Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.33.5

Verš

tvaṁ deha-tantraḥ praśamāya pāpmanāṁ
nideśa-bhājāṁ ca vibho vibhūtaye
yathāvatārās tava sūkarādayas
tathāyam apy ātma-pathopalabdhaye

Synonyma

tvam — Ty; deha — toto tělo; tantraḥ — jsi přijal; praśamāya — pro zmenšení; pāpmanām — hříšných činů; nideśa-bhājām — pokyny k oddanosti; ca — a; vibho — Ó můj Pane; vibhūtaye — pro rozšíření; yathā — jako; avatārāḥ — inkarnace; tava — Tvá; sūkara-ādayaḥ — kanec a další podoby; tathā — tak; ayam — tato inkarnace Kapily; api — jistě; ātma-patha — cestu seberealizace; upalabdhaye — abys vyjevil.

Překlad

Můj milý Pane, přijal jsi toto tělo, abys omezil hříšné činnosti pokleslých duší a obohatil jejich poznání oddaností a osvobozením. Všichni hříšní lidé závisí na Tvých pokynech, a proto se vlastní vůlí zjevuješ v různých inkarnacích, například v inkarnaci kance a mnoha dalších. Nyní ses zjevil proto, abys těm, kdo na Tobě závisí, předal transcendentální poznání.

Význam

V předchozích verších byla řeč o základních transcendentálních schopnostech Nejvyšší Osobnosti Božství. Zde je také zmínka o důvodu zjevení Pána. Svými různými silami dává Pán živým bytostem, které jsou podmíněné touhou vládnout hmotné přírodě, k dispozici různá těla. Časem však tyto živé bytosti zdegradují natolik, že je třeba, aby získaly osvícení. V Bhagavad-gītě je řečeno, že Pán se zjevuje jako inkarnace vždy, když je narušeno naplňování skutečného smyslu této hmotné existence. Pánova podoba Kapiladeva dává pokleslým duším jasné pokyny a obohacuje je poznáním a oddaností, aby se mohly vrátit zpátky k Bohu. Nejvyšší Osobnost Božství se zjevuje v různých inkarnacích — jako kanec, ryba, želva či napůl člověk-napůl lev. Pán Kapiladeva je rovněž jednou z inkarnací Boha. Je zde také řečeno, že Pán Kapila se zjevil na povrchu Země, aby svedeným podmíněným duším předal transcendentální poznání.