Skip to main content

Word for Word Index

abhirakṣantu
should give support — Bg. 1.11
abhirakṣitam
perfectly protected — Bg. 1.10
carefully protected. — Bg. 1.10
abravīt
spoke. — Bg. 1.2, Bg. 1.27, ŚB 1.18.32, ŚB 6.14.8, ŚB 7.2.3, ŚB 8.23.5, ŚB 10.13.4, ŚB 10.25.25, ŚB 10.27.14, ŚB 10.28.10, ŚB 10.47.11, ŚB 10.66.4, ŚB 10.74.18, ŚB 12.10.27
said. — Bg. 4.1, ŚB 4.9.18, ŚB 6.14.16, ŚB 8.9.8, ŚB 8.19.1, ŚB 8.23.1, ŚB 9.18.10, ŚB 9.23.35-36, ŚB 10.1.59, ŚB 10.43.31, ŚB 10.53.1, ŚB 10.54.36, ŚB 10.57.11, ŚB 10.82.40, ŚB 11.2.3
addressed. — ŚB 1.4.1
he said — ŚB 3.18.7, ŚB 9.16.5, ŚB 10.88.31
he said. — ŚB 3.23.4-5, ŚB 4.19.13, ŚB 10.68.17
he spoke. — ŚB 4.15.21, ŚB 10.80.5, ŚB 12.8.39
replied — ŚB 4.31.8, ŚB 9.7.11, ŚB 9.7.12, ŚB 9.7.13, ŚB 9.15.5-6
said — ŚB 6.17.26, ŚB 7.5.51, ŚB 8.24.31, ŚB 9.7.10, ŚB 9.7.14, ŚB 9.22.16-17, ŚB 10.8.3, ŚB 10.76.28, CC Madhya 19.207-209
chanted — ŚB 8.18.14
began to speak. — ŚB 9.3.5
she said. — ŚB 10.4.10-11
spoke as follows. — ŚB 10.4.14
He spoke. — ŚB 10.23.2, ŚB 10.50.12, ŚB 10.80.20-22
She said — ŚB 10.30.37
spoke — ŚB 10.43.36, ŚB 10.61.33, ŚB 10.71.1
he addressed. — ŚB 10.74.1
He said. — ŚB 10.79.25
has said. — CC Madhya 6.226
akurvata
did they do — Bg. 1.1
passed. — ŚB 3.17.12
executed. — ŚB 10.6.21
anye
others — Bg. 1.9, Bg. 4.26, Bg. 4.26, Bg. 9.15, Bg. 13.25, Bg. 13.26, Bg. 17.4, ŚB 1.1.7, ŚB 1.7.50, ŚB 1.8.34, ŚB 1.14.31, ŚB 1.14.32-33, ŚB 1.17.19, ŚB 2.4.18, ŚB 2.7.34-35, ŚB 2.7.43-45, ŚB 3.1.35, ŚB 3.2.20, ŚB 3.14.21, ŚB 3.23.8, ŚB 4.5.16, ŚB 4.6.7, ŚB 4.7.5, ŚB 4.14.26-27, ŚB 4.18.13, ŚB 4.18.20, ŚB 4.30.41, ŚB 5.19.16, ŚB 5.21.18, ŚB 6.3.14-15, ŚB 6.6.27, ŚB 6.11.17, ŚB 7.4.35, ŚB 7.15.1, ŚB 8.6.31, ŚB 8.10.10-12, ŚB 8.10.10-12, ŚB 8.10.10-12, ŚB 8.10.19-24, ŚB 8.11.35, ŚB 8.11.42, ŚB 8.12.9, ŚB 8.12.43, ŚB 8.24.49, ŚB 9.4.56, ŚB 9.4.57-59, ŚB 9.16.36, ŚB 10.15.18, ŚB 10.24.9, ŚB 10.30.9, ŚB 10.36.34, ŚB 10.40.7, ŚB 10.40.8, ŚB 10.43.25, ŚB 10.61.38, ŚB 10.74.10-11, ŚB 10.85.41-43, ŚB 10.86.20, ŚB 11.6.17, ŚB 11.9.2, ŚB 11.12.8, ŚB 11.14.10, ŚB 11.14.10, ŚB 11.23.47, ŚB 11.30.17, ŚB 12.3.9-13, CC Ādi 4.213, CC Madhya 2.23, CC Madhya 4.79, CC Madhya 4.107, CC Antya 2.149, CC Antya 15.32, CC Antya 16.126
many others — ŚB 1.9.8, ŚB 1.19.11, ŚB 2.6.13-16, ŚB 5.17.10
besides them — ŚB 2.6.43-45
all — ŚB 2.10.37-40
other — ŚB 3.6.40, ŚB 6.6.17-18, ŚB 10.45.14, CC Ādi 8.82
in the other — ŚB 3.11.41, CC Ādi 5.176
others (the ominous planets) — ŚB 3.17.14
another debauchee. — ŚB 5.13.10
the others — ŚB 5.21.11, ŚB 10.58.6
others. — ŚB 6.3.14-15, ŚB 10.52.40, ŚB 10.60.39
other people — ŚB 10.23.30
other persons — ŚB 10.49.22
other persons. — ŚB 10.72.4
the other two — ŚB 12.8.45
another — CC Ādi 3.26
unto others — CC Ādi 17.26