicakarṣa ha — táhl.

Překlad

Radostí omámený Pán Balarāma na sobĕ mĕl kvĕtinové girlandy, včetnĕ slavné Vaijayantī, jedinou náušnici a Jeho usmĕvavou lotosovou tvář zdobily jako snĕhové vločky kapky potu. Pán poté zavolal řeku Yamunu, aby si mohl hrát v jejích vodách, ale ona nevzala Jeho příkaz na zřetel, protože Ho považovala za opilého. To Balarāmu rozhnĕvalo a začal řeku táhnout špičkou svého pluhu.

Verš

pāpe tvaṁ mām avajñāya
yan nāyāsi mayāhutā
neṣye tvāṁ lāṅgalāgreṇa
śatadhā kāma-cāriṇīm

Synonyma

pāpe — ó hříšná; tvam — ty; mām — Mĕ; avajñāya — nemáš v úctĕ; yat — protože; na āyāsi — nepřicházíš; mayā — Mnou; āhutā — zavolaná; neṣye — přivedu; tvām — tebe; lāṅgala — Mého pluhu; agreṇa — špičkou; śatadhā — ve stovce částí; kāma — podle rozmaru; cāriṇīm — jež se pohybuje.

Překlad

(Pán Balarāma pravil:) Ó hříšná, která Mĕ nemáš v úctĕ, nepřicházíš, když tĕ zavolám, ale naopak se pohybuješ jen podle svého rozmaru. Proto tĕ sem přivedu špičkou svého pluhu ve stovce ramen!

Verš

evaṁ nirbhartsitā bhītā
yamunā yadu-nandanam
uvāca cakitā vācaṁ
patitā pādayor nṛpa

Synonyma

evam — takto; nirbhartsitā — pokáraná; bhītā — polekaná; yamunā — vládnoucí bohynĕ řeky Yamuny; yadu-nandanam — k milovanému potomku Yadua, Pánu Balarāmovi; uvāca — promluvila; cakitā — chvĕjící se; vācam — slova; patitā — když padla; pādayoḥ — k Jeho nohám; nṛpa — ó králi (Parīkṣite).

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Polekaná říční bohynĕ Yamunā, takto pokáraná Pánem, ó králi, přišla a padla k nohám Śrī Balarāmy, milovaného potomka Yadua. Chvĕla se a promluvila tato slova.

Význam

Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho bohynĕ, která se zjevila před Pánem Balarāmou, je expanze Śrīmatī Kālindī, jedné z královen Pána Kṛṣṇy ve Dvārace. Śrīla Jīva Gosvāmī ji nazývá „stínem“ Kālindī a Śrīla Viśvanātha Cakravartī potvrzuje, že je expanzí Kālindī, nikoliv samotnou Kālindī. Śrīla Jīva Gosvāmī také uvádí důkaz ze Śrī Hari-vaṁśi – ve výroku pratyuvācārṇava-vadhūm – že bohynĕ Yamunā je manželkou oceánu. Hari-vaṁśa ji proto také nazývá sāgarāṅganā.

Verš

rāma rāma mahā-bāho
na jāne tava vikramam
yasyaikāṁśena vidhṛtā
jagatī jagataḥ pate

Synonyma

rāma rāma — ó Rāmo, Rāmo; mahā-bāho — ó Pane mocných paží; na jāne — nejsem si vĕdoma; tava — Tvé; vikramam — moci; yasya — jehož; eka — jedinou; aṁśena — částí; vidhṛtā — je udržována; jagatī — Zemĕ; jagataḥ — vesmíru; pate — ó vládce.

Překlad

(Bohynĕ Yamunā pravila:) Rāmo, Rāmo, ó Pane mocných paží! Nevím nic o Tvé moci. Svou jedinou částí držíš Zemi, ó Pane vesmíru.

Význam

Spojení ekāṁśena („jedinou částí“) se týká Pánovy expanze v podobĕ Śeṣi. Ācāryové to potvrzují.

Verš

paraṁ bhāvaṁ bhagavato
bhagavan mām ajānatīm
moktum arhasi viśvātman
prapannāṁ bhakta-vatsala

Synonyma

param — svrchované; bhāvam — postavení; bhagavataḥ — Osobnosti Božství; bhagavan — ó Nejvyšší Pane; mām — mĕ; ajānatīm — neznající; moktum arhasi — prosím propusť; viśva — vesmíru; ātman — ó duše; prapannām — odevzdaná; bhakta — se svými oddanými; vatsala — ó soucitný.

Překlad

Můj Pane, prosím propusť mĕ. Ó duše vesmíru, neznala jsem Tvé postavení Nejvyššího Boha, ale jsem se Ti odevzdala a Ty jsi vždy laskavý ke svým oddaným.

Verš

tato vyamuñcad yamunāṁ
yācito bhagavān balaḥ
vijagāha jalaṁ strībhiḥ
kareṇubhir ivebha-rāṭ

Synonyma

tataḥ — potom; vyamuñcat — propustil; yamunām — Yamunā; yācitaḥ — požádaný; bhagavān — Nejvyšší Pán; balaḥ — Balarāma; vijagāha — ponořil se; jalam — do vody; strībhiḥ — se ženami; kareṇubhiḥ — se svými slonicemi; iva — jako; ibha — slonů; rāṭ — král.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Potom Pán Balarāma Yamunu propustil a vstoupil do vody řeky se svými společnicemi jako král slonů v doprovodu svých slonic.

Verš

kāmaṁ vihṛtya salilād
uttīrṇāyāsītāmbare
bhūṣaṇāni mahārhāṇi
dadau kāntiḥ śubhāṁ srajam

Synonyma

kāmam — jak Ho tĕšilo; vihṛtya — když si pohrál; salilāt — z vody; uttīrṇāya — Jemu, který vyšel; asita — modrý; ambare — odĕv (svrchní a spodní); bhūṣaṇāni — ozdoby; mahā — velmi; arhāṇi — cenný; dadau — dala; kāntiḥ — bohynĕ Kānti; śubhām — skvostný; srajam — náhrdelník.

Překlad

Pán si pohrál ve vodĕ ke své plné spokojenosti a když vyšel ven, bohynĕ Kānti Mu předala modrý odĕv, cenné ozdoby a zářící náhrdelník.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī cituje z Viṣṇu Purāṇy, aby ukázal, že zde zmínĕná bohynĕ Kānti je ve skutečnosti Lakṣmī, bohynĕ štĕstí:

varuṇa-prahitā cāsmai
mālām amlāna-paṅkajām
samudrābhe tathā vastre
nīle lakṣmīr ayacchata

„Bohynĕ Lakṣmī poslaná Varuṇou Mu potom předala girlandu neuvadajících lotosů a dva odĕvy modré jako oceán.“

Velký komentátor Bhāgavatamu Śrīla Śrīdhara Svāmī také cituje tento výrok ze Śrī Hari-vaṁśi pronesený bohyní Lakṣmī k Pánu Balarāmovi:

jātarūpa-mayaṁ caikaṁ
kuṇḍalaṁ vajra-bhūṣaṇam
ādi-padmaṁ ca padmākhyaṁ
divyaṁ śravaṇa-bhūṣaṇam
devemāṁ pratigṛhṇīṣva
paurāṇīṁ bhūṣaṇa-kriyām

„Ó Pane, prosím přijmi jako božské ozdoby svých uší tuto jedinou zlatou náušnici posázenou diamanty a tento prvotní lotos zvaný Padma. Laskavĕ je přijmi, neboť tento akt ozdobení je tradiční.“

Śrīla Viśvanātha Cakravartī dále poukazuje na to, že bohynĕ Lakṣmī je společnicí Pánovy úplné expanze Saṅkarṣaṇa, který patří do druhé vyūhy.

Verš

vasitvā vāsasī nīle
mālāṁ āmucya kāñcanīm
reye sv-alaṅkṛto lipto
māhendra iva vāraṇaḥ

Synonyma

vasitvā — oblékající se; vāsasī — do dvou odĕvů; nīle — modrých; mālām — náhrdelník; āmucya — zavĕšující si na krk; kāñcanīm — zlatý; reje — vypadal oslnivĕ; su — vynikajícím způsobem; alaṅkṛtaḥ — ozdobený; liptaḥ — potřený; māhā-indraḥ — Mahendry, krále nebes; iva — jako; vāraṇaḥ — slon.

Překlad

Pán Balarāma se oblékl do modrých odĕvů a na krk si zavĕsil zlatý náhrdelník. Potřený voňavkami a krásnĕ ozdobený vypadal stejnĕ oslnivĕ jako Indrův královský slon.

Význam

Balarāma potřený santálovou pastou a ostatními čistými, vonnými látkami připomínal Airāvatu, velkého slona Pána Indry.

Verš

adyāpi dṛśyate rājan
yamunākṛṣṭa-vartmanā
balasyānanta-vīryasya
vīryaṁ sūcayatīva hi

Synonyma

adya — dnes; api — dokonce; dṛśyate — je vidĕna; rājan — ó králi (Parīkṣite); yamunā — řeka Yamunā; ākṛṣṭa — tažené; vartmanā — jejíž proudy; balasya — Pána Balarāmy; ananta — neomezená; vīryasya — jehož energie; vīryam — moc; sūcayatī — ukazující; iva — jako; hi — vskutku.

Překlad

I dnes, ó králi, lze vidĕt, jak Yamunā teče mnoha kanály vytvořenými, když byla tažena neomezenĕ mocným Pánem Balarāmou. Ukazuje tak Jeho moc.

Verš

evaṁ sarvā niśā yātā
ekeva ramato vraje
rāmasyākṣipta-cittasya
mādhuryair vraja-yoṣitām

Synonyma

evam — tímto způsobem; sarvā — všechny; niśāḥ — noci; yātāḥ — strávil; ekā — jedna; iva — jako kdyby; ramataḥ — jenž si užíval; vraje — ve Vraji; rāmasya — pro Pána Balarāmu; ākṣipta — okouzlená; cittasya — jehož mysl; mādhuryaiḥ — dokonalým půvabem a krásou; vraja-yoṣitām — žen z Vraji.

Překlad

Tak Pánovi Balarāmovi, zatímco si užíval ve Vraji s myslí okouzlenou dokonalým půvabem a krásou mladých žen z Vraji, ubĕhly všechny noci jako jediná.

Význam

Pán Balarāma byl okouzlen půvabnými zábavami krásných mladých žen z Vraji. Tak byla každá noc zcela novým zážitkem a všechny noci uplynuly jako kdyby byly nocí jedinou.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k šedesáté páté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Pán Balarāma navštĕvuje Vṛndāvan.“