Skip to main content

ŚB 10.62.18-19

Devanagari

मनुजेषु च सा वृष्णीन् शूरमानकदुन्दुभिम् ।
व्यलिखद् रामकृष्णौ च प्रद्युम्नं वीक्ष्य लज्जिता ॥ १८ ॥
अनिरुद्धं विलिखितं वीक्ष्योषावाङ्‍मुखी ह्रिया ।
सोऽसावसाविति प्राह स्मयमाना महीपते ॥ १९ ॥

Text

manujeṣu ca sā vṛṣnīn
śūram ānakadundubhim
vyalikhad rāma-kṛṣṇau ca
pradyumnaṁ vīkṣya lajjitā
aniruddhaṁ vilikhitaṁ
vīkṣyoṣāvāṅ-mukhī hriyā
so ’sāv asāv iti prāha
smayamānā mahī-pate

Synonyms

manujeṣu — among the humans; ca — and; — she (Citralekhā); vṛṣṇīn — the Vṛṣṇis; śūram — Śūrasena; ānakadundubhim — Vasudeva; vyalikhat — drew; rāma-kṛṣṇau — Balarāma and Kṛṣṇa; ca — and; pradyumnam — Pradyumna; vīkṣya — seeing; lajjitā — becoming shy; aniruddham — Aniruddha; vilikhitam — drawn; vīkṣya — seeing; ūṣā — Ūṣā; avāk — bending down; mukhī — her head; hriyā — out of embarrassment; saḥ asau asau iti — “That’s the one! That’s the one!”; prāha — she said; smayamānā — smiling; mahī-pate — O King.

Translation

O King, among the humans, Citralekhā drew pictures of the Vṛṣṇis, including Śūrasena, Ānakadundubhi, Balarāma and Kṛṣṇa. When Ūṣā saw the picture of Pradyumna she became bashful, and when she saw Aniruddha’s picture she bent her head down in embarrassment. Smiling, she exclaimed, “He’s the one! It’s Him!”

Purport

Śrīla Viśvanātha Cakravartī gives this further insight: When Ūṣā saw the picture of Pradyumna, she became bashful because she thought, “This is my father-in-law.” Then she saw the picture of her lover, Aniruddha, and cried out in joy.