Skip to main content

ŚB 10.56.21

Devanagari

तमपूर्वं नरं द‍ृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत् ।
तच्छ्रुत्वाभ्यद्रवत् क्रुद्धो जाम्बवान् बलिनां वर: ॥ २१ ॥

Text

tam apūrvaṁ naraṁ dṛṣṭvā
dhātrī cukrośa bhīta-vat
tac chrutvābhyadravat kruddho
jāmbavān balināṁ varaḥ

Synonyms

tam — that; apūrvam — never before (seen); naram — person; dṛṣṭvā — seeing; dhātrī — the nurse; cukrośa — cried out; bhīta-vat — afraid; tat — that; śrutvā — hearing; abhyadravat — ran toward; kruddhaḥ — angry; jāmbavān — Jāmbavān; balinām — of the strong; varaḥ — the best.

Translation

The child’s nurse cried out in fear upon seeing that extraordinary person standing before them. Jāmbavān, strongest of the strong, heard her cries and angrily ran toward the Lord.