Skip to main content

Word for Word Index

a-kāraḥ
the first letter — Bg. 10.33
the first letter, aŚB 11.16.12
acaram
and not moving — Bg. 11.7, ŚB 7.3.9-10
not moving — Bg. 13.16
nonmoving living entities — ŚB 4.18.23-24
executed — ŚB 6.18.69
and nonmoving — ŚB 10.59.30, ŚB 10.86.56
and that which does not move. — ŚB 10.85.23
and nonmoving beings. — ŚB 12.7.12
adbhuta
wonderful — Bg. 11.10-11, ŚB 1.18.17, ŚB 2.4.8, ŚB 2.6.43-45, ŚB 3.10.10, ŚB 4.9.65, ŚB 4.18.20, ŚB 7.8.17, ŚB 9.5.6, ŚB 10.12.35, ŚB 10.34.11, ŚB 10.34.20, CC Ādi 4.27-28, CC Ādi 4.138, CC Ādi 4.185, CC Ādi 7.11, CC Ādi 8.42, CC Ādi 10.43, CC Ādi 12.21, CC Ādi 14.79, CC Ādi 14.80, CC Ādi 16.41, CC Ādi 17.306, CC Ādi 17.309, CC Ādi 17.331, CC Madhya 1.257, CC Madhya 1.261, CC Madhya 2.14, CC Madhya 2.44, CC Madhya 2.50, CC Madhya 2.87, CC Madhya 4.140, CC Madhya 9.292, CC Madhya 13.101, CC Madhya 14.46, CC Madhya 20.1, CC Madhya 20.180, CC Madhya 22.133, CC Madhya 23.71, CC Madhya 24.195, CC Antya 3.145, CC Antya 3.171, CC Antya 15.65, CC Antya 17.67, CC Antya 18.102
superhuman — ŚB 1.11.16-17
very wonderful — ŚB 1.15.8, ŚB 7.8.19-22
amazing — ŚB 10.27.25, ŚB 10.40.19, ŚB 10.57.17, ŚB 10.64.6, ŚB 10.67.1, ŚB 10.79.34
wonderful thing — CC Ādi 1.101, CC Ādi 1.101
and wonderful — CC Ādi 5.1
wonderful. — CC Ādi 12.19
and uncommon — CC Ādi 17.1
wonderfully — CC Ādi 17.281, CC Madhya 9.150, CC Antya 17.68
most wonderful — CC Madhya 5.1
wonder — CC Madhya 19.187
wonderful event — CC Madhya 21.18
adbhutam
wonderful — Bg. 11.20, Bg. 18.74, Bg. 18.76, Bg. 18.77, ŚB 1.3.4, ŚB 3.22.39, ŚB 4.4.28, ŚB 4.4.31, ŚB 4.12.30, ŚB 4.19.18, ŚB 4.21.50, ŚB 4.29.85, ŚB 5.2.12, ŚB 5.13.22, ŚB 5.26.40, ŚB 6.2.30, ŚB 6.12.5, ŚB 7.1.4-5, ŚB 7.3.18, ŚB 7.9.2, ŚB 8.7.8, ŚB 8.8.10, ŚB 8.8.41-46, ŚB 8.11.22, ŚB 8.24.30, ŚB 10.3.9-10, ŚB 10.6.44, ŚB 10.12.16, ŚB 10.13.36, ŚB 10.50.49, ŚB 10.70.14, ŚB 10.76.1, ŚB 10.77.35, ŚB 12.8.2-5, ŚB 12.12.2, CC Madhya 2.61, CC Madhya 23.31, CC Antya 17.1
it is wonderful — ŚB 3.12.51
extraordinary — ŚB 3.13.19, ŚB 10.54.35
miraculous — ŚB 3.19.3
wonderful. — ŚB 3.20.44, ŚB 11.2.17, Śrī brahma-saṁhitā 5.18
wonder — ŚB 5.9.20
a wonder — ŚB 6.5.6-8
very wonderful — ŚB 7.8.16, ŚB 7.8.56, ŚB 10.12.33
all-wonderful — ŚB 8.4.13
as wonderful. — ŚB 8.12.36
certainly very wonderful — ŚB 8.20.21
and wonderful. — ŚB 10.1.1
and very, very wonderful. — ŚB 10.6.14
this incident is wonderfully astonishing — ŚB 10.7.31
astonishing — ŚB 10.18.27, ŚB 10.63.7
amazing — ŚB 10.20.1, ŚB 10.42.22, ŚB 10.45.37, ŚB 10.58.24, ŚB 10.76.20, ŚB 10.78.10, ŚB 10.89.53
something exceptional — ŚB 10.41.3
amazing. — ŚB 10.41.5, ŚB 10.42.15, ŚB 10.55.5, ŚB 10.64.2, ŚB 10.70.37, ŚB 10.77.15, ŚB 12.10.40
surprising — ŚB 10.69.17