Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.4.17-24

Verš

śrī-bhagavān uvāca
ye māṁ tvāṁ ca saraś cedaṁ
giri-kandara-kānanam
vetra-kīcaka-veṇūnāṁ
gulmāni sura-pādapān
śṛṅgāṇīmāni dhiṣṇyāni
brahmaṇo me śivasya ca
kṣīrodaṁ me priyaṁ dhāma
śveta-dvīpaṁ ca bhāsvaram
śrīvatsaṁ kaustubhaṁ mālāṁ
gadāṁ kaumodakīṁ mama
sudarśanaṁ pāñcajanyaṁ
suparṇaṁ patageśvaram
śeṣaṁ ca mat-kalāṁ sūkṣmāṁ
śriyaṁ devīṁ mad-āśrayām
brahmāṇaṁ nāradam ṛṣiṁ
bhavaṁ prahrādam eva ca
matsya-kūrma-varāhādyair
avatāraiḥ kṛtāni me
karmāṇy ananta-puṇyāni
sūryaṁ somaṁ hutāśanam
praṇavaṁ satyam avyaktaṁ
go-viprān dharmam avyayam
dākṣāyaṇīr dharma-patnīḥ
soma-kaśyapayor api
gaṅgāṁ sarasvatīṁ nandāṁ
kālindīṁ sita-vāraṇam
dhruvaṁ brahma-ṛṣīn sapta
puṇya-ślokāṁś ca mānavān
utthāyāpara-rātrānte
prayatāḥ susamāhitāḥ
smaranti mama rūpāṇi
mucyante te ’ṁhaso ’khilāt

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; ye — ti, kdo; mām — Mě; tvām — tebe; ca — též; saraḥ — jezero; ca — také; idam — toto; giri — horu Trikūṭa; kandara — jeskyně; kānanam — zahrady; vetra — rákosí; kīcaka — dutých bambusů; veṇūnām — a jiných bambusů; gulmāni — trsy; sura-pādapān — nebeské stromy; śṛṅgāṇi — vrcholky; imāni — tyto; dhiṣṇyāni — sídla; brahmaṇaḥ — Pána Brahmy; me — Mě; śivasya — Pána Śivy; ca — rovněž; kṣīra-udam — oceán mléka; me — Mé; priyam — velmi drahé; dhāma — místo; śveta-dvīpam — známé jako bílý ostrov; ca — rovněž; bhāsvaram — vždy zářící duchovními paprsky; śrīvatsam — znak jménem Śrīvatsa; kaustubham — drahokam Kaustubha; mālām — girlandu; gadām — kyj; kaumodakīm — zvaný Kaumodakī; mama — Můj; sudarśanam — disk Sudarśana; pāñcajanyam — lasturu Pāñcajanya; suparṇam — Garuḍu; pataga-īśvaram — krále všech ptáků; śeṣam — Śeṣa Nāgu tvořícího lože; ca — a; mat-kalām — Mou expandovanou část; sūkṣmām — velice subtilní; śriyam devīm — bohyni štěstí; mat-āśrayām — kteří všichni závisejí na Mně; brahmāṇam — Pána Brahmu; nāradam ṛṣim — velkého světce Nāradu Muniho; bhavam — Pána Śivu; prahrādam eva ca — a také Prahlāda; matsya — inkarnací Matsyou; kūrma — inkarnací Kūrmou; varāha — inkarnací kance; ādyaiḥ — a dalšími; avatāraiḥ — různými inkarnacemi; kṛtāni — vykonané; me — Moje; karmāṇi — činnosti; ananta — nekonečné; puṇyāni — příznivé, zbožné; sūryam — boha Slunce; somam — boha Měsíce; hutāśanam — boha ohně; praṇavam — mantru oṁkāru; satyam — Absolutní Pravdu; avyaktam — celkovou hmotnou energii; go- viprān — krávy a brāhmaṇy; dharmam — oddanou službu; avyayam — bez konce; dākṣāyaṇīḥ — dcery Dakṣi; dharma-patnīḥ — skutečné manželky; soma — boha Měsíce; kaśyapayoḥ — a vznešeného ṛṣiho Kaśyapy; api — rovněž; gaṅgām — řeku Gangu; sarasvatīm — řeku Sarasvatī; nandām — řeku Nandu; kālindīm — řeku Yamunu; sita-vāraṇam — slona Airāvatu; dhruvam — Dhruvu Mahārāje; brahma-ṛṣīn — velkých ṛṣiů; sapta — sedm; puṇya-ślokān — velmi zbožné; ca — a; mānavān — lidské bytosti; utthāya — vstávající; apara-rātra-ante — na sklonku noci; prayatāḥ — velmi pečliví; su- samāhitāḥ — se soustředěnou myslí; smaranti — vzpomínají na; mama — Mé; rūpāṇi — podoby; mucyante — jsou osvobozeni; te — ti; aṁhasaḥ — od reakcí za hříšné jednání; akhilāt — všeho druhu.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Zproštěni veškerých reakcí za hříšné jednání jsou ti, kdo časně ráno, na sklonku noci, vstanou z postele a s plnou pozorností soustředí mysl na Mou podobu, tvou podobu, toto jezero, tuto horu, jeskyně, zahrady, rákosí, bambusy, nebeské stromy, Mé obydlí a obydlí Pána Brahmy a Pána Śivy, tři vrcholy hory Trikūṭa ze zlata, stříbra a železa, Mé útulné sídlo (oceán mléka), bílý ostrov Śvetadvīp, který neustále září duchovními paprsky, Můj znak Śrīvatsa, drahokam Kaustubha, Mou girlandu Vaijayantī, Můj kyj Kaumodakī, Můj disk Sudarśana a lasturu Pāñcajanya, Mého přepravce Garuḍu, krále ptáků, Mé lože Śeṣa Nāgu, bohyni štěstí (expanzi Mé energie), Pána Brahmu, Nāradu Muniho, Pána Śivu, Prahlāda, Mé inkarnace, jako jsou Matsya, Kūrma a Varāha, Mé nekonečně a dokonale příznivé činnosti zaručující zbožnost tomu, kdo o nich naslouchá, Slunce, Měsíc, oheň, mantru oṁkāru, Absolutní Pravdu, veškerou hmotnou energii, krávy a brāhmaṇy, oddanou službu, manželky Somy a Kaśyapy, jež jsou dcerami krále Dakṣi, řeky Gangu, Sarasvatī, Nandu a Yamunu (Kālindī), slona Airāvatu, Dhruvu Mahārāje, sedm ṛṣiů a zbožné lidské bytosti.