Skip to main content

Word for Word Index

yaḥ asau aham
that I am — ŚB 3.8.18
asau
that — Bg. 11.26-27, Bg. 16.13-15, ŚB 1.4.12, ŚB 2.1.38, ŚB 2.8.8, ŚB 2.10.8, ŚB 3.9.25, ŚB 3.26.51, ŚB 3.29.38, ŚB 4.7.15, ŚB 4.16.8, ŚB 4.20.7, ŚB 4.23.30, ŚB 4.29.62, ŚB 4.30.30, ŚB 5.2.14, ŚB 5.8.24, ŚB 5.10.11, ŚB 5.14.2, ŚB 5.16.1, ŚB 5.19.20, ŚB 5.21.12, ŚB 5.24.1, ŚB 5.26.15, ŚB 6.1.2, ŚB 6.6.43, ŚB 6.8.15, ŚB 6.9.21, ŚB 8.4.3-4, ŚB 10.2.27, CC Ādi 4.45, CC Madhya 8.84, CC Madhya 17.186, CC Madhya 20.180, CC Madhya 22.22, CC Madhya 22.160, CC Madhya 24.140, CC Madhya 25.31, CC Madhya 25.57, CC Madhya 25.143-144, CC Antya 1.138, Īśo 16
the same Lord — ŚB 1.2.30, ŚB 1.3.25
that Paramātmā — ŚB 1.2.33
He (the Personality of Godhead) — ŚB 1.5.8
he — ŚB 1.7.27, ŚB 1.12.28, ŚB 1.16.5, ŚB 1.18.6, ŚB 4.12.18, ŚB 4.13.23, ŚB 4.14.31, ŚB 4.16.9, ŚB 4.23.18, ŚB 6.2.13, ŚB 8.13.14, ŚB 9.1.26, ŚB 10.1.42, ŚB 10.39.26, ŚB 10.45.39, ŚB 10.57.33, ŚB 10.78.24, ŚB 11.7.20, ŚB 11.14.26, ŚB 11.22.41, ŚB 11.28.30, ŚB 12.6.44, ŚB 12.9.28-29
those — ŚB 1.7.35
this man — ŚB 1.7.39
all those — ŚB 1.8.51, ŚB 2.7.22, ŚB 3.6.8
He (Lord Śrī Kṛṣṇa) — ŚB 1.11.33
the child — ŚB 1.12.22
the King — ŚB 1.19.21
He — ŚB 2.1.25, ŚB 3.14.41, ŚB 3.29.39, ŚB 10.11.24, ŚB 10.26.2, ŚB 10.26.12, ŚB 10.30.3, ŚB 10.30.35-36, ŚB 10.51.10, ŚB 10.53.37, ŚB 10.74.20-21, ŚB 10.85.23, ŚB 10.90.1-7, ŚB 11.5.24, ŚB 12.2.29, ŚB 12.11.9, CC Madhya 2.36, CC Madhya 9.29, CC Madhya 13.78, CC Madhya 20.333, Śrī brahma-saṁhitā 5.35
the sun — ŚB 2.3.17, ŚB 2.6.17, ŚB 8.21.30
the Personality of Godhead — ŚB 2.7.10
the same — ŚB 2.10.10
they — ŚB 3.6.12
the living entity — ŚB 3.6.13, ŚB 3.6.16, ŚB 3.6.18, ŚB 3.6.19, ŚB 3.6.20, ŚB 3.6.24, ŚB 3.6.25, ŚB 3.6.26, ŚB 3.7.5, ŚB 10.1.43
that man — ŚB 3.9.9
He (the Lord). — ŚB 3.9.22
that. — ŚB 3.10.9
that king. — ŚB 3.13.3
such an act — ŚB 3.13.43
Lord Boar — ŚB 3.13.46
the offender — ŚB 3.14.43
this — ŚB 3.22.15, ŚB 7.5.36, ŚB 10.14.4, ŚB 10.24.36, ŚB 10.85.17, ŚB 11.3.38, ŚB 11.22.24, ŚB 11.29.29, ŚB 12.11.46
she — ŚB 3.24.40
that person — ŚB 3.27.16, ŚB 5.26.17, ŚB 7.6.6
that person (myself) — ŚB 3.31.18
he (Dakṣa) — ŚB 4.2.24
that other — ŚB 4.7.31
He. — ŚB 4.11.21
there he is — ŚB 4.13.40
the Supreme Personality of Godhead — ŚB 4.21.34
such a person. — ŚB 4.24.76
that King — ŚB 4.25.12
that (mountain) — ŚB 5.20.19
the King of heaven — ŚB 5.24.24
this Ajāmila — ŚB 6.1.58-60
this brāhmaṇaŚB 6.1.67