Skip to main content

ŚB 10.39.10

Devanagari

श्रुत्वाक्रूरवच: कृष्णो बलश्च परवीरहा ।
प्रहस्य नन्दं पितरं राज्ञा दिष्टं विजज्ञतु: ॥ १० ॥

Text

śrutvākrūra-vacaḥ kṛṣṇo
balaś ca para-vīra-hā
prahasya nandaṁ pitaraṁ
rājñā diṣṭaṁ vijajñatuḥ

Synonyms

śrutvā — hearing; akrūra-vacaḥ — Akrūra’s words; kṛṣṇaḥ — Lord Kṛṣṇa; balaḥ — Lord Balarāma; ca — and; para-vīra — of opposing heroes; — the destroyer; prahasya — laughing; nandam — to Nanda Mahārāja; pitaram — Their father; rājñā — by the King; diṣṭam — the order given; vijajñatuḥ — They informed.

Translation

Lord Kṛṣṇa and Lord Balarāma, the vanquisher of heroic opponents, laughed when They heard Akrūra’s words. The Lords then informed Their father, Nanda Mahārāja, of King Kaṁsa’s orders.