Skip to main content

Word for Word Index

akurvata
did they do — Bg. 1.1
passed. — ŚB 3.17.12
executed. — ŚB 10.6.21
apaśyat
he could see — Bg. 1.26
could see — Bg. 11.13
saw — ŚB 1.7.4, ŚB 8.12.35, ŚB 10.7.23, ŚB 10.24.1, ŚB 10.66.12-14, ŚB 10.80.39, ŚB 10.86.6
see — ŚB 1.13.31, ŚB 3.5.24
he saw — ŚB 3.24.46, ŚB 8.11.39, ŚB 10.52.27, ŚB 10.67.9-10
observed — ŚB 9.1.26, ŚB 10.2.24
when he saw — ŚB 10.10.5
Lord Brahmā saw — ŚB 10.13.59
He saw — ŚB 10.43.2
he saw (Him) — ŚB 10.69.23
api
including. — Bg. 1.26
even — Bg. 1.32-35, Bg. 1.37-38, Bg. 2.5, Bg. 2.8, Bg. 2.29, Bg. 3.8, Bg. 3.31, Bg. 4.36, Bg. 5.4, Bg. 5.11, Bg. 6.25, Bg. 6.44, Bg. 7.30, Bg. 9.30, Bg. 11.32, Bg. 12.10, Bg. 18.17, Bg. 18.60, ŚB 1.6.23, ŚB 1.6.24, ŚB 1.9.16, ŚB 1.18.13, ŚB 1.19.28, ŚB 1.19.39, ŚB 2.3.21, ŚB 2.7.38, ŚB 2.7.41, ŚB 2.8.13, ŚB 3.6.39, ŚB 3.15.48, ŚB 3.16.6, ŚB 3.16.29, ŚB 3.16.37, ŚB 3.17.25, ŚB 3.19.37, ŚB 3.21.14, ŚB 3.22.12, ŚB 3.28.34, ŚB 3.28.39, ŚB 3.28.40, ŚB 3.30.5, ŚB 3.33.6, ŚB 3.33.6, ŚB 3.33.20, ŚB 4.2.12, ŚB 4.2.34, ŚB 4.3.1, ŚB 4.3.13, ŚB 4.3.16, ŚB 4.6.23, ŚB 4.6.26, ŚB 4.7.44, ŚB 4.7.56, ŚB 4.7.57, ŚB 4.8.6, ŚB 4.8.37, ŚB 4.8.69, ŚB 4.9.9, ŚB 4.9.10, ŚB 4.9.49, ŚB 4.12.26, ŚB 4.12.35, ŚB 4.12.43, ŚB 4.13.28, ŚB 4.14.10, ŚB 4.16.13, ŚB 4.16.13, ŚB 4.18.11, ŚB 4.19.39, ŚB 4.20.24, ŚB 4.20.28, ŚB 4.24.54, ŚB 4.24.57, ŚB 4.29.32, ŚB 4.29.51, ŚB 4.29.57, ŚB 4.29.76-77, ŚB 4.30.19, ŚB 4.30.34, ŚB 4.31.10, ŚB 4.31.12, ŚB 5.1.16, ŚB 5.1.17, ŚB 5.3.7, ŚB 5.5.25, ŚB 5.6.15, ŚB 5.9.11, ŚB 5.14.3, ŚB 5.16.4, ŚB 5.17.19, ŚB 5.23.1, ŚB 5.24.8, ŚB 5.24.8, ŚB 5.26.13, ŚB 6.2.7, ŚB 6.2.19, ŚB 6.2.49, ŚB 6.5.6-8, ŚB 6.7.23, ŚB 6.7.28, ŚB 6.10.19-22, ŚB 6.12.14, ŚB 6.13.7, ŚB 6.13.8-9, ŚB 6.13.8-9, ŚB 6.14.5, ŚB 6.14.5, ŚB 6.14.25, ŚB 6.14.30, ŚB 6.17.28, ŚB 6.17.33, ŚB 6.18.18, ŚB 6.18.74, ŚB 6.18.75, ŚB 6.19.18, ŚB 7.1.12, ŚB 7.1.16, ŚB 7.3.32, ŚB 7.3.36, ŚB 7.4.35, ŚB 7.6.1, ŚB 7.7.16, ŚB 7.7.27, ŚB 7.8.44, ŚB 7.9.8, ŚB 7.10.19, ŚB 7.10.41, ŚB 7.12.7, ŚB 7.13.36, ŚB 7.14.11, ŚB 7.15.18, ŚB 7.15.21, ŚB 8.3.19, ŚB 8.5.48, ŚB 9.4.31-32, ŚB 9.4.56, ŚB 9.11.17, ŚB 9.18.12-14, ŚB 9.19.17, ŚB 10.10.11, ŚB 10.13.35, ŚB 10.13.39, ŚB 10.13.41, ŚB 10.13.44, ŚB 10.13.54, ŚB 10.13.57, ŚB 10.14.2, ŚB 10.14.2, ŚB 10.14.9, ŚB 10.14.12, ŚB 10.14.18, ŚB 10.14.28, ŚB 10.14.30, ŚB 10.14.34, ŚB 10.14.35, ŚB 10.14.45, ŚB 10.14.49, ŚB 10.14.53, ŚB 10.14.57, ŚB 10.16.34, ŚB 10.16.38, ŚB 10.21.9, ŚB 10.23.8, ŚB 10.23.31, ŚB 10.23.41, ŚB 10.23.42, ŚB 10.23.43-44, ŚB 10.24.14, ŚB 10.28.8, ŚB 10.29.13, ŚB 10.29.37, ŚB 10.32.19, ŚB 10.32.20, ŚB 10.33.30, ŚB 10.35.22-23, ŚB 10.38.5, ŚB 10.38.15, ŚB 10.40.9, ŚB 10.42.28-31, ŚB 10.42.28-31, ŚB 10.45.19, ŚB 10.45.21, ŚB 10.47.5, ŚB 10.47.25, ŚB 10.48.26, ŚB 10.48.27, ŚB 10.49.20, ŚB 10.51.1-6, ŚB 10.52.32, ŚB 10.54.15, ŚB 10.54.40, ŚB 10.54.48, ŚB 10.59.44, ŚB 10.60.37, ŚB 10.60.37, ŚB 10.60.48, ŚB 10.60.53, ŚB 10.61.5, ŚB 10.62.7, ŚB 10.64.21, ŚB 10.64.25, ŚB 10.64.32, ŚB 10.64.32, ŚB 10.64.41, ŚB 10.64.43, ŚB 10.65.10, ŚB 10.65.33, ŚB 10.68.28, ŚB 10.68.54, ŚB 10.69.38, ŚB 10.72.11, ŚB 10.72.22, ŚB 10.72.23, ŚB 10.72.24-25, ŚB 10.72.27, ŚB 10.73.15, ŚB 10.74.31, ŚB 10.75.21, ŚB 10.78.31-32, ŚB 10.80.11, ŚB 10.81.3, ŚB 10.81.3, ŚB 10.81.34, ŚB 10.81.35, ŚB 10.81.35, ŚB 10.82.19, ŚB 10.82.28, ŚB 10.82.29-30, ŚB 10.82.37, ŚB 10.84.9, ŚB 10.84.61, ŚB 10.85.23, ŚB 10.85.44, ŚB 10.87.21, ŚB 10.87.27, ŚB 10.87.39, ŚB 10.87.41, ŚB 10.87.49, ŚB 10.90.26, ŚB 10.90.40, ŚB 10.90.50, ŚB 11.2.29, ŚB 11.2.30, ŚB 11.2.31, ŚB 11.2.53, ŚB 11.2.53, ŚB 11.3.1, ŚB 11.3.36, ŚB 11.4.22, ŚB 11.5.5, ŚB 11.6.17, ŚB 11.6.43, ŚB 11.7.17, ŚB 11.7.56, ŚB 11.7.67, ŚB 11.7.71, ŚB 11.8.13, ŚB 11.8.13, ŚB 11.9.10, ŚB 11.10.18, ŚB 11.10.21, ŚB 11.10.22, ŚB 11.10.30, ŚB 11.11.9, ŚB 11.11.29-32, ŚB 11.11.49, ŚB 11.13.24, ŚB 11.13.37, ŚB 11.14.21, ŚB 11.16.10, ŚB 11.17.1-2, ŚB 11.17.5-6, ŚB 11.20.12, ŚB 11.21.8, ŚB 11.21.16, ŚB 11.21.33-34, ŚB 11.22.8, ŚB 11.22.11, ŚB 11.22.21, ŚB 11.22.61, ŚB 11.23.7, ŚB 11.23.16, ŚB 11.26.16, ŚB 11.27.18, ŚB 11.29.20, ŚB 11.29.23, ŚB 11.29.25, ŚB 11.30.5, ŚB 11.30.15, ŚB 11.31.12, ŚB 12.3.2, ŚB 12.3.35, ŚB 12.3.36, ŚB 12.3.41, ŚB 12.3.42, ŚB 12.3.46, ŚB 12.4.29, ŚB 12.4.39, ŚB 12.8.2-5, ŚB 12.8.48, ŚB 12.10.2, ŚB 12.10.22, ŚB 12.10.25, ŚB 12.10.25, ŚB 12.12.53, CC Ādi 2.1, CC Ādi 4.1, CC Ādi 4.70, CC Ādi 4.146, CC Ādi 4.163, CC Ādi 4.207, CC Ādi 5.1, CC Ādi 17.293, CC Madhya 1.190, CC Madhya 8.78, CC Madhya 8.149, CC Madhya 8.161, CC Madhya 9.268, CC Madhya 9.269, CC Madhya 9.270, CC Madhya 11.8, CC Madhya 11.11, CC Madhya 11.11, CC Madhya 16.186, CC Madhya 18.125, CC Madhya 19.150, CC Madhya 19.165, CC Madhya 19.173, CC Madhya 20.182, CC Madhya 22.1, CC Madhya 22.55, CC Madhya 22.85, CC Madhya 22.96, CC Madhya 22.133, CC Madhya 23.27, CC Madhya 23.29, CC Madhya 23.40, CC Madhya 24.190, CC Madhya 24.190, CC Madhya 24.195, CC Madhya 25.83, CC Antya 1.128, CC Antya 1.138, CC Antya 1.169, CC Antya 2.119, CC Antya 3.56, CC Antya 3.62, CC Antya 3.189, CC Antya 7.1, CC Antya 16.140, CC Antya 19.105, NOI 11, NOI 11
even if — Bg. 1.32-35, Bg. 12.10
verily — Bg. 2.16
also — Bg. 2.31, Bg. 2.72, Bg. 3.5, Bg. 4.16, Bg. 4.17, Bg. 5.5, Bg. 6.44, Bg. 6.46, Bg. 6.47, Bg. 9.23, Bg. 9.23, Bg. 9.32, Bg. 10.37, Bg. 11.2, Bg. 11.26-27, Bg. 11.29, Bg. 11.39, Bg. 11.41-42, Bg. 11.43, Bg. 11.52, Bg. 12.11, Bg. 13.18, Bg. 13.20, Bg. 13.26, Bg. 15.18, Bg. 16.7, Bg. 16.13-15, Bg. 17.7, Bg. 17.10, Bg. 17.12, Bg. 18.43, Bg. 18.44, Bg. 18.71, ŚB 1.5.40, ŚB 1.9.3, ŚB 1.11.8, ŚB 1.11.23, ŚB 1.11.36, ŚB 1.14.34, ŚB 1.15.33, ŚB 1.15.49, ŚB 1.17.20, ŚB 1.17.22, ŚB 1.17.23, ŚB 1.17.36, ŚB 1.18.4, ŚB 1.18.48, ŚB 2.1.14, ŚB 2.2.5, ŚB 2.4.9, ŚB 2.5.26-29, ŚB 2.7.40, ŚB 2.7.46, ŚB 2.7.49, ŚB 2.10.35, ŚB 2.10.37-40, ŚB 3.1.40, ŚB 3.2.8, ŚB 3.3.18, ŚB 3.3.19, ŚB 3.4.28, ŚB 3.4.31, ŚB 3.4.33, ŚB 3.5.12, ŚB 3.5.28, ŚB 3.5.34, ŚB 3.7.18, ŚB 3.9.10, ŚB 3.9.18, ŚB 3.10.4, ŚB 3.10.13, ŚB 3.10.18, ŚB 3.11.3, ŚB 3.12.31, ŚB 3.13.31, ŚB 3.14.7, ŚB 3.14.36, ŚB 3.17.14, ŚB 3.18.22-23, ŚB 3.20.3, ŚB 3.21.20, ŚB 3.21.31, ŚB 3.24.5, ŚB 3.24.22-23, ŚB 3.26.9, ŚB 3.26.69, ŚB 3.29.13, ŚB 3.29.26, ŚB 3.30.29, ŚB 3.32.12-15, ŚB 3.32.34-36, ŚB 3.33.13, ŚB 4.1.39, ŚB 4.8.75, ŚB 4.10.2, ŚB 4.10.10, ŚB 4.10.11-12, ŚB 4.11.12, ŚB 4.12.9, ŚB 4.12.49-50, ŚB 4.14.9, ŚB 4.16.7, ŚB 4.20.1, ŚB 4.20.6, ŚB 4.20.23, ŚB 4.20.37, ŚB 4.22.35, ŚB 4.23.4, ŚB 4.25.33, ŚB 4.26.25, ŚB 4.28.3, ŚB 4.29.72, ŚB 4.31.24, ŚB 4.31.26, ŚB 5.1.21, ŚB 5.1.22, ŚB 5.1.28, ŚB 5.1.30, ŚB 5.2.16, ŚB 5.3.6, ŚB 5.3.12, ŚB 5.13.20, ŚB 5.18.15, ŚB 5.18.23, ŚB 5.19.9, ŚB 5.19.16, ŚB 5.19.19, ŚB 5.20.7, ŚB 5.20.20, ŚB 5.20.31, ŚB 5.22.2, ŚB 5.22.3, ŚB 5.22.14, ŚB 5.26.33, ŚB 6.2.17, ŚB 6.2.19, ŚB 6.2.24-25, ŚB 6.3.1, ŚB 6.3.19, ŚB 6.3.26, ŚB 6.5.29, ŚB 6.5.32, ŚB 6.9.24, ŚB 6.9.40, ŚB 6.14.47, ŚB 6.15.28, ŚB 6.16.10, ŚB 6.16.34, ŚB 6.16.36, ŚB 6.16.44, ŚB 6.17.9, ŚB 6.18.43, ŚB 7.2.23, ŚB 7.4.5-7, ŚB 7.6.29-30, ŚB 7.7.17, ŚB 7.9.17, ŚB 7.10.24, ŚB 7.11.35, ŚB 7.12.18, ŚB 7.13.26, ŚB 7.14.20-23, ŚB 7.14.20-23, ŚB 7.15.38-39, ŚB 8.2.9-13, ŚB 8.4.11-12, ŚB 8.4.13, ŚB 8.4.17-24, ŚB 8.7.43, ŚB 8.10.36, ŚB 8.11.42, ŚB 8.22.11, ŚB 9.1.31, ŚB 9.1.35, ŚB 9.2.7, ŚB 9.4.25, ŚB 9.6.39-40, ŚB 9.7.18, ŚB 9.8.2, ŚB 9.9.23-24, ŚB 9.9.35, ŚB 9.10.2, ŚB 9.11.4, ŚB 9.12.7, ŚB 9.13.1, ŚB 9.13.2, ŚB 9.13.5, ŚB 9.13.14, ŚB 9.14.32, ŚB 9.14.37, ŚB 9.16.7, ŚB 9.16.25, ŚB 9.18.45, ŚB 9.18.47, ŚB 9.19.9, ŚB 9.19.11, ŚB 9.20.23, ŚB 9.22.8, ŚB 9.22.39, ŚB 9.22.46-48, ŚB 9.23.17, ŚB 9.24.16-18, ŚB 10.1.13, ŚB 10.1.55, ŚB 10.2.6, ŚB 10.2.16, ŚB 10.2.39, ŚB 10.4.17, ŚB 10.6.13, ŚB 10.6.37-38, ŚB 10.11.4, ŚB 10.13.38, ŚB 10.14.20, ŚB 10.14.53, ŚB 10.16.25, ŚB 10.16.33, ŚB 10.16.65-67, ŚB 10.24.1, ŚB 10.26.13, ŚB 10.33.34, ŚB 10.39.11-12, ŚB 10.40.28, ŚB 10.44.5, ŚB 10.46.37, ŚB 10.46.37, ŚB 10.46.39, ŚB 10.47.17, ŚB 10.48.2, ŚB 10.50.10, ŚB 10.50.32-33, ŚB 10.50.46, ŚB 10.53.2, ŚB 10.53.23, ŚB 10.54.17, ŚB 10.54.28, ŚB 10.55.32, ŚB 10.56.27, ŚB 10.57.11, ŚB 10.57.14, ŚB 10.57.18, ŚB 10.57.20, ŚB 10.58.35, ŚB 10.59.9, ŚB 10.60.3-6, ŚB 10.60.37, ŚB 10.60.59, ŚB 10.65.10, ŚB 10.65.11-12, ŚB 10.67.17, ŚB 10.67.19-21, ŚB 10.68.37, ŚB 10.72.8, ŚB 10.75.34-35, ŚB 10.78.1-2, ŚB 10.79.24, ŚB 10.81.19, ŚB 10.82.17, ŚB 10.82.42, ŚB 10.83.17, ŚB 10.86.7, ŚB 10.87.23, ŚB 10.87.23, ŚB 11.2.6, ŚB 11.5.31, ŚB 11.5.45, ŚB 11.6.15, ŚB 11.14.32-33, ŚB 11.15.20, ŚB 11.18.43, ŚB 11.21.16, ŚB 11.22.20, ŚB 11.24.22-27, ŚB 11.27.30-31, ŚB 11.27.45, ŚB 11.30.23, ŚB 12.1.21-26, ŚB 12.3.7, ŚB 12.3.24, ŚB 12.3.29, ŚB 12.6.48-49, ŚB 12.6.67, ŚB 12.7.1, ŚB 12.7.2, ŚB 12.8.40, ŚB 12.10.11-13, ŚB 12.10.22, ŚB 12.10.25, ŚB 12.11.9, ŚB 12.12.25-26, CC Ādi 3.27, CC Ādi 3.51, CC Ādi 7.98, CC Ādi 10.1, CC Madhya 2.18, CC Madhya 8.224, CC Madhya 9.123, CC Madhya 11.151, CC Madhya 13.1, CC Madhya 13.80, CC Madhya 14.227, CC Madhya 14.227, CC Madhya 16.186, CC Madhya 17.142, CC Madhya 18.125, CC Madhya 19.186, CC Madhya 20.304, CC Madhya 22.6, CC Madhya 22.163, CC Madhya 23.29, CC Madhya 23.114, CC Madhya 24.18, CC Madhya 24.37, CC Madhya 24.45, CC Madhya 24.67, CC Madhya 24.206, CC Madhya 25.76, CC Madhya 25.158, CC Antya 1.108, CC Antya 1.150, CC Antya 1.152, CC Antya 3.64, CC Antya 3.187, CC Antya 3.197, CC Antya 6.285, CC Antya 7.15
over and above — Bg. 2.34
although — Bg. 2.40, Bg. 3.33, Bg. 3.36, Bg. 4.6, Bg. 4.6, Bg. 4.13, Bg. 4.22, Bg. 11.37, Bg. 15.11, Bg. 18.48, Bg. 18.56, ŚB 1.1.6, ŚB 1.7.20, ŚB 1.8.46, ŚB 1.8.49, ŚB 1.15.34, ŚB 1.18.18, ŚB 1.18.48, ŚB 2.1.4, ŚB 2.7.8, ŚB 2.7.46, ŚB 3.2.15, ŚB 3.2.23, ŚB 3.5.44, ŚB 3.11.33, ŚB 3.12.51, ŚB 3.19.4, ŚB 3.23.56, ŚB 3.27.1, ŚB 3.27.4, ŚB 3.28.40, ŚB 3.30.1, ŚB 3.30.14, ŚB 3.30.17, ŚB 3.30.22, ŚB 3.31.10, ŚB 3.31.20, ŚB 3.32.12-15, ŚB 3.33.21, ŚB 3.33.28, ŚB 4.1.2, ŚB 4.1.28, ŚB 4.2.13, ŚB 4.3.24, ŚB 4.8.11, ŚB 4.8.26, ŚB 4.8.27, ŚB 4.9.17, ŚB 4.9.27, ŚB 4.9.28, ŚB 4.9.33, ŚB 4.10.21, ŚB 4.12.41, ŚB 4.14.39-40, ŚB 4.15.24, ŚB 4.15.25, ŚB 4.16.2, ŚB 4.16.11, ŚB 4.17.20, ŚB 4.20.8, ŚB 4.20.20, ŚB 4.22.9, ŚB 4.22.10, ŚB 4.22.18, ŚB 4.22.52, ŚB 4.28.20, ŚB 4.29.35, ŚB 4.29.42-44, ŚB 4.29.73, ŚB 4.30.29, ŚB 4.30.41, ŚB 5.1.23, ŚB 5.1.33, ŚB 5.3.2, ŚB 5.3.13, ŚB 5.4.19, ŚB 5.5.4, ŚB 5.5.28, ŚB 5.5.29, ŚB 5.6.6, ŚB 5.6.17, ŚB 5.7.12, ŚB 5.8.14, ŚB 5.10.4, ŚB 5.10.5, ŚB 5.10.6, ŚB 5.10.8, ŚB 5.11.3, ŚB 5.12.15, ŚB 5.14.4, ŚB 5.14.13, ŚB 5.14.37, ŚB 5.15.7, ŚB 5.16.3, ŚB 5.18.5, ŚB 5.18.27, ŚB 5.19.7, ŚB 5.19.24, ŚB 5.20.19, ŚB 5.26.38, ŚB 6.1.9, ŚB 6.2.9-10, ŚB 6.2.12, ŚB 6.2.32, ŚB 6.3.14-15, ŚB 6.6.45, ŚB 6.7.39, ŚB 6.9.25, ŚB 6.9.50, ŚB 6.10.3, ŚB 6.12.31, ŚB 6.13.11, ŚB 6.13.19-20, ŚB 6.14.11, ŚB 6.14.22, ŚB 6.14.24, ŚB 6.15.5, ŚB 6.15.6, ŚB 6.17.8, ŚB 6.18.29, ŚB 6.18.72, ŚB 7.1.6, ŚB 7.2.6, ŚB 7.2.37, ŚB 7.2.41, ŚB 7.2.45, ŚB 7.4.28, ŚB 7.5.31, ŚB 7.5.37, ŚB 7.5.37, ŚB 7.5.46, ŚB 7.6.16, ŚB 7.6.29-30, ŚB 7.9.48, ŚB 7.9.55, ŚB 7.10.63, ŚB 7.13.19, ŚB 7.13.39, ŚB 7.13.45, ŚB 7.14.10, ŚB 7.15.58, ŚB 7.15.59, ŚB 8.4.11-12, ŚB 8.6.11, ŚB 8.6.20, ŚB 8.6.28, ŚB 8.7.6, ŚB 8.7.34, ŚB 8.8.22, ŚB 8.11.13, ŚB 8.11.36, ŚB 8.11.48, ŚB 8.12.25, ŚB 8.12.43, ŚB 8.15.1-2, ŚB 8.15.1-2, ŚB 8.19.22, ŚB 8.22.23, ŚB 8.22.23, ŚB 8.22.28, ŚB 9.3.12, ŚB 9.3.24, ŚB 9.9.12, ŚB 9.11.16, ŚB 9.15.15, ŚB 9.18.51, ŚB 9.22.32, ŚB 10.4.21, ŚB 10.12.43, ŚB 10.13.3, ŚB 10.13.25, ŚB 10.14.17, ŚB 10.14.22, ŚB 10.14.29, ŚB 10.14.37, ŚB 10.14.43, ŚB 10.21.11, ŚB 10.23.9, ŚB 10.24.2, ŚB 10.27.27, ŚB 10.29.1, ŚB 10.30.34, ŚB 10.32.7, ŚB 10.32.22, ŚB 10.33.19, ŚB 10.34.8, ŚB 10.38.18, ŚB 10.39.24, ŚB 10.46.40, ŚB 10.47.47, ŚB 10.57.1, ŚB 10.59.45, ŚB 10.61.6, ŚB 10.61.25, ŚB 10.61.27-28, ŚB 10.64.7, ŚB 10.72.24-25, ŚB 10.74.49, ŚB 10.78.8, ŚB 10.78.28, ŚB 10.81.5, ŚB 10.83.9, ŚB 10.86.47, ŚB 10.86.47, ŚB 10.87.11, ŚB 10.89.59, ŚB 11.1.24, ŚB 11.2.38, ŚB 11.6.42, ŚB 11.7.37, ŚB 11.7.49, ŚB 11.9.29, ŚB 11.10.35, ŚB 11.11.6, ŚB 11.11.8, ŚB 11.11.8, ŚB 11.13.30, ŚB 11.17.52, ŚB 11.20.27-28, ŚB 11.22.34, ŚB 11.26.2, ŚB 11.28.5, ŚB 11.28.12, ŚB 11.28.13, ŚB 11.28.22, ŚB 11.29.45, ŚB 12.4.29, ŚB 12.8.30, ŚB 12.12.52, ŚB 12.12.53, ŚB 12.12.69, CC Ādi 1.5, CC Ādi 2.55, CC Ādi 3.89, CC Ādi 4.45, CC Ādi 4.55, CC Ādi 4.131, CC Ādi 4.131, CC Ādi 4.131, CC Ādi 4.153, CC Ādi 4.180, CC Ādi 4.184, CC Ādi 4.260, CC Ādi 5.87, CC Ādi 8.1, CC Ādi 13.1, CC Ādi 14.5, CC Ādi 16.1, CC Madhya 1.81, CC Madhya 6.84, CC Madhya 6.225, CC Madhya 6.270, CC Madhya 8.6, CC Madhya 8.62, CC Madhya 8.84, CC Madhya 8.206, CC Madhya 8.206, CC Madhya 9.117, CC Madhya 9.146, CC Madhya 9.264, CC Madhya 11.47, CC Madhya 11.104, CC Madhya 13.136, CC Madhya 17.36, CC Madhya 17.138, CC Madhya 19.120, CC Madhya 19.120, CC Madhya 19.134, CC Madhya 19.165, CC Madhya 19.216, CC Madhya 20.380, CC Madhya 22.19, CC Madhya 22.19, CC Madhya 22.42, CC Madhya 22.44, CC Madhya 22.98, CC Madhya 23.23, CC Madhya 24.21, CC Madhya 24.47, CC Madhya 24.48, CC Madhya 24.112, CC Madhya 24.120, CC Madhya 24.125, CC Madhya 24.144, CC Madhya 24.177, CC Madhya 24.219, CC Madhya 25.128, CC Madhya 25.156, CC Madhya 25.157, CC Antya 1.108, CC Antya 1.139, CC Antya 1.139, CC Antya 1.143, CC Antya 1.152, CC Antya 1.152, CC Antya 1.212, CC Antya 3.85, CC Antya 3.92, CC Antya 6.327, CC Antya 6.327, CC Antya 6.327, CC Antya 7.44, CC Antya 13.1, CC Antya 20.16, NOI 7
although there is — Bg. 2.59
in spite of — Bg. 2.60, Bg. 4.20, Bg. 5.8-9, Bg. 6.31, Bg. 13.24, ŚB 1.4.5, ŚB 1.5.3, ŚB 1.5.11, ŚB 1.5.12, ŚB 1.6.19, ŚB 1.7.5, ŚB 1.7.10, ŚB 1.11.25, ŚB 1.11.32, ŚB 1.11.37, ŚB 1.11.38, ŚB 1.13.25, ŚB 1.19.34, ŚB 2.1.4, ŚB 2.1.9, ŚB 2.4.8, ŚB 3.1.16, ŚB 3.1.43, ŚB 3.2.19, ŚB 3.4.15, ŚB 3.5.7, ŚB 3.7.36, ŚB 3.9.20, ŚB 3.9.23, ŚB 3.9.35, ŚB 3.9.36, ŚB 3.12.7, ŚB 3.12.50, ŚB 3.13.28, ŚB 3.14.21, ŚB 3.14.27, ŚB 4.9.19, ŚB 5.10.5, ŚB 8.12.38, ŚB 11.29.6, CC Ādi 1.48, CC Madhya 22.48
indeed — Bg. 4.15, Bg. 7.3, Bg. 13.23, ŚB 3.28.36, ŚB 4.17.18, ŚB 4.20.27, ŚB 5.8.16, ŚB 5.8.27, ŚB 5.9.5, ŚB 5.10.15, ŚB 5.10.25, ŚB 5.13.21, ŚB 5.18.7, ŚB 5.18.9, ŚB 5.18.29, ŚB 5.24.3, ŚB 5.26.23, ŚB 5.26.24, ŚB 5.26.27, ŚB 5.26.36, ŚB 6.15.21-23, ŚB 6.16.59, ŚB 6.17.19, ŚB 7.2.27, ŚB 7.2.46, ŚB 7.6.10, ŚB 7.8.18, ŚB 7.12.26-28, ŚB 7.14.41, ŚB 7.15.11, ŚB 7.15.15, ŚB 7.15.59, ŚB 8.2.21, ŚB 8.11.35, ŚB 9.6.12, ŚB 9.8.18, ŚB 9.9.4, ŚB 9.9.44, ŚB 9.10.8, ŚB 9.14.37, ŚB 9.22.25, ŚB 9.24.10-11, ŚB 10.1.51, ŚB 10.1.62-63, ŚB 10.7.17, ŚB 10.9.13-14, ŚB 10.9.19, ŚB 10.9.20, ŚB 10.12.12, ŚB 10.12.22, ŚB 10.12.23, ŚB 10.14.5, ŚB 10.14.14, ŚB 10.14.24, ŚB 10.14.29, ŚB 10.14.50, ŚB 10.14.52, ŚB 10.14.54, ŚB 10.14.57, ŚB 10.15.8, ŚB 10.20.22, ŚB 10.27.7, ŚB 10.36.6, ŚB 10.36.9, ŚB 10.40.15, ŚB 10.41.2, ŚB 10.43.18, ŚB 10.45.3, ŚB 10.52.16-17, ŚB 10.63.47, ŚB 10.65.10, ŚB 10.69.20-22, ŚB 10.71.5, ŚB 10.74.40, ŚB 10.86.16, ŚB 10.86.27-29, ŚB 11.9.8, ŚB 11.15.35, ŚB 11.16.1, ŚB 11.16.11, ŚB 11.16.11, ŚB 11.16.23, ŚB 11.16.38, ŚB 11.17.19, ŚB 11.17.28, ŚB 11.17.52, ŚB 11.18.5, ŚB 11.19.14, ŚB 11.19.18, ŚB 11.20.32-33, ŚB 11.20.34, ŚB 11.21.3, ŚB 11.21.6, ŚB 11.22.46, ŚB 11.22.54-55, ŚB 11.23.10, ŚB 11.24.16, ŚB 11.28.33, ŚB 11.28.37, ŚB 12.6.63, ŚB 12.6.64-65, ŚB 12.6.76-77, ŚB 12.6.78, ŚB 12.7.13, ŚB 12.8.2-5, ŚB 12.9.21, ŚB 12.9.27, ŚB 12.10.39, ŚB 12.11.4, ŚB 12.11.46, CC Madhya 6.84, CC Madhya 8.67, CC Madhya 8.70, CC Madhya 11.104
although apparently different — Bg. 4.30
as well as — Bg. 6.9, ŚB 8.2.14-19, ŚB 9.17.16
also. — Bg. 7.23, Bg. 18.19, ŚB 3.3.27, ŚB 3.26.23-24, ŚB 3.32.40, ŚB 4.6.14-15, ŚB 4.29.71, ŚB 6.14.9, ŚB 6.16.36, ŚB 7.3.36, ŚB 10.8.12, ŚB 10.63.7, ŚB 10.85.25, ŚB 11.3.26, ŚB 11.6.43, ŚB 12.4.1, CC Madhya 14.200
certainly — Bg. 9.15, Bg. 9.29, Bg. 11.34, Bg. 13.3, Bg. 16.13-15, Bg. 18.6, Bg. 18.71, ŚB 1.11.33, ŚB 1.14.11, ŚB 1.18.21, ŚB 2.5.17, ŚB 2.5.25, ŚB 3.9.19, ŚB 3.9.42, ŚB 3.11.37, ŚB 3.15.24, ŚB 3.15.36, ŚB 3.32.16, ŚB 3.33.35, ŚB 4.3.12, ŚB 4.4.17, ŚB 4.4.20, ŚB 4.7.30, ŚB 4.7.32, ŚB 4.7.40, ŚB 4.8.27, ŚB 4.8.31, ŚB 4.8.66, ŚB 4.14.41, ŚB 4.16.19, ŚB 4.17.6-7, ŚB 4.19.33, ŚB 4.21.28-29, ŚB 4.21.28-29, ŚB 4.22.24, ŚB 4.22.28, ŚB 4.23.1-3, ŚB 4.23.31, ŚB 4.24.31, ŚB 4.31.13, ŚB 4.31.13, ŚB 5.1.6, ŚB 5.4.17, ŚB 5.6.16, ŚB 5.10.25, ŚB 5.13.25, ŚB 5.14.3, ŚB 5.14.9, ŚB 5.14.26, ŚB 5.16.25, ŚB 5.17.14, ŚB 5.19.6, ŚB 5.20.2, ŚB 5.22.10, ŚB 5.23.5, ŚB 5.24.7, ŚB 5.26.29, ŚB 5.26.32, ŚB 5.26.35, ŚB 7.7.49, ŚB 7.11.17, ŚB 8.13.6, ŚB 10.13.37, ŚB 10.14.7, ŚB 10.14.55, ŚB 10.47.21, CC Ādi 1.3, CC Ādi 1.11, CC Ādi 1.93, CC Ādi 2.5, CC Ādi 2.30, CC Ādi 3.66, CC Ādi 3.69, CC Ādi 4.51, CC Ādi 4.216, CC Ādi 5.109, CC Ādi 5.140, CC Ādi 6.23, CC Ādi 6.68, CC Ādi 16.82, CC Ādi 17.281, CC Madhya 6.102, CC Madhya 6.186, CC Madhya 8.216, CC Madhya 9.150, CC Madhya 17.140, CC Madhya 19.142, CC Madhya 19.150, CC Madhya 19.199-200, CC Madhya 19.199-200, CC Madhya 20.138, CC Madhya 20.162, CC Madhya 21.11, CC Madhya 24.5, CC Madhya 25.83, CC Madhya 25.136, CC Madhya 25.159, CC Antya 8.67-68, CC Antya 11.1, NOI 1, NOI 10, NOI 11
but — Bg. 9.25, ŚB 11.1.3
may be — Bg. 10.39
again — Bg. 12.1, ŚB 4.21.47, ŚB 5.10.14, ŚB 5.14.24
though — Bg. 13.32, ŚB 10.82.48, CC Madhya 23.77
if — ŚB 1.8.37, ŚB 1.14.32-33
although it is so — ŚB 1.11.2, ŚB 3.6.36, ŚB 10.12.21
whether — ŚB 1.12.18, ŚB 1.13.8, ŚB 1.13.11, ŚB 1.13.33, ŚB 1.14.8, ŚB 4.14.37, ŚB 4.26.14, ŚB 6.14.17, ŚB 6.14.19, ŚB 8.16.4, ŚB 8.16.6, ŚB 8.16.8, ŚB 8.16.10, ŚB 10.30.11, ŚB 10.39.4, ŚB 10.46.19, ŚB 10.47.44, ŚB 10.49.8, ŚB 10.80.12-13, ŚB 10.80.28, ŚB 10.80.35-36, ŚB 10.82.41, ŚB 11.29.29, ŚB 11.29.29, CC Antya 15.44
even though — ŚB 1.13.20, ŚB 1.18.5, ŚB 3.3.4, ŚB 3.15.17, ŚB 3.15.43, ŚB 3.15.46, ŚB 3.16.7, ŚB 3.16.13, ŚB 4.5.22, ŚB 4.13.23, ŚB 4.22.39, ŚB 5.9.17, ŚB 5.9.20, ŚB 7.1.37, ŚB 7.15.56, ŚB 10.15.6, ŚB 10.18.18, ŚB 10.29.42, ŚB 10.30.13, ŚB 10.36.39, ŚB 10.43.37, ŚB 10.47.48, ŚB 10.47.59, ŚB 10.47.62, ŚB 10.51.9, ŚB 10.51.58, ŚB 10.52.32, ŚB 10.54.39, ŚB 10.55.36, ŚB 10.69.15, ŚB 10.70.47, ŚB 10.72.24-25, ŚB 10.75.38, ŚB 10.82.3-6, ŚB 10.82.39, ŚB 11.2.48, ŚB 11.2.55, ŚB 11.6.17, ŚB 11.7.45, ŚB 11.10.14-16, ŚB 11.11.12-13, ŚB 11.11.14, ŚB 11.14.18, ŚB 11.20.14, ŚB 11.22.56, ŚB 11.23.58, ŚB 11.28.30, ŚB 12.2.41, CC Ādi 16.71, CC Madhya 14.197, CC Madhya 17.216, CC Madhya 20.310, CC Madhya 24.115
if also — ŚB 1.14.32-33
definitely — ŚB 1.19.35
as you have stated — ŚB 2.5.10
exactly — ŚB 2.6.7
as also — ŚB 2.6.10, ŚB 3.1.34, ŚB 3.1.35, ŚB 3.1.36