Skip to main content

ŚB 10.19.6

Devanagari

ता आहूता भगवता मेघगम्भीरया गिरा ।
स्वनाम्नां निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदु: प्रहर्षिता: ॥ ६ ॥

Text

tā āhūtā bhagavatā
megha-gambhīrayā girā
sva-nāmnāṁ ninadaṁ śrutvā
pratineduḥ praharṣitāḥ

Synonyms

tāḥ — they; āhūtāḥ — called; bhagavatā — by the Supreme Personality of Godhead; megha-gambhīrayā — as deep as a cloud; girā — with His voice; sva-nāmnām — of their own names; ninadam — the sound; śrutvā — hearing; pratineduḥ — they replied; praharṣitāḥ — greatly enlivened.

Translation

The Supreme Personality of Godhead called out to the animals in a voice that resounded like a rumbling cloud. Hearing the sound of their own names, the cows were overjoyed and called out to the Lord in reply.