Skip to main content

KAPITOLA JEDENÁCTÁ

Expanze Pána Nityānandy

Podobně jako byly v desáté kapitole popsány hlavní a vedlejší větve Pána Caitanyi Mahāprabhua, jsou v této kapitole popsány hlavní a vedlejší větve Śrī Nityānandy Prabhua.

Text 1:
Poté, co se pokloním všem oddaným Śrī Nityānandy, kteří jsou jako čmeláci sbírající med z Jeho lotosových nohou, pokusím se popsat ty nejvýznačnější.
Text 2:
Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Slavní jsou všichni, kdo vyhledali útočiště u Jeho lotosových nohou.
Text 3:
Sláva Śrī Advaitovi Prabhuovi, Nityānandovi Prabhuovi a všem oddaným Pána Caitanyi Mahāprabhua!
Text 4:
Śrī Nityānanda Prabhu je nejvyšší větví nezničitelného stromu věčné lásky k Bohu, Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua. S úctou se klaním všem vedlejším větvím, které z této nejvyšší větve vyrůstají.
Text 5:
Śrī Nityānanda Prabhu je výjimečně těžkou větví stromu Śrī Caitanyi. Z této větve roste mnoho dalších větví, hlavních i vedlejších.
Text 6:
Zalévané vodou přání Śrī Caitanyi Mahāprabhua se tyto větve a jejich odnože neomezeně rozrůstají a svými plody a květy pokryly celý svět.
Text 7:
Tyto větve oddaných jsou spolu se svými odnožemi nesčetné a neomezené. Kdo je může spočítat? Pro svoje vlastní očištění se pokusím vyjmenovat jen ty nejpřednější z nich.
Text 8:
Po Nityānandovi Prabhuovi je další největší větví Vīrabhadra Gosāñi, který má také nespočet odnoží a jejich odnoží. Popsat je všechny není možné.
Text 9:
Přestože byl Vīrabhadra Gosāñi Nejvyšší Osobnost Božství, představoval se jako velký oddaný, a přestože je Nejvyšší Bůh transcendentální vůči všem védským pokynům, přísně vykonával védské obřady.
Text 10:
Je hlavním pilířem v síni oddané služby, kterou Śrī Caitanya Mahāprabhu postavil. Ve svém nitru sice věděl, že jedná jako Nejvyšší Pán Viṣṇu, ale navenek vůbec nebyl pyšný.
Text 11:
Je to právě díky slavné milosti Śrī Vīrabhadry Gosāñiho, že dnes mají lidé po celém světě příležitost zpívat jména Caitanyi a Nityānandy.
Text 12:
Proto přijímám útočiště u lotosových nohou Vīrabhadry Gosāñiho, aby Jeho milostí byla moje velká touha psát Śrī Caitanya-caritāmṛtu správně vedena.
Text 13:
Se Śrī Vīrabhadrou Gosāñim neustále žili dva oddaní Pána Caitanyi. Jmenovali se Śrī Rāmadāsa a Gadādhara dāsa.
Text 14 - 15:
Když Nityānanda Prabhu dostal pokyn jít kázat do Bengálska, tito dva oddaní (Śrī Rāmadāsa a Gadādhara dāsa) dostali pokyn jít s Ním. Proto jsou počítáni někdy mezi oddané Pána Caitanyi a někdy mezi oddané Pána Nityānandy. I Mādhava Ghoṣa a Vāsudeva Ghoṣa patřili do obou skupin oddaných zároveň.
Text 16:
Rāmadāsa, jedna z hlavních větví, byl plný bratrské lásky k Bohu. Vyrobil si flétnu z bambusového kmene o šestnácti kolínkách.
Text 17:
Śrīla Gadādhara dāsa byl vždy zcela pohroužen v extázi jako gopī. V jeho domě Pán Nityānanda sehrál divadelní hru Dāna-keli.
Text 18:
Śrī Mādhava Ghoṣa byl přední zpěvák v kīrtanech. Když zpíval, Nityānanda Prabhu tančil.
Text 19:
Když Vāsudeva Ghoṣa během svých kīrtanů popisoval Pána Caitanyu a Nityānandu, i dřevo a kámen tály, když to slyšely.
Text 20:
Murāri, velký oddaný Pána Caitanyi Mahāprabhua, prováděl mnoho neobyčejných činností. Ve své extázi někdy plácl po tváři tygra a jindy si zase hrál s jedovatým hadem.
Text 21:
Všichni společníci Pána Nityānandy byli původně pasáčci ve Vradžabhúmi. Jejich poznávacími znaky byly rohy a hůlky, které s sebou nosili, jejich oblečení pasáčků a paví pera na hlavách.
Text 22:
Lékař Raghunātha, známý také jako Upādhyāya, byl natolik vznešený oddaný, že jen pouhý pohled na něho v člověku probudil skrytou lásku k Bohu.
Text 23:
Sundarānanda, další větev Śrī Nityānandy Prabhua, byl velice důvěrný služebník Pána Nityānandy. Pán Nityānanda Prabhu v jeho společnosti prožíval dění ve Vradžabhúmi.
Text 24:
Říká se, že Kamalākara Pippalāi byl třetím gopālem. Jeho chování a jeho láska k Bohu byly neobyčejné, a tak je oslavován po celém světě.
Text 25:
Sūryadāsa Sarakhela i jeho mladší bratr Kṛṣṇadāsa Sarakhela měli pevnou víru v Nityānandu Prabhua. Oba byli sídlem lásky k Bohu.
Text 26:
Gaurīdāsa Paṇḍita, symbol nejvznešenější oddané služby prodchnuté láskou k Bohu, měl největší moc tuto lásku přijímat a dávat.
Text 27:
Gaurīdāsa Paṇḍita učinil Pána Caitanyu a Pána Nityānandu Pány svého života a službě Pánu Nityānandovi obětoval vše, včetně blízké společnosti své rodiny.
Text 28:
Třináctý důležitý oddaný Śrī Nityānandy Prabhua byl Paṇḍita Purandara, který se pohyboval v oceánu lásky k Bohu jako hora Mandara.
Text 29:
Parameśvara dāsa, o kterém se říká, že je pátým gopālem v kṛṣṇa-līle, se plně odevzdal lotosovým nohám Nityānandy. Každý, kdo vzpomíná na jeho jméno, Parameśvara dāsa, snadno získá lásku ke Kṛṣṇovi.
Text 30:
Jagadīśa Paṇḍita, patnáctá větev následovníků Pána Śrī Nityānandy, osvobodil celý svět. Oddaná služba Kṛṣṇovi z něho proudila jako přívaly deště.
Text 31:
Šestnáctým drahým služebníkem Nityānandy Prabhua byl Dhanañjaya Paṇḍita. Byl velice odříkavý a neustále pohroužený v lásce ke Kṛṣṇovi.
Text 32:
Maheśa Paṇḍita, sedmý z dvanácti gopālů, byl velmi velkorysý. Za doprovodu bubnů tančil jako blázen, pohroužený v hluboké lásce ke Kṛṣṇovi.
Text 33:
Osmým gopālem byl Puruṣottama Paṇḍita, obyvatel Navadvípu. Každé zaslechnutí svatého jména Nityānandy Prabhua ho přivádělo téměř k šílenství.
Text 34:
Balarāma dāsa neustále naplno vychutnával nektar lásky ke Kṛṣṇovi. Jakmile uslyšel jméno Nityānandy Prabhua, dočista se pomátl na rozumu.
Text 35:
Yadunātha Kavicandra byl velký oddaný, v jehož srdci neustále tančil Pán Nityānanda Prabhu.
Text 36:
Dvacátým prvním oddaným Śrī Nityānandy v Bengálsku byl prvotřídní služebník Pána, Kṛṣṇadāsa Brāhmaṇa.
Text 37:
Dvacátým druhým oddaným Nityānandy Prabhua byl Kālā Kṛṣṇadāsa, devátý pasáček. Byl prvotřídním vaiṣṇavou a nezajímalo ho nic jiného než Nityānanda Prabhu.
Text 38:
Dvacátým třetím mezi význačnými oddanými Nityānandy Prabhua byl Sadāśiva Kavirāja a dvacátým čtvrtým byl jeho syn Puruṣottama dāsa, desátý gopāla.
Text 39:
Puruṣottama dāsa byl už od narození pohroužený do služby lotosovým nohám Pána Nityānandy Prabhua a neustále hrál dětské hry s Pánem Kṛṣṇou.
Text 40:
Vážený muž, Śrī Kānu Ṭhākura, byl syn Puruṣottamy dāse Ṭhākura. Byl tak velkým oddaným, že Pán Kṛṣṇa neustále sídlil v jeho těle.
Text 41:
Uddhāraṇa Datta Ṭhākura, jedenáctý z dvanácti pasáčků, byl vznešený oddaný Pána Nityānandy Prabhua, jehož lotosové nohy uctíval ve všech ohledech.
Text 42:
Dvacátým sedmým význačným oddaným Śrī Nityānandy Prabhua byl Ācārya Vaiṣṇavānanda, velká osobnost na poli oddané služby. Původně byl známý jako Raghunātha Purī.
Text 43:
Dalším důležitým oddaným Śrī Nityānandy Prabhua byl Viṣṇudāsa, který měl dva bratry, Nandanu a Gaṅgādāse. Pán Nityānanda Prabhu občas přebýval v jejich domě.
Text 44:
Paramānanda Upādhyāya byl velký služebník Nityānandy Prabhua. Śrī Jīva Paṇḍita opěvoval vlastnosti Śrī Nityānandy Prabhua.
Text 45:
Třicátý první oddaný Pána Nityānandy Prabhua, Paramānanda Gupta, byl velice oddaný Pánu Kṛṣṇovi a jeho duchovní vědomí bylo vysoce pokročilé. Nityānanda Prabhu dříve také nějakou dobu bydlel v jeho domě.
Text 46:
Třicátým druhým, třicátým třetím, třicátým čtvrtým a třicátým pátým mezi význačnými oddanými byli Nārāyaṇa, Kṛṣṇadāsa, Manohara a Devānanda, kteří neustále sloužili Pánu Nityānandovi.
Text 47:
Třicátým šestým oddaným Pána Nityānandy byl Hoḍa Kṛṣṇadāsa, jemuž Nityānanda Prabhu dával život. Byl neustále oddaný lotosovým nohám Nityānandy a neznal nikoho jiného než Jeho.
Text 48:
Mezi oddanými Pána Nityānandy byl Nakaḍi třicátý sedmý, Mukunda třicátý osmý, Sūrya třicátý devátý, Mādhava čtyřicátý, Śrīdhara čtyřicátý první, Rāmānanda čtyřicátý druhý, Jagannātha čtyřicátý třetí a Mahīdhara čtyřicátý čtvrtý.
Text 49:
Śrīmanta byl čtyřicátý pátý, Gokula dāsa čtyřicátý šestý, Hariharānanda čtyřicátý sedmý, Śivāi čtyřicátý osmý, Nandāi čtyřicátý devátý a Paramānanda padesátý.
Text 50:
Vasanta byl padesátý první, Navanī Hoḍa padesátý druhý, Gopāla padesátý třetí, Sanātana padesátý čtvrtý, Viṣṇāi padesátý pátý, Kṛṣṇānanda padesátý šestý a Sulocana padesátý sedmý.
Text 51:
Padesátý osmý velký oddaný Pána Nityānandy Prabhua byl Kaṁsāri Sena, padesátý devátý byl Rāmasena, šedesátý byl Rāmacandra Kavirāja a šedesátý první, šedesátý druhý a šedesátý třetí byli lékaři Govinda, Śrīraṅga a Mukunda.
Text 52:
Pītāmbara byl mezi oddanými Pána Nityānandy Prabhua šedesátý čtvrtý, Mādhavācārya šedesátý pátý, Dāmodara dāsa šedesátý šestý, Śaṅkara šedesátý sedmý, Mukunda šedesátý osmý, Jñāna dāsa šedesátý devátý a Manohara sedmdesátý.
Text 53:
Tanečník zvaný Gopāla byl sedmdesátý první, Rāmabhadra sedmdesátý druhý, Gaurāṅga dāsa sedmdesátý třetí, Nṛsiṁha-caitanya sedmdesátý čtvrtý a Mīnaketana Rāmadāsa sedmdesátý pátý.
Text 54:
Vṛndāvana dāsa Ṭhākura, syn Śrīmatī Nārāyaṇī, sestavil Śrī Caitanya-maṅgalu (později známou jako Śrī Caitanya-bhāgavata).
Text 55:
Zábavy Śrī Kṛṣṇy popsal Śrīla Vyāsadeva ve Śrīmad-Bhāgavatamu. Vyāsou zábav Pána Caitanyi Mahāprabhua byl Vṛndāvana dāsa.
Text 56:
Ze všech větví Śrī Nityānandy Prabhua byl nejhlavnější Vīrabhadra Gosāñi a Jeho vedlejších větví bylo nekonečné množství.
Text 57:
Nikdo nedokáže spočítat nekonečné množství následovníků Nityānandy Prabhua. Zmínil jsem se o některých z nich jen proto, abych sám sebe očistil.
Text 58:
Všechny tyto větve, oddaní Pána Nityānandy Prabhua, byli obsypaní zralými plody lásky ke Kṛṣṇovi, jež rozdávali každému, koho potkali, a tak všechny zaplavili láskou ke Kṛṣṇovi.
Text 59:
Všichni tito oddaní měli neomezenou moc darovat ničím neomezenou a neutuchající lásku ke Kṛṣṇovi. Svou vlastní silou byli schopni dát Kṛṣṇu a lásku ke Kṛṣṇovi každému.
Text 60:
Krátce jsem popsal pouze některé z následovníků a oddaných Pána Nityānandy Prabhua. Celé to nekonečné množství oddaných nedokáže popsat ani Śeṣa Nāga se svými tisíci úst.
Text 61:
Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu, protože dychtím sloužit jejich poslání.