Skip to main content

ŚB 10.11.30

Devanagari

तच्छ्रुत्वैकधियो गोपा: साधु साध्विति वादिन: ।
व्रजान्स्वान्स्वान्समायुज्य ययू रूढपरिच्छदा: ॥ ३० ॥

Text

tac chrutvaika-dhiyo gopāḥ
sādhu sādhv iti vādinaḥ
vrajān svān svān samāyujya
yayū rūḍha-paricchadāḥ

Synonyms

tat śrutvā — hearing this advice of Upananda’s; eka-dhiyaḥ — voting unanimously; gopāḥ — all the cowherd men; sādhu sādhu — very nice, very nice; iti — thus; vādinaḥ — speaking, declaring; vrajān — cows; svān svān — own respective; samāyujya — assembling; yayuḥ — started; rūḍha-paricchadāḥ — all the dresses and paraphernalia having been kept on the carts.

Translation

Upon hearing this advice from Upananda, the cowherd men unanimously agreed. “Very nice,” they said. “Very nice.” Thus they sorted out their household affairs, placed their clothing and other paraphernalia on the carts, and immediately started for Vṛndāvana.