Skip to main content

KAPITOLA TŘICÁTÁ TŘETÍ

Činnosti Pána Kapily

Sloka 1:
Śrī Maitreya řekl: Devahūti, matka Pána Kapily a žena Kardamy Muniho, se vysvobodila z nevědomosti ohledně oddané služby a transcendentálního poznání. Složila poklony Pánovi, autorovi základních pravidel sāṅkhyové filozofie, která vede k osvobození, a uspokojila Ho následující modlitbou.
Sloka 2:
Devahūti řekla: O Brahmovi je řečeno, že je nezrozený, neboť se rodí z lotosového květu, který roste z Tvého pupku, když ležíš na oceánu ve spodní části vesmíru. Pán Brahmā však meditoval o Tobě, Jenž jsi zdrojem nekonečných vesmírů.
Sloka 3:
Můj milý Pane, i když Ty Osobně nemusíš nic dělat, rozšířil jsi Své energie ve vzájemném působení hmotných kvalit přírody, a tak dochází ke stvoření, udržování a zničení vesmírného projevu. Můj milý Pane, jsi nezávislý ve Svém odhodlání a jsi Nejvyšší Pán všech živých bytostí. Pro ně tvoříš hmotný svět, a ačkoliv jsi jeden jediný, Tvé nesčetné energie působí v rozmanitých oblastech. To vše je pro nás nepředstavitelné.
Sloka 4:
Ačkoliv jsi Nejvyšší Pán, přesto ses zrodil z mého lůna. Ó můj Pane! Jak je možné, aby Nejvyšší, v Jehož břichu se nachází celý vesmír, učinil něco takového? Je to možné, neboť když na konci věku ulehneš na banyánový list, cucáš si palec Své lotosové nohy jako malé nemluvně.
Sloka 5:
Můj milý Pane, přijal jsi toto tělo, abys omezil hříšné činnosti pokleslých duší a obohatil jejich poznání oddaností a osvobozením. Všichni hříšní lidé závisí na Tvých pokynech, a proto se vlastní vůlí zjevuješ v různých inkarnacích, například v inkarnaci kance a mnoha dalších. Nyní ses zjevil proto, abys těm, kdo na Tobě závisí, předal transcendentální poznání.
Sloka 6:
Nemluvě o těch, kdo jsou tak pokročilí, že Nejvyššího Pána vidí tváří v tvář; i ti, kdo se narodili v rodinách pojídačů psů — pokud jen jednou vysloví nebo zazpívají svaté jméno Nejvyššího Pána, slyší o Jeho zábavách, pokloní se Mu nebo si na Něj dokonce jen vzpomenou — jsou okamžitě způsobilí vykonávat védské oběti.
Sloka 7:
Jak slavní jsou ti, jejichž jazyky opěvují Tvé svaté jméno! Takové osoby jsou hodné úcty, i když se narodily v rodinách pojídačů psů. Ti, kdo opěvují Tvé svaté jméno, se museli podrobit všem druhům odříkání, obětovat v ohni a osvojit si ušlechtilé chování Árijců. Jelikož zpívají Tvé svaté jméno, museli se vykoupat na posvátných poutních místech, studovat Vedy a splnit veškeré ostatní požadavky.
Sloka 8:
Věřím, ó můj Pane, že jsi Samotný Pán Viṣṇu, který má jméno Kapila. Jsi Nejvyšší Osobnost Božství, Nejvyšší Brahman! Světci a mudrci, kteří jsou osvobozeni od smyslových a mentálních žádostí, o Tobě meditují, neboť jen Tvou milostí je možné se vyprostit z pout tří kvalit hmotné přírody. Když dojde ke zničení, nacházejí všechny Vedy útočiště v Tobě.
Sloka 9:
Kapila, Nejvyšší Osobnost Božství, byl spokojen se slovy Své matky, které byl velice nakloněný, a vážným hlasem jí odpověděl.
Sloka 10:
Nejvyšší Pán řekl: Drahá matko, cesta seberealizace, kterou jsem ti vyložil, je velice snadná. Můžeš se jí bez potíží věnovat, a tak budeš velice brzy osvobozena, dokonce i ve Svém současném těle.
Sloka 11:
Drahá matko, skuteční transcendentalisté následují Mé pokyny tak, jak jsem ti je předal. Buď ujištěna, že budeš-li dokonale následovat tuto cestu seberealizace, vysvobodíš se z hrozivého hmotného znečištění a nakonec Mne dosáhneš. Matko, ten, kdo nepoznal tuto cestu oddané služby, se nemůže osvobodit z koloběhu zrození a smrti.
Sloka 12:
Śrī Maitreya řekl: Poté, co Nejvyšší Osobnost Božství Kapila poučil Svou milovanou matku, opustil s jejím svolením domov, neboť Jeho poslání bylo dovršeno.
Sloka 13:
Devahūti začala ve svém āśramu provozovat bhakti-yogu podle pokynů svého syna. Pohroužila se do samādhi v domě Kardamy Muniho, který byl tak nádherně ozdobený květinami, že byl považován za květinovou korunu řeky Sarasvatī.
Sloka 14:
Začala se koupat třikrát denně, a její černé kadeře tak postupně zešedivěly. Následkem odříkání byla celá vyzáblá a měla na sobě jen otrhané cáry.
Sloka 15:
Kardama, jeden z Prajāpatiů, stvořil dům a vše, co k němu patří, prostřednictvím mystické síly, kterou získal provozováním yogy a odříkáním. Dům byl tak přepychový, že mu ho někdy záviděli i ti, kdo cestují letadly v meziplanetárním prostoru.
Sloka 16:
Zde je popis přepychového domu Kardamy Muniho. Prostěradla a matrace na postelích se bělaly jako mléčná pěna, židle a lavičky byly ze slonoviny a pokrývaly je látky s jemnými zlatými krajkami a ze zlata byly také pohovky, na nichž ležely velmi měkké polštáře.
Sloka 17:
Stěny byly z prvotřídního mramoru a osázené drahokamy. Nebylo třeba osvětlení, jelikož drahokamy osvětlovaly celý dům. Ženy v domě byly bohatě ozdobeny šperky.
Sloka 18:
V prostranství kolem hlavních komnat byly krásné zahrady, v nichž kvetly sladce vonící květiny. Rostlo tam také mnoho vysokých a krásných stromů, které plodily osvěžující ovoce. Zvláštním kouzlem těchto zahrad bylo, že na stromech seděli zpěvní ptáci, a jejich zpěv, který se mísil s bzučením včel, činil celou atmosféru úžasně příjemnou.
Sloka 19:
Když Devahūti vstoupila do této krásné zahrady, aby se vykoupala ve vodní nádrži plné lotosů, společníci nebeských bytostí, Gandharvové, opěvovali slávu Kardamova rodinného života. Kardama, její velký manžel, ji chránil za všech okolností.
Sloka 20:
Zbožná Devahūti byla v každém ohledu v jedinečném postavení. Přes veškeré své jmění, které jí záviděly i ženy z nebeských planet, se však svého pohodlí vzdala. Jediné, co ji trápilo, bylo odloučení od jejího syna.
Sloka 21:
Nejprve opustil domov a přijal řád odříkání Devahūtin manžel a poté odešel také její jediný syn Kapila. Ačkoliv znala pravdu o životě a smrti a její srdce bylo zbavené všech nečistot, přesto hořce bědovala nad ztrátou svého syna, stejně jako kráva pláče nad mrtvým teletem.
Sloka 22:
Ó Viduro, stálou meditací o svém synovi, Nejvyšší Osobnosti Božství Kapiladevovi, ztratila velmi brzy zájem o svůj přepychově zařízený domov.
Sloka 23:
Poté, když Devahūti s velkým nadšením a do všech podrobností vyslechla svého syna Kapiladeva, věčně usměvavou Osobnost Božství, začala nepřetržitě meditovat o Viṣṇuově podobě Nejvyššího Pána.
Sloka 24-25:
Dokázala to svou odhodlanou oddanou službou. Ve své askezi byla velice silná, a proto přijímala pouze to, co tělo bezpodmínečně potřebuje. Díky realizaci Absolutní Pravdy dosáhla poznání, její srdce se očistilo a plně se pohroužila do meditace o Nejvyšší Osobnosti Božství. Všechny obavy způsobené kvalitami hmotné přírody se vytratily.
Sloka 26:
Automaticky realizovala poznání neosobního Brahmanu, neboť její mysl byla naprosto pohroužena do myšlenek na Nejvyššího Pána. Jelikož realizovala Brahman, zbavila se veškerých označení spojených s materialistickým pojetím života. Všechny hmotné útrapy zmizely a Devahūti dosáhla transcendentální blaženosti.
Sloka 27:
Pohroužena ve věčném tranzu a nedotčena iluzí způsobenou kvalitami hmotné přírody, zapomněla na své hmotné tělo, stejně jako zapomeneme na všechna těla, o kterých se nám zdálo.
Sloka 28:
O její tělo pečovaly nebeské dívky stvořené jejím manželem Kardamou, a jelikož její mysl nesužovaly žádné obavy, nebyla vyzáblá. Vypadala jako oheň, který je zahalený dýmem.
Sloka 29:
Byla neustále pohroužena v myšlenkách na Nejvyšší Osobnost Božství, a proto si ani neuvědomovala, že měla rozpuštěné vlasy a neupravený oděv.
Sloka 30:
Drahý Viduro, Devahūti se následováním principů, které jí vysvětlil Kapila, brzy osvobodila z hmotného otroctví a bez potíží dosáhla Nejvyšší Osobnosti Božství v podobě Nadduše.
Sloka 31:
Palác, ve kterém Devahūti dosáhla dokonalosti, můj milý Viduro, je považován za nejposvátnější místo a je známý ve všech třech světech pod jménem Siddhapada.
Sloka 32:
Milý Viduro, hmotné prvky jejího těla se rozpustily ve vodě, která nyní tvoří nejposvátnější ze všech řek. Každý, kdo se v této řece vykoupe, dosáhne rovněž dokonalosti, a proto k ní přicházejí všichni, kdo po dokonalosti touží.
Sloka 33:
Můj milý Viduro, velký mudrc Kapila, Osobnost Božství, opustil se svolením Své matky otcovu poustevnu a odešel na severovýchod.
Sloka 34:
Během Jeho cesty na sever se k Němu modlily a uctívaly Ho všechny nebeské bytosti, jež jsou známé jako Cāraṇové a Gandharvové, spolu s mudrci a dívkami z nebeských planet. Oceán ho obdaroval obětinami a sídlem.
Sloka 35:
Kapila Muni setrvává na tomto místě dodnes, pohroužený v tranzu pro vysvobození podmíněných duší tří světů. Uctívají Jej všichni ācāryové neboli velcí učitelé sāṅkhyové filozofie.
Sloka 36:
Můj milý synu, jelikož jsi se mne tázal, náležitě jsem ti odpověděl. Ó bezhříšný Viduro, vyprávění o činnostech Kapiladeva a Jeho matky je nejčistší ze všech čistých pojednání.
Sloka 37:
Vyprávění o Kapiladevovi a Jeho matce je velmi důvěrné. Každý, kdo je vyslechne nebo přečte, se stane oddaným Nejvyššího Pána, jehož nosí Garuḍa, a poté vstoupí do sídla Nejvyšší Osobnosti Božství, kde se bude věnovat transcendentální laskyplné službě Pánu.