Skip to main content

Capítulo 2

KAPITOLA DRUHÁ

Dakṣa maldice al Señor Śiva

Dakṣa proklíná Pána Śivu

Text 1:
Vidura preguntó: ¿Por qué Dakṣa, que tan afectuoso era con su hija, estaba envidioso de Śiva, que es la persona más apacible? ¿Por qué despreció a su hija Satī?
Sloka 1:
Vidura se otázal: Proč choval Dakṣa takovou zášť vůči Pánu Śivovi, nejlepšímu mezi vlídnými? Proč přehlížel svoji dceru Satī, kterou dříve tolik miloval?
Text 2:
El Señor Śiva, el maestro espiritual del mundo entero, está libre de enemistad, es una personalidad pacífica y está siempre satisfecho en sí mismo. Es el más grande de los semidioses. ¿Cómo es posible que Dakṣa pudiera ser hostil hacia una personalidad tan auspiciosa?
Sloka 2:
Pán Śiva je duchovní mistr celého světa. Nechová k nikomu nepřátelství, je smířlivý a vždy spokojený sám v sobě. Je největším z polobohů. Jak mohl Dakṣa tak příznivou osobnost nenávidět?
Text 3:
Mi querido Maitreya, renunciar a la propia vida es algo muy difícil. ¿Podrías explicarme, por favor, cómo es posible que un yerno y un suegro como Śiva y Dakṣa se enfrentaran con tanta aspereza como para que la gran diosa Satī abandonara la vida?
Sloka 3:
Můj milý Maitreyo, není snadné rozloučit se dobrovolně se životem. Vysvětli mi tedy, prosím, jak mezi zetěm a tchánem mohlo dojít k tak vážnému sporu, že se kvůli němu velká bohyně Satī vzdala života.
Text 4:
El sabio Maitreya dijo: En el pasado, los líderes de la creación universal ejecutaron un gran sacrificio en el que se reunieron todos los grandes sabios, filósofos, semidioses y dioses del fuego, junto con sus seguidores.
Sloka 4:
Mudrc Maitreya pravil: V dávných dobách pořádali vládci celého vesmírného stvoření velkou oběť, na které se sešli všichni velcí mudrci, filozofové, polobozi a bohové ohně spolu se svými stoupenci.
Text 5:
Cuando Dakṣa, el líder de los prajāpatis, entró en la asamblea, el lustre de su cuerpo era tan intenso como la refulgencia del sol; toda la asamblea se llenó de luz, y ante su presencia, las personalidades allí reunidas perdieron toda importancia.
Sloka 5:
Když Dakṣa, vůdce Prajāpatiů, přišel do tohoto sněmu, lesk jeho těla, jasný jako světlo slunce, osvítil shromážděné osobnosti a v jeho přítomnosti začali všichni vypadat bezvýznamní.
Text 6:
Impresionados por el lustre de su cuerpo, todos los dioses del fuego y demás participantes de aquella gran asamblea, a excepción del Señor Brahmā y del Señor Śiva, dejaron sus asientos y se pusieron en pie, expresando así su respeto por Dakṣa.
Sloka 6:
Bohové ohně i ostatní účastníci tohoto velkého shromáždění byli září Dakṣova těla tak ohromeni, že všichni kromě Pána Brahmy a Pána Śivy povstali, aby mu projevili úctu.
Text 7:
El Señor Brahmā, que presidía la asamblea, recibió a Dakṣa con las formalidades debidas. Después de presentar sus respetos a Brahmā, Dakṣa, siguiendo su indicación, tomó asiento.
Sloka 7:
Pán Brahmā, představený onoho velkého shromáždění, Dakṣu náležitě přivítal. Dakṣa se Pánu Brahmovi poklonil a na jeho pokyn se posadil.
Text 8:
Pero antes de sentarse, Dakṣa se sintió muy ofendido de ver que el Señor Śiva permanecía sentado, sin ofrecerle la menor muestra de respeto. En ese momento Dakṣa se puso muy furioso; con los ojos al rojo vivo, insultó al Señor Śiva con durísimas palabras.
Sloka 8:
Nežli však Dakṣa usedl na své místo, všiml si, že Pán Śiva nevstal na projev úcty, a to ho hluboce urazilo. Velmi se rozhněval a s planoucíma očima začal Pána Śivu hrubě osočovat.
Text 9:
Escúchenme todos con atención, ¡oh, sabios, brāhmaṇas y dioses del fuego aquí presentes! Escúchenme, por favor, pues hablo de los modales de las personas educadas, y no lo hago por ignorancia ni por envidia.
Sloka 9:
Ó mudrci, brāhmaṇové a bohové ohně, prosím poslouchejte pozorně, neboť budu hovořit o chování urozených osobností. Nemluvím z nevědomosti ani ze závisti.
Text 10:
Śiva ha arruinado la fama y el buen nombre de los gobernantes del universo, y ha contaminado el sendero de la buena educación. Como no tiene vergüenza, no sabe comportarse.
Sloka 10:
Śiva zhanobil jméno a slávu správců vesmíru a pošpinil pravidla zdvořilosti. Je nestydatý a neumí se chovat.
Text 11:
Él me ha reconocido ya como su superior, al casarse con mi hija ante el fuego y los brāhmaṇas. Se ha casado con mi hija, que es igual a gāyatrī, y ha querido hacerse pasar por una persona honesta.
Sloka 11:
Tím, že si v přítomnosti ohně a brāhmaṇů vzal mou dceru za ženu, přijal vůči mně podřízené postavení. Oženil se s mou dcerou, která je jako Gāyatrī, a předstíral, že je čestný.
Text 12:
Tiene ojos de mono, pero a pesar de ello se ha casado con mi hija, que tiene los ojos de un cervatillo. Aun así, ¡no se levantó para recibirme, ni le pareció conveniente darme la bienvenida con palabras amables!
Sloka 12:
Jeho oči se podobají opičím, a přesto se oženil s mou dcerou, která má oči jako koloušek. Navíc nevstal, aby mě přijal, a ani nepovažoval za vhodné mě uvítat vlídnými slovy.
Text 13:
Yo no tenía el menor deseo de entregar mi hija a esa persona, que ha roto todas las normas de urbanidad. Es impuro, pues no cumple las reglas y regulaciones prescritas, pero me vi obligado a entregarle mi hija, como el que enseña los Vedas a un śūdra.
Sloka 13:
Nikdy jsem nechtěl věnovat svoji dceru tomuto muži, který porušuje všechna pravidla zdvořilosti. Je nečistý, neboť se neřídí patřičnými pravidly a zásadami. Byl jsem však nucen mu ji dát, stejně jako je třeba dát védskou moudrost i śūdrovi.
Texts 14-15:
Vive en lugares muy sucios, en los crematorios, y anda en compañía de fantasmas y demonios. Desnudo como un loco, riendo y llorando, se unta todo el cuerpo con la cenizas del crematorio. No tiene costumbre de bañarse, y se engalana con un collar de calaveras y huesos. Así pues, Śiva es auspicioso solo de nombre; en realidad es la criatura más demencial e inauspiciosa. Todos los seres alucinados, los más hundidos en la modalidad de la ignorancia, sienten cariño por él, y él es como un líder para ellos.
Sloka 14-15:
Žije ve společnosti duchů a démonů na odporných místech, jako jsou spaloviště mrtvol. Chodí nahý jako blázen, někdy se směje a někdy pláče a celé tělo má potřené popelem z krematorií. Nemyje se pravidelně a má ve zvyku se zdobit girlandami z lebek a kostí. Je tedy Śiva, “příznivý”, jen podle jména — ve skutečnosti je to ten nejšílenější a nejnepříznivější tvor. Není divu, že je oblíbeným vůdcem bláznů, kteří jsou ponořeni v kvalitě nevědomosti.
Text 16:
A pedido del Señor Brahmā, yo le entregué mi casta hija, aunque él carece por completo de limpieza y tiene el corazón lleno de cosas desagradables.
Sloka 16:
Na žádost Pána Brahmy jsem mu dal svoji počestnou dceru, přestože v něm není ani stopa čistoty a jeho srdce je plné špíny.
Text 17:
El sabio Maitreya continuó: Fue así como Dakṣa, viendo que el Señor Śiva permanecía sentado como si estuviera en contra de él, se lavó las manos y la boca y lo maldijo con las siguientes palabras.
Sloka 17:
Mudrc Maitreya pokračoval: Když Dakṣa viděl Pána Śivu sedět, považoval to za projev nepřátelství. Umyl si ruce a ústa a proklel ho těmito slovy.
Text 18:
Los semidioses son dignos de participar de las oblaciones del sacrificio, pero el Señor Śiva, que es el más bajo de todos los semidioses, no debe recibir parte alguna.
Sloka 18:
Polobozi sice mají nárok na obětiny, ale Pán Śiva, který je nejnižší ze všech polobohů, již žádný podíl nedostane.
Text 19:
Maitreya continuó: Mi querido Vidura, a pesar de los ruegos de todos los miembros de la asamblea de sacrificio, Dakṣa, muy iracundo, maldijo al Señor Śiva, salió de la asamblea y regresó a su casa.
Sloka 19:
Maitreya pokračoval: Můj drahý Viduro, přes žádosti všech shromážděných účastníků oběti rozlícený Dakṣa proklel Pána Śivu. Poté opustil shromáždění a vrátil se domů.
Text 20:
Nandīśvara, uno de los principales seguidores del Señor Śiva, al darse cuenta de que su señor había sido maldecido, se llenó de ira. Sus ojos enrojecieron, y se dispuso a maldecir a Dakṣa y a todos los brāhmaṇas que, estando allí presentes, habían consentido que Dakṣa maldijese a Śiva con ásperas palabras.
Sloka 20:
Když Nandīśvara, jeden ze Śivových hlavních společníků, uslyšel tuto kletbu proti Pánu Śivovi, velice se rozzlobil. S očima rudýma hněvem se připravil proklít nejen Dakṣu, ale i všechny přítomné brāhmaṇy, kteří nečinně přihlíželi, jak Dakṣa proklel Śivu tvrdými slovy.
Text 21:
Todo aquel que haya aceptado a Dakṣa como la personalidad más importante, desdeñando al Señor Śiva debido a la envidia, tiene poca inteligencia, y por tener una visión dual de las cosas, se verá privado de conocimiento trascendental.
Sloka 21:
Každý, kdo považuje Dakṣu za nejdůležitější osobnost a závistivě opomíjí Pána Śivu, je méně inteligentní. Protože se dívá pohledem duality, ztratí transcendentální poznání.
Text 22:
Una vida familiar que pasa por ser religiosa pero en la que predomina la atracción por la felicidad material, y por consiguiente, la atracción por las explicaciones superficiales de los Vedas, despoja de su inteligencia al jefe de familia y hace que se apegue a las actividades fruitivas como si fuesen la única realidad.
Sloka 22:
Rodinný život založený na náboženské přetvářce, kdy člověka přitahuje hmotné štěstí, a tedy i povrchní výklady Ved, zbavuje hospodáře veškeré inteligence a připoutává je k plodonosným činnostem, které se pro ně stávají vším.
Text 23:
Dakṣa cree que el cuerpo es la única realidad. Ha olvidado el viṣṇu-pāda, o viṣṇu-gati, y lo único que le importa es la vida sexual. Por ello, dentro de poco tiempo tendrá cabeza de cabra.
Sloka 23:
Dakṣa pokládá tělo za vše. Zapomněl na viṣṇu-pāda, viṣṇu-gati, a lpí pouze na sexu — proto bude mít zakrátko kozí obličej.
Text 24:
Con el cultivo de una educación y una inteligencia materialistas, algunas personas se han vuelto tan torpes como materia muerta, y se enredan como ignorantes en las actividades fruitivas. Personas de esa clase han insultado al Señor Śiva intencionadamente. Que sigan en el ciclo continuo de nacimientos y muertes.
Sloka 24:
Ti, kdo jsou tupí jako hmota, protože prohlubují materialistické vzdělání a inteligenci, se z nevědomosti věnují plodonosným činnostem. Tito lidé úmyslně urazili Pána Śivu. Nechť zůstanou v koloběhu opakovaného zrození a smrti.
Text 25:
Que quienes envidian al Señor Śiva, embrutecidos a causa de la atracción que sienten por el florido lenguaje de las encantadoras promesas de los Vedas, permanezcan apegados siempre a las actividades fruitivas.
Sloka 25:
Nechť ti, kdo závidí Pánu Śivovi, protože jsou uneseni přitažlivostí květnatých slov svůdných védských slibů, a tím zcela otupělí, zůstanou navždy připoutáni k plodonosné práci.
Text 26:
Estos brāhmaṇas aceptan el sendero de la educación, la austeridad y los votos, solo como un medio de ganarse el sustento. No podrán distinguir entre lo que se debe y lo que no se debe comer. Conseguirán dinero, mendigando de puerta en puerta, buscando solamente la satisfacción del cuerpo.
Sloka 26:
Tito brāhmaṇové se vzdělávají, podstupují askezi a skládají sliby jen za účelem udržování těla. Nebudou schopni rozlišit mezi tím, co se smí a nesmí jíst. Peníze budou získávat žebráním ode dveří ke dveřím a utrácet je budou jen pro své tělesné uspokojení.
Text 27:
Cuando Nandīśvara lanzó esta maldición contra los brāhmaṇas de casta, el sabio Bhṛgu reaccionó condenando a los seguidores del Señor Śiva con esta fortísima maldición brahmínica.
Sloka 27:
Když Nandīśvara takto proklel všechny dědičné brāhmaṇy, mudrc Bhṛgu na oplátku odsoudil stoupence Pána Śivy touto velmi mocnou bráhmanskou kletbou.
Text 28:
Ciertamente, aquel que haga el voto de satisfacer al Señor Śiva o siga principios de ese tipo, se volverá un ateo y se desviará de los mandamientos trascendentales de las Escrituras.
Sloka 28:
Ten, kdo se zaváže uspokojovat Pána Śivu nebo následuje zásady jeho uctívání, se zcela jistě stane ateistou a odvrátí se od transcendentálních pokynů písem.
Text 29:
Los que hacen el voto de adorar al Señor Śiva son tan necios que lo imitan dejándose el pelo largo. Una vez iniciados en el culto al Señor Śiva, prefieren mantenerse a base de vino, carne y otras cosas por el estilo.
Sloka 29:
Ti, kdo se zavázali uctívat Pána Śivu, jsou tak hloupí, že ho napodobují a nechávají si narůst dlouhé vlasy. Poté, co jsou zasvěceni do jeho uctívání, začínají holdovat vínu, masu a podobným věcem.
Text 30:
Bhṛgu Muni continuó: Puesto que blasfemas contra los Vedas y los brāhmaṇas, que son seguidores de los principios védicos, debe entenderse que ya te has refugiado en la doctrina del ateísmo.
Sloka 30:
Bhṛgu Muni pokračoval: Jelikož urážíš Vedy a brāhmaṇy, kteří se řídí védskými zásadami, je zřejmé, že ses již uchýlil k ateismu.
Text 31:
Los Vedas dan los principios regulativos eternos para el progreso auspicioso de la civilización humana, principios que en el pasado se siguieron estrictamente. La Suprema Personalidad de Dios, que recibe el nombre de Janārdana, el bienqueriente de todas las entidades vivientes, es la prueba concluyente de este principio.
Sloka 31:
Vedy předkládají věčné náboženské zásady pro příznivý rozvoj lidské civilizace, které byly v minulosti přísně dodržovány. Důkazem této skutečnosti je Samotný Pán, Nejvyšší Osobnost Božství, který se nazývá Janārdana, příznivec všech živých bytostí.
Text 32:
En verdad que ustedes, los seguidores de Bhūtapati, el Señor Śiva, sin la menor duda descenderán hasta el nivel del ateísmo por blasfemar contra los principios de los Vedas, que son el sendero puro y supremo de las personas santas.
Sloka 32:
Vy, stoupenci Bhūtapatiho, Pána Śivy, bezpochyby poklesnete na úroveň ateismu, neboť jste se rouhali pokynům Ved, které jsou čistou a nejvyšší cestou svatých osobností.
Text 33:
El sabio Maitreya dijo: Ante este intercambio de maldiciones entre sus seguidores y los partidarios de Dakṣa y de Bhṛgu, el Señor Śiva se entristeció mucho. Sin decir nada, abandonó el lugar del sacrificio, seguido por sus discípulos.
Sloka 33:
Mudrc Maitreya pravil: Když se Śivovi stoupenci a přívrženci Dakṣi a Bhṛgua začali vzájemně proklínat, Pána Śivu to velice zarmoutilo. Beze slova opustil obětní arénu a jeho žáci ho následovali.
Text 34:
El sabio Maitreya continuó: ¡Oh, Vidura!, los progenitores de la población del universo ejecutaron entonces un sacrificio que duró miles de años, pues el sacrifico es la mejor manera de adorar al Señor Supremo, Hari, la Personalidad de Dios.
Sloka 34:
Mudrc Maitreya pokračoval: Ó Viduro, všichni praotci obyvatelstva vesmíru konali oběť po tisíc let, neboť oběť je nejlepší způsob, jak uctívat Nejvyššího Pána, Hariho, Osobnost Božství.
Text 35:
Mi querido Vidura, portador de arcos y flechas, después de completar la ejecución de yajña, todos los semidioses participantes en el sacrificio se bañaron en la confluencia del Ganges y el Yamunā. Ese baño se denomina avabhṛtha-snāna. Tras purificar su corazón de este modo, partieron hacia sus respectivas moradas.
Sloka 35:
Můj milý Viduro, jenž nosíš luk a šípy, všichni polobozi, kteří se zúčastnili oběti, se po jejím ukončení vykoupali v soutoku Gangy a Yamuny. Tato koupel se nazývá avabhṛtha-snāna. S očištěným srdcem se pak odebrali do svých sídel.