Skip to main content

Word for Word Index

tat śrutvā
hearing that news — ŚB 6.7.18
hearing this advice of Upananda’s — ŚB 10.11.30
śrutvā
having heard — Bg. 2.29, ŚB 3.4.33, ŚB 4.8.5, ŚB 10.29.42, ŚB 10.57.34, ŚB 10.80.2, ŚB 10.84.42, ŚB 10.85.2, ŚB 10.85.27-28, ŚB 11.1.17, ŚB 11.5.43, ŚB 11.5.51, ŚB 11.9.33, ŚB 11.19.12, CC Ādi 4.34
hearing — Bg. 11.35, ŚB 4.2.27, ŚB 4.9.65, ŚB 4.23.36, ŚB 6.12.18, ŚB 6.14.50-51, ŚB 6.17.9, ŚB 6.17.36, ŚB 6.17.40, ŚB 7.5.6, ŚB 7.8.1, ŚB 7.8.15, ŚB 7.10.47, ŚB 7.11.1, ŚB 9.2.5-6, ŚB 9.3.31, ŚB 9.10.34, ŚB 9.11.16, ŚB 9.19.26, ŚB 10.4.1, ŚB 10.11.1, ŚB 10.11.10, ŚB 10.12.30, ŚB 10.12.40, ŚB 10.15.27, ŚB 10.17.5, ŚB 10.19.6, ŚB 10.20.9, ŚB 10.21.6, ŚB 10.21.12, ŚB 10.23.18, ŚB 10.26.24, ŚB 10.33.1, ŚB 10.33.36, ŚB 10.34.7, ŚB 10.39.10, ŚB 10.42.18, ŚB 10.43.1, ŚB 10.43.32, ŚB 10.44.18, ŚB 10.45.41, ŚB 10.50.44, ŚB 10.52.37, ŚB 10.53.20-21, ŚB 10.53.32, ŚB 10.54.59, ŚB 10.55.37, ŚB 10.56.16, ŚB 10.56.21, ŚB 10.58.34, ŚB 10.58.53, ŚB 10.59.6, ŚB 10.64.18, ŚB 10.66.37, ŚB 10.67.8, ŚB 10.68.4, ŚB 10.68.13, ŚB 10.68.20, ŚB 10.68.21, ŚB 10.68.30, ŚB 10.69.1-6, ŚB 10.72.15, ŚB 10.73.33, ŚB 10.74.25, ŚB 10.74.26, ŚB 10.74.39, ŚB 10.78.17, ŚB 10.79.22, ŚB 10.81.41, ŚB 10.83.17, ŚB 10.83.20, ŚB 10.84.1, ŚB 10.85.26, ŚB 10.86.11, ŚB 10.88.22, ŚB 11.2.7, ŚB 11.6.40-41, ŚB 11.31.16-17, ŚB 11.31.26, ŚB 12.6.16, ŚB 12.6.20, ŚB 12.6.21, ŚB 12.6.60, CC Madhya 24.52
by hearing — Bg. 13.26, ŚB 1.18.32, ŚB 2.7.16, ŚB 3.14.51, ŚB 4.12.46, ŚB 8.24.59, ŚB 9.14.15-16, CC Madhya 14.1, CC Antya 1.151
after hearing — ŚB 1.7.29, ŚB 4.1.29, ŚB 4.7.6, ŚB 4.13.29, ŚB 4.14.3, ŚB 7.15.79, ŚB 8.11.19, ŚB 8.18.20, ŚB 8.21.25, ŚB 9.3.8, ŚB 9.7.17, ŚB 9.15.37, ŚB 10.3.22, ŚB 10.3.22, ŚB 10.6.42, ŚB 10.11.54, CC Antya 17.1
on hearing — ŚB 1.18.39
hearing this news — ŚB 4.10.4
after hearing of (from the disciplic succession) — ŚB 5.26.39
after properly hearing (from the right source) — ŚB 7.10.46
thus hearing — ŚB 7.13.46
when he heard — ŚB 9.15.27
simply by hearing — ŚB 9.23.18-19
and hearing (this news) — ŚB 10.8.8-9
Kṛṣṇa hearing them — ŚB 10.12.25
hearing such sounds — ŚB 10.12.35
hearing about — ŚB 10.57.29, ŚB 11.1.20
hearing of — ŚB 10.74.1
and hearing — ŚB 12.8.31