Skip to main content

ŚB 10.43.32

Devanagari

हे नन्दसूनो हे राम भवन्तौ वीरसम्मतौ । नियुद्धकुशलौ श्रुत्वा राज्ञाहूतौ दिद‍ृक्षुणा ॥ ३२ ॥

Text

he nanda-sūno he rāma
bhavantau vīra-sammatau
niyuddha-kuśalau śrutvā
rājñāhūtau didṛkṣuṇā

Synonyms

he nanda-sūno — O son of Nanda; he rāma — O Rāma; bhavantau — You two; vīra — by heroes; sammatau — are well respected; niyuddha — in wrestling; kuśalau — skillful; śrutvā — hearing; rājñā — by the King; āhūtau — called for; didṛkṣuṇā — who wanted to see.

Translation

[Cāṇūra said:] O son of Nanda, O Rāma, You two are well respected by courageous men and are both skillful at wrestling. Having heard of Your prowess, the King has called You here, wanting to see for himself.