Skip to main content

ŚB 10.54.59

Devanagari

रुक्‍मिण्या हरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्तत: ।
राजानो राजकन्याश्च बभूवुर्भृशविस्मिता: ॥ ५९ ॥

Text

rukmiṇyā haraṇaṁ śrutvā
gīyamānaṁ tatas tataḥ
rājāno rāja-kanyāś ca
babhūvur bhṛśa-vismitāḥ

Synonyms

rukmiṇyāḥ — of Rukmiṇī; haraṇam — about the kidnapping; śrutvā — hearing; gīyamānam — which was being sung; tataḥ tataḥ — all over; rājānaḥ — the kings; rāja-kanyāḥ — the kings’ daughters; ca — and; babhūvuḥ — became; bhṛśa — extremely; vismitāḥ — amazed.

Translation

The kings and their daughters were totally astonished to hear the story of Rukmiṇī’s abduction, which was being glorified in song everywhere.