Skip to main content

Word for Word Index

mama aham iti
“mine” and “I” — ŚB 10.74.5
aham mama iti
based on the conceptions of “I” and “my” — ŚB 10.40.23
aham iti
“I” — ŚB 11.25.6
akrūraḥ iti
“Akrūra” — ŚB 10.39.26
amba tāta iti
“My dear mother, My dear father” — ŚB 10.45.2
iti asau
this body. — ŚB 1.12.10
saḥ asau asau iti
“That’s the one! That’s the one!” — ŚB 10.62.18-19
hataḥ asi iti
now you are killed — ŚB 8.11.30
bahulāśvaḥ iti śrutaḥ
known as Bahulāśva — ŚB 10.86.16
bhadrakālī iti
the name Bhadrakālī — ŚB 10.2.11-12
bhagavān iti
known as Bhagavān — ŚB 1.2.11
as the Supreme Personality of Godhead — CC Madhya 25.132
bhogavatī iti
called Bhogavatī — ŚB 10.70.44
bhūḥ bhuvaḥ svaḥ iti
called Bhūr, Bhuvar and Svar — ŚB 11.24.11
mā bhūt iti
“this should not be” — ŚB 10.45.1
śabda-brahma iti
the sounds of the VedasŚB 3.11.35
brahma iti
known as Brahman — ŚB 1.2.11
as the impersonal Brahman — CC Madhya 25.132
bāḍham iti
accepting, “Yes, sir” — ŚB 3.24.13
bṛhatsenaḥ iti khyātaḥ
known as Bṛhatsena — ŚB 10.83.18
iti-uti dhāya
runs here and there — CC Madhya 4.200
wanders here and there — CC Antya 19.99
durgā iti
the name Durgā — ŚB 10.2.11-12
govinda dāmodara mādhava iti
O Govinda, O Dāmodara, O Mādhava. — ŚB 10.39.31
dṛḍham iti
very firmly — CC Madhya 22.57-58
iti evam
knowing thus — Bg. 14.22-25
in this way — ŚB 3.31.28, ŚB 5.13.24
gaṅgā iti
called Gaṅgā — ŚB 10.70.44
govindaḥ iti
as Govinda — ŚB 10.27.22-23
hā-hā iti
“alas, alas” — ŚB 10.75.39, ŚB 10.77.36
hā hā iti
“Oh, oh!” — ŚB 10.44.38
“alas, alas!” — ŚB 10.59.22
iti
thus. — Bg. 1.25, Bg. 4.4, ŚB 1.17.27, ŚB 3.1.5, ŚB 3.2.22, ŚB 3.13.29, ŚB 3.19.6, ŚB 3.20.2, ŚB 3.20.7, ŚB 3.29.34, ŚB 4.7.1, ŚB 4.29.4, ŚB 4.29.54, ŚB 5.5.8, ŚB 5.7.2, ŚB 5.8.14, ŚB 5.9.4, ŚB 5.10.2, ŚB 5.10.4, ŚB 5.10.7, ŚB 5.13.26, ŚB 5.14.46, ŚB 5.16.3, ŚB 5.16.13-14, ŚB 5.17.9, ŚB 5.17.17, ŚB 5.18.2, ŚB 5.18.6, ŚB 5.18.14, ŚB 5.18.23, ŚB 5.18.25, ŚB 5.18.28, ŚB 5.18.33, ŚB 5.18.39, ŚB 5.19.3, ŚB 5.19.8, ŚB 5.19.11, ŚB 5.19.15, ŚB 5.19.29-30, ŚB 5.19.31, ŚB 5.20.5, ŚB 5.20.9, ŚB 5.20.10, ŚB 5.20.12, ŚB 5.20.15, ŚB 5.20.17, ŚB 5.20.21, ŚB 5.20.23, ŚB 5.20.26, ŚB 5.20.33, ŚB 5.22.1, ŚB 5.23.8, ŚB 5.24.6, ŚB 5.24.7, ŚB 5.24.22, ŚB 5.24.26, ŚB 5.25.15, ŚB 5.26.1, ŚB 5.26.4, ŚB 5.26.39, ŚB 6.8.8-10, ŚB 6.19.8, ŚB 7.2.49, ŚB 9.1.32, ŚB 9.7.11, ŚB 9.7.12, ŚB 10.61.32, ŚB 10.64.17, ŚB 10.82.10, ŚB 10.88.21, ŚB 11.13.20, ŚB 12.6.63, ŚB 12.6.72, CC Ādi 1.93, CC Ādi 1.106, CC Madhya 24.12, CC Madhya 24.297, CC Antya 3.85, CC Antya 19.53
thus — Bg. 1.43, Bg. 2.9, Bg. 2.42-43, Bg. 3.27, Bg. 3.28, Bg. 4.14, Bg. 4.16, Bg. 5.8-9, Bg. 5.8-9, Bg. 6.2, Bg. 6.8, Bg. 6.18, Bg. 6.36, Bg. 7.4, Bg. 7.6, Bg. 7.12, Bg. 7.19, Bg. 8.13, Bg. 8.21, Bg. 9.6, Bg. 10.8, Bg. 11.4, Bg. 11.21, Bg. 11.41-42, Bg. 11.41-42, Bg. 11.50, Bg. 13.1-2, Bg. 13.1-2, Bg. 13.8-12, Bg. 13.19, Bg. 14.5, Bg. 15.17, Bg. 15.20, Bg. 16.13-15, Bg. 17.2, Bg. 17.11, Bg. 17.16, Bg. 17.20, Bg. 17.23, Bg. 17.24, Bg. 17.25, Bg. 17.26-27, Bg. 17.26-27, Bg. 17.26-27, Bg. 17.28, Bg. 18.3, Bg. 18.3, Bg. 18.6, Bg. 18.8, Bg. 18.9, Bg. 18.11, Bg. 18.18, Bg. 18.32, Bg. 18.59, Bg. 18.63, Bg. 18.64, Bg. 18.70, Bg. 18.74, ŚB 1.2.1, ŚB 1.2.23, ŚB 1.2.23, ŚB 1.3.23, ŚB 1.3.33, ŚB 1.3.34, ŚB 1.4.1, ŚB 1.5.38, ŚB 1.7.2, ŚB 1.7.13-14, ŚB 1.7.17, ŚB 1.8.35, ŚB 1.8.45, ŚB 1.9.1, ŚB 1.9.32, ŚB 1.10.14, ŚB 1.11.10, ŚB 1.12.17, ŚB 1.12.29, ŚB 1.12.30, ŚB 1.13.12, ŚB 1.13.60, ŚB 1.14.22, ŚB 1.15.4, ŚB 1.15.19, ŚB 1.15.51, ŚB 1.17.20, ŚB 1.17.23, ŚB 1.17.24, ŚB 1.17.28, ŚB 1.17.42, ŚB 1.18.36, ŚB 1.18.37, ŚB 1.18.40, ŚB 1.18.49, ŚB 1.19.7, ŚB 1.19.17, ŚB 1.19.19, ŚB 1.19.24, ŚB 2.2.18, ŚB 2.3.13, ŚB 2.4.1, ŚB 2.4.11, ŚB 2.5.24, ŚB 2.5.24, ŚB 2.5.24, ŚB 2.5.40-41, ŚB 2.5.42, ŚB 2.6.28, ŚB 2.6.33, ŚB 2.7.2, ŚB 2.7.4, ŚB 2.7.6, ŚB 2.7.42, ŚB 2.7.47, ŚB 2.7.52, ŚB 2.8.11, ŚB 2.8.27, ŚB 2.9.2, ŚB 2.10.7, ŚB 2.10.14, ŚB 2.10.30, ŚB 2.10.41, ŚB 3.1.14, ŚB 3.2.1, ŚB 3.2.13, ŚB 3.4.4, ŚB 3.4.14, ŚB 3.4.23, ŚB 3.4.27, ŚB 3.5.29, ŚB 3.5.44, ŚB 3.6.1, ŚB 3.6.9, ŚB 3.9.6, ŚB 3.10.7, ŚB 3.11.18, ŚB 3.11.37, ŚB 3.12.1, ŚB 3.12.9, ŚB 3.12.10, ŚB 3.12.15, ŚB 3.12.20, ŚB 3.12.28, ŚB 3.12.41, ŚB 3.12.42, ŚB 3.12.56, ŚB 3.13.5, ŚB 3.13.9, ŚB 3.13.16, ŚB 3.13.18, ŚB 3.13.23, ŚB 3.13.46, ŚB 3.14.2, ŚB 3.14.13, ŚB 3.14.16, ŚB 3.15.22, ŚB 3.15.35, ŚB 3.15.42, ŚB 3.16.1, ŚB 3.16.4, ŚB 3.16.16, ŚB 3.19.8, ŚB 3.19.10, ŚB 3.19.33, ŚB 3.20.20, ŚB 3.21.3, ŚB 3.21.6, ŚB 3.21.22, ŚB 3.21.49, ŚB 3.22.25, ŚB 3.25.10, ŚB 3.25.10, ŚB 3.25.12, ŚB 3.26.14, ŚB 3.26.17, ŚB 3.26.22, ŚB 3.26.26, ŚB 3.26.26, ŚB 3.26.30, ŚB 3.26.42, ŚB 3.27.2, ŚB 3.29.6, ŚB 3.29.10, ŚB 3.29.37, ŚB 3.30.29, ŚB 3.31.30, ŚB 3.31.33, ŚB 3.32.24, ŚB 3.32.31, ŚB 3.33.9, ŚB 3.33.12, ŚB 4.1.1, ŚB 4.1.20, ŚB 4.1.29, ŚB 4.4.23, ŚB 4.4.24, ŚB 4.4.28, ŚB 4.5.4, ŚB 4.5.7, ŚB 4.7.1, ŚB 4.7.6, ŚB 4.7.44, ŚB 4.7.48, ŚB 4.7.58, ŚB 4.8.18, ŚB 4.8.39, ŚB 4.8.62, ŚB 4.8.70, ŚB 4.9.26, ŚB 4.9.46, ŚB 4.10.22, ŚB 4.11.30, ŚB 4.12.4, ŚB 4.12.16, ŚB 4.12.18, ŚB 4.12.21, ŚB 4.12.33, ŚB 4.12.38, ŚB 4.12.49-50, ŚB 4.13.13, ŚB 4.13.14, ŚB 4.13.35, ŚB 4.13.40, ŚB 4.14.6, ŚB 4.14.30, ŚB 4.14.45, ŚB 4.14.45, ŚB 4.15.24, ŚB 4.16.1, ŚB 4.16.26, ŚB 4.17.13, ŚB 4.17.19, ŚB 4.18.12, ŚB 4.19.10, ŚB 4.19.13, ŚB 4.19.18, ŚB 4.19.24-25, ŚB 4.19.29, ŚB 4.20.5, ŚB 4.20.32, ŚB 4.20.34, ŚB 4.21.45, ŚB 4.21.46, ŚB 4.22.44, ŚB 4.22.56, ŚB 4.24.4, ŚB 4.24.32, ŚB 4.24.66, ŚB 4.25.1, ŚB 4.25.43, ŚB 4.26.6, ŚB 4.27.3, ŚB 4.27.13, ŚB 4.27.20, ŚB 4.28.17, ŚB 4.28.37, ŚB 4.29.5, ŚB 4.29.8, ŚB 4.29.9, ŚB 4.29.9, ŚB 4.29.23-25, ŚB 4.29.42-44, ŚB 4.29.51, ŚB 4.29.59, ŚB 4.29.62, ŚB 4.29.70, ŚB 4.29.71, ŚB 4.29.74, ŚB 4.30.31, ŚB 4.30.43, ŚB 4.30.43, ŚB 4.31.8, ŚB 4.31.17, ŚB 4.31.23, ŚB 4.31.30, ŚB 5.1.10, ŚB 5.1.20, ŚB 5.1.20, ŚB 5.1.23, ŚB 5.1.25, ŚB 5.1.26, ŚB 5.1.28, ŚB 5.1.30, ŚB 5.1.37, ŚB 5.2.6, ŚB 5.2.17, ŚB 5.2.23, ŚB 5.3.4-5, ŚB 5.3.16, ŚB 5.3.17, ŚB 5.3.19, ŚB 5.4.2, ŚB 5.4.4, ŚB 5.4.9, ŚB 5.4.10, ŚB 5.4.11-12, ŚB 5.4.19, ŚB 5.5.32, ŚB 5.5.35, ŚB 5.6.16, ŚB 5.7.3, ŚB 5.8.11, ŚB 5.8.15, ŚB 5.8.25, ŚB 5.8.30, ŚB 5.9.6, ŚB 5.9.8, ŚB 5.9.9-10, ŚB 5.9.9-10, ŚB 5.9.11, ŚB 5.9.17, ŚB 5.10.5, ŚB 5.10.6, ŚB 5.10.9, ŚB 5.11.10, ŚB 5.12.5-6, ŚB 5.12.5-6, ŚB 5.13.15, ŚB 5.14.24, ŚB 5.14.45, ŚB 5.15.14-15, ŚB 5.16.8, ŚB 5.16.9, ŚB 5.16.11, ŚB 5.17.1, ŚB 5.17.2, ŚB 5.18.32, ŚB 5.19.16, ŚB 5.19.17-18, ŚB 5.20.3-4, ŚB 5.20.3-4, ŚB 5.20.3-4, ŚB 5.20.6, ŚB 5.20.10, ŚB 5.20.15, ŚB 5.20.21, ŚB 5.20.21, ŚB 5.20.26, ŚB 5.20.39, ŚB 5.20.41, ŚB 5.20.44, ŚB 5.20.44, ŚB 5.21.7, ŚB 5.21.18, ŚB 5.22.5, ŚB 5.22.5, ŚB 5.22.7, ŚB 5.22.10, ŚB 5.23.5, ŚB 5.24.1, ŚB 5.24.3, ŚB 5.24.13, ŚB 5.24.16, ŚB 5.24.16, ŚB 5.24.23, ŚB 5.24.25, ŚB 5.24.30, ŚB 5.25.1, ŚB 5.25.1, ŚB 5.25.1, ŚB 5.26.7, ŚB 5.26.10, ŚB 5.26.10, ŚB 5.26.11, ŚB 5.26.11, ŚB 5.26.15, ŚB 6.1.37, ŚB 6.1.40, ŚB 6.1.42, ŚB 6.2.8, ŚB 6.2.15, ŚB 6.2.21, ŚB 6.2.34, ŚB 6.2.38, ŚB 6.2.39, ŚB 6.3.2, ŚB 6.3.10, ŚB 6.3.10, ŚB 6.3.11, ŚB 6.3.24, ŚB 6.4.3, ŚB 6.4.16, ŚB 6.4.32, ŚB 6.4.32, ŚB 6.4.35-39, ŚB 6.4.54, ŚB 6.5.21, ŚB 6.5.29, ŚB 6.6.8, ŚB 6.6.17-18, ŚB 6.6.21-22, ŚB 6.7.13, ŚB 6.8.4-6, ŚB 6.9.1, ŚB 6.9.18, ŚB 6.9.28, ŚB 6.9.35, ŚB 6.9.40, ŚB 6.10.6, ŚB 6.12.2, ŚB 6.12.5, ŚB 6.12.15, ŚB 6.12.23, ŚB 6.12.30, ŚB 6.13.12-13, ŚB 6.14.10, ŚB 6.14.27, ŚB 6.14.29, ŚB 6.14.44, ŚB 6.14.45, ŚB 6.14.46, ŚB 6.14.59, ŚB 6.16.1, ŚB 6.16.41, ŚB 6.16.41, ŚB 6.17.10, ŚB 6.17.25, ŚB 6.17.36, ŚB 6.17.37, ŚB 6.17.38, ŚB 6.18.7, ŚB 6.18.27-28, ŚB 6.18.29, ŚB 6.18.43, ŚB 6.18.44, ŚB 6.18.55, ŚB 6.18.62, ŚB 6.18.64, ŚB 6.19.7, ŚB 6.19.15, ŚB 7.1.3, ŚB 7.1.7, ŚB 7.1.24, ŚB 7.1.27, ŚB 7.2.13, ŚB 7.2.28, ŚB 7.2.29-31, ŚB 7.2.61, ŚB 7.3.14, ŚB 7.3.22, ŚB 7.4.22-23, ŚB 7.4.29, ŚB 7.5.11, ŚB 7.5.12, ŚB 7.5.13, ŚB 7.5.23-24, ŚB 7.5.33, ŚB 7.5.39-40, ŚB 7.5.48, ŚB 7.5.48, ŚB 7.5.51, ŚB 7.6.26, ŚB 7.7.3, ŚB 7.7.11, ŚB 7.7.13, ŚB 7.7.19-20, ŚB 7.7.23, ŚB 7.7.23, ŚB 7.7.23, ŚB 7.7.25, ŚB 7.7.32, ŚB 7.7.35, ŚB 7.9.25, ŚB 7.9.50, ŚB 7.10.15-17, ŚB 7.10.48, ŚB 7.10.57, ŚB 7.12.31, ŚB 7.13.14, ŚB 7.13.14, ŚB 7.15.75, ŚB 7.15.78, ŚB 7.15.80, ŚB 8.1.17, ŚB 8.1.21, ŚB 8.1.25, ŚB 8.1.27, ŚB 8.1.30, ŚB 8.2.1, ŚB 8.4.7, ŚB 8.4.26, ŚB 8.5.24, ŚB 8.6.26, ŚB 8.7.4, ŚB 8.8.34, ŚB 8.8.38, ŚB 8.8.39-40, ŚB 8.9.8, ŚB 8.9.11, ŚB 8.9.13, ŚB 8.9.13, ŚB 8.10.1, ŚB 8.10.48, ŚB 8.11.2, ŚB 8.11.10, ŚB 8.12.17, ŚB 8.12.45, ŚB 8.13.1, ŚB 8.13.5, ŚB 8.13.17, ŚB 8.13.18, ŚB 8.13.26, ŚB 8.16.21, ŚB 8.16.60, ŚB 8.17.1, ŚB 8.17.11, ŚB 8.17.16, ŚB 8.18.11, ŚB 8.19.1, ŚB 8.19.23, ŚB 8.19.38, ŚB 8.19.41, ŚB 8.19.42, ŚB 8.19.42, ŚB 8.20.3, ŚB 8.20.4, ŚB 8.21.13, ŚB 8.21.34, ŚB 8.23.1, ŚB 8.23.11-12, ŚB 8.23.18, ŚB 8.23.29, ŚB 8.24.11, ŚB 8.24.31, ŚB 8.24.38, ŚB 8.24.54, ŚB 9.1.2-3, ŚB 9.2.21, ŚB 9.3.13, ŚB 9.3.26, ŚB 9.3.27, ŚB 9.3.35, ŚB 9.4.7, ŚB 9.4.9, ŚB 9.4.41, ŚB 9.5.12, ŚB 9.5.27, ŚB 9.6.7, ŚB 9.6.11, ŚB 9.6.12, ŚB 9.6.12, ŚB 9.6.19, ŚB 9.6.23-24, ŚB 9.6.23-24, ŚB 9.6.31, ŚB 9.6.33-34, ŚB 9.7.5-6, ŚB 9.7.9, ŚB 9.7.10, ŚB 9.7.11, ŚB 9.7.12, ŚB 9.7.13, ŚB 9.7.14, ŚB 9.8.12, ŚB 9.9.9, ŚB 9.9.48, ŚB 9.9.49, ŚB 9.10.2, ŚB 9.10.11, ŚB 9.10.23, ŚB 9.11.10, ŚB 9.11.11, ŚB 9.11.12, ŚB 9.13.6, ŚB 9.13.8, ŚB 9.14.11, ŚB 9.14.13, ŚB 9.14.14, ŚB 9.14.30, ŚB 9.15.7, ŚB 9.15.11, ŚB 9.15.12-13, ŚB 9.16.13, ŚB 9.16.13, ŚB 9.16.14, ŚB 9.16.32, ŚB 9.17.1-3, ŚB 9.17.1-3, ŚB 9.17.5, ŚB 9.17.6, ŚB 9.17.10, ŚB 9.18.38, ŚB 9.20.33, ŚB 9.21.14, ŚB 9.21.19-20, ŚB 9.21.31-33, ŚB 9.22.12-13, ŚB 9.23.7-10, ŚB 9.23.20-21, ŚB 9.23.30-31, ŚB 9.23.35-36, ŚB 9.23.35-36, ŚB 9.23.38, ŚB 9.24.6-8, ŚB 9.24.27, ŚB 10.1.26, ŚB 10.1.61, ŚB 10.1.65-66, ŚB 10.2.11-12, ŚB 10.2.14, ŚB 10.2.15, ŚB 10.3.18, ŚB 10.3.41, ŚB 10.3.42, ŚB 10.4.22, ŚB 10.5.12, ŚB 10.5.32, ŚB 10.6.1, ŚB 10.6.11, ŚB 10.7.24, ŚB 10.8.14, ŚB 10.8.20, ŚB 10.8.28, ŚB 10.8.32, ŚB 10.8.50, ŚB 10.9.23, ŚB 10.11.3, ŚB 10.11.4, ŚB 10.11.5, ŚB 10.11.10, ŚB 10.11.30, ŚB 10.12.25, ŚB 10.13.39, ŚB 10.13.43, ŚB 10.13.57, ŚB 10.13.57, ŚB 10.14.21, ŚB 10.14.41, ŚB 10.14.48, ŚB 10.16.60, ŚB 10.19.11, ŚB 10.21.6, ŚB 10.22.11, ŚB 10.22.28, ŚB 10.23.2, ŚB 10.23.9, ŚB 10.23.12, ŚB 10.23.12, ŚB 10.23.48-49, ŚB 10.23.52, ŚB 10.24.22, ŚB 10.25.19, ŚB 10.26.17, ŚB 10.26.24, ŚB 10.27.28, ŚB 10.28.3, ŚB 10.29.28, ŚB 10.29.32, ŚB 10.30.14, ŚB 10.30.20, ŚB 10.30.35-36, ŚB 10.34.12-13, ŚB 10.34.18, ŚB 10.34.25, ŚB 10.36.6, ŚB 10.38.24, ŚB 10.41.6, ŚB 10.41.52, ŚB 10.45.10, ŚB 10.45.25, ŚB 10.45.46, ŚB 10.46.7, ŚB 10.46.27, ŚB 10.46.47, ŚB 10.47.9-10, ŚB 10.48.28, ŚB 10.48.33, ŚB 10.49.30, ŚB 10.50.49, ŚB 10.51.1-6, ŚB 10.51.31, ŚB 10.51.44, ŚB 10.52.14, ŚB 10.52.15, ŚB 10.52.18, ŚB 10.52.44, ŚB 10.53.4, ŚB 10.53.18-19, ŚB 10.54.21, ŚB 10.55.2, ŚB 10.55.39, ŚB 10.56.29-30, ŚB 10.56.32, ŚB 10.57.2, ŚB 10.57.7, ŚB 10.57.7, ŚB 10.57.9, ŚB 10.57.24, ŚB 10.57.31, ŚB 10.57.34, ŚB 10.57.34, ŚB 10.58.12, ŚB 10.58.22, ŚB 10.59.30, ŚB 10.59.32, ŚB 10.59.35, ŚB 10.60.22, ŚB 10.60.39, ŚB 10.61.27-28, ŚB 10.61.30, ŚB 10.62.9, ŚB 10.62.11, ŚB 10.62.17, ŚB 10.63.30, ŚB 10.63.50, ŚB 10.64.9, ŚB 10.64.17, ŚB 10.64.17, ŚB 10.64.18, ŚB 10.64.21, ŚB 10.64.24, ŚB 10.64.30, ŚB 10.66.2, ŚB 10.66.25, ŚB 10.66.26, ŚB 10.66.27-28, ŚB 10.66.37, ŚB 10.69.1-6, ŚB 10.69.20-22, ŚB 10.69.41, ŚB 10.69.43, ŚB 10.70.31, ŚB 10.70.47, ŚB 10.71.1, ŚB 10.71.20, ŚB 10.72.27, ŚB 10.72.33, ŚB 10.73.24, ŚB 10.74.6, ŚB 10.74.25, ŚB 10.74.31, ŚB 10.75.1-2, ŚB 10.76.12, ŚB 10.76.13, ŚB 10.77.1, ŚB 10.77.11, ŚB 10.77.20, ŚB 10.77.25, ŚB 10.78.29, ŚB 10.78.36, ŚB 10.80.15, ŚB 10.81.5, ŚB 10.81.16, ŚB 10.81.21-23, ŚB 10.83.5, ŚB 10.84.2-5, ŚB 10.85.20, ŚB 10.85.52, ŚB 10.86.2-3, ŚB 10.86.13, ŚB 10.86.37, ŚB 10.86.50, ŚB 10.87.16, ŚB 10.87.25, ŚB 10.87.34, ŚB 10.87.36, ŚB 10.87.42, ŚB 10.87.43, ŚB 10.87.49, ŚB 10.88.3, ŚB 10.88.17, ŚB 10.89.35, ŚB 10.89.46, ŚB 10.89.63, ŚB 10.90.41, ŚB 11.2.43, ŚB 11.3.33, ŚB 11.3.37, ŚB 11.3.43, ŚB 11.4.5, ŚB 11.4.12, ŚB 11.5.23, ŚB 11.5.31, ŚB 11.6.20, ŚB 11.6.32, ŚB 11.7.8, ŚB 11.7.13, ŚB 11.7.15, ŚB 11.7.16, ŚB 11.9.25, ŚB 11.9.32, ŚB 11.10.34, ŚB 11.10.36-37, ŚB 11.11.1, ŚB 11.11.10, ŚB 11.12.17, ŚB 11.13.9-10, ŚB 11.13.21, ŚB 11.13.23, ŚB 11.13.24, ŚB 11.13.33, ŚB 11.13.41, ŚB 11.14.16, ŚB 11.16.7, ŚB 11.17.10, ŚB 11.18.27, ŚB 11.18.44, ŚB 11.18.46, ŚB 11.20.5, ŚB 11.21.3, ŚB 11.21.42, ŚB 11.22.14, ŚB 11.22.15, ŚB 11.22.16, ŚB 11.22.20, ŚB 11.22.21, ŚB 11.22.24, ŚB 11.22.29, ŚB 11.22.45, ŚB 11.22.47, ŚB 11.23.31, ŚB 11.23.36, ŚB 11.23.49, ŚB 11.23.49, ŚB 11.24.5, ŚB 11.24.7, ŚB 11.25.12, ŚB 11.26.19-20, ŚB 11.27.7, ŚB 11.27.13, ŚB 11.28.16, ŚB 11.28.21, ŚB 11.29.7, ŚB 11.30.10, ŚB 11.30.25, ŚB 11.30.40, ŚB 11.30.44, ŚB 11.30.50, ŚB 12.1.29-31, ŚB 12.2.33, ŚB 12.2.39, ŚB 12.3.18, ŚB 12.3.26, ŚB 12.3.28, ŚB 12.4.25, ŚB 12.6.8, ŚB 12.6.22, ŚB 12.6.28, ŚB 12.6.33, ŚB 12.6.63, ŚB 12.6.64-65, ŚB 12.7.17, ŚB 12.7.23-24, ŚB 12.8.30, ŚB 12.8.37, ŚB 12.10.8, ŚB 12.10.11-13, ŚB 12.10.26, ŚB 12.11.21, ŚB 12.11.31, ŚB 12.11.33, ŚB 12.11.35, ŚB 12.11.39, ŚB 12.12.46, ŚB 12.12.47, CC Ādi 1.3, CC Ādi 1.6, CC Ādi 1.75, CC Ādi 2.5, CC Ādi 2.11, CC Ādi 2.11, CC Ādi 2.11, CC Ādi 2.53, CC Ādi 2.63, CC Ādi 2.63, CC Ādi 2.63, CC Ādi 3.51, CC Ādi 4.163, CC Ādi 4.230, CC Ādi 15.27, CC Ādi 17.78, CC Madhya 2.61, CC Madhya 6.102, CC Madhya 6.164, CC Madhya 7.143, CC Madhya 8.216, CC Madhya 8.216, CC Madhya 9.29, CC Madhya 9.30, CC Madhya 9.32, CC Madhya 9.32, CC Madhya 9.259-260, CC Madhya 11.47, CC Madhya 14.189, CC Madhya 14.228, CC Madhya 19.119, CC Madhya 19.141, CC Madhya 19.143, CC Madhya 19.186, CC Madhya 19.186, CC Madhya 19.199-200, CC Madhya 19.199-200, CC Madhya 19.207-209, CC Madhya 19.211, CC Madhya 19.212, CC Madhya 19.230, CC Madhya 20.147-148, CC Madhya 20.158, CC Madhya 20.158, CC Madhya 20.158, CC Madhya 20.242, CC Madhya 20.312, CC Madhya 20.399, CC Madhya 21.9, CC Madhya 22.32, CC Madhya 22.34, CC Madhya 22.88-90, CC Madhya 22.100, CC Madhya 22.101, CC Madhya 23.8, CC Madhya 23.18-19, CC Madhya 23.31, CC Madhya 23.76, CC Madhya 23.79-81, CC Madhya 23.84-85, CC Madhya 24.74, CC Madhya 24.74, CC Madhya 24.74, CC Madhya 24.81, CC Madhya 24.81, CC Madhya 24.81, CC Madhya 24.146, CC Madhya 24.172, CC Madhya 24.189, CC Madhya 24.350, CC Antya 1.99, CC Antya 1.120, CC Antya 1.170, CC Antya 3.56, CC Antya 4.178, CC Antya 6.263, CC Antya 6.285, CC Antya 7.86, CC Antya 8.49, CC Antya 14.16, CC Antya 14.120, CC Antya 16.87, CC Antya 16.87, CC Antya 19.70, NOI 5, NOI 8, Īśo 10, Īśo 13
therefore — Bg. 4.3
also — Bg. 13.23, ŚB 10.2.11-12
in this way — Bg. 16.11-12, ŚB 3.20.37, ŚB 4.20.30, ŚB 5.10.6, ŚB 5.20.36, ŚB 5.26.7, ŚB 6.16.12, ŚB 7.3.12, ŚB 7.5.18, ŚB 7.7.23, ŚB 7.9.41, ŚB 7.13.28, ŚB 7.15.50-51, ŚB 8.8.37, ŚB 8.9.2, ŚB 8.11.37, ŚB 8.12.22, ŚB 8.18.17, ŚB 8.19.12, ŚB 9.5.19, ŚB 9.6.41-42, ŚB 9.6.41-42, ŚB 9.6.44, ŚB 9.7.15, ŚB 9.8.9-10, ŚB 9.18.45, ŚB 9.24.35, ŚB 10.2.42, ŚB 10.4.3, ŚB 10.4.13, ŚB 10.6.30, ŚB 10.6.41, ŚB 10.8.8-9, ŚB 10.8.12, ŚB 10.11.58, ŚB 10.12.6, ŚB 10.12.16, ŚB 10.12.24, ŚB 10.12.29, ŚB 11.29.13-14
thus thinking — ŚB 1.4.25, ŚB 5.8.7, ŚB 5.10.1, ŚB 5.14.17, ŚB 10.31.11, ŚB 10.51.1-6, ŚB 10.51.52, ŚB 10.54.43, ŚB 10.66.1, ŚB 10.76.33, ŚB 10.81.20, ŚB 11.1.6-7, ŚB 11.17.56, ŚB 12.3.3-4, ŚB 12.5.2, CC Ādi 4.184
it is thus — ŚB 1.5.15
all these — ŚB 1.8.50, ŚB 2.5.18, ŚB 2.7.38